Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "connection"

 

"connection" Swedish translation

Results: 1-87 of 1659

connection {noun}

connection {noun} [Amer.] (also: post, place, office, employment)

tjänst {comm. gen.}

3.requirements concerning practical guidance for students, trainees etc. in connection with training which under EC law constitutes a service of general interest.

3.krav på praktisk vägledning för studerande, praktikanter m.m. i samband med en utbildning som är en tjänst i allmänhetens intresse enligt EU-lagstiftningen.

connection {noun} [Amer.] (also: contingence, contact, switch, touch)

kontakt {comm. gen.}

Accordingly, the Commission’s action automatically sets off a connection with Parliament.

Kommissionens åtgärder utlöser därför automatiskt en kontakt med parlamentet.

Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?

Har man tagit kontakt med den turkiska regeringen i denna fråga?

 Has contact been taken up with the Turkish Government in this connection?

 Har någon kontakt om detta tagits med den turkiska regeringen?

This is a very intimate form of connection.

Det här är en väldigt intim form av kontakt.

We left behind isolation and stagnation to embrace openness and connection as the foundation of our modern prosperity.

Bakom oss lämnade vi isolering och stagnation för att välja öppenhet och kontakt som grund för vårt moderna välstånd.

connection {noun} [Amer.] (also: room, post, position, place)

plats {comm. gen.}

The organisation Journalists Without Frontiers has published a list in connection with press freedom on which, out of 158 countries, Russia is in 148th place.

Organisationen Reportrar utan gränser har offentliggjort en förteckning över tryckfriheten i 158 länder, där Ryssland hamnar på 148: e plats.

In this connection it is only fair to mention the ongoing help received from both the Commission and the Ombudsman. Their support is invaluable and much appreciated.

I detta sammanhang är det på sin plats att tacka för den ovärderliga hjälp som vi får från såväl kommissionen som Europeiska ombudsmannen.

connection {noun} [Amer.] (also: relationship, relation, concern, bearing)

samband {n}

There are also fundamental problems for the budget in connection with heading 1.

Det föreligger också grundläggande problem för budgeten i samband med kategori 1.

OLAF's work in connection with the travel expenses affair was equally inadequate.

OlAF:s arbete i samband med resekostnadsaffären har också varit otillräckligt.

Many accidents are still related to alcohol consumption in connection with driving.

Många olyckor beror fortfarande på alkoholkonsumtion i samband med bilkörning.

Yet still members of the Committee on Fisheries seem unable to make the connection.

Ledamöterna för fiskeriutskottet tycks fortfarande inte kunna se detta samband.

Nor is there any connection between supranationality and efficiency within the EU.

Det finns inte heller något samband mellan överstatlighet och effektivitet inom EU.

connection {noun} [Amer.] (also: context, coherence, bearing, tie-in)

The issue most talked about nowadays in this connection is that of climate change.

Den fråga som oftast tas upp nuförtiden i detta sammanhang är klimatförändringen.

These are questions that I, as an MEP, am repeatedly asked in this connection.

Detta är frågor som jag, som parlamentsledamot, upprepat får i detta sammanhang.

Sir Leon Brittan is visiting Washington on 24 and 25 September in this connection.

I detta sammanhang reser Sir Leon Brittan den 24-25 september till Washington.

Cooperation with the global community must of course be central in this connection.

Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.

I think that in this connection we should, however, maintain some kind of dialogue.

Jag anser emellertid att vi i detta sammanhang bör upprätthålla någon slags dialog.

connection {noun} [Amer.] (also: position, place, job, hiring)

anställning {comm. gen.}

One of the problems to be emphasised in this connection is the excessive red-tape and slow procedures for taking on staff.

Ett av de problem som måste betonas i detta sammanhang är den överdrivna byråkratin och de långsamma förfarandena för anställning av personal.

connection {noun} [Amer.] (also: praxis, experience, connexion, work experience)

praktik {comm. gen.}

For two weeks, the computers and their Internet connections have been incredibly slow and, what is more, a lot of Internet sites cannot be accessed.

