Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Swedish translation for "by"

 

"by" Swedish translation

Results: 1-64 of 17632

by {preposition}

by {prp.} (also: out of, o', of, off)

av {prp.}

Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.

Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.

Our competition laws are respected by all the major international conglomerates.

Våra konkurrenslagar respekteras av alla de stora internationella konglomeraten.

He or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.

Han eller hon utnämns av Europeiska rådet för en period av två och ett halvt år.

In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.

Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.

Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.

Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.

by {prp.} (also: over, onto, o', into)

{prp.}

We supported these elections by providing financial support of 18.5 million EUR.

Vi stödde detta val genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd 18,5 miljoner euro.

The country's inhabitants showed by voting that they demanded democratic change.

Landets befolkning uttryckte genom att rösta ett krav demokratisk förändring.

We supported these elections by providing financial support of 18.5 million EUR.

Vi stödde detta val genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd 18,5 miljoner euro.

Deforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.

Avskogning kan inte förhindras genom nyplantering, åtminstone inte kort sikt.

This would be focused on cities and conurbations and on the role played by these.

Den skulle inriktas städer och storstadsregioner och den roll dessa spelar.

by {prp.} (also: on, of, for, desertion)

till {prp.}

In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.

Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.

I would like to start by congratulating the rapporteur on this important report.

Först och främst vill jag lyckönska föredraganden till detta viktiga betänkande.

I therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not .

Jag föreslår alltså muntligen att punkt 33 ändras och att ordet inte läggs till.

Bhutan's bordered on its north and south by 38 percent of the world's population.

Bhutan gränsar faktiskt i norr och söder till 38 procent av världens befolkning.

Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.

Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.

by {prp.} (also: of, at, with)

med {prp.}

By the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.

Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.

Such conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.

Sådana konflikter kan inte lösas med militära metoder eller med kulor och krut.

I think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.

Jag tror att denna kommission måste börja med att ta itu med tre centrala frågor.

Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.

Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.

The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.

Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.

by {prp.} (also: past, on, for, about)

om {prp.}

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

If there are no objections, I shall put the request by Mrs Lulling to the vote.

Om det inte finns några invändningar går vi till omröstning om Lullings begäran.

Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.

Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.

The most fundamental principle of democracy is respect for the law by everyone.

Om stabilitetspakten inte är till belåtenhet så bör den avskaffas eller ändras.

In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.

För övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.

by {prp.} (also: at, across, through, via)

genom {prp.}

You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.

Du kan visa en etikett för en plats genom att använda parenteser i sökvillkoren.

We supported these elections by providing financial support of 18.5 million EUR.

Vi stödde detta val genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd på 18,5 miljoner euro.

The country's inhabitants showed by voting that they demanded democratic change.

Landets befolkning uttryckte genom att rösta ett krav på demokratisk förändring.

Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.

Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.

We supported these elections by providing financial support of 18.5 million EUR.

Vi stödde detta val genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd på 18,5 miljoner euro.

by {prp.} (also: over, on, during, beneath)

under {prp.}

Over the last decade, this has been observed by the UN' s maritime body, the IMO.

FN:s maritima organ IMO har under den senaste tioårsperioden uppmärksammat detta.

My group fears that the politicians will be trampled underfoot by the military.

Min grupp fruktar att politikerna blir trampade under fötterna av militärerna.

In Europe, the total employment rate increased by 9 % during that same period.

Inom EU ökade den totala sysselsättningsgraden med 9 procent under samma period.

500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.

Under 2005 reste 500 miljoner européer med buss; många av dem var äldre människor.

Indeed, the agriculture business has for many years been well supported by the EU.

Jordbruksnäringen har förvisso också under många år fått betydande stöd från EU.

by {prp.} (also: on, of, off)

vid {prp.}

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.

Three are elected by the University’s teachers and three by the Students’ Unions.

Tre av ledamöterna väljs av lärarna vid universitetet och tre av studentkårerna.

On that occasion I was seized by an emotion that is probably often felt by women.

Vid detta tillfälle greps jag av en känsla som kvinnor troligtvis ofta upplever.

Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.

Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.

In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.

I det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.

by {prp.}

genom att {prp.}

You can display a label on a location by using parentheses in your search terms.

Du kan visa en etikett för en plats genom att använda parenteser i sökvillkoren.

We supported these elections by providing financial support of 18.5 million EUR.

Vi stödde detta val genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd på 18,5 miljoner euro.

The country's inhabitants showed by voting that they demanded democratic change.

Landets befolkning uttryckte genom att rösta ett krav på demokratisk förändring.

We supported these elections by providing financial support of 18.5 million EUR.

Vi stödde detta val genom att erbjuda ett ekonomiskt stöd på 18,5 miljoner euro.

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary.

Genom att välja ett visst språk begränsar du användningen av användarordlistan.

by {prp.} (also: at, amongst, among)

hos {prp.}

This monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.

Denna övervakning måste resultera i uppgifter om intag både hos vuxna och barn.

