How to write a CV in Romanian

English-Romanian translation for "this"

 

"this" Romanian translation

Results: 1-26 of 28180

this {adjective}

this {adj.}

acest {adj. m}

A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.

Acest proces ar reprezenta o amenințare la adresa mediului și a sănătății umane.

For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.

Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.

I believe that this is important for the future of the entire region and beyond.

Cred că acest lucru este important pentru viitorul întregii regiuni şi nu numai.

The legal requirements having been fulfilled, I agree with this amending budget.

Cerințele juridice fiind îndeplinite, sunt de acord cu acest buget rectificativ.

What we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.

Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.

this {adj.}

prezent (acesta) {adj. m}

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Acest echilibru trebuie să se reflecte în acordul pe care îl dezbatem în prezent.

In spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.

Cu toate acestea, continuă să survină situații dificile, precum cea din prezent.

However, Mr Coelho, this enhanced role is being challenged strongly by the Council.

Totuşi, domnule Coelho, în prezent, Consiliul contestă cu putere acest rol crescut.

However, at present, they are suffering the harmful effects of this situation.

Totuşi, în prezent, acestea suferă de pe urma efectelor nocive ale acestei situaţii.

This partnership would contribute to preventing another crisis like the present one.

Acest parteneriat va contribui la prevenirea altor crize similare celei din prezent.

this {adj.} (also: this one)

asta {adj. m}

They should get rid of their red lines, because this is not what it is all about.

Guvernele ar trebui să scape de limitele lor, pentru că nu despre asta este vorba.

We know that his heart is in the right place and that he is striving hard for this.

Ştim că sufletul său este unde trebuie şi că se străduieşte din greu pentru asta.

That is what this European Union is supposed to be about - unity in diversity.

Asta ar trebui să însemne această Uniune Europeană - unitate în diversitate.

This means in practical terms that we are rejecting a number of Europe's priorities.

În termeni practici, asta ar însemna că respingem o serie din prioritățile Europei.

This is what we know; this is the information we have from various sources.

Asta e ceea ce ştim; acestea sunt informaţiile pe care le avem din diferite surse.

this {pronoun}

this {pron.}

aceasta {pron. f}

I think this raises the issue that we cannot separate trade from other factors.

Cred că aceasta confirmă faptul că nu se poate separa comerţul de alţi factori.

This is the clear success of the accession process, which we should not forget.

Aceasta este reuşita clară a procesului de aderare, fapt care nu ar trebui uitat.

This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.

Aceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem că stipulează tratatul.

This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.

Aceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.

This was our third Question Hour with the President of the European Commission.

Aceasta e fost cea de-a treia oră de întrebări cu preşedintele Comisiei Europene.

this {pron.}

acesta {pron. m}

As for the others, they will join us when they realise that this is the future.

Cât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.

Even though this is a positive result, it is difficult to consider it adequate.

Chiar dacă acesta este un rezultat pozitiv, este dificil să-l considerăm adecvat.

I consider that to be a scandal in this, the European Year for Combating Poverty.

Consider că acesta este un afront, în anul european al luptei împotriva sărăciei.

The report and the regulations it addresses have a lengthy history in this House.

Raportul şi regulamentele vizate de acesta au o poveste lungă în acest Parlament.

This is the subject of the vote and I hope I shall have your support tomorrow.

Acesta este subiectul votului şi sper că voi avea sprijinul dumneavoastră mâine.

this {pron.} (also: this one)

cestalalt {pron.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "this" in Romanian

 

Context sentences

Context sentences for "this" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

In Poland, an initiative of this kind requires the signatures of 100 000 people.

În Polonia o astfel de inițiativă are nevoie de semnătura a 100 000 de persoane.

That is why the European Commission should publish evaluations on this question.

De aceea, Comisia Europeană ar trebui să publice evaluări asupra acestui aspect.

The current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.

Propunerea actuală nu încearcă să schimbe această alocare a responsabilităţilor.

This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.

Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.

The Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.

Nu mă aştept ca argumentul eurosceptic să aibă un răsunet în această instituţie.

This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.

Este vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.

For the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.

Din motive de consecvenţă, aceeaşi abordare a fost aplicată în cazul acestui vot.

A really historic atmosphere prevails in this late-night session of Parliament.

O atmosferă cu adevărat istorică domină această sesiune târzie a Parlamentului.

For these reasons, we have voted against this specific motion for a resolution.

Din aceste motive, am votat împotriva acestei propuneri de rezoluţie specifice.

The Committee on Transport and the Commission have themselves pointed this out.

Comisia pentru transport și Comisia însele au atras atenția asupra acestui lucru.

This week, in my country, Lithuania, 300 000 people were registered unemployed.

În ţara mea, Lituania, s-au înregistrat în această săptămână 300 000 de şomeri.

Ensuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.

Asigurarea respectării acestui drept este însăși esența funcției Ombudsmanului.

The Commission believes that this amendment to the legal basis is unjustifiable.

Comisia consideră că această modificare a temeiului juridic este nejustificată.

Accepting this would violate the principles of the Charter of Fundamental Rights.

Acceptarea acestui fapt ar încălca principiile Cartei drepturilor fundamentale.

I would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.

Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.

Of course, this issue should be put in the context of the comprehensive response.

Această chestiune trebuie privită desigur în contextul răspunsului mai general.

The ultimate goal of everyone in this Chamber is to promote children's interests.

Scopul final pentru toți cei prezenți aici este promovarea interesului copiilor.

Therefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.

Prin urmare, prezentul raport este rezultatul compromisului pe care îl urmăream.

This is particularly the case given the entry into force of the Treaty of Lisbon.

Aşa stau lucrurile, dată fiind intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

This redistribution of financial power is also shaping our political discussions.

Redistribuirea puterii financiare modelează totodată discuţiile noastre politice.
 

Forum results

"this" translation - forum results

 

Suggest new English to Romanian translation

Do you feel that the English-Romanian dictionary is missing a Romanian translation? Is there a regional or colloquial Romanian expression you could not find? You can add your own English to Romanian translation using the two input fields below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

thinly · thinness · thinnish · third · thirst · thirstiness · thirsty · thirteen · thirties · thirty · this · thistle · thither · thong · Thor · thoracic · thorax · thorium · thorn · thornbrake · thorny

More translations in the English-Finnish dictionary.