Sedan två veckor kännetecknas datorerna och Internet-uppkopplingarna av en otrolig långsamhet, och tillträde till många webbplatser är dessutom i praktiken spärrat.

connection {noun} [Amer.] (also: pipe, management, live wire, line)

ledning {comm. gen.}

In that connection, I also welcome the decision by the Council to send the EULEX Kosovo mission led by Yves de Kermabon.

I detta sammanhang välkomnar jag också rådets beslut att sända Kosovomissionen Eulex under ledning av Yves de Kermabon.

However, higher government subsidies are no guarantee of a closer connection between the parties' leadership and apparatus on the one hand and the parties' membership on the other.

Men högre partistöd är ingen garanti för en närmare förbindelse mellan partiernas ledning och apparat å ena sidan och partiernas medlemmar å andra sidan.

In this connection the future Commission will commit itself to relaunching negotiations on a framework decision on racism and xenophobia, which has been blocked in the Council for far too long.

Alla dessa initiativ, och andra som kommissionärerna kan komma att överväga eller som ni föreslår, kommer att beredas under min ledning.

connection {noun} [Amer.] (also: round, part, batch, match)

parti {n}

During the hearing, she indicated repeatedly that she cannot be blamed for the suspicion levelled at her party in connection with receiving anonymous donations.

Under utfrågningen antydde hon upprepade gånger att hon inte kan lastas för den misstanke som riktas mot hennes parti med anledning av det har mottagit anonyma bidrag.

Mr President, I fail to understand why, at the start of the sitting, Mrs Napoletano referred to my party, Forza Italia, in connection with the incident which occurred in the Chamber.

Herr talman! Jag förstår inte varför Napoletano i sessionens inledning åberopade mitt parti, Forza Italia, i samband med det som hände i kammaren.

If there are serious allegations against persons for connections with terrorism they should be charged, but the party itself should be saved for parliamentary democracy.

Om det finns allvarliga anklagelser mot personer om inblandning i terroristverksamhet, bör de åtalas, men själva partiet bör betraktas som en del av den parlamentariska demokratin.

It is not surprising that Belize is there, considering last year's revelations about Michael Ashcroft, the Tory Party treasurer's business connections there.

Det är inte överraskande att Belize finns med där, om man betänker förra årets avslöjanden kring Michael Ashcroft, det konservativa partiets kassör och hans affärsförbindelser i landet.

connection {noun} [Amer.] (also: mixture, integration, fellowship, conjunction)

förening {comm. gen.}

connection {noun} [rel.] [Amer.]

samfund {n} [rel.]

connection {noun} [Amer.] (also: association, affiliation)

anknytning {comm. gen.}

We reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.

Vi tillbakavisar även den tolkningen, särskilt med anknytning till den första meningen.

In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.

Unionen måste i framtiden bereda sig på att finansiera projekt med anknytning till detta.

Some people have one connection, some have two, some have six, some have 10 connections.

En del människor har en anknytning, en del två, några har sex, några har 10 anknytningar.

I would like to ask a more general question in connection with employment for women.

Jag skulle vilja ställa en mer allmän fråga i anknytning till sysselsättningen för kvinnor.

The exhibitor must be able to substantiate such a connection if so required.

Det ankommer på utställaren att kunna bevisa sådan anknytning.

connection {noun} [Amer.] (also: association, affiliation, turnout, adherence)

anslutning {comm. gen.}

In this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.

I anslutning till detta har Cashman krävt gemenskapsregler och ett register.

We had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.

I anslutning till dessa akuta situationer hade vi begärt en resolution om Algeriet.

The Commission proposal should be seen in close connection with this article of the Treaty.

Kommissionens förslag skall betraktas i nära anslutning till denna artikel i fördraget.

Please note that this doesn't establish a permanent connection between the accounts.

Tänk på att detta inte utgör en permanent anslutning mellan kontona.

There are few legal questions raised in connection with this report.

Det är få rent juridiska frågor som uppkommer i anslutning till betänkandet.

connection {noun} [techn.] [Amer.]

koppling {comm. gen.} [techn.]

A direct connection cannot be made between European and national budgets.

Man kan inte göra en direkt koppling mellan EU-budgeten och de nationella budgetarna.

