English-Swedish translation for "advocate"

EN advocate Swedish translation

EN advocate
volume_up
{noun}

  1. general
  2. law

1. general

advocate (also: advocator, apostle, promoter, proponent)
volume_up
förespråkare {comm. gen.}
With Sweden, Turkey is also losing an advocate for its accession.
Med Sverige förlorar även Turkiet en förespråkare för turkisk anslutning.
The European Union is, first and foremost, an advocate of respect for human rights.
EU är först och främst en förespråkare av mänskliga rättigheter.
As an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Som förespråkare för rätten till liv kunde jag inte rösta för med gott samvete.

2. law

advocate (also: barrister, lawyer, practitioner)
volume_up
advokat {comm. gen.} [law]
My question is a bit of a devil's advocate.
Min fråga kan kanske liknas vid djävulens advokat.
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Jag är inte bara advokat utan också en övertygad förespråkare för fördelarna med reglering utanför domstol.
However, the language problem is an essential one for any advocate who works professionally in the Grand Duchy.
Och språkproblemet är grundläggande för en advokat som utövar sitt yrke i storhertigdömet.

Context sentences for "advocate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore advocate an ever greater commitment to youth policies at EU level.
Jag förespråkar därför ett ännu större engagemang för ungdomspolitiken på EU-nivå.
EnglishThis is a step towards the gradual phasing-out of nuclear power, which we advocate.
Detta är ett steg mot en gradvis utfasning av kärnkraften, vilket vi förespråkar.
EnglishWe therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Vi förespråkar andra lösningar, mot bakgrund av att betänkandet inte är konsekvent.
EnglishThere are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Det finns mäktiga senat- och kongressledamöter som förespråkar "opt-in"lösningar.
EnglishThose who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
De som känner mig vet att jag inte är någon okritisk anhängare av gentekniken.
EnglishFor this reason, I would advocate a yes to the first part and a no to the second.
Av detta skäl förespråkar jag ett ja till den första delen och ett nej till den andra.
EnglishIn summary, and by way of conclusion, I would like to advocate a pax avianautica.
Till slut skulle jag sammanfattningsvis vilja yrka för en pax avianautica.
EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
En domare och en generaladvokat tilldelas varje mål som läggs fram vid domstolen.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Därför pläderar jag för ett samstämmighetsobservatorium som tydliggör detta.
EnglishWe in the June List advocate a referendum on the Treaty of Lisbon in Sweden.
Vi i Junilistan förespråkar en folkomröstning i Sverige om Lissabonfördraget.
EnglishNow more than ever, the signs of the times advocate a more social Europe.
I dag mer än någonsin talar tidens tecken för att det behövs ett mer socialt EU.
EnglishThey particularly advocate redeploying aid towards the horizontal objectives.
Man förordar just att stödet läggs om så att det går till horisontella mål.
EnglishI therefore advocate the institutionalisation of the cooperation of the WTO and the ILO.
Jag förespråkar därför en institutionalisering av samarbetet mellan WTO och ILO.
EnglishGenerally, however, we advocate a more restrictive stance on EU regional aid.
Generellt sett förespråkar vi dock en mer restriktiv hållning till EU:s regionalstöd.
EnglishI advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
Jag förespråkar en öppen politik, där ursprungsvarubeteckningar är obligatoriska.
EnglishGenerally, however, we advocate a more restrictive stance on EU regional aid.
Generellt sett förespråkar vi dock en mer restriktiv hållning till EU: s regionalstöd.
EnglishBut I do not advocate scrapping the option of including "Origin: EU" on the label either.
Jag vill dock inte avskaffa möjligheten att skriva "Ursprung: EU" på etiketten.
EnglishMany people at grass roots level advocate a single Community customs administration.
På gräsrotsnivå pläderar många för en enda tullmyndighet inom gemenskapen.
EnglishIn the van Velzen report we firmly advocate a halving of the gender gap.
I Van Velzen-betänkandet yrkar vi mycket tydligt för att könsklyftan halveras.
EnglishIt is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Jag gör det därför att arbete är det bästa sättet att skapa integration.