Internship offers in many countries

English-Romanian translation for "ground"

 

"ground" Romanian translation

Results: 1-85 of 573

ground {noun}

ground {noun} (also: reason, motif, cause, incentive)

motiv {n}

It is more likely that the various grounds are interconnected and there is not just one ground for her being discriminated against.

Este probabil ca diverse motive să fie legate între ele şi nu este vorba doar de un motiv de discriminare în ceea ce o priveşte.

We are, as honourable Members know, supporting projects worldwide in the fight against racism, xenophobia or discrimination on any ground.

După cum știu distinșii deputați, susținem proiectele la nivel mondial în lupta împotriva rasismului, a xenofobiei sau discriminării pe orice motiv.

This alone would have been sufficient grounds for voting against this report.

Doar acest lucru ar fi fost un motiv suficient pentru a vota împotriva acestui raport.

That option was rejected on the grounds that such checks would be too costly.

Această opţiune a fost respinsă pe motiv că astfel de controale ar fi prea costisitoare.

In spite of this objection on grounds of principle, I have chosen to vote in favour of the report.

În ciuda acestei obiecţii pe motiv de principii, am ales să votez în favoarea raportului.

ground {noun} (also: basic, bottom, basis, baseline)

bază {f}

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

Acest lucru ne va da o bază comună pentru a negocia împreună cu chinezii.

Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.

Auditorii trebuie să se sprijine pe o bază solidă, pe probe obţinute pe teren.

All candidates had agreed beforehand the ground rules of the election.

Toți candidații au convenit în prealabil asupra regulilor de bază ale alegerilor.

However, there is always talk of new ground rules and solutions.

Totuşi, se discută mereu de reguli de bază şi soluţii noi.

This is arrogance towards the democratic ground rules.

Acest lucru reprezintă o aroganţă faţă de regulile de bază ale democraţiei.

ground {noun}

pământ (teren) {n}

The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.

Poliţia a găsit-o îngropată la doi metri sub pământ în poziţie aşezată.

It is not under control the mafia needs to be, but under the ground.

Mafia nu trebuie să fie sub control, mafia trebuie să fie sub pământ

There is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.

Există un singur obiectiv final: acest virus letal nu mai trebuie să găsească pământ fertil.

I want to advise you, however, to keep your feet on the ground.

Doresc să vă sfătuiesc totuși să rămâneți cu picioarele pe pământ.

It is a key component in the battle to keep us safe, not just in the air, but on the ground.

Acesta este o componentă-cheie în lupta pentru securitatea noastră, nu numai în aer, ci şi pe pământ.

ground {noun} [ecol.] (also: terra firma, solid ground, earth, dry land)

pământ {n} [ecol.]

ground {noun} (also: soil, land, earth)

sol {n}

to get off the ground

a te ridica de la sol

Nevertheless, while we were not able to act as we should have done in the air, we can do so on the ground.

Totuși, chiar dacă nu am putut acționa așa cum trebuie în aer, putem să facem acest lucru la sol.

We are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.

Rămânem vigilenţi şi vom urmări situaţia "de la sol”.

I believe that it is unacceptable for us to maintain borders in the sky when we do not have them on the ground.

Este inacceptabil, cred eu, să nu avem graniţe pe sol, dar să le menţinem pe cer.

The reason, of course, is because of a conflict of interests since the Danes fail to process their drinking water after it comes out of the ground.

Motivul a fost, desigur, un conflict de interese, deoarece Danemarca nu reuşeşte să-şi proceseze apa potabilă după ce este extrasă din sol.

ground {noun} (also: earth)

ground {noun} (also: reason)

temei (motiv) {n}

We are working on the same bases and on well-prepared ground.

Lucrăm pe aceleaşi baze şi pe un temei bine pregătit.

This probably cannot be a solid legal ground for immediately building our own minority rights concept in the acquis communautaire.

Probabil că acest articol nu poate constitui un temei legal solid pentru a putea construi imediat propriul concept legat de drepturile minorităţilor în actualul acquis comunitar.

In the past, numerous initiatives, especially social, were rejected on the grounds of having no legal basis.

În trecut, numeroase iniţiative, mai ales sociale, au fost respinse cu argumentul lipsei de temei juridic.

The mere fact that the entry documents used by the individual concerned have expired does not constitute grounds for such a measure.

Simplul fapt că documentele de intrare folosite de către persoana respectivă au expirat nu constituie un temei pentru o asemenea măsură.

On what grounds does the Commission decide to initiate an investigation (Article 16) and subsequently propose a temporary withdrawal of the preferential arrangements?