This is another document which has no connection with a strategy.

Det är ett annat dokument som inte har någon koppling till en strategi.

Check if there's a connection between the grandfather and the Toymaker.

Kolla om det fins nån koppling mellan morfar och Leksaksmakaren.

We should be creating a connection between integrated maritime policy and inland waterways.

Vi bör få till stånd en koppling mellan den integrerade havspolitiken och de inre vattenvägarna.

Basel III and deposit protection need to be connected, as there is a connection between the two.

Basel III och insättningsskydd måste kopplas samman eftersom det finns en koppling mellan dem.

connection {noun} [Amer.] (also: relatives, relations, family, degree)

släkt {comm. gen.}

Despite new provisions on the transport of animals, the cruelty is continuing, especially in connection with the export of live cattle for slaughter.

Trots förnyade bestämmelser om djurtransporter fortsätter grymheter mot djur, särskilt vid export för slakt av levande nötkreatur.

connection {noun}

uppkoppling {comm. gen.}

The value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.

Mervärdet, den kommersiella potentialen hos varje uppkoppling ökar hela tiden.

Failed to open a connection to '' due to LDAP error '' (0x02X).

Kunde inte öppna uppkoppling till '' på grund av LDAP-felet '' (0x02X).

Your SMTP mail server could not start a secure connection.

SMTP-servern för e-post kunde inte starta en säker uppkoppling.

A News error occurred: Invalid NNTP connectionTry connecting again.

Fel i diskussionsgrupper: ogiltig NNTP-uppkoppling.

Since the majority of lectures and seminars are network-bound, so it requires only computer and connection.

Då majoriteten av alla föreläsningar och seminarium är nätbundna, så kräver det endast dator och uppkoppling.

connection {noun} [Amer.] (also: round, division, circuit, circle)

krets {comm. gen.}

connection {noun} [Amer.] (also: relationship, kin, connexion, kindred)

connection {noun} [Amer.] (also: junction, intercourse, fellowship, engagement)

förbindelse {comm. gen.}

At present, there is only one daily connection in each direction, both in the middle of the night.

För närvarande finns bara en daglig förbindelse i vardera riktningen, och båda går mitt i natten.

The Council wants a maximum of 1 million tonnes without a connection to other trans-European networks.

Rådet vill ha maximalt 1 miljon ton, ingen förbindelse med annan europeisk trafikförande väg.

I believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.

Jag anser att det är viktigt att få till stånd en förbindelse med transporten på de inre vattenvägarna.

This is an important area in connection with both Agenda 2000 and the forthcoming WTO negotiations.

Detta är ju ett viktigt område i förbindelse med Agenda 2000, och även med de kommande WTO-förhandlingarna.

These fields have a direct connection to the database table which contains your address list.

De här fältkommandona skapar en direkt förbindelse till databastabellen som innehåller dina mottagaradresser.

connection {noun} [Amer.] (also: intercourse, company, community, communion)

connection {noun} [Amer.] (also: relative, kin, cousin, collateral)

släkting {comm. gen.}

connection {noun} [Amer.] (also: goodwill, custom, clientele)

kundkrets {comm. gen.}

connection {noun} [Amer.] (also: clientele)

connection {noun} [Amer.] (also: lot)

anhang {n}

connection {noun} [Amer.] (also: connexion)

samtrafik {comm. gen.}

Organizations that hold a dominant market position will have to offer new market operators access and connection under transparent, reasonable and non-discriminatory conditions.

Organisationer med marknadsdominerande ställning kommer att vara tvungna att erbjuda nya marknadsaktörer tillträde och samtrafik på öppna, rimliga och icke diskriminerande villkor.

connection {noun} [Amer.] (also: joint, join, seam, splice)

skarv {comm. gen.}

connection {noun} [Amer.]

släktförbindelse {comm. gen.}

connection {noun} [Amer.]

befattning med något {comm. gen.}

to connect {verb}

koppla [kopplade|har kopplat] {vb} [techn.]

We will pay attention to this and connect that with labour market trends.

Vi kommer att uppmärksamma detta och koppla det till trenderna på arbetsmarknaden.

And how to better connect research with the development and deployment phase?

