Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Swedish translation for "acceptance"

 

"acceptance" Swedish translation

Results: 1-26 of 464

acceptance {noun}

acceptance {noun} (also: okay, confirmation, clearance, blessing)

The acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.

Ett godkännande måste utvecklas nerifrån och upp, som en del av regionalpolitiken.

Either ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.

Ovetskap om eller ett tyst godkännande av den antimariska kampanjen är förhärskande.

Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.

Muntliga ändringsförslag kräver gruppernas godkännande och den här gruppen motsätter sig.

Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States.

Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater.

I trust that you will confirm Parliament's acceptance at the vote tomorrow.

Jag litar på att ni kommer att bekräfta parlamentets godkännande vid omröstningen i morgon.

acceptance {noun}

acceptans {comm. gen.}

We all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.

Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.

Greater acceptance of surveillance cameras is another important driver of the market.

Ökad acceptans för övervakningskameror är en annan viktig drivkraft på marknaden.

This is because, without public acceptance, there will be no climate protection.

Utan allmänhetens acceptans kommer det nämligen inte att vara möjligt med klimatskydd.

We therefore need to work for greater social acceptance of entrepreneurial initiatives.

Vi måste därför arbeta för större acceptans för entreprenörskapsinitiativ.

However, we must not see the question of acceptance as purely a problem of communication.

Jag vill dock varna för att betrakta frågan om acceptans som ett rent förmedlingsproblem.

acceptance {noun} (also: recognition, credit, confession, admission)

Yet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.

Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.

Mrs President, there is now almost universal acceptance that climate change is a serious and an urgent problem.

Det finns nu ett nästan allmänt erkännande av att klimatförändringarna är ett allvarligt och brådskande problem.

It is moving towards acceptance, reconciliation and forgiveness for the past, whatever the past might have been.

Den går i riktning mot erkännande, försoning och förlåtelse av det förflutna, oavsett hur det förflutna har varit.

Our European cultural identity derives its strength from our acceptance and toleration of cultural differences.

Vår europeiska kulturella identitet hämtar sin styrka från vårt erkännande av och tolerans mot kulturella skillnader.

In this way we can also play a part in helping Russia to develop an acceptance of democracy and a respect for fundamental rules.

På så sätt kan vi också vara med och hjälpa Ryssland att utveckla ett erkännande av demokrati och respekt för grundläggande regler.

acceptance {noun}

antagande (att bli antagen eller inte) {n}

We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.

Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.

It is not enough to hope that adoption in one Member State will lead to automatic acceptance in the next country.

Det räcker inte att hoppas att ett antagande i en medlemsstat leder till automatiskt godkännande i nästa land.

Acceptance of this recommendation for a second reading as it now stands would merely open the door to new litigation.

Ett antagande av denna andrabehandlingsrekommendation i dess föreliggande utformning skulle bara leda till ett nytt domstolsförfarande.

So given the problems which it might cause in the Council I would incline, as the rapporteur does, to agree, and to argue against acceptance.

Så med tanke på de problem som den kan medföra i rådet, är jag benägen att - i likhet med föredraganden - instämma och tala emot ett antagande.

The interim report is not a perfect one, but the acceptance of PPE-DE amendments will add balance to a text worth supporting.

Interimsbetänkandet är inte perfekt, men ett antagande av PPE-DE-gruppens ändringsförslag kommer att skapa balans i denna text, som är värd att stödja.

acceptance {noun}

accept {comm. gen.}

bill of lading against acceptance

konossement mot accept

acceptance {noun} [econ.]

accepter {comm. gen.} [econ.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "acceptance":

 

Similar translations

Similar translations for "acceptance" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "acceptance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.

Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.

I welcome the acceptance of our proposal on the adoption of implementing measures.

Jag välkomnar godtagandet av vårt förslag om antagandet av genomförandeåtgärder.

The acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.

Att godkänna en budgetökning på 2,9 procent är redan en mycket bred kompromiss.

We have so far managed to gain acceptance for our principles in international circles.

Hittills har vi lyckats få våra principer accepterade i internationella kretsar.

Supplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.

Kredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.

We have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.

Vi har lyckats utarbeta ett betänkande som till stor del har godkänts av alla parter.

I recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.

Jag rekommenderar att man röstar för föreliggande ändringar om anpassning av direktivet.

I and my group will be recommending acceptance of this excellent report.

Jag och min grupp kommer att rekommendera att detta utmärkta betänkande godkänns.

This does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.

Jag vill framföra ett särskilt tack till Dagmar Roth-Behrendt för hennes utmärkta arbete.

Finally, the last challenge is that of ensuring acceptance of the currency by all.

Den sista utmaningen slutligen är den att alla skall acceptera valutan.

This agreement was based on the acceptance of a compromise package by all the shadows.

Överenskommelsen grundade sig på att alla skuggföredragande godkände ett kompromisspaket.

Then, we will succeed in gaining acceptance for it at a national level.

Då kommer vi också att kunna skapa förtroende för det på nationell nivå.

The same reasons explain the non-acceptance of Amendment Nos 12 and 50.

Samma skäl förklarar varför ändringsförslag 12 och 50 inte kan godtas.

I have little sympathy for the casual acceptance of this kind of risk.

Jag har inte mycket förståelse för att man så tanklöst tar en sådan risk.

The timing and the deadlines do not militate against the acceptance of further amendments.

Även tiden och fristen talar för att ändringsförslagen kommer att antas på nytt.

There would have been more appropriate ways of expressing non-acceptance of the agreement.

Det borde ha funnits lämpligare sätt att uttrycka att överenskommelsen inte godtas.

However, this vote should not imply acceptance of every word of the report.

Min röst betyder dock inte att jag godtar vartenda ord i betänkandet.

This is very regrettable and undermines the easy acceptance of the Euro by citizens.

Detta är mycket beklagligt och undergräver medborgarnas beredvillighet att acceptera euron.

There is no public acceptance either in my country or in many others of deep-level storage.

Vi måste titta på andra möjligheter, däribland separation och transmutation.

The proposals that have been tabled are the ones that it was thought would gain acceptance.

De förslag som har lagts fram är de som man har trott skall vinna gehör.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the Portuguese-English dictionary.