Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "bud"

 

"bud" Swedish translation

Results: 1-48 of 106

bud {noun}

bud {noun} (also: knob, head, button, burgeon)

knopp {comm. gen.}

Rough winds do shake the darling buds of May, but thy eternal summer shall not fade.

Tuffa vindar skakar de rara knopparna i Maj, men den ändlösa sommaren skall icke förblekas.

Look at these buds.

Kolla in knopparna.

bud {noun}

blomsterknopp {comm. gen.}

bud {noun}

outslagen blomma {comm. gen.}

to bud {verb}

to bud [budded|budded] {vb} (also: to eliminate, to burst, to bowl out)

slå ut {vb}

to bud [budded|budded] {vb} (also: to germinate, to burgeon)

knoppas {vb}

to bud [budded|budded] {vb} [bot.]

okulera {vb} [bot.]

bud {noun}

offer {noun}

bud {n} (also: anbud, erbjudande)

Looked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.

Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.

That is our final offer; our new message to you is that you must, by 15 January, say ‘yes’ or ‘no’.

Det är vårt sista bud. Vårt nya budskap till er är att ni måste säga ja eller nej senast den 15 januari.

I believe that our offer should be to establish Kyoto II.

Jag menar att vårt bud bör vara att inrätta Kyoto II.

Without an offer from the US and China, only half of this is covered.

Utan bud från USA och Kina täcks bara hälften.

This is my offer, Señor Sert.

Det är mitt bud, señor Sert.

order {noun}

bud {n} (also: uppmaning, ordning, föreskrift, system)

command {noun}

bud {n} (also: kommando, disposition, makt, myndighet)

With this in mind, we should take the century-old Biblical commandment " love thy neighbour like thyself " to heart.

Låt oss med beaktande av det tänka på det urgamla budet i Bibeln " älska din nästa såsom dig själv ".

bid {noun}

bud {n} (also: satsning, anbud, försök)

You can raise your maximum CPC bid to try to get your ad to show at a higher position on the page.

Du kan höja ditt högsta CPC-bud om du vill försöka få annonsen att visas på en högre position på sidan.

Señor Agustin, you're dealing with a hostile takeover bid from Nova.

Ni har fått ett fientligt bud från Nova, señor Agustin.

Meanwhile, your competitor has a maximum CPC bid of $3 but the quality of his ads are below average.

Samtidigt har din konkurrent ett högsta CPC-bud på 30 SEK, men kvaliteten på den personens annonser är sämre.

Mrs Berès mentioned Mittal’ s bid for Arcelor.

Pervenche Berès nämnde Mittals bud på Arcelor.

You can decide the maximum amount you'd like to pay for a click by setting a cost-per-click (CPC) bid.

Du kan bestämma det högsta belopp som du vill betala för ett klick genom att ange ett CPC-bud (kostnad per klick).

runner {noun}

bud {n} (also: budbärare, reva, smugglare, utlöpare)

word {noun}

bud {n} (also: lösenord, meddelandet, löfte, meddelande)

behest {noun}

bud {n} (also: påbud)
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "bud":

 

Similar translations

Similar translations for "bud" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "bud" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Large ethnic groups have been oppressed and any opposition nipped in the bud.

Stora etniska grupper har förtryckts och oppositionen har kvävts i sin linda.

Credit to you once again, Mr Verhofstadt, for having nipped this in the bud.

Det hedrar er återigen, herr premiärminister, att ni satte stopp för detta.

Any hesitation or weakening in the policy should therefore be firmly nipped in the bud.

Därför måste man resolut avvärja minsta tvekan eller försvagning inom politiken.

Does this mean that Natura 2000 will be nipped in the bud by the financial perspective?

Betyder detta att Natura 2000 kommer att kvävas i sin linda genom budgetplanen?

The Socialist Group in the European Parliament boast that they have nipped it in the bud.

Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet skryter om att de har kvävt den i sin linda.

Section VIII(B) – European Data Protection Supervisor (2006/2021 (BUD)).

Avsnitt VIII (B) – Europeiska datatillsynsmannen (2006/2021 (BUD)).

I'll start with the tossed Californian bud salad, then a shake-shake.

Jag börjar med en kalifornisk sallad och därefter en shake-shake.

It is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.

Det är dags att kväva denna tendens i sin linda: att stoppa den redan från början.

Risks therefore need to be identified early, assessed scientifically and nipped in the bud.

Riskerna måste därför identifieras i ett tidigt skede, bedömas vetenskapligt och kvävas i sin linda.

Any inclination to abuse alcohol must be nipped in the bud.

Missbrukstendenserna måste bekämpas på ett tidigt stadium.

Such tendencies should be firmly brought under control and nipped in the bud.

Sådana tendenser måste kraftfullt bromsas och förhindras.

Let me break it down like a fraction for you about my man Fred " Bud " Kelly.

Låt mig förklara mer exakt, om min polare Fred Bud Kelly

Now, I believe that problems should be nipped in the bud.

Jag menar nu att man skall kväva problemen i sin linda.

Hope of improvement threatens to be nipped in the bud if the Commission keeps refusing to look into the mirror.

Förhoppningar om förbättring hotar att försvinna om kommissionen fortsätter att vägra se sig själv i spegeln.

In order to nip that sort of thing in the bud, we want the precise legal framework, which you have promised us.

För att kväva sådana saker i sin linda vill vi ha just den rättsliga ram som ni lovade oss.

Fred " Bud " Kelly made skates out of whiskey bottles...... at his uncle's farm in the early 1900s.

Fred Bud Kelly, Gjorde skridskor av Whiskey flaskor. på sin farbrors gård, tidigt 1900, där borta i Nova Skotia.

Parliament, however, nipped this proposal in the bud by tightening up the conditions for migration considerably.

Parlamentet stoppade emellertid detta förslag i sin linda genom att kraftigt skärpa villkoren för invandring.

Consequently, more efforts must be made to nip potential conflicts in the bud as a matter of urgency.

Det är alltså högst angeläget med större ansträngningar för att lösa potentiella konflikter på ett tidigt stadium.

The end of the Cold War saw the budding of hope for a peaceful world, and that hope is, unfortunately, waning fast.

I kalla krigets slutskede grodde hoppet om en fredlig värld, ett hopp som tyvärr har grusats rejält.

There is a need to invest in the development of computer systems which will effectively nip such things in the bud.

Man måste investera i utveckling av datorsystem som effektivt kan kväva detta i sin linda.
 

Forum results

"bud" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

buckling · bucko · buckram · buckrams · bucks · buckshot · buckskin · buckthorn · buckwheat · bucolic · bud · Budapest · Buddha · Buddhism · Buddhist · buddies · Buddleja · buddy · buddy-buddy · budgerigar · budget

More translations in the bab.la English-Swahili dictionary.