Hur ska man på ett bättre sätt koppla forskningen till utvecklings- och tillämpningsfasen?

Netscape was unable to connect to the network becauseyou are offline.

Netscape kunde inte koppla upp till nätverket eftersomdu är i nedkopplat läge.

Netscape is unable to connect to the server atthe location you have specified.

Netscape kan inte koppla upp till servern påden adress du har angett.

So for us, this was a graphic public campaign called Connect Bertie.

Så för oss blev det en reklamkampanj som vi kallade för "Koppla upp Bertie".

to connect [connected|connected] {vb} (also: to plug into, to affiliate)

Is it possible, in such an eventuality, to connect up certain providers or consumers?

Går det i ett sådant läge att ansluta vissa leverantörer eller konsumenter?

In short, UC makes it easier for people to connect, communicate and work together.

Kort och gott gör UC det enklare för personer att ansluta, kommunicera och arbeta tillsammans.

If we are to really connect the EU to its citizens, we must put our money where our mouth is.

Om vi verkligen skall ansluta EU till dess medborgare måste vi lägga våra pengar där de behövs.

You can access your Google Wallet account from any mobile device that can connect to the Internet.

Du kan komma åt ditt Google Checkout-konto från alla mobila enheter som kan ansluta till Internet.

Watch the video to see how easy it is to connect using NFC.

Se på videon för att se hur enkelt det är att ansluta med NFC.

to connect [connected|connected] {vb} (also: to pool, to mix, to link, to knit)

The first responsibility of the present Commission is, therefore, to connect with citizens.

Den nuvarande kommissionens främsta ansvar är därför att förena sig med medborgarna.

How can we connect justice with efficiency?

Hur kan vi förena rättvisa med effektivitet?

However, there is still a long way to go to connect the European project and the European institutions to the citizens.

Men vi har fortfarande långt kvar när det gäller att förena EU-projektet och EU-institutionerna med medborgarna.

In between, there can be the European bridge - a bridge that could connect all in a new partnership for peace and prosperity.

Mellan dem kan den europeiska bron finnas - en bro som skulle kunna förena alla i ett nytt partnerskap för fred och välstånd.

If the Presidentin-Office wants to connect the people of Europe with the European Union, we must open the Council of Ministers to public scrutiny.

Om rådets ordförande vill förena Europas medborgare med Europeiska unionen så måste vi öppna upp ministerådet för offentlig granskning.

to connect [connected|connected] {vb} (also: to pledge, to link, to dress, to couple)

You can also connect boxes to show a hierarchical relationship.

Nu kan du förbinda två namnskyltar med varandra för att tydliggöra deras inbördes hierarkiska förhållande.

We cannot permanently connect this, however, to the question of the integrity of the Peoples' Republic of China!

Men vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!

We cannot permanently connect this, however, to the question of the integrity of the Peoples ' Republic of China!

Men vi kan inte permanent förbinda denna fråga med frågan om integriteten för Folkrepubliken Kina!

It is true that we lack the monitoring mechanisms to connect the obligation to the powers and that needs to be filled in.

Det stämmer att vi saknar övervakningsmekanismer för att förbinda skyldigheterna till befogenheterna, och detta måste rättas till.

in writing. - (RO) I welcome the position that the European Parliament has adopted regarding the construction of a gas pipeline to connect Russia to Germany.

skriftlig. - (RO) Jag välkomnar den ståndpunkt som parlamentet har intagit angående byggandet av en gasledning för att förbinda Ryssland med Tyskland.

to connect [connected|connected] {vb} (also: to link, to twin)

You can now connect two objects with a line by dragging with the mouse from one object to the other.

Du kan nu koppla samman två objekt med en linje genom att dra musen från det ena till det andra objektet.

You can connect two 3D objects to a single object whose contours are the 3D sum of the individual objects.

Du kan koppla samman två 3D-objekt till ett enda objekt, vars konturer är summan av de enskilda objekten.

The incident showed first of all the failure of intelligence, a failure 'to connect the dots'.

Händelsen vittnar främst om bristande underrättelse och en bristande förmåga att koppla samman information.

