English-Swedish translation for "acceptance"

EN acceptance Swedish translation

acceptance {noun}

EN acceptance
play_circle_outline
{noun}

  1. general
  2. economics

1. general

acceptance (also: adoption, approbation, approval, blessing)
I warmly approve the acceptance of the outcome of this conciliation.
Jag kan mycket varmt rekommendera ett godkännande av detta kompromissförslag.
Lisbon set its own test for survival: acceptance in all Member States.
Lissabon skapade sitt eget överlevnadstest: ett godkännande i alla medlemsstater.
Oral amendments require the acceptance of the groups and this group is opposed.
Muntliga ändringsförslag kräver gruppernas godkännande och den här gruppen motsätter sig.
acceptance
In theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
I teorin finns det en tydlig acceptans för subsidiaritetsprincipen.
This is because, without public acceptance, there will be no climate protection.
Utan allmänhetens acceptans kommer det nämligen inte att vara möjligt med klimatskydd.
We therefore need to work for greater social acceptance of entrepreneurial initiatives.
Vi måste därför arbeta för större acceptans för entreprenörskapsinitiativ.
acceptance (also: acknowledgement, acknowledgment, admission, confession)
Yet in terms of people's acceptance of it, the internal market is certainly not working.
Ändå anser inte folk att den inre marknaden fungerar när deras erkännande mäts.
Mrs President, there is now almost universal acceptance that climate change is a serious and an urgent problem.
Det finns nu ett nästan allmänt erkännande av att klimatförändringarna är ett allvarligt och brådskande problem.
Our European cultural identity derives its strength from our acceptance and toleration of cultural differences.
Vår europeiska kulturella identitet hämtar sin styrka från vårt erkännande av och tolerans mot kulturella skillnader.
acceptance
play_circle_outline
antagande {n} (att bli antagen eller inte)
We are therefore prepared to recommend acceptance of the Budget Committee amendments.
Vi är därför beredda att rekommendera antagande av budgetutskottets ändringsförslag.
It is not enough to hope that adoption in one Member State will lead to automatic acceptance in the next country.
Det räcker inte att hoppas att ett antagande i en medlemsstat leder till automatiskt godkännande i nästa land.
Acceptance of this recommendation for a second reading as it now stands would merely open the door to new litigation.
Ett antagande av denna andrabehandlingsrekommendation i dess föreliggande utformning skulle bara leda till ett nytt domstolsförfarande.
acceptance
bill of lading against acceptance

2. economics

acceptance
play_circle_outline
accepter {comm. gen.} [econ.]
Does that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Innebär det att man accepterar att dödsstraffet är en bestraffning?
It lies in the acceptance of the dubious and irresponsible game that some western countries are playing with the KLA.
Det riktar sig mot att man accepterar vissa västerländska kretsars oklara och oansvariga spel med UCK.
We must rely on clinical evidence and evaluation to back up recommendations for the acceptance of new tests.
När vi accepterar nya test måste vi basera rekommendationerna på klinisk bevisning och prövning.

Synonyms (English) for "acceptance":

acceptance

Context sentences for "acceptance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishbill of lading against acceptance
EnglishI welcome the acceptance of our proposal on the adoption of implementing measures.
Jag välkomnar godtagandet av vårt förslag om antagandet av genomförandeåtgärder.
EnglishThe acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
Att godkänna en budgetökning på 2,9 procent är redan en mycket bred kompromiss.
EnglishWe have so far managed to gain acceptance for our principles in international circles.
Hittills har vi lyckats få våra principer accepterade i internationella kretsar.
EnglishSupplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.
Kredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.
EnglishI and my group will be recommending acceptance of this excellent report.
Jag och min grupp kommer att rekommendera att detta utmärkta betänkande godkänns.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Jag vill framföra ett särskilt tack till Dagmar Roth-Behrendt för hennes utmärkta arbete.
EnglishThe timing and the deadlines do not militate against the acceptance of further amendments.
Även tiden och fristen talar för att ändringsförslagen kommer att antas på nytt.
EnglishFinally, the last challenge is that of ensuring acceptance of the currency by all.
Den sista utmaningen slutligen är den att alla skall acceptera valutan.
EnglishI recommend acceptance of the amendments before us today for adapting the directive.
Jag rekommenderar att man röstar för föreliggande ändringar om anpassning av direktivet.
EnglishWe have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.
Vi har lyckats utarbeta ett betänkande som till stor del har godkänts av alla parter.
EnglishThere would have been more appropriate ways of expressing non-acceptance of the agreement.
Det borde ha funnits lämpligare sätt att uttrycka att överenskommelsen inte godtas.
EnglishThere is no public acceptance either in my country or in many others of deep-level storage.
Vi måste titta på andra möjligheter, däribland separation och transmutation.
EnglishThis agreement was based on the acceptance of a compromise package by all the shadows.
Överenskommelsen grundade sig på att alla skuggföredragande godkände ett kompromisspaket.
EnglishThis is very regrettable and undermines the easy acceptance of the Euro by citizens.
Detta är mycket beklagligt och undergräver medborgarnas beredvillighet att acceptera euron.
EnglishThere is still no easy acceptance across Europe of higher-education qualifications.
I Europa har man fortfarande svårigheter att godta högskolemeriter.
EnglishHowever, this vote should not imply acceptance of every word of the report.
Min röst betyder dock inte att jag godtar vartenda ord i betänkandet.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
Yrkesfiskarna kommer bara att visa förståelse för vår politik om rättvisa förutsättningar råder.
EnglishFundamentalists often try to impose acceptance of their views through legislation.
Fundamentalister försöker ofta framtvinga ett accepterande av sina åsikter genom lagstiftning.
EnglishLast but not least, a million solar panels, a programme for the acceptance of photo-voltaics.
Sist men inte minst, en miljon soltak, ett program för genomförande av fotovoltaik.