English-Swedish translation for "to continue"

EN to continue Swedish translation

EN to continue
volume_up
[continued|continued] {verb}

to continue (also: to bring down, to carry on, to drag on, to get on)
In other words, the debate will continue, it has to continue.
Med andra ord kommer debatten att fortsätta, den måste fortsätta.
Let us continue the process; this is what we have to continue today.
Låt oss fortsätta processen, det är vad vi måste fortsätta med i dag.
It will need to become more realistic if this legislative process is to continue.
Det måste bli mer realistiskt om lagstiftningsförfarandet skall kunna fortsätta.
to continue (also: to add, to add to, to append, to berth)
We continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
Vi fortsätter att lägga till ingredienser till kakan, men kakan kommer aldrig ut ur ugnen.
We can continue to debate questions to do with adding a little bit here and taking away a little bit there.
Vi kan fortsätta att diskutera vad som bör göras genom att lägga till lite här och dra ifrån lite där.
I am against adding the word 'temporary', otherwise the humanitarian disaster which you referred to will continue.
Jag är emot att lägga till ordet ”tillfällig”, eftersom den humanitära katastrof som ni talade om då kommer att fortsätta.
to continue (also: to remain)
So the facility should certainly continue until these countries join the EMU.
För dessa länder skulle denna möjlighet behöva kvarstå tills att de har gått med i EMU.
Stalemate is likely to continue as long as there is so much unrest and uncertainty in the Arab world.
Dödläget lär kvarstå så länge oron och osäkerheten är stor i arabvärlden.
These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.
Dessa instrument följer andan i den överenskommelsen, som bör kvarstå.
to continue (also: to resume, to revitalize, to reassume, to re-opened)
(The speaker broke off, hoping to continue his speech later)
(Talaren avbröt sitt anförande och hoppades kunna återuppta det senare.)
The Constitution is not dead, it will continue to live on and we need to restart the debate on it.
Konstitutionen är inte död utan kommer att leva vidare, och vi måste återuppta debatten om den.
Mr Sasi, please excuse us for this technical hitch, and please continue your statement on behalf of the Council.
Skulle ni vilja återuppta ert anförande å rådets vägnar, och ursäkta oss för detta tekniska missöde.
to continue
Of course I would add that I continue to support this committee's amendments, which they adopted unanimously.
Jag vill naturligtvis också säga att jag även i fortsättningen stöder de av detta utskott framlagda ändringarna, som antogs enhälligt i utskottet.
Of course I would add that I continue to support this committee' s amendments, which they adopted unanimously.
Jag vill naturligtvis också säga att jag även i fortsättningen stöder de av detta utskott framlagda ändringarna, som antogs enhälligt i utskottet.
Let me also say that from the Swedish point of view we have an open attitude to the question of the form continued preparations will take.
Låt mig också säga att vi från svensk sida har en öppen inställning till frågan om formerna för de fortsatta förberedelserna.
to continue (also: to run)
Unless there are any particular developments, these processes should be allowed to continue for a number of years.
Om inget särskilt händer skall dessa processer få fortlöpa under några år.
There are thus good reasons for debating how current cooperation on aviation issues should continue and be developed.
Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas.
The present request for waiver of immunity, therefore, does not concern the issue whether these prosecutions may or should continue in accordance with French law.
Den ifrågavarande begäran om upphävande av immunitet rör därför inte frågan om huruvida åtalen kan fortlöpa enligt fransk lagstiftning.
to continue (also: to go on, to keep on)
In our view, it is unacceptable for these payments to continue as they are and in a very non-transparent form until 2013.
Enligt vår uppfattning kan denna betalningsmekanism absolut inte få fortfara till 2013 i denna mycket ogenomblickbara form.

Context sentences for "to continue" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe will undoubtedly have reason to continue our debate on aquaculture in future.
Vi kommer även i framtiden att ha anledning att tala vidare om detta vattenbruk.
EnglishThe war on poverty must continue to be the overriding aim of development policy.
Det utvecklingspolitiska målet framför andra måste förbli kampen mot fattigdom.
EnglishI hope this fruitful cooperation will continue and indeed increase in the future.
Jag hoppas att detta fruktbara samarbete fortsätter och även utökas i framtiden.
EnglishThat statistic speaks volumes; we cannot continue to bury our heads in the sand.
Statistiken visar på höga siffror och vi kan inte längre sticka huvudet i sanden.
EnglishParliament wants to emphasise how important it is to continue this development.
Parlamentet vill understryka att det är viktigt att denna utveckling fortsätter.
EnglishWithout such a strategy, the nuclear club will inevitably continue to proliferate.
Utan en sådan strategi kommer kärnvapenklubben oundvikligen att utökas framöver.
EnglishIt is useful for people, so continue to do it, but follow it through to the end.
Det kommer människor till godo, så fortsätt med detta men följ upp det hela vägen.
EnglishThis will help to create new jobs and continue the fight against unemployment.
Därigenom skapas nya arbetstillfällen, och kampen mot arbetslösheten fortsätter.
EnglishBoth the paramilitary forces and the guerilla groups continue to commit crimes.
Brotten i Colombia fortsätter, både av de paramilitära styrkorna och av gerillan.
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Men å andra sidan vill vi också att dessa frågor skall få en fortsatt behandling.
EnglishWe need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
Man måste kritisera det som går att kritisera, men hjälpa till att göra framsteg.
EnglishThe audiovisual media continue to be the exclusive domain of the Member States.
Det audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
EnglishI fear that legal protection in this European Union will continue to be limited.
Jag befarar att rättsskyddet i denna Europeiska union blir allt mer begränsat.
EnglishIn my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
Enligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.
EnglishSo that I can ensure that I am understood correctly, I shall continue in English.
För att vara säker på att jag blir korrekt förstådd fortsätter jag på engelska.
EnglishThese matters have been placed on the agenda and I think that we should continue.
Frågorna har förts upp på föredragningslistan och jag anser att vi bör gå vidare.
EnglishIf we continue to do this, the Lisbon agenda will not come to anything either.
Om vi fortsätter att göra detta kommer Lissabonmålen inte heller att uppfyllas.
EnglishAnd we will do all of this with sufficient majorities to continue moving forward.
Och vi kommer att göra allt detta med tillräcklig majoritet för att gå vidare.
EnglishHungary and Poland continue to be somewhat ahead of the others in this respect.
Ungern och Polen fortsätter att i någon mån ligga före de övriga i detta avseende.
EnglishI shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Jag skall gå vidare med att beskriva litet grand hur det ser ut i mina hemtrakter.