Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Swedish translation for "divorce"

 

"divorce" Swedish translation

Results: 1-43 of 127

divorce {noun}

divorce {noun}

skilsmässa {comm. gen.}

in writing. - Malta is the only state in the EU where divorce is not possible.

skriftlig. - (EN) Malta är den enda staten i EU som inte tillåter skilsmässa.

They should also be informed about the procedures relating to divorce and separation.

Parterna bör också informeras om förfarandena för skilsmässa och separation.

However, divorce is a social phenomenon nowadays and we must deal with it in reality.

Skilsmässa är dock ett socialt fenomen nuförtiden, och vi måste hantera det i praktiken.

As you know, we have already had difficulty in establishing rules in relation to divorce.

Som ni vet har vi redan haft svårigheter med att inrätta regler för skilsmässa.

Under current Swedish legislation, that spouse would get a divorce under Swedish law.

Enligt dagens svenska regler får maken skilsmässa enligt svensk rätt.

divorce {noun} [law]

äktenskapsskillnad {comm. gen.} [law]

Currently, the law applicable to divorce varies from one Member State to another.

För närvarande varierar den tillämpliga lagen för äktenskapsskillnad mellan olika medlemsstater.

One of the spouses then moves back to Sweden and petitions a Swedish court for divorce.

En av makarna flyttar sedan tillbaka till Sverige och väcker talan om äktenskapsskillnad vid svensk domstol.

Authorising enhanced cooperation procedure regarding the law applicable to divorce and legal separation (

Bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (

Law applicable to divorce and legal separation (

Tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (

At present, 26 different sets of conflict-of-law rules on divorce exist in the European Union's 27 Member States.

För närvarande finns det 26 olika uppsättningar av lagvalsregler om äktenskapsskillnad i EU:s 27 medlemsstater.

divorce {noun} (also: separation)

to divorce {verb}

to divorce [divorced|divorced] {vb} (also: to part, to divide, to distinguish, to discriminate)

I know he means well, but I'm ready to get a divorce.

Jag vet att han menar väl, men jag vill skilja mig.

If Mrs El Saadawi is found guilty of apostasy, she will have to divorce, which is a violation of her private life.

Även om Saadawi anklagas för apostasi vet ni att hon måste skilja sig, vilket innebär en kränkning av hennes privatliv.

Why can't you just get a divorce?

Varför kan du inte bara skilja dig?

The current legal situation in the EU with regard to the problems faced by married EU citizens wishing to divorce is not satisfactory at all.

Gifta EU-medborgare som vill skilja sig ställs inför en rad problem eftersom rättsläget är oklart, något som är helt oacceptabelt.

Mr President, in today's Europe there is no room for a divorce between women and employment, and much less a divorce between women and maternity.

I dag, herr talman, i dagens Europa, går det inte att skilja kvinnorna från deras anställningar och ännu mindre att skilja kvinnorna från moderskapet.

to divorce [divorced|divorced] {vb} (also: to conflict)

If Mrs El Saadawi is found guilty of apostasy, she will have to divorce, which is a violation of her private life.

Även om Saadawi anklagas för apostasi vet ni att hon måste skilja sig, vilket innebär en kränkning av hennes privatliv.

The current legal situation in the EU with regard to the problems faced by married EU citizens wishing to divorce is not satisfactory at all.

Gifta EU-medborgare som vill skilja sig ställs inför en rad problem eftersom rättsläget är oklart, något som är helt oacceptabelt.

The question also arises as to what happens if a couple or just one of the partners wants a divorce and the couple cannot agree on the law to be applied.

Frågan uppstår också om vad som händer om ett par eller bara en av parterna vill skilja sig och paret inte kan enas om vilken lagstiftning som ska tillämpas.

For example, in order to divorce her husband, a Lithuanian woman, who had married a German and had a family in Germany, had to approach a court in their place of residence.

För att skilja sig från sin man var en litauisk kvinna som hade gift sig med en tysk man och hade familj i Tyskland exempelvis tvungen att vända sig till en domstol i bosättningslandet.

to divorce [divorced|divorced] {vb} (also: to part, to separate, to split up)

skiljas {vb}

Look, I know he wants to divorce me but, believe me, he would not want me to be penniless.

Jag vet att han vill skiljas...... men, tro mig, han skulle inte vilja att jag var utan pengar.

Where an international couple decide to divorce, they may therefore invoke different laws.

När ett internationellt par beslutar sig för att skiljas kan de därför åberopa sig på olika lagstiftning.

Daddy, are you and Mommy gonna get a divorce?

Pappa, kommer du