I am delighted that this viewpoint has been taken on board by the rapporteur.

Jag gläder mig åt att detta synsätt har kunnat vinna gehör hos föredraganden.

Is the public health of the EU overridden by the trade interests of EU exporters?

Överskuggas folkhälsan inom EU av handelsintressena hos dem som exporterar till EU?

Plans for a White Paper are driven by the expectations of sport stakeholders.

Planerna på en vitbok drivs av förväntningarna hos berörda parter inom idrotten.

By remembering those who have died, we can do more to prevent accidents at work.

Trafikolyckor är faktiskt den vanligaste dödsorsaken hos barn inom EU i dag.

by {prp.} (also: per, on, à la, according to)

enligt {prp.}

Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.

Dina familjeförmåner ska därför också betalas av Frankrike enligt franska regler.

The provisions recommended by the Commission are, to my mind, extremely minimal.

De bestämmelser som kommissionen föreslår är, enligt min åsikt, ytterst tänjbara.

Time and again we run up against the limits of jurisdiction imposed by the Treaty.

Vi tänjer också hela tiden på gränserna till vad som är tillåtet enligt fördraget.

Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.

Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.

But this valuable information is prohibited on labels by European regulations.

Men märkning med denna värdefulla information är förbjuden enligt EU-reglerna.

by {prp.}

senast {prp.}

That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.

Detta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.

The final system was due to be adopted by the Commission by 31 December 1994.

Det definitiva systemet skulle antas av kommissionen senast den 31 december 1994.

By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.

Senast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.

When does it have to be implemented by and how long are you prepared to wait?

När måste planen senast vara genomförd och hur länge är ni beredda att vänta?

The Member States are called on to comply with this directive by 5 October 2005.

Medlemsstaterna uppmanas att följa detta direktiv senast den 5 oktober 2005.

by {prp.} (also: per)

per {prp.}

Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.

Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.

Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.

År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.

Questions about the program: Lena Goldkuhl, 0920-49 28 93 or by e-mail gold@ltu.se

Frågor om utbildningen: Lena Goldkuhl, 0920-49 28 93, eller per e-post gold@ltu.se

Of these, some 12 % were checked, partly on the spot and partly by satellite.

Av dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.

It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.

Det är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.

by {prp.}

innan {prp.}

However, many years will go by before this demand is met at international level.

Men det kommer att dröja många år innan detta krav uppfylls på internationell nivå.

We are well on track, and I hope we will get a result by the end of the year.

Vi är på god väg och jag hoppas att vi kommer att nå ett resultat innan årets slut.

And she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.

Och hon gjorde detta långt innan pressen fick reda på hennes familjeförhållanden.

All the old substances were to be assessed and given MRLs by the end of 1996.

Alla äldre ämnen måste bedömas och få MRL fastställda innan slutet av 1996.

The cursor before the mouse-click shows, by means of a triangle, what alignment is set.

Innan du klickar visar markören med en triangel vilken justering som är inställd.

by {prp.}

gånger {prp.}

Indeed, this is also mentioned repeatedly in the report by Mr Saryusz-Wolski.

Detta nämns naturligtvis också flera gånger i Saryusz-Wolski-betänkandet.

That has been stated here in the House many times by her and I appreciate it greatly.

Det har sagts många gånger i denna kammare från henne och jag uppskattar det verkligen.

There are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.

Det finns ungefär 100 gånger fler aktiva vulkaner under havsytan- -än på land.

The prices paid by consumers are on average five times higher than those paid to producers.

Konsumentpriserna är i genomsnitt fem gånger högre än producentpriserna.

This genocide is probably ten times worse than that in Darfur, yet it is ignored by the UN.

Detta folkmord är troligen tio gånger värre än det i Darfur men ändå bortser FN från det.

by {prp.} (also: past)

förbi {prp.}

It was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.

Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.

But as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.

Men så snart de gick förbi den så började den klättra upp för väggen i ryckande rörelser.

Then they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.

Då behöver de inte i all oändlighet titta på med tomma magar när överflödet passerar förbi.

I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.

Jag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.

Mr. Moore came by and had a bunch of those corporate fellas with him and it was damn embarrassing.

Moore kom förbi...... och han hade ett gäng slipsnissar med sig... och det var väldigt genant.

by {prp.} (also: next, beside, alongside)

intill {prp.}

The Commission's report highlights the almost complete failure by all Member States to meet the terms of the 1991 Water Directive.

Kommissionens betänkande belyser det näst intill totala misslyckandet för alla medlemsstater i att uppfylla 1991 års vattendirektiv.

These areas are both absolutely and relatively disadvantaged as they are side by side with areas of considerable affluence.

Dessa områden är både absolut och relativt missgynnade, eftersom de ligger intill områden där innevånarna är betydligt mer välbärgade.

However, we have not been informed from other quarters that these systems have almost collapsed, as indicated by the query.

Vi har emellertid inte från andra håll fått kännedom om att dessa system näst intill har kollapsat, på det sätt som framgår av frågan.