În ce temei decide Comisia să demareze o anchetă (articolul 16) şi să propună ulterior retragerea temporară a condiţiilor preferenţiale?

ground {noun} (also: basis, foundation, base)

temei (temelie) {n}

ground {noun} (also: earth)

țărână (pământ) {f}

ground {noun}

ground {noun} (also: reason)

ground {noun} (also: grounds, space)

ocol (cuprins) {n}

ground {noun} (also: motive, reason)

rațiune (motiv) {f}

ground {noun} (also: reason, motive)

ground {adjective}

ground {adj.} (also: landed, land, essential)

funciar {adj. m}

to ground {verb}

to ground [grounded|grounded] {vb} (also: to motivate, to justify, to base, to state the reason for)

a motiva {vb}

to ground [grounded|grounded] {vb} (also: to knock/bowl over, to knock down)

a doborî (a culca la pământ) {vb}

to ground [grounded|grounded] {vb} (also: to pile up, to lay, to form, to throw)

a clădi {vb}

to grind {verb}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to cram)

a buchisi {vb}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to sharpen, to whet, to strop)

ascuţi {v.t.}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to torture, to fag, to moil)

a trudi {vb}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to polish, to furbish)

a șlefui {vb}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to lap, to polish)

a roda (metale) {vb}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to grind up)

a râșni {vb}

to grind [ground|ground] {vb} (also: to be pulverized, to pulverize)

to grind [ground|ground] {vb} (also: to cause to crumble, to mill, to weather, to splinter)

a măcina {vb}
a defibra (lemnul) {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "ground":

Synonyms (English) for "grind":

 

Similar translations

Similar translations for "ground" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "ground" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The presence of the European team on the ground was also received positively.

De asemenea, prezența echipei europene în zonă a fost întâmpinată în mod pozitiv.

We need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.

Trebuie să fim capabil să aducem organizaţiile umanitare înapoi în acele teritorii.

However, it is also vitally important to finance practical measures on the ground.

Cu toate acestea, o importanţă vitală o are finanţarea măsurilor practice în teren.

The big task for us all in the next few weeks or months is to find common ground.

În următoarele săptămâni sau luni, obiectivul nostru este de a găsi un cadru comun.

The projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.

Proiectele sunt pregătite și trebuie să ne asigurăm că vom demara acest plan.

Moving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.

Trecând mai departe la conţinut, raportul interzice discriminarea din patru motive.

Librarian and independent journalist, three times imprisoned on political grounds

Bibliotecar și jurnalist independent, de trei ori închis pe motive politice.

The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.

Organizaţiile de acolo ne avertizează că există riscul unui conflict etnic.

These were omitted on the grounds that implementation costs would have been too high.

Acestea au fost omise pe motivul că cheltuielile de implementare ar fi prea mari.

You may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there.

Poate nu conştientizaţi furia din teritoriu, dar daţi-mi voie să vă spun că ea există.

That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.

De aceea voi întreprinde aceste vizite pentru a observa starea de fapt pe teren.

in writing. - We have opposed this legislation on the grounds that it is certain that:

în scris. - Ne-am opus acestei propuneri legislative din următoarele motive:

For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.

Pentru moment, se pare că lobby-ul în favoarea energiei nucleare câștigă teren.

It has cleared the ground for very good and important work in the future.

Acesta a deschis calea pentru o activitate viitoare foarte importantă şi foarte utilă.

When it comes to the Internet, ACTA even breaks new ground, the statement reads.

Când vine vorba de internet, ACTA chiar aduce inovații, spune declarația.

Instead, they acted on humanitarian grounds and waived visa requirements.

În schimb, aceștia au acționat în temeiuri umanitare și au ridicat cerințele de viză.

The European Parliament's entire vision is firmly grounded in the Europe 2020 strategy.

Întreaga viziune a Parlamentului European este ancorată în Strategia Europa 2020.

These practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.

Aceste practici nu pot fi justificate în temeiul tradiţiilor culturale sau religioase.

In this framework too, we are looking for common ground on human rights.

În acest cadru, căutăm puncte comune în ceea ce priveşte situaţia drepturilor omului.

However, I completely reject refugees seeking asylum on political grounds within the EU.

Cu toate acestea, resping în totalitate refugiaţii aflaţi în UE pe motive politice.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

groove · groping · groping(ly) · groschen · gross · grot · grotesque · grotto · grouch · grouchy · ground · ground-down · groundhog · grounding · groundless · groundlessness · grounds · groundsel · groundwork · group · grouping

Moreover bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.