Professional translators one click away

English-Swedish translation for "advocate"

 

"advocate" Swedish translation

Results: 1-32 of 1025

advocate {noun}

advocate {noun} [law] (also: lawyer, practitioner, barrister)

advokat {comm. gen.} [law]

However, the language problem is an essential one for any advocate who works professionally in the Grand Duchy.

Och språkproblemet är grundläggande för en advokat som utövar sitt yrke i storhertigdömet.

My question is a bit of a devil's advocate.

Min fråga kan kanske liknas vid djävulens advokat.

The losers in globalisation or those who support it should know that they have an advocate.

De som förlorar på globaliseringen, och de som avstår därifrån, skall veta att de har en advokat som arbetar för dem.

Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.

(EN) Herr talman! Jag är inte bara advokat utan också en övertygad förespråkare för fördelarna med reglering utanför domstol.

We, the European Parliament, which today represents 370 million people must be the advocate of the peoples of the whole of Europe.

Vi, Europaparlamentet, som i dag representerar 370 miljoner människor måste vara advokat för hela Europas alla folk.

advocate {noun} (also: apostle, advocator, proponent, promoter)

förespråkare {comm. gen.}

As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.

Som förespråkare för rätten till liv kunde jag inte rösta för med gott samvete.

I quote: "I personally was, am and remain an advocate of the death penalty.

Jag citerar: ”Personligen var, är och förblir jag en förespråkare för dödsstraff.

Mr Hallstein was a fervent advocate of Turkey's membership of the European Union.

Walter Hallstein var en ivrig förespråkare för Turkiets medlemskap i EU.

At no point has he acted as an advocate for the European Constitution.

Han har inte vid något tillfälle agerat som förespråkare för den europeiska konstitutionen.

With Sweden, Turkey is also losing an advocate for its accession.

Med Sverige förlorar även Turkiet en förespråkare för turkisk anslutning.

to advocate {verb}

to advocate [advocated|advocated] {vb} (also: to root for, to promote, to plump for, to patronize)

That is why I cannot support the amendments which advocate increasing the compensatory payments.

Därför kan jag inte stödja de ändringsförslag som förespråkar en höjning av kompensationsbidragen.

"Origin: EU" is then a symbol for quality and I therefore advocate backing Amendments Nos 60 and 61.

"Ursprung: EU" står då för kvalitet och jag yrkar därför för att stödja ändringsförlagen 60 och 61.

" Origin: EU " is then a symbol for quality and I therefore advocate backing Amendments Nos 60 and 61.

" Ursprung: EU " står då för kvalitet och jag yrkar därför för att stödja ändringsförlagen 60 och 61.

I would also advocate making funds available to support the piloting of imaginative, innovative projects.

Jag skulle också vilja förespråka att man gör medel tillgängliga för att stödja fantasifulla, nyskapande pilotprojekt.

I cannot, however, support minority arguments which irresponsibly advocate lifting all border restrictions.

Jag kan däremot inte stödja minoritetens oansvariga argument för att förespråka att alla gränsrestriktioner skall tas bort.

to advocate [advocated|advocated] {vb} (also: to register, to recommend, to enjoin, to counsel)

Mr President, I should like to advocate that we defer the decision concerning this proposal.

Herr talman! Jag vill gärna rekommendera att vi skjuter upp beslutet om detta förslag.

I would not like to advocate such a fundamental position.

Jag skulle inte vilja rekommendera en sådan grundläggande hållning.

I strongly support the committee amendments and would only advocate a couple of fairly technical changes.

Jag stöder absolut utskottets ändringsförslag och vill bara rekommendera ett par tämligen tekniska ändringar.

I should like to advocate that a great deal of attention be paid to the interconnection of route plans at international level, therefore.

Jag vill därför rekommendera att mycket stor uppmärksamhet ägnas den inbördes förbindelsen mellan linjesträckningar på internationell nivå.

I would therefore like to advocate a phasing out of redistribution, which is becoming a less than transparent instrument for the social engineering of today.

Jag vill därför rekommendera en utfasning av omfördelningen som håller på att bli ett minst sagt slutet instrument för dagens socialpolitik.

