Internship offers in many countries

English-Romanian translation for "perhaps"

 

"perhaps" Romanian translation

Results: 1-24 of 309

perhaps {adverb}

perhaps {adv.} (also: peradventure, mayhap, maybe, possibly)

poate {adv.}

Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:

Poate că ar fi posibilă o altă formulare, dar formularea pe care o propunem este:

Perhaps if we had introduced it into European policies, we would not be here now.

Dacă l-am fi introdus în politicile europene poate nu ne-am fi aflat acum aici.

Perhaps we have actually been too patient where economic governance is concerned.

Poate că am avut totuși prea multă răbdare cu privire la guvernanța economică.

Perhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.

Poate veţi avea încă ocazia să remediaţi această situaţie în viitorul apropiat.

I agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.

Sunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.

perhaps {adv.} (also: possibly, maybe, belike)

posibil {adv.}

They are perhaps a little difficult for anyone listening to this debate to understand.

Este posibil să fie dificil de înţeles pentru oricine ascultă această dezbatere.

Therefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.

În consecinţă, mă întreb dacă este posibil să respingem acea parte din compromisul propus.

It is a movement that is perhaps slowly getting under way already.

Este posibil ca această mişcare să fie deja în plină desfăşurare.

Perhaps it would be possible to plan the sitting so as to divide the time up more efficiently.

Poate că va fi posibil să planificăm şedinţa astfel încât să împărţim timpul în mod mai eficient.

Perhaps, with this being the Commission's ultimate intention, they have put the cart before the horse.

Este posibil ca, aceasta fiind intenția finală a Comisiei, carul să fi fost pus înaintea boilor.

perhaps {adv.} (also: maybe)

doar (poate) {adv.}

perhaps {adv.} (also: maybe)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "perhaps":

 

Context sentences

Context sentences for "perhaps" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Perhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?

Aţi putea explica mai în detaliu ce înseamnă acest lucru şi cum a funcţionat?

Therefore, we should, perhaps, end the EU's involvement in the UN mission in Africa.

Prin urmare, trebuie, probabil, să oprim implicarea UE în misiunea ONU din Africa.

Have the urgent, major societal challenges perhaps all been solved already?

Probabil, toate provocările societale urgente şi majore au fost deja rezolvate?

As you perhaps know, the Krško nuclear power plant is situated on this fault line.

După cum probabil ştiţi, centrala nucleară de la Krško este situată pe această falie.

The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.

Cel mai bun lucru ar fi probabil ca aceasta să abordeze cele mai importante probleme.

The current authorities in Iran are, perhaps, denying that great history and culture.

Autorităţile actuale din Iran neagă, probabil, această fabuloasă istorie şi cultură.

Could you perhaps ask the Committee on Constitutional Affairs to clarify this issue?

I-aţi putea solicita Comisiei pentru afaceri constituţionale să clarifice acest aspect?

I had asked the services to perhaps make this generally known once again.

Solicitasem serviciilor ca eventual să comunice din nou tuturor acest lucru.

Perhaps very little, but at least highlighting it here today is important.

Probabil foarte puțin, dar cel puțin este importantă evidențierea acestui lucru astăzi.

Whether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.

Dacă Islanda este destul de pregătită pentru a deveni membru al UE este o altă problemă.

Perhaps, in the context of a revisiting of the Eastern Partnership, things would improve.

Probabil că în contextul unei reluări a Parteneriatului Estic, lucrurile s-ar îmbunătăţi.

Therefore, it is perhaps very sensible that we have postponed the vote on the resolution.

Prin urmare, probabil este foarte rațional faptul că am amânat votul privind rezoluția.

We have perhaps too many already that are choking the sector that is complying with them.

Avem probabil deja destul de multe care sufocă sectorul care se conformează acestora.

Today, this afternoon, the word has come up perhaps two or three times.

Astăzi, în această după-amiază, această sintagmă a fost amintită de două sau de trei ori.

We should not destroy this by a resolution perhaps shaped by emotions.

Nu trebuie să distrugem acest lucru printr-o rezoluţie motivată, probabil, emoţional.

In this debate there have been two elements that have been rather, perhaps, confusing.

În această dezbatere au existat două elemente care au fost, probabil, mai degrabă confuze.

When you are criticised by both sides, then perhaps you are actually getting things right.

Când ești criticat de ambele părți, atunci probabil că faci lucrurile să meargă bine.

Pensions and wages are to be cut, consumption taxes perhaps increased.

Pensiile şi veniturile urmează să fie reduse, taxele pe consum probabil mărite.

on behalf of the ALDE Group. - Mr President, perhaps I may begin where Mr Schulz left off.

în numele Grupului ALDE. - Dle președinte, aș putea începe de unde s-a oprit dl Schulz.

Perhaps I can briefly explain why the socialist MEPs are very pleased today.

Cu voia dvs., voi explica pe scurt de ce deputaţii socialişti sunt foarte mulţumiţi astăzi.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

More in the English-Finnish dictionary.