Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Swahili translation for "since"

 

"since" Swahili translation

Results: 1-9 of 9

since

since (also: by, from, of)

since (also: as, because, for, for the reason that)

since (also: from)

A new wave of openness and democratization in which, since 2000, more than two-thirds of African countries have had multi-party democratic elections.

Wimbi la uwazi na demokrasia ambapo tangu mwaka 2000, zaidi ya theluthi mbili ya nchi za Afrika zimefanya uchaguzi wa kidemokrasia wa vyama vingi.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Usage examples

Usage examples for "since" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We have very good data since 1962 -- 1960 about -- on the size of families in all countries.

Tuna takwimu nzuri sana toka mwaka 1962 -- 1960 kuhusu -- ukubwa wa familia katika nchi zote.

Anyway, I know Chris told us not to do pitches up here, but since I have all of your attention: we need investors.

Hata hivyo, najua Chris alituambia tusijinadi hapa juu, lakini kwa kuwa mnanisikiliza: tunahitaji wawekezaji.

Now what has happened since 1962?

Sasa nini kimetokea toka mwaka 1962?

Well, since I'm not seeing the hand, it appears that what I'm stating is true. (Bono: Yes!) Andrew Mwenda: I can see Bono says he knows the country.

kwa kuwa sioni mkono wowote inaonekana ninachokiongea kuwa ni sahihi Bono:ndio Andrew Mwenda: naona bono anasema anaijua nchi hiyo.

We need a CO2 tax, revenue neutral, to replace taxation on employment, which was invented by Bismarck -- and some things have changed since the 19th century.

Tunahitaji kodi ya CO2, mapato yatakayoondoa ushuru kwenye ajira, ambao ulivumbuliwa na Bismark -- na mambo mengine yamebadilika toka karne ya 19.

I'm trying to tell you that since the past three years, the average rate of growth on the continent has moved from about 2,:,5 percent to about five percent per annum.

Ninajaribu kuwaelezea kwamba toka miaka mitatu iliyopita wastani wa ukuaji wa uchumi katika bara umeongezeka kutoka karibu asilimia 2,:,5 mpaka asilimia 5 kwa mwaka.
 

Suggest new English to Swahili translation

Do you know any regional Swahili expressions? Or do you have a great Swahili translation for a specific English phrase? Then add your contribution to the English-Swahili dictionary here.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: better delay and get there, better late than never, social, bore-hole, like this

Similar words

Sikhism · silence · Silk · sill · silver · similar · similarly · simile · simple · sin · since · sinew · sing · Singapore · singe · single · sink · sip · sir · siren · sister

More translations in the bab.la Turkish-English dictionary.