We cannot advocate freedom of trade while refusing to protect individual freedoms.

Vi kan inte förespråka fri handel när vi samtidigt vägrar skydda individens frihet.

It is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.

Det är därför mycket enkelt att komma hit och förespråka den, utan några förbehåll.

Our main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.

Vårt främsta mål är dock att förespråka avskaffandet av dödsstraff i allmänhet.

Once again, you have to go down the wrong road and advocate a system that does not work.

Återigen är ni tvungna att välja fel väg och förespråka ett system som inte fungerar.

Finally, I would still advocate a strong country of origin principle.

Avslutningsvis vill jag fortfarande förespråka en stark princip om ursprungsland.

to advocate [advocated|advocated] {vb} (also: to promote, to plead)

tala för {vb}

I would like to see him advocate unequivocally Ireland's participation in Partnership for Peace and not play this duplicitous game.

Jag skulle vilja se honom entydigt tala för Irlands deltagande i Partnerskapet för fred och inte spela detta falska spel.

So I would advocate setting limits, so that the traditional human rights, those concerning the individual, are not devalued.

Jag skulle alltså vilja tala för en begränsning för att förhindra att de klassiska rättigheter som har med den enskilda personen att göra inte urvattnas.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "advocate":

 

Similar translations

Similar translations for "advocate" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "advocate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I therefore advocate an ever greater commitment to youth policies at EU level.

Jag förespråkar därför ett ännu större engagemang för ungdomspolitiken på EU-nivå.

The Statute may provide for the General Court to be assisted by Advocates-General.

I stadgan får det föreskrivas att tribunalen skall biträdas av generaladvokater.

Those who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.

De som känner mig vet att jag inte är någon okritisk anhängare av gentekniken.

This is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.

Detta är ett steg mot en gradvis utfasning av kärnkraften, vilket vi förespråkar.

We therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.

Vi förespråkar andra lösningar, mot bakgrund av att betänkandet inte är konsekvent.

This is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.

Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.

We in the June List advocate a referendum on the Treaty of Lisbon in Sweden.

Vi i Junilistan förespråkar en folkomröstning i Sverige om Lissabonfördraget.

There are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.

Det finns mäktiga senat- och kongressledamöter som förespråkar "opt-in"lösningar.

The Commission suggested EUR 30 000 and the EPLP advocates a more cautious approach.

Kommissionen föreslog 30 000 euro och EPLP förespråkar en försiktigare hållning.

The liberalisation of agricultural trade has its advocates and its opponents.

Avregleringen av handeln med jordbruksprodukter har sina tillskyndare och belackare.

My fourth appeal is addressed to democratic public opinion and advocates of peace.

De måste främja demokratin, sanktionera friheten och visa på sammanhållning.

They particularly advocate redeploying aid towards the horizontal objectives.

Man förordar just att stödet läggs om så att det går till horisontella mål.

Generally, however, we advocate a more restrictive stance on EU regional aid.

Generellt sett förespråkar vi dock en mer restriktiv hållning till EU:s regionalstöd.

I am an advocate of simplification and of better lawmaking, but with one reservation.

Jag förespråkar förenkling och bättre lagstiftning, men med en reservation.

That is why the European Parliament is advocating an increase in appropriations here.

Därför engagerar sig Europaparlamentet för att utöka medlen på detta område.

Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?

Tror förespråkarna för en slapp politik att ett sådant förhållningssätt ger mer fisk?

We advocate the responsible liberalisation of European railway management.

Vi förespråkar en ansvarsfull avreglering för att förvalta de europeiska järnvägarna.

Generally, however, we advocate a more restrictive stance on EU regional aid.

Generellt sett förespråkar vi dock en mer restriktiv hållning till EU: s regionalstöd.

The renewable and alternative sources of energy we advocate are expensive.

Vi går i bräschen för förnybar och alternativ energi, men det är dyrt att använda den.

Many people at grass roots level advocate a single Community customs administration.

På gräsrotsnivå pläderar många för en enda tullmyndighet inom gemenskapen.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.