Internship offers abroad for English native speakers

English-Romanian translation for "to reproduce"

 

"to reproduce" Romanian translation

Results: 1-34 of 34

to reproduce {verb}

to reproduce [reproduced|reproduced] {vb} (also: to multiply, to be reproduced, to breed)

Displays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.

De exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.

Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.

Unele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.

Laser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.

Pentru a reproduce textul și ilustrațiile, imprimantele cu laser utilizează toner, o substanță fină, ca o pudră.

Laser printers use toner, which is a fine, powdery substance, to reproduce text and graphics on paper.

Imprimantele cu laser utilizează toner, care este o pulbere fină, pentru a reproduce text și ilustrații pe hârtie.

Inkjet printers print by placing small dots of ink on a page to reproduce text or graphics.

Imprimantele cu jet de cerneală imprimă prin plasarea unor puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce text sau ilustrații.

to reproduce [reproduced|reproduced] {vb} (also: to express, to convey, to render)

a reda {vb} [fig.]

to reproduce [reproduced|reproduced] {vb} (also: to be given back, to return, to restore, to give back)

a reda {vb}

to reproduce [reproduced|reproduced] {vb} (also: to come forward as, to introduce oneself to sb., to submit, to bring up)

to reproduce [reproduced|reproduced] {vb} (also: to spawn, to propagate, to rear, to hoe)

a prăsi {vb}
a copia (a reproduce) {vb}

a reproduce {verb}

a reproduce {vb} (also: a reda, a prezenta, a prăsi, a copia)

Displays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.

De exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.

Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.

Unele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.

Laser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.

Pentru a reproduce textul și ilustrațiile, imprimantele cu laser utilizează toner, o substanță fină, ca o pudră.

Laser printers use toner, which is a fine, powdery substance, to reproduce text and graphics on paper.

Imprimantele cu laser utilizează toner, care este o pulbere fină, pentru a reproduce text și ilustrații pe hârtie.

Inkjet printers print by placing small dots of ink on a page to reproduce text or graphics.

Imprimantele cu jet de cerneală imprimă prin plasarea unor puncte mici de cerneală pe pagină pentru a reproduce text sau ilustrații.
a reproduce (a copia) {vb} (also: a copia, a imita, a pastișa, a calchia)
a reproduce (a imita) {vb} (also: a copia, a imita, a urma, a pastișa)
a reproduce (a multiplica) {vb} (also: a multiplica, a înmulţi, a spori, a reproduce)
a reproduce {vb} (also: a multiplica, a înmulţi, a spori, a reproduce)
a reproduce {vb} (also: a creşte, a prăsi, a plodi, a odrăsli)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "reproduce":

 

Context sentences

Context sentences for "to reproduce" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Download the EU logo and access information on the correct way to reproduce it

Descărcaţi emblema UE şi consultaţi condiţiile privind reproducerea acesteia

On your computer, go through the steps on your computer to reproduce the problem.

Pe computer, parcurgeți pașii de pe computer pentru reproducerea problemei.

The IMCO opinion has largely been reproduced in Mrs Oomen-Ruijten's report.

Avizul IMCO a fost reprodus în mare parte în cadrul raportului doamnei Oomen-Ruijten.

Displays, for instance, can't show the same set of colors that a printer can reproduce.

De exemplu, monitoarele nu pot afișa același set de culori pe care îl reproduce imprimanta.

Printers are categorized by the way that they reproduce text and graphics on paper.

Imprimantele sunt împărțite pe categorii după modul în care reproduc text și ilustrații pe hârtie.

Some inkjet printers can reproduce high-quality pictures and detailed graphics.

Unele imprimante cu jet de cerneală pot reproduce imagini de calitate înaltă și ilustrații detaliate.

If you can't reproduce the problem, then you can eliminate system services as the cause of the problem.

Dacă nu aveți posibilitatea să produceți din nou problema, puteți elimina serviciile de sistem dintre cauzele problemei.

Please note that it cannot be guaranteed that a document available on-line exactly reproduces an officially adopted text.

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Portugal needs fishing and, therefore, needs the sea to remain able to provide us with fish and species to remain able to reproduce.

Portugalia are nevoie de pescuit și, prin urmare, este necesar ca marea să ne poată oferi în continuare pește, iar speciile să se poată reproduce.

For my part, I shall ensure that the debate is held at the Council and that this broad consensus and convergence is reproduced there.

Din partea mea, mă voi asigura că dezbaterea se organizează în cadrul Consiliului şi că această convergenţă şi acest consens larg se reproduc acolo.

As they are very different from each other, the fund ends up reproducing the obvious inequalities among our own distribution systems.

Întrucât există diferenţe semnificative între acestea, fondul ajunge să reproducă inegalităţile evidente dintre propriile noastre sisteme de distribuţie.

Higher education in the European Union should not be confined to reproducing models which created both the crisis and the loss of confidence.

Învățământul superior în Uniunea Europeană nu ar trebui să se limiteze la reproducerea modelelor care au dat naștere atât crizei, cât și pierderii încrederii.

Furthermore, it also contains elements such as abortion and the freedom to reproduce for which I am unable to share in the responsibility on religious grounds.

În plus, acesta cuprinde elemente cum ar fi avortul și libertatea reproducerii la care nu pot fi părtaș din motive religioase.

We know that fishery resources are finite and that intensive fishing means there is no time for the exploited populations to reproduce in sufficient numbers.

Știm că resursele piscicole nu sunt infinite și că pescuitul intensiv înseamnă că nu mai există timp pentru ca populațiile exploatate să se reproducă într-un număr suficient.

Our committee's opinion, passed with unanimity, has been largely reproduced by the Committee on Transport and Tourism, in a spirit of cooperation that we succeed in creating on long-term projects.

Avizul comisiei noastre a trecut cu unanimitate şi a fost reprodus pe larg de Comisia pentru transport şi turism, într-un spirit de cooperare de a crea unele proiecte pe termen lung.
 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

More in the Japanese-English dictionary.