Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "by"

 

"by" Swedish translation

Results: 1-68 of 17323

by {preposition}

by {prp.} (also: out of, o', of, off)

av {prp.}

Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.

Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.

He or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.

Han eller hon utnämns av Europeiska rådet för en period av två och ett halvt år.

In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.

Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.

Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.

by {prp.} (also: past, on, for, about)

om {prp.}

We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.

Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.

Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.

Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.

The report by Mrs Klamt makes an important contribution to this pressing debate.

Klamtbetänkandet utgör ett viktigt bidrag till debatten om detta brådskande ämne.

In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.

För övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.

Shops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.

Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.

by {prp.} (also: of, at, with)

med {prp.}

By the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.

Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.

I think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.

Jag tror att denna kommission måste börja med att ta itu med tre centrala frågor.

Such conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.

Sådana konflikter kan inte lösas med militära metoder eller med kulor och krut.

It is governed by political gnomes busy jealously guarding their small treasure.

Det styrs av politiska gnomer upptagna med att avundsjukt vakta sina små skatter.

The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.

Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.

by {prp.} (also: over, onto, o', into)

{prp.}

This would be focused on cities and conurbations and on the role played by these.

Den skulle inriktas städer och storstadsregioner och den roll dessa spelar.

In making that proposal, the Commission was not driven by dogmatism or obstinacy.

Kommissionen lade inte fram detta förslag grund av dogmatism eller envishet.

Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.

Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar att göra gott.

The minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.

Det minimiskydd som direktivet ger håller successivt att bli ett maximiskydd.

So it is possible that EU legislation is required, as suggested by Mr Bontempi.

Så det är möjligt att det krävs lagstiftning EU-nivå, som Bontempi föreslår.

by {prp.} (also: on, of, for, desertion)

till {prp.}

In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.

Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.

I would like to start by congratulating the rapporteur on this important report.

Först och främst vill jag lyckönska föredraganden till detta viktiga betänkande.

Bhutan's bordered on its north and south by 38 percent of the world's population.

Bhutan gränsar faktiskt i norr och söder till 38 procent av världens befolkning.

Draft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)

Förslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)

The report by Mrs Klamt makes an important contribution to this pressing debate.

Klamtbetänkandet utgör ett viktigt bidrag till debatten om detta brådskande ämne.

by {prp.} (also: at, across, through, via)

genom {prp.}

Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.

Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.

The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.

Kommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.

Mr President, it will in the initial position be coordinated by the Commission.

Herr ordförande! Det kommer i inledningsskedet att samordnas genom kommissionen.

Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.

Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.

The Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.

Kommissionen tror att den kan styra detta pris genom att införa ett referenspris.

by {prp.} (also: on, of, off)

vid {prp.}

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.

In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.

I det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.

Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.

Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.

Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.

Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.

To them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.

Till dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.

by {prp.} (also: over, on, during, beneath)

under {prp.}

Over the last decade, this has been observed by the UN' s maritime body, the IMO.

FN:s maritima organ IMO har under den senaste tioårsperioden uppmärksammat detta.

Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.

Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.

500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.

Under 2005 reste 500 miljoner européer med buss; många av dem var äldre människor.

My group fears that the politicians will be trampled underfoot by the military.

Min grupp fruktar att politikerna blir trampade under fötterna av militärerna.

In Europe, the total employment rate increased by 9 % during that same period.

Inom EU ökade den totala sysselsättningsgraden med 9 procent under samma period.

by {prp.}

genom att {prp.}

The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.

Kommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.

The Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.

Kommissionen tror att den kan styra detta pris genom att införa ett referenspris.

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary.

Genom att välja ett visst språk begränsar du användningen av användarordlistan.

In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.

I det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.

By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.

Genom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.

by {prp.} (also: at, amongst, among)

hos {prp.}

This monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.

Denna övervakning måste resultera i uppgifter om intag både hos vuxna och barn.

I am delighted that this viewpoint has been taken on board by the rapporteur.

Jag gläder mig åt att detta synsätt har kunnat vinna gehör hos föredraganden.

Is the public health of the EU overridden by the trade interests of EU exporters?

Överskuggas folkhälsan inom EU av handelsintressena hos dem som exporterar till EU?

Plans for a White Paper are driven by the expectations of sport stakeholders.

Planerna på en vitbok drivs av förväntningarna hos berörda parter inom idrotten.

It is by working together that we can change the mindset of this corrupt government.

Det är genom samarbete som vi kan ändra inställningen hos denna korrupta regering.

by {prp.} (also: per, on, à la, according to)

enligt {prp.}

Your family benefits will therefore also be paid by France, under its own rules.

Dina familjeförmåner ska därför också betalas av Frankrike enligt franska regler.

Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.

Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.

Time and again we run up against the limits of jurisdiction imposed by the Treaty.

Vi tänjer också hela tiden på gränserna till vad som är tillåtet enligt fördraget.

But this valuable information is prohibited on labels by European regulations.