This directive tries to cater for this problem by introducing a graduated inspection procedure until the vehicle is taken out of service.

Detta direktiv försöker med hjälp av ett differentierat kontrollförfarande som sträcker sig intill körförbud att komma till rätta med problemet.

For us socialists, a cross-border region, which should be included in the pilot project and other measures, is one which forms a border by land or by sea.

För oss socialister är en gränsregion, som skall ingå i pilotprojektet och i andra insatser, en region som ligger intill en gräns på land eller till havs.

by {prp.}

medelst {prp.}

You will be executed immediately, by five plasma pellets to the head.

Avrättningen sker omedelbart medelst fem mot huvudet riktade plasmapluppar.

Still more, it forms part of a campaign to eliminate political opponents by means of slurs, intimidation and coercion.

Dessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.

Today, the European Parliament has made an investment in the European Union's future by promoting motherhood through extending the period of maternity leave to 20 weeks, with full pay.

Europaparlamentet har i dag investerat i Europeiska unionens framtid genom att främja moderskap medelst en förlängning av mammaledigheten till 20 veckor med full betalning.

The Commission is right to conclude that this problem must be addressed by shifting from the roads to rail, inland shipping and coastal shipping.

Helt riktigt drar Europeiska kommissionen slutsatsen att det här problemet måste hanteras genom en övergång från vägtransporter till transporter medelst järnväg, inlandssjöfart och kustfart.

by {adverb}

by {adv.} (also: past, long gone)

förbi {adv.}

by {noun}

village (small group of houses, community) {noun}

by {noun} (also: samhälle, litet samhälle)

At the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".

På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer" . "

At the top there is a small village where you can buy food, water and " souvenirs ".

På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer ". "

Frank's mother said the name of a village in France where they didn't have sara Lee.

Frankrike, Franks mor nämnde en by i Frankrike, där det inte fanns Sara Lee.

 Is the Commission aware of the report on a police raid on a Bosnian Muslim village?

 Känner kommissionen till rapporterna om en polisrazzia mot en muslimsk by i Bosnien?

Last week in Egypt, four thousand Muslims attacked a Coptic village not far from Cairo.

Förra veckan i Egypten attackerade 4 000 muslimer en koptisk by inte långt från Kairo.

squall {noun}

by {noun} (also: vrål, tjut, skrik, kastby)

gust {noun}

by {comm. gen.} (also: våg, utbrott, storm, vindstöt)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "by":

Synonyms (Swedish) for "by":

 

Similar translations

Similar translations for "by" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "by" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Mr Verheugen, you have the floor to answer the question by Mrs González Álvarez.

Herr Verheugen, ni har ordet för att besvara frågan från Laura González-Álvarez.

I should like to express my annoyance at the fuss just made by Mrs Van der Laan.

Jag vill uttrycka min irritation över något som Van der Laan sade alldeles nyss.

This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.

Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.

The report by Mr Quintana, the United Nations Special Rapporteur, is very clear.

Rapporten från FN:s särskilda rapportör, Tomás Ojea Quintana, är väldigt tydlig.

This is recognition granted not only by us but also by the Palestinian Authority.

Det är inte bara vi som har erkänt detta, utan även den palestinska myndigheten.

The international community supports the agreement made by the parties involved.

Det internationella samfundet ställer sig bakom det avtal som parterna träffat.

I gave the example of growth hormones produced by means of genetic engineering.

Jag har fört fram exempel som exempelvis gentekniskt framställt tillväxthormon.

I will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.

Avslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.

Similar amendments were tabled by the Group of the Party of European Socialists.

Likadana ändringsförslag kom från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.

To that extent, I agree with the remarks made by a previous speaker, Mr Schulz.

I detta avseende instämmer jag i det som föregående talare Schulz redogjort för.

They certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.

De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.

Why do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?

Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?

We cannot force nations to abide by these principles but we can use incentives.

Vi kan inte tvinga nationer att åtlyda dessa principer, men vi kan stimulera dem.

There must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.

En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.

On those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.

De förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.

We should also bear in mind the resolutions by other international organisations.

Vi bör också komma ihåg resolutionerna från andra internationella organisationer.

We are certainly outlawed in Spain, by the young Spanish democracy I mentioned.

Visst har den unga spanska demokrati som jag nämnde kriminaliserat oss i Spanien.

He has again been kicked out by the Liberal faction in the European Parliament.

Han har än en gång blivit utslängd från den liberala gruppen i Europaparlamentet.

It is also being held two years after its rejection by the European Parliament.

Debatten hålls också två år efter det att Europaparlamentet förkastade förslaget.
 

Forum results

"by" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: browsing history, needle-gun, needle scaler, to cuckoo, spit

Similar words

buy-and-hold · buy-side · buyable · buyer · buying · buzz · buzzard · buzzcut · buzzer · buzzword · by · by-catch · by-laws · by-pass · by-product · by-road · bye · bye-bye · Byelorussian · bygones · bylaws

More in the English-Czech dictionary.