How to write a CV in Swedish

English-Swedish translation for "casual"

 

"casual" Swedish translation

Results: 1-48 of 76

casual {adjective}

casual {adj.} (also: open, off, negligent, fluid)

ledig {adj.}

Um, it's casual Friday.

Det är ledig fredag.

casual {adj.} (also: provisional, passing, odd, occasional)

tillfällig {adj.}

They are so volatile that inhalation, even just the casual smell of them, is above all recognised health limits.

Det är så flyktigt att inandning, till och med bara tillfällig lukt av det, överstiger alla erkända hälsogränser.

casual {adj.}

slumpvis {adj.}

casual {adj.} (also: offhand, nonchalant, lackadaisical, gay)

nonchalant {adj.}

casual {adj.} (also: nonchalant, unaffected, untouched, unperturbed)

oberörd {adj.}

casual {adj.} (also: fortuitous, coincidental)

slumpartad {adj.}

casual {adj.} (also: desultory, aimless)

planlös {adj.}

casual {adj.} (also: negligent, natural, free-and-easy, familiar)

otvungen {adj.}

casual {adj.} [cloth.]

obesvärad {adj.} [cloth.]

casual {adj.}

lättvinding {adj.}

casual {verb}

casual {pp}

casual {noun}

casual {noun}

fritidssko {comm. gen.}

casual {noun} (also: jobber, temporary worker)

casual {noun}

strökund {comm. gen.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "casual":

 

Similar translations

Similar translations for "casual" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "casual" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The Temporary Work Directive must be adopted in order to combat casual employment.

Direktivet om bemanningsföretag måste antas för att bekämpa tillfälliga anställningar.

On the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.

Tvärtom får detta sakfrågan att uppfattas på ett banalt och oseriöst sätt.

I have little sympathy for the casual acceptance of this kind of risk.

Jag har inte mycket förståelse för att man så tanklöst tar en sådan risk.

What explains, then, such a lack of foresight, such a casual attitude?

Hur kan man då förklara en sådan brist på förutseende, en sådan nonchalans?

We must not be accomplices or casual observers of such barbarity.

Vi får inte vara medskyldiga eller likgiltiga åskådare inför en sådan grymhet.

But the ALDE Group was rather surprised by Amendment 45 and finds it a bit casual.

Men ALDE-gruppen blev ganska förvånad över ändringsförslag 45, och finner det en aning lättvindigt.

I get the impression we will pay for this casual approach sooner or later.

Jag får en känsla av att vi kommer att få betala för denna nonchalanta inställning förr eller senare.

They are casual jobs with insecure conditions of employment.

Det är jobb med osäkra och otrygga anställningsvillkor.

Information on businesses that have a rather casual attitude to food safety must be made public.

Uppgifter om företag som har en ganska lättsinnig inställning till livsmedelssäkerhet måste offentliggöras.

I think that there is a major democratic problem if decisions are taken on a casual or incomplete basis.

Jag anser att vi har ett stort demokratiskt problem om beslut fattas på slumpmässiga eller ofullständiga grunder.

We should not be casual with our values either.

Men vi får inte heller behandla våra värden lättvindigt.

Although this report fortunately does not go that far, there is a casual reference to the assessment of children.

Fastän detta betänkande lyckligtvis inte går så långt finns det en flyktig referens till bedömningen av barn.

You know, if you're just sleeping with somebody casually, you don't really care if they're sleeping with somebody else.

Du vet, om du bara ligger med någon i förbigående, bryr du dig inte riktigt om de ligger med någon annan.

1.What Community strategies exist to improve ITC skills at school so as to offset the perils of their casual acquisition?

1.Vilka gemenskapsstrategier finns det för IKT-utveckling i skolmiljön för att motverka riskerna med informell inlärning?

I find it regrettable to see so many in this Parliament so casually accepting infringements of the right of ownership.

Jag tycker det är beklagligt att se att så många i detta parlament så lättvindigt accepterar kränkningar av äganderätten.

I've had a couple of casual conversations.

Jag har haft några flyktiga samtal.

They lack vocational training, they live by casual labour, and their lifestyle is daily the object of visible discrimination.

De saknar yrkesutbildning, de arbetar som tillfälliga arbetare och deras livsstil utsätts dagligen för synbar diskriminering.

Thirdly, this slimming diet that we want and that the SMEs, in particular, also want is not a casual, non-interventionist diet.

Slutligen har jag några synpunkter på det rullande förenklingsprogram som är tänkt att gynna Lissabonstrategin.

How casual and offhand can you be, Commissioner, to threaten the future of an entire industry on such a slender basis?

Vilken lätthet och vilket självsvåld, herr kommissionär, att ifrågasätta framtiden för en hel sektor utifrån en så liten grund!

Your casual drinkers have yet to pack it in.

De som super lägger inte av än.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

caste · castellan · caster · castigation · casting · castle · castor · castrated · castration · Castries · casual · casually · casuals · casualty · casuistry · cat · cat-head · cat-like · cataclism · cataclysm · cataclysmic

In the Turkish-English dictionary you will find more translations.