"casual" translation into Swedish

EN

"casual" in Swedish

EN casual
volume_up
{noun}

casual
volume_up
fritidssko {comm. gen.}
casual
volume_up
strökund {comm. gen.}

Context sentences for "casual" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Tvärtom får detta sakfrågan att uppfattas på ett banalt och oseriöst sätt.
EnglishThe Temporary Work Directive must be adopted in order to combat casual employment.
Direktivet om bemanningsföretag måste antas för att bekämpa tillfälliga anställningar.
EnglishWhat explains, then, such a lack of foresight, such a casual attitude?
Hur kan man då förklara en sådan brist på förutseende, en sådan nonchalans?
EnglishWe must not be accomplices or casual observers of such barbarity.
Vi får inte vara medskyldiga eller likgiltiga åskådare inför en sådan grymhet.
EnglishI have little sympathy for the casual acceptance of this kind of risk.
Jag har inte mycket förståelse för att man så tanklöst tar en sådan risk.
EnglishBut the ALDE Group was rather surprised by Amendment 45 and finds it a bit casual.
Men ALDE-gruppen blev ganska förvånad över ändringsförslag 45, och finner det en aning lättvindigt.
EnglishI get the impression we will pay for this casual approach sooner or later.
Jag får en känsla av att vi kommer att få betala för denna nonchalanta inställning förr eller senare.
EnglishInformation on businesses that have a rather casual attitude to food safety must be made public.
Uppgifter om företag som har en ganska lättsinnig inställning till livsmedelssäkerhet måste offentliggöras.
EnglishThey are casual jobs with insecure conditions of employment.
Det är jobb med osäkra och otrygga anställningsvillkor.
EnglishWe should not be casual with our values either.
Men vi får inte heller behandla våra värden lättvindigt.
EnglishI think that there is a major democratic problem if decisions are taken on a casual or incomplete basis.
Jag anser att vi har ett stort demokratiskt problem om beslut fattas på slumpmässiga eller ofullständiga grunder.
EnglishAlthough this report fortunately does not go that far, there is a casual reference to the assessment of children.
Fastän detta betänkande lyckligtvis inte går så långt finns det en flyktig referens till bedömningen av barn.
EnglishThey are so volatile that inhalation, even just the casual smell of them, is above all recognised health limits.
Det är så flyktigt att inandning, till och med bara tillfällig lukt av det, överstiger alla erkända hälsogränser.
EnglishDopamine's associated with romantic love, and you can just fall in love with somebody who you're just having casual sex with.
Dopamin är förknippat med romantisk kärlek, och du kan bli kär i någon du bara har tillfälligt sex med.
EnglishThirdly, this slimming diet that we want and that the SMEs, in particular, also want is not a casual, non-interventionist diet.
Slutligen har jag några synpunkter på det rullande förenklingsprogram som är tänkt att gynna Lissabonstrategin.
English1.What Community strategies exist to improve ITC skills at school so as to offset the perils of their casual acquisition?
1.Vilka gemenskapsstrategier finns det för IKT-utveckling i skolmiljön för att motverka riskerna med informell inlärning?
EnglishI've had a couple of casual conversations.
EnglishYour casual drinkers have yet to pack it in.
EnglishHow casual and offhand can you be, Commissioner, to threaten the future of an entire industry on such a slender basis?
Vilken lätthet och vilket självsvåld, herr kommissionär, att ifrågasätta framtiden för en hel sektor utifrån en så liten grund!
EnglishThey lack vocational training, they live by casual labour, and their lifestyle is daily the object of visible discrimination.
De saknar yrkesutbildning, de arbetar som tillfälliga arbetare och deras livsstil utsätts dagligen för synbar diskriminering.