English-Romanian translation for "this"

EN this Romanian translation

this {adj.}
this {pron.}

EN this
volume_up
{adjective}

this
volume_up
acest {adj. m}
This state, this government, this president, scorn the rights of men and women.
Acest stat, acest guvern, acest preşedinte desconsideră drepturile bărbaţilor şi femeilor.
This achievement enables the Presidency to start negotiations with this Parliament.
Acest lucru permite Președinției să înceapă negocierile cu acest Parlament.
We give encouragement for this in the report, and it has been expressed well there.
Încurajăm acest raport, iar acest lucru a fost exprimat în acest Parlament.
this
volume_up
prezent {adj. m} (acesta)
Is this situation currently being analysed within the European Commission?
În prezent, este analizată această situaţie în cadrul Comisiei Europene?
Now, at the beginning of 2011, this mission has almost been accomplished.
În prezent, la începutul anului 2011, misiunea este aproape îndeplinită.
Is the Council aware of the responsibility that it bears at this time?
Este Consiliul conştient de responsabilitatea care îi revine în prezent?
this (also: this one)
volume_up
asta {adj. m}
This is what the reports are saying that we are debating today.
Asta afirmă rapoartele şi asta dezbatem astăzi.
This means that we must continue to ease the administrative burden.
Asta înseamnă că trebuie să continuăm să ușurăm sarcina administrativă.
That is the result of the current situation and we are aware of this.
Acesta este rezultatul situaţiei actuale şi suntem conştienţi de asta.

Context sentences for "this" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEU financing could support your training and career development as a researcher:
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.
EnglishIn Poland, an initiative of this kind requires the signatures of 100 000 people.
În Polonia o astfel de inițiativă are nevoie de semnătura a 100 000 de persoane.
EnglishIt is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishMr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.
Dl Rapkay a prezentat o serie de argumente inteligente pe care nu le voi repeta.
EnglishNo, BIOS does not need to be managed and you do not need to change any settings.
Nu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.
EnglishOnce you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
Once you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishSince then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
De aceea, Comisia Europeană ar trebui să publice evaluări asupra acestui aspect.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishThe Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.
Țările din Golful Persic sunt actori deosebit de importanți în procesul de pace.
EnglishThe best way to see how they are organised would be to examine the KGB archives.
Cea mai bună metodă de a vedea cum sunt organizate este studierea arhivelor KGB.
EnglishThe government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Guvernul care s-a format ulterior a fost, de asemenea, o noutate pentru Albania.
EnglishTherefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
Prin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Este vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.