This database will connect the national databases and the relevant work will be completed in 2005.

Denna databas kommer att koppla samman alla de nationella databaserna, och det relevanta arbetet kommer att slutföras 2005.

We have a modest beginning but we are sending the signal that transparency and accountability are the only ways in which to connect the citizen to the European project.

Vi börjar på ett blygsamt sätt, men vi sänder ut budskapet att öppenhet och ansvarsskyldighet är de enda sätten att koppla samman medborgarna med det europeiska projektet.

to connect [connected|connected] {vb} (also: to link)

anknyta {vb}

And the first of these is to connect, is that your social relationships are the most important cornerstones of your life.

Den första av dessa är att anknyta, det är att dina sociala relationer är de viktigaste grundstenarna i ditt liv.

Much of our debate about fears about enlargement is based on exaggeration, but in order to confront the populists who exaggerate, we must connect with popular politics through reflection.

Mycket av vår debatt om fruktan inför utvidgningen grundar sig på överdrifter, men för att möta de populister som överdriver, måste vi anknyta till en folklig politik genom reflexion.

to connect [connected|connected] {vb} (also: to associate, to annex)

to connect [connected|connected] {vb} (also: to bond)

to connect [connected|connected] {vb} (also: to convey, to mediate, to pass, to negotiate)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "connection":

Synonyms (English) for "connect":

 

Similar translations

Similar translations for "connection" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "connection" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Besides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.

Dessutom är anknytningen till Teherans nuvarande hårda kärnkraftlinje uppenbar.

A first step in this connection is a certification system for type and origin.

Ett första steg i den riktningen är ett certifieringssystem för typ och ursprung.

What sanctions or other measures is the Commission considering in this connection?

Vilka sanktioner eller andra åtgärder kan kommissionen tänka sig i detta avseende?

In connection with the CE mark, I am pleased that Parliament has gone its own way.

Det gläder mig att parlamentet har gått sin egen väg i fråga om CE-märkningen.

In that connection, they called for the opening of a Commission office in Baghdad.

I det sammanhanget begärde de att kommissionen skulle öppna ett kontor i Bagdad.

Now to a question which was touched on in connection with my country, Greece.

För att nu komma till den fråga som togs upp angående mitt hemland, Grekland.

Amongst other things, it proposes decisive action in connection with energy demand.

Bland annat föreslås ett beslutsamt agerande när det gäller efterfrågan på energi.

A high child mortality rate is of course the connection with the status of women.

En hög barnadödlighetsnivå är naturligtvis kopplad till kvinnornas ställning.

In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.

I det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.

That is a common problem in connection with our development and association aid.

Detta är ett vanligt problem när det gäller vårt utvecklings- och associationsstöd.

Will the Commission say what specific measures it has taken in this connection?

Kan kommissionen upplysa mig om vilka åtgärder den vidtagit med anledning av detta?

There is a connection here, which means that Amendment 14 cannot be approved either.

Detta hänger ihop och det innebär att inte heller ändringsförslag 14 kan godkännas.

As I am in the Great Alaskan Bush, satellite is my connection to the world."

Eftersom jag bor i den stora alaskabushen är satelliten min länk till världen."

The only difference we have is on how to strengthen the connection capacity.

Den enda skillnaden som finns är hur vi skall stärka sammankopplingskapaciteten.

There is a connection here, which means that Amendment 14 cannot be approved either.

Detta hänger ihop och det innebär att inte heller ändringsförslag 14 kan godkännas.

At first sight, it is difficult to see the connection between such diverse areas.

Vid en första anblick är det svårt att se sambandet mellan så olika områden.

In this connection, the Green Paper gives in actual fact insufficient cause for this.

Den aktuella grönboken lägger egentligen i fråga om detta fram en ofullständig grund.

I therefore ask that a resolution be taken in connection with the oral question.

Därför ber jag att en resolution får bli resultatet av den muntliga frågan.

In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.

Sett ur det perspektivet är självständighetsförklaringen en normal process.

Religious freedom and female genital mutilation have no connection with one another.

Religionsfrihet och kvinnlig könsstympning har inget med varandra att göra.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la English-Hungarian dictionary.