How to write a CV in Swedish

English-Swedish translation for "accident"

 

"accident" Swedish translation

Results: 1-30 of 962

accident {noun}

accident {noun} (also: misfortune, misery, crash, blow)

olycka {comm. gen.}

It reads: Seoul, 22 injured in accident in South Korean nuclear power station.

Där står det: Seoul, olycka i ett sydkoreanskt kärnkraftverk kräver 22 skadade.

Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.

När de åkte skidor råkade de ut för en olycka: de ramlade ned i en djup ravin.

It is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.

Jag tänker inte på en större trolig olycka och jag vill inte vara någon olyckskorp.

When will we see a return to cleanliness and the end of this devastating accident? "

När blir det rent igen, när blir det ett slut på denna ödesdigra olycka? "

The likelihood of an accident varies widely among different regions and continents.

Sannolikheten för en olycka varierar i hög grad mellan olika regioner och kontinenter.

accident {noun} (also: occurrence, happening, experience, event)

händelse {comm. gen.}

What steps are being taken to protect the people of Europe in the event of a new accident?

Vilka åtgärder vidtas för att skydda människorna i Europa i händelse av en ny olycka?

Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.

Med stora bussar är det helt annorlunda. I händelse av en olycka har de en benägenhet att välta.

Quite by accident I learnt yesterday, at 8.30 p.m., that the vote was to take place at noon today.

Jag fick av en ren händelse i går kl. 20.30 veta att omröstningen skulle äga rum i dag kl. 12.00.

3. compensation and assistance in case of an accident.

3. Kompensation och assistans i händelse av olycka.

This also applies when help is needed after an accident.

Detta gäller för övrigt också i händelse av en nödvändig räddningsaktion respektive assistans efter en olycka.

accident {noun} (also: happenstance, coincidence, banana skin)

tillfällighet {comm. gen.}

It is no accident that the size of the budget has been getting smaller since 1997.

Det är ingen tillfällighet att budgeten har blivit allt mindre sedan 1997.

It is no accident that we have already returned several times since then.

Det är ingen tillfällighet att vi redan har hunnit återvända flera gånger sedan dess.

It is no accident that the issue of European poverty applies more often to older women.

Det är ingen tillfällighet att äldre kvinnor oftare åtrefinns bland de fattiga i EU.

It is no accident that even empty flats here are put on the police list.

Det är ingen tillfällighet att till och med tomma lägenheter sätts upp på polisens lista.

It is no accident that the Czech Republic leads the field in this statistic.

Det är ingen tillfällighet att dessa siffror är som högst i Tjeckien.

accident {noun} (also: hazard, happenstance, hap, coincidence)

slump {comm. gen.}

It is no accident that research and innovation lie at the heart of the Europe 2020 initiative.

Det är ingen slump att forskning och utveckling har hög prioritet i Europa 2020-initiativet.

And I think it's not an accident that you don't find this idea in the very origin of Islam.

Och jag tror inte att det är en ren slump att du inte finner det här konceptet i Islams grunder.

Mr President, it is no accident that the term 'sanctions' stands undefined in international law.

Herr talman! Det är ingen slump att begreppet ”sanktioner” inte definierats i internationell rätt.

It was not by accident that we spent five years together.

Det var ingen slump att vi tillbringade fem år tillsammans.

in writing. - (HU) It is no accident that the Latin American rain forests are called the lungs of the world.

skriftlig. - (HU) Det är ingen slump att de latinamerikanska regnskogarna kallas världens lungor.

accident {noun}

olyckshändelse (olycka av mindre allvarligt slag) {comm. gen.}

The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.

Risken för en framtida olyckshändelse ökar i takt med att tillämpningsområdet vidgas.

If that happens as a result of an accident, often compensation is paid.

Om detta inträffar på grund av en olyckshändelse utbetalas ofta ersättning.

. (FR) The sinking of the 'Prestige' was not an accident.

Prestiges förlisning var ingen olyckshändelse.

My wife's had an accident with some Quaaludes.

Min fru har av en olyckshändelse tagit Quaaludes.

And besides, it was an accident, right?

Dessutom var det väl en olyckshändelse?
 

Synonyms

Synonyms (English) for "accident":

 

Similar translations

Similar translations for "accident" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "accident" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Pedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.

Gångtrafikanter, cyklister och motorcyklister utgör 57 procent av trafikoffren.

The horse just has another nostril that's developed because of a riding accident.

Hästen har helt enkelt en extra näsborre som utvecklades på grund av en ridolycka.

This leads to employees working many hours and the accident risks are increasing .

Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.

I would remind the House that yet another fatal accident took place last week.

Jag vill påminna kammaren om att det skedde ytterligare en dödsolycka förra veckan.

   – Mr President, today we remember the accursed day of the Chernobyl accident.

   . – Herr talman! I dag minns vi den fördömda dag då Tjernobylolyckan inträffade.

This figure is far higher than the number of people killed in traffic accidents.

Det är ett mycket högre antal än det antal människor som dör i trafikolyckor.

We all know how real the link between fatigue and the risk of an accident really is.

Man är väl medveten om hur påtagligt sambandet mellan trötthet och olycksrisk är.

Every year, some 235 000 EU citizens die as a result of an accident or violence.

Varje år dör ungefär 235 000 EU-medborgare till följd av olyckor eller våld.

We do indeed - hence I know about the weekly reports. That is not by accident.

Vi ser faktiskt till att detta görs - därför känner jag också till veckorapporterna.

Research indicates that around 90 % of all aircraft accidents could be survivable.

Forskning pekar på att ca 90 procent av alla flygplansolyckor skulle kunna undvikas.

By remembering those who have died, we can do more to prevent accidents at work.

Trafikolyckor är faktiskt den vanligaste dödsorsaken hos barn inom EU i dag.

It is about improved protection for accident victims in the European Union.

Detta gäller ett förbättrat skydd för olycksfallsoffer inom Europeiska unionen.

There is no doubt, of course, that the accident at Fukushima was a catastrophe.

Det råder förstås ingen tvekan om att olyckan i Fukushima var en katastrof.

Road accidents are not a natural disaster in the face of which we are powerless.

Otrygghet i trafiken är inget naturfenomen som vi skall stå maktlösa inför.

Many accidents involving pollution could have been avoided by means of better safety.

Många föroreningsolyckor skulle ha kunnat undvikas med hjälp av bättre säkerhet.

Any resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.

Varje jämförelse med här närvarande personer är naturligtvis tagen ur luften.

As you know, more than 500,000 car accidents occur within the Community every year.

Som ni vet uppgår bilolyckorna inom gemenskapen till mer än 500 000 per år.

In such cases, we need clear regulations in favour of the accident victim.

Här behöver vi en klar och för olycksoffret tillfredsställande bestämmelse.

Needless to say, every person who becomes a victim of a road accident is one too many.

Varje person som blir offer för en trafikolycka är naturligtvis en person för mycket.

One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.

Den ena kärnkraftsolyckan efter den andra inträffar samtidigt med en naturkatastrof.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Moreover bab.la provides the Italian-English dictionary for more translations.