Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Swedish translation for "compound"

 

"compound" Swedish translation

Results: 1-45 of 189

compound {noun}

compound {noun} (also: mixture, mix, hybrid, cross)

blandning {comm. gen.}

compound {noun} (also: make-up, constitution, composition, composite)

sammansättning {comm. gen.}

We know, and have taken account of this in our amendments, that is why a compound including nickel and copper is needed.

Vi vet, och det är ju också inlemmat i våra ändringsförslag, att det därför krävs en viss sammansättning också med nickel och koppar.

A majority of Member States were opposed to the obligation to indicate on the label the precise composition of a given compound feedingstuff.

Huvuddelen av medlemsstaterna motsatte sig skyldigheten att genom märkningen ange en bestämd foderblandnings exakta sammansättning.

It also requires operators to notify the exact composition of the compound feedingstuff on the request of the stock farmer or any operator.

Marknadsaktörerna måste också kunna ange foderblandningens exakta sammansättning på begäran av boskapsuppfödaren eller någon annan marknadsaktör.

Unfortunately, it is precisely these that are frequently counterfeited and often contain no active substance apart from sugar and the tablet compound.

Tyvärr är det just dessa som ofta förfalskas och ofta inte innehåller något verksamt ämne bortsett från socker och tablettens sammansättning.

However, it was agreed that the committee's pharmacovigilance working party would investigate if there was a safety issue with this compound.

Man enades emellertid om att kommitténs arbetsgrupp för biverkningsbevakning skulle undersöka om det fanns någon säkerhetsrisk i samband med denna kemiska sammansättning.

compound {noun} [gram.]

sammansatt ord {n} [gram.]

compound {adjective}

compound {adj.} (also: plural, made, composite, complex)

sammansatt {adj.}

to compound {verb}

to compound [compounded|compounded] {vb} (also: to mix up, to mix, to mingle, to interfuse)

blanda {vb}

to compound [compounded|compounded] {vb} (also: to inflame, to aggravate, to exacerbate, to poison)

Let us not compound that error by undervaluing biogas.

Låt oss inte förvärra detta genom att underskatta biogasen.

To call these missions embassies would compound the fear that the EU is seeking all the trappings of a sovereign state.

Att kalla dessa uppdrag för ambassader skulle förvärra rädslan för att EU söker alla yttre tecken på en suverän stat.

Secondly, will this not compound the problem of over-regulation from Brussels and under-implementation in the Member States?

För det andra, kommer inte detta att förvärra problemet med för mycket reglering från Bryssel och för litet tillämpning i medlemsstaterna?

To compound the situation, many of them were in left-hand-drive cars which they had brought from their own homes in Eastern Europe.

För att förvärra situationen ytterligare befann sig många av dem i vänsterstyrda bilar som de hade tagit med sig från sina hem i Östeuropa.

Reductions in social programmes and services would compound the problem for those who are experiencing an erosion in their purchasing power.

Nedskärningar i de sociala programmen och tjänsterna skulle förvärra problemet för dem som upplever en urgröpning av sin köpkraft.

to compound [compounded|compounded] {vb} (also: to pull together, to fabricate, to compact, to combine)

to compound [compounded|compounded] {vb} (also: to muddle, to jumble, to confound, to commingle)

to compound [compounded|compounded] {vb} (also: to concoct)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "compound":

 

Similar translations

Similar translations for "compound" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "compound" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Separation and quantitatve analysis of soluble compounds (UV and RI-detector).

Separering och kvantitativ analys av lösliga föreningar (UV- och RI-detektor).

The attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.

Angriparna plundrade lägret innan sudanesiska trupper räddade de överlevande.

In general, scientists are suspicious of organochlorine compounds such as PCBs.

Vetenskapsmän misstänker i allmänhet vissa organiska klorföreningar som PCB.

Of course chemical compounds still need to be submitted to scientific tests.

Naturligtvis måste de kemiska föreningarna också genomgå en vetenskaplig kontroll.

Thermoplastic elastomer compounds (TPE) granules composed of virgin natural rubber.

Termoplastiska elastomerblandningar (TPE) granulat består av nytillverkat naturgummi.

The handling of these issues by the Commission has compounded the problem.

Kommissionens sätt att handskas med dessa frågor har förvärrat problemet.

Today we are talking about the reduction in emissions from organic compounds.

I dag diskuterar vi begränsning av utsläppet av flyktiga organiska ämnen.

In my opinion, the phasing out of organotin compounds is too premature at this stage.

Förbudet av organiska tennförbindningar är enligt min mening förhastat.

Will the Commission investigate the use of Rhoca-Gil sealing compound?

Har kommissionen för avsikt att undersöka användningen av tätningsmassan Rhoca-Gil?

Reducing the amount of organic compounds is necessary for two reasons.

Minskningen av mängden flyktiga organiska ämnen är en nödvändighet av två orsaker.

Last but not least, the price of compound feedingstuff in animal feeds should become cheaper.

Inte minst borde också priset för blandfoder för djuruppfödning bli mer prisvärt.

With respect to these organic compounds this is not quite the case.

I fråga om de flyktiga organiska ämnena är detta inte riktigt fallet.

To compound matters, there was only one translation available, in English.

Det fanns dessutom bara en översättning tillgänglig, den engelska.

Many wildlife populations are already affected by these compounds.

Många vilda djurpopulationer har redan påverkats av dessa kemiska föreningar.

Such problems could be compounded by the fact that different rules apply to different sectors.

Sådana problem skulle kunna lösas genom att olika regler tillämpas i olika sektorer.

A centralised policy would compound, not ameliorate, the problem.

En centraliserad politik skulle göra problemet mer komplicerat i stället för att underlätta det.

I believe that, albeit unintentionally, they are compounding this crisis situation.

Jag anser att de, om än oavsiktligt, förvärrar krissituationen.

This applies firstly to permitted minerals and their compounds.

Detta gäller till en början för de tillåtna mineralerna och deras kemiska föreningar.

As for volatile organic compounds, we are, in actual fact, still missing part of the legislation.

För flyktiga organiska ämnen saknar vi egentligen fortfarande en del av lagstiftningen.

Using gas chromatography (GC-FID) low molecular weight compounds could be separated and quantified.

Med gaskromatografi (GC-FID) kan man separera och kvantifiera enskilda lågmolekylära föreningar.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Danish dictionary by bab.la.