Men märkning med denna värdefulla information är förbjuden enligt EU-reglerna.

In my view, the company is afraid of being isolated again by this Parliament.

Enligt min mening fruktar företaget att det återigen skall isoleras av parlamentet.

by {prp.}

senast {prp.}

That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.

Detta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.

The final system was due to be adopted by the Commission by 31 December 1994.

Det definitiva systemet skulle antas av kommissionen senast den 31 december 1994.

By 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.

Senast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.

When does it have to be implemented by and how long are you prepared to wait?

När måste planen senast vara genomförd och hur länge är ni beredda att vänta?

All interested parties are invited to submit their comments by 15 September.

Samtliga berörda parter uppmanas att lämna sina kommentarer senast den 15 september.

by {prp.} (also: per)

per {prp.}

Even at that rate, by 2100 average GDP per capita in the world will be $200,000.

Till och med då, vid 2100 är genomsnittligt GDP per capita över 200 000 dollar.

Thus there must be a maximum 120 grams of CO2 emissions per kilometre by 2012.

År 2012 måste alltså koldioxidutsläppen ligga på maximalt 120 gram per kilometer.

Questions about the program: Lena Goldkuhl, 0920-49 28 93 or by e-mail gold@ltu.se

Frågor om utbildningen: Lena Goldkuhl, 0920-49 28 93, eller per e-post gold@ltu.se

It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.

Det är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.

Of these, some 12% were checked, partly on the spot and partly by satellite.

Av dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.

by {prp.} (also: afore, before)

innan {prp.}

However, many years will go by before this demand is met at international level.

Men det kommer att dröja många år innan detta krav uppfylls på internationell nivå.

We are well on track, and I hope we will get a result by the end of the year.

Vi är på god väg och jag hoppas att vi kommer att nå ett resultat innan årets slut.

And she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.

Och hon gjorde detta långt innan pressen fick reda på hennes familjeförhållanden.

All the old substances were to be assessed and given MRLs by the end of 1996.

Alla äldre ämnen måste bedömas och få MRL fastställda innan slutet av 1996.

It is a fact that complaints increased by 53 % in 2004, compared with the previous year.

Antalet klagomål ökade med 53 procent under 2004 jämfört med året innan.

by {prp.}

gånger {prp.}

There are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.

Det finns ungefär 100 gånger fler aktiva vulkaner under havsytan- -än på land.

The prices paid by consumers are on average five times higher than those paid to producers.

Konsumentpriserna är i genomsnitt fem gånger högre än producentpriserna.

This genocide is probably ten times worse than that in Darfur, yet it is ignored by the UN.

Detta folkmord är troligen tio gånger värre än det i Darfur men ändå bortser FN från det.

Often people simply cannot get by on their own; hence the need for these measures.

Många gånger är det omöjligt att klara sig på egen hand, och därför behövs dessa instrument.

Several times a week keep classmates in touch by phone and Facebook.

Flera gånger varje vecka håller kurskamraterna kontakten via telefon och facebook.

by {prp.} (also: past)

förbi {prp.}

It was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.

Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.

But as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.

Men så snart de gick förbi den så började den klättra upp för väggen i ryckande rörelser.

Then they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.

Då behöver de inte i all oändlighet titta på med tomma magar när överflödet passerar förbi.

I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.

Jag har med mig lammblod att måla på dörrkarmarna... så att dödens ängel ska passera förbi.

Mr. Moore came by and had a bunch of those corporate fellas with him and it was damn embarrassing.

Moore kom förbi...... och han hade ett gäng slipsnissar med sig... och det var väldigt genant.

by {prp.} (also: next, beside, alongside)

intill {prp.}

These areas are both absolutely and relatively disadvantaged as they are side by side with areas of considerable affluence.

Dessa områden är både absolut och relativt missgynnade, eftersom de ligger intill områden där innevånarna är betydligt mer välbärgade.

However, we have not been informed from other quarters that these systems have almost collapsed, as indicated by the query.

Vi har emellertid inte från andra håll fått kännedom om att dessa system näst intill har kollapsat, på det sätt som framgår av frågan.

This directive tries to cater for this problem by introducing a graduated inspection procedure until the vehicle is taken out of service.

Detta direktiv försöker med hjälp av ett differentierat kontrollförfarande som sträcker sig intill körförbud att komma till rätta med problemet.

For us socialists, a cross-border region, which should be included in the pilot project and other measures, is one which forms a border by land or by sea.

För oss socialister är en gränsregion, som skall ingå i pilotprojektet och i andra insatser, en region som ligger intill en gräns på land eller till havs.

Dithering creates the illusion of new colors and shades by varying the pattern of color pixels.

Ditreringsfunktionen utnyttjar det faktum att det mänskliga ögat uppfattar två färgpunkter (pixlar) som ligger alldeles intill varandra, som en blandning av båda.

by {prp.}

medelst {prp.}

You will be executed immediately, by five plasma pellets to the head.

Avrättningen sker omedelbart medelst fem mot huvudet riktade plasmapluppar.

Still more, it forms part of a campaign to eliminate political opponents by means of slurs, intimidation and coercion.

Dessutom utgör den en del av kampanjen som förs för att medelst förtal, hot och tvång undanröja politiska motståndare.

Today, the European Parliament has made an investment in the European Union's future by promoting motherhood through extending the period of maternity leave to 20 weeks, with full pay.

Europaparlamentet har i dag investerat i Europeiska unionens framtid genom att främja moderskap medelst en förlängning av mammaledigheten till 20 veckor med full betalning.

The Commission is right to conclude that this problem must be addressed by shifting from the roads to rail, inland shipping and coastal shipping.

Helt riktigt drar Europeiska kommissionen slutsatsen att det här problemet måste hanteras genom en övergång från vägtransporter till transporter medelst järnväg, inlandssjöfart och kustfart.

by {adverb}

by {adv.} (also: past, long gone)

förbi {adv.}

by {noun}

village (small group of houses, community) {noun}

by {noun} (also: samhälle, litet samhälle)

At the top there is a small village where you can buy food, water and "souvenirs".

På toppen finns det en liten by där man kan köpa mat, vatten och " souvenirer" . "

Frank's mother said the name of a village in France where they didn't have sara Lee.

Frankrike, Franks mor nämnde en by i Frankrike, där det inte fanns Sara Lee.

 Is the Commission aware of the report on a police raid on a Bosnian Muslim village?

 Känner kommissionen till rapporterna om en polisrazzia mot en muslimsk by i Bosnien?

Last week in Egypt, four thousand Muslims attacked a Coptic village not far from Cairo.

Förra veckan i Egypten attackerade 4 000 muslimer en koptisk by inte långt från Kairo.

I was just a boy when the infidels came to my village in their black hawk hellicopters.

Jag var bara en pojke när de otrogna kom till min by i sina helikoptrar.

squall {noun}

by {noun} (also: vrål, tjut, skrik, kastby)

gust {noun}

by {comm. gen.} (also: våg, utbrott, storm, vindstöt)

dorp {noun}

by {comm. gen.}

burgage {noun} [obs.]

by (medeltida term) {comm. gen.} (also: stad)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "by":

Synonyms (Swedish) for "by":

 

Similar translations

Similar translations for "by" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "by" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Mr Verheugen, you have the floor to answer the question by Mrs González Álvarez.

Herr Verheugen, ni har ordet för att besvara frågan från Laura González-Álvarez.

This provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.

Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.

The international community supports the agreement made by the parties involved.

Det internationella samfundet ställer sig bakom det avtal som parterna träffat.

I will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.

Avslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.

Similar amendments were tabled by the Group of the Party of European Socialists.

Likadana ändringsförslag kom från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.

To that extent, I agree with the remarks made by a previous speaker, Mr Schulz.

I detta avseende instämmer jag i det som föregående talare Schulz redogjort för.

They certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.

De kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.

Why do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?

Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?

We cannot force nations to abide by these principles but we can use incentives.

Vi kan inte tvinga nationer att åtlyda dessa principer, men vi kan stimulera dem.

There must be a clear rejection of the monetary policy being proposed by the CSU.

En sådan penningpolitik, som de ansvariga inom CSU föreslår, bör tydligt avslås.

On those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.

De förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.

We should also bear in mind the resolutions by other international organisations.

Vi bör också komma ihåg resolutionerna från andra internationella organisationer.

We are certainly outlawed in Spain, by the young Spanish democracy I mentioned.

Visst har den unga spanska demokrati som jag nämnde kriminaliserat oss i Spanien.

He has again been kicked out by the Liberal faction in the European Parliament.

Han har än en gång blivit utslängd från den liberala gruppen i Europaparlamentet.

It is also being held two years after its rejection by the European Parliament.

Debatten hålls också två år efter det att Europaparlamentet förkastade förslaget.

In this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.

Mot den bakgrunden är bidraget från Baroness Nicholson of Winterbourne avgörande.

   . I endorse wholeheartedly the points that have been made by the questioner.

   . – Jag instämmer helhjärtat i de synpunkter som frågeställaren har framfört.

Mr President, I support this resolution by the PPE-DE, PSE, Liberals and the UEN.

Herr talman! Jag stöder föreliggande resolution från PPE-DE, PSE, ELDR och UEN.

I will end, Mr President, by regretting the fact that Mr Schulz is not with us.

Avslutningsvis, herr talman, beklagar jag att Martin Schulz inte är närvarande.
 

Forum results

"by" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: curb link, curb link, sincerity, belcher chain, to revel in

Similar words

buyback · buyer · buying · buyout · buzz · buzzard · buzzcut · buzzer · Buzzkill · buzzword · by · by-blow · by-catch · by-election · by-laws · by-line · by-pass · by-product · by-products · by-road · bycatch

More in the English-German dictionary.