"to continue" translation into Swedish

EN

"to continue" in Swedish

EN to continue
volume_up
[continued|continued] {verb}

to continue (also: to bring down, to carry on, to drag on, to get on)
In other words, the debate will continue, it has to continue.
Med andra ord kommer debatten att fortsätta, den måste fortsätta.
Let us continue the process; this is what we have to continue today.
Låt oss fortsätta processen, det är vad vi måste fortsätta med i dag.
You say you would like to continue down this road and you would like to continue the consultations.
Ni säger att ni skulle vilja fortsätta den här vägen och fortsätta med samråden.
to continue (also: to add, to add to, to append, to berth)
We can continue to debate questions to do with adding a little bit here and taking away a little bit there.
Vi kan fortsätta att diskutera vad som bör göras genom att lägga till lite här och dra ifrån lite där.
I am against adding the word 'temporary', otherwise the humanitarian disaster which you referred to will continue.
Jag är emot att lägga till ordet ”tillfällig”, eftersom den humanitära katastrof som ni talade om då kommer att fortsätta.
There are specific documents related to that subject and I find it redundant that we continue to add references to it in order to satisfy certain environmental extremists.
Det finns särskilda dokument i frågan och jag tycker det är onödigt att vi fortsätter att lägga till hänvisningar till det för att tillfredsställa vissa miljöextremister.
to continue (also: to remain)
So the facility should certainly continue until these countries join the EMU.
För dessa länder skulle denna möjlighet behöva kvarstå tills att de har gått med i EMU.
Stalemate is likely to continue as long as there is so much unrest and uncertainty in the Arab world.
Dödläget lär kvarstå så länge oron och osäkerheten är stor i arabvärlden.
It would be unacceptable if the negative differentiation among the states in the region were to continue in the long term.
Det vore oacceptabelt om klyftorna mellan staterna i regionen skulle kvarstå i det långa loppet.
to continue (also: to resume, to revitalize, to reassume, to re-opened)
(The speaker broke off, hoping to continue his speech later)
(Talaren avbröt sitt anförande och hoppades kunna återuppta det senare.)
Mr Sasi, please excuse us for this technical hitch, and please continue your statement on behalf of the Council.
Skulle ni vilja återuppta ert anförande å rådets vägnar, och ursäkta oss för detta tekniska missöde.
If there are no further interventions, this debate is closed and we shall continue the debate on human cloning.
Vi kommer nu att återuppta debatten om kloning av människor.
to continue
Of course I would add that I continue to support this committee's amendments, which they adopted unanimously.
Jag vill naturligtvis också säga att jag även i fortsättningen stöder de av detta utskott framlagda ändringarna, som antogs enhälligt i utskottet.
Of course I would add that I continue to support this committee' s amendments, which they adopted unanimously.
Jag vill naturligtvis också säga att jag även i fortsättningen stöder de av detta utskott framlagda ändringarna, som antogs enhälligt i utskottet.
I must also say to you, on behalf of my group and of the European Parliament I believe that we are prepared to continue working to achieve the Constitution.
Jag måste också säga till er, på min grupps vägnar – och, tror jag, på Europaparlaments vägnar – att vi är beredda att fortsätta arbeta för att få till stånd en konstitution.
to continue (also: to run)
Unless there are any particular developments, these processes should be allowed to continue for a number of years.
Om inget särskilt händer skall dessa processer få fortlöpa under några år.
There are thus good reasons for debating how current cooperation on aviation issues should continue and be developed.
Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas.
The present request for waiver of immunity, therefore, does not concern the issue whether these prosecutions may or should continue in accordance with French law.
Den ifrågavarande begäran om upphävande av immunitet rör därför inte frågan om huruvida åtalen kan fortlöpa enligt fransk lagstiftning.
to continue (also: to go on, to keep on)
In our view, it is unacceptable for these payments to continue as they are and in a very non-transparent form until 2013.
Enligt vår uppfattning kan denna betalningsmekanism absolut inte få fortfara till 2013 i denna mycket ogenomblickbara form.

Context sentences for "to continue" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe now need to respond to this state of affairs, and not continue to tolerate it.
Nu måste vi ta itu med dessa förhållanden, och inte fortsätta att acceptera dem.
EnglishThe war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
Det utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
EnglishThat statistic speaks volumes; we cannot continue to bury our heads in the sand.
Statistiken visar på höga siffror och vi kan inte längre sticka huvudet i sanden.
EnglishI hope this fruitful cooperation will continue and indeed increase in the future.
Jag hoppas att detta fruktbara samarbete fortsätter och även utökas i framtiden.
EnglishParliament wants to emphasise how important it is to continue this development.
Parlamentet vill understryka att det är viktigt att denna utveckling fortsätter.
EnglishIt is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
Det är fel att fortsätta att främja den osunda och uppblåsta transportekonomin.
EnglishThese matters have been placed on the agenda and I think that we should continue.
Frågorna har förts upp på föredragningslistan och jag anser att vi bör gå vidare.
EnglishAt all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
I alla händelser bör vi fortsätta arbetet med en sådan strategi efter översynen.
EnglishWe must continue to stand with the people and bring this treaty closer to them.
Vi måste fortsätta att vara nära folket och att föra detta fördrag närmare dem.
EnglishThis could theoretically continue worldwide, but also within the European Union.
Detta skulle teoretiskt sett kunna fortsätta över hela världen, men också inom EU.
EnglishWithout such a strategy, the nuclear club will inevitably continue to proliferate.
Utan en sådan strategi kommer kärnvapenklubben oundvikligen att utökas framöver.
EnglishIt is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
Det kommer människor till godo, så fortsätt med detta men följ upp det hela vägen.
EnglishThe audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
Det audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
EnglishThis will help to create new jobs and continue the fight against unemployment.
Därigenom skapas nya arbetstillfällen, och kampen mot arbetslösheten fortsätter.
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Men å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
EnglishIn my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
Enligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.
EnglishBoth the paramilitary forces and the guerilla groups continue to commit crimes.
Brotten i Colombia fortsätter, både av de paramilitära styrkorna och av gerillan.
EnglishI fear that legal protection in this European Union will continue to be limited.
Jag befarar att rättsskyddet i denna Europeiska union blir allt mer begränsat.
EnglishWe can therefore continue wishful thinking about the Lisbon Strategy repeatedly.
Vi kan fortsätta vårt önsketänkande i fråga om Lissabonstrategin gång på gång.
EnglishWe need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
Man måste kritisera det som går att kritisera, men hjälpa till att göra framsteg.