English-Swedish translation for "casual"

EN casual Swedish translation

EN casual
volume_up
{noun}

casual
volume_up
fritidssko {comm. gen.}
casual (also: temporary worker, jobber)
casual
volume_up
strökund {comm. gen.}

Context sentences for "casual" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Tvärtom får detta sakfrågan att uppfattas på ett banalt och oseriöst sätt.
EnglishWhat explains, then, such a lack of foresight, such a casual attitude?
Hur kan man då förklara en sådan brist på förutseende, en sådan nonchalans?
EnglishWe must not be accomplices or casual observers of such barbarity.
Vi får inte vara medskyldiga eller likgiltiga åskådare inför en sådan grymhet.
EnglishI have little sympathy for the casual acceptance of this kind of risk.
Jag har inte mycket förståelse för att man så tanklöst tar en sådan risk.
EnglishBut the ALDE Group was rather surprised by Amendment 45 and finds it a bit casual.
Men ALDE-gruppen blev ganska förvånad över ändringsförslag 45, och finner det en aning lättvindigt.
EnglishInformation on businesses that have a rather casual attitude to food safety must be made public.
Uppgifter om företag som har en ganska lättsinnig inställning till livsmedelssäkerhet måste offentliggöras.
EnglishThey are casual jobs with insecure conditions of employment.
Det är jobb med osäkra och otrygga anställningsvillkor.
EnglishI think that there is a major democratic problem if decisions are taken on a casual or incomplete basis.
Jag anser att vi har ett stort demokratiskt problem om beslut fattas på slumpmässiga eller ofullständiga grunder.
EnglishWe should not be casual with our values either.
Men vi får inte heller behandla våra värden lättvindigt.
EnglishAlthough this report fortunately does not go that far, there is a casual reference to the assessment of children.
Fastän detta betänkande lyckligtvis inte går så långt finns det en flyktig referens till bedömningen av barn.
EnglishThirdly, this slimming diet that we want and that the SMEs, in particular, also want is not a casual, non-interventionist diet.
Slutligen har jag några synpunkter på det rullande förenklingsprogram som är tänkt att gynna Lissabonstrategin.
English1.What Community strategies exist to improve ITC skills at school so as to offset the perils of their casual acquisition?
1.Vilka gemenskapsstrategier finns det för IKT-utveckling i skolmiljön för att motverka riskerna med informell inlärning?
EnglishI've had a couple of casual conversations.
EnglishHow casual and offhand can you be, Commissioner, to threaten the future of an entire industry on such a slender basis?
Vilken lätthet och vilket självsvåld, herr kommissionär, att ifrågasätta framtiden för en hel sektor utifrån en så liten grund!
EnglishYour casual drinkers have yet to pack it in.
EnglishMore generally, I take the view that the way in which the European institutions deal with the high levels of tax money is invariably casual.
På ett mer allmänt plan anser jag att EU-institutionernas sätt att hantera de stora summorna skattepengar är konstant lättvindigt.
EnglishThis whole affair has been managed by the Agency's Management Board in an extremely casual way, which makes it impossible to build trust.
Hela denna affär har hanterats av myndighetens styrelse på ett extremt lättvindigt sätt, vilket gör det omöjligt att bygga upp ett förtroende.
EnglishAt a time when the EU is seeking to expand its areas of external, action it is unacceptable that accounting should be dealt with in such a casual manner.
Vid en tidpunkt när EU vill utöka de yttre åtgärderna är det oacceptabelt att räkenskaperna behandlas på ett så lättvindigt sätt.
EnglishWorse still, because of casual work, wage differentials are now increasing in countries where they were previously less significant.
Framför allt nu, som ett resultat av de atypiska arbetena, så förvärras löneskillnaderna även i de länder där det tidigare inte förekom så stora skillnader.
EnglishFor this reason any amendment which alters the terms of the agreement and, in particular, the terms concerning objective reasons and casual work cannot be accepted.
Därför kan inte något ändringsförslag som ändrar villkoren i överenskommelsen och särskilt inte, villkoren som rör objektiva grunder och deltidsarbete.