English-Swedish translation for "divorce"

EN divorce Swedish translation

EN divorce
volume_up
{noun}

  1. general
  2. law

1. general

divorce
volume_up
skilsmässa {comm. gen.}
In the event of divorce or separation, the children are often the most vulnerable.
Vid skilsmässa eller separation är ofta barnen de mest utsatta.
They should also be informed about the procedures relating to divorce and separation.
Parterna bör också informeras om förfarandena för skilsmässa och separation.
Divorce is a human tragedy for the parties and their children.
Skilsmässa är en mänsklig tragedi för de inblandade parterna och deras barn.
divorce (also: separation)

2. law

divorce
volume_up
äktenskapsskillnad {comm. gen.} [law]
Currently, the law applicable to divorce varies from one Member State to another.
För närvarande varierar den tillämpliga lagen för äktenskapsskillnad mellan olika medlemsstater.
Law applicable to divorce and legal separation (
Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (
One of the spouses then moves back to Sweden and petitions a Swedish court for divorce.
En av makarna flyttar sedan tillbaka till Sverige och väcker talan om äktenskapsskillnad vid svensk domstol.

Synonyms (English) for "divorce":

divorce

Context sentences for "divorce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
Jag är också mycket oroad över förslaget om bedömning av skuld i skilsmässoärenden.
EnglishWe therefore need a framework directive to put a stop to divorce tourism in the EU.
Vi behöver därför ett ramdirektiv för att stoppa skilsmässoturism i EU.
EnglishAnd I looked -- for one of my books, I looked at divorce data in 58 societies.
Och jag letade -- i en av mina böcker letade jag efter skilsmässostatistik i 58 samhällen.
EnglishIt was only this century that they were granted equality in divorce law.
Det var först under detta århundrade de fick lika rätt inom skilsmässolagstiftningen.
EnglishAnd as it turns out, the older you get, the less likely you are to divorce.
Och det visar sig, att ju äldre du blir, desto mindre risk finns det att du skiljer dig.
EnglishI only hope that another petition for divorce will not follow in Ireland.
Jag hoppas bara att vi inte får se en ny skilsmässoansökan på Irland.
EnglishThis is already the case for the rules applicable to binational couples who wish to divorce.
Detta är redan fallet med skilsmässoreglerna för par där makarna kommer från två olika länder.
EnglishFor me, quick divorce settlements are less important than equality and women being able to feel secure.
För mig är jämställdheten och kvinnors trygghet viktigare än snabba skilsmässodomar.
EnglishWhat advice should be given to nations contemplating having their divorce laws made by the European Union?
Vilket råd borde ges till nationer som överväger att låta EU stifta deras äktenskapslagar?
EnglishHer crime is to have given birth to a child after her divorce.
Hennes brott är att ha fött ett barn efter att ha skilt sig.
EnglishTexas has the most conservative divorce laws in the country.
Texas har de mest konservativa skilsmässolagarna i landet.
EnglishIn Finland we gave up investigating unfaithfulness or other such matters in divorce cases about 20 years ago.
I Finland slutade vi att utreda otrohet och liknande saker i skilsmässoärenden för ungefär 20 år sedan.
EnglishWhy do we not just get a quickie divorce?
Vi kan göra det mycket snabbt. Låt oss hålla advokaterna utanför.
EnglishIt is complicated enough sorting out divorce.
Det är tillräckligt komplicerat att klara ut skilsmässofall.
EnglishI'll give you ten percent of my divorce settlement.
Jag ger dig tio procent av min skilsmässouppgörelse.
EnglishProliferation here may make up for the persistent divorce between European citizens and those who represent them.
Spridningen kan här kompensera för den varaktiga klyftan mellan Europas medborgare och deras representanter.
EnglishNot if they divorce, but if they become widowers.
Inte om de skiljer sig, men om de blir änklingar.
EnglishThis is particularly important as we strive to avoid sex discrimination when trying and making decisions in divorce cases.
Detta är extra viktigt eftersom vi strävar efter att undvika könsdiskriminering vid beslut i skilsmässomål.
EnglishSince family law is resolved at a national level why do we need a parallel set of European divorce regulations?
Eftersom familjrätten hanteras på nationell nivå, varför behöver vi en parallell uppsättning skilsmässoregler på EU-nivå?
EnglishShe defended the rights of Iranian women and children, fighting to change divorce and inheritance laws in Iran.
Hon försvarade iranska kvinnors och barns rättigheter och kämpade för att ändra skilsmässo- och arvslagstiftningen i Iran.