"acceptance" translation into Swedish

EN

"acceptance" in Swedish

EN acceptance
volume_up
{noun}

  1. general
  2. economics

1. general

acceptance (also: adoption, approbation, approval, blessing)
I warmly approve the acceptance of the outcome of this conciliation.
Jag kan mycket varmt rekommendera ett godkännande av detta kompromissförslag.
Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States.
Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater.
Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
Muntliga ändringsförslag kräver gruppernas godkännande och den här gruppen motsätter sig.
acceptance
volume_up
acceptans {comm. gen.}
In theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
I teorin finns det en tydlig acceptans för subsidiaritetsprincipen.
This is because, without public acceptance, there will be no climate protection.
Utan allmänhetens acceptans kommer det nämligen inte att vara möjligt med klimatskydd.
We therefore need to work for greater social acceptance of entrepreneurial initiatives.
Vi måste därför arbeta för större acceptans för entreprenörskapsinitiativ.
acceptance (also: acknowledgement, acknowledgment, admission, confession)
Yet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.
Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.
Mrs President, there is now almost universal acceptance that climate change is a serious and an urgent problem.
Det finns nu ett nästan allmänt erkännande av att klimatförändringarna är ett allvarligt och brådskande problem.
Our European cultural identity derives its strength from our acceptance and toleration of cultural differences.
Vår europeiska kulturella identitet hämtar sin styrka från vårt erkännande av och tolerans mot kulturella skillnader.
acceptance
volume_up
antagande {n} (att bli antagen eller inte)
We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
It is not enough to hope that adoption in one Member State will lead to automatic acceptance in the next country.
Det räcker inte att hoppas att ett antagande i en medlemsstat leder till automatiskt godkännande i nästa land.
Acceptance of this recommendation for a second reading as it now stands would merely open the door to new litigation.
Ett antagande av denna andrabehandlingsrekommendation i dess föreliggande utformning skulle bara leda till ett nytt domstolsförfarande.
acceptance
volume_up
accept {comm. gen.}
konossement mot accept

2. economics

acceptance
volume_up
accepter {comm. gen.} [econ.]

Synonyms (English) for "acceptance":

acceptance

Context sentences for "acceptance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
EnglishI welcome the acceptance of our proposal on the adoption of implementing measures.
Jag välkomnar godtagandet av vårt förslag om antagandet av genomförandeåtgärder.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
Att godkänna en budgetökning på 2,9 procent är redan en mycket bred kompromiss.
EnglishThis is because, without public acceptance, there will be no climate protection.
Utan allmänhetens acceptans kommer det nämligen inte att vara möjligt med klimatskydd.
EnglishWe have so far managed to gain acceptance for our principles in international circles.
Hittills har vi lyckats få våra principer accepterade i internationella kretsar.
EnglishYet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.
Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.
EnglishEither ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.
Ovetskap om eller ett tyst godkännande av den antimariska kampanjen är förhärskande.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Jag vill framföra ett särskilt tack till Dagmar Roth-Behrendt för hennes utmärkta arbete.
EnglishI and my group will be recommending acceptance of this excellent report.
Jag och min grupp kommer att rekommendera att detta utmärkta betänkande godkänns.
EnglishSupplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.
Kredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.
EnglishThe timing and the deadlines do not militate against the acceptance of further amendments.
Även tiden och fristen talar för att ändringsförslagen kommer att antas på nytt.
EnglishFinally, the last challenge is that of ensuring acceptance of the currency by all.
Den sista utmaningen slutligen är den att alla skall acceptera valutan.
EnglishLisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States.
Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater.
EnglishWe have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.
Vi har lyckats utarbeta ett betänkande som till stor del har godkänts av alla parter.
EnglishI recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
Jag rekommenderar att man röstar för föreliggande ändringar om anpassning av direktivet.
EnglishThere would have been more appropriate ways of expressing non-acceptance of the agreement.
Det borde ha funnits lämpligare sätt att uttrycka att överenskommelsen inte godtas.
EnglishWe therefore need to work for greater social acceptance of entrepreneurial initiatives.
Vi måste därför arbeta för större acceptans för entreprenörskapsinitiativ.
EnglishThis is very regrettable and undermines the easy acceptance of the Euro by citizens.
Detta är mycket beklagligt och undergräver medborgarnas beredvillighet att acceptera euron.
EnglishGaining acceptance of EU cooperation will certainly take some doing.
Det kommer säkert inte att vara enkelt att vinna acceptans för EU-samarbetet.
EnglishThere is no public acceptance either in my country or in many others of deep-level storage.
Vi måste titta på andra möjligheter, däribland separation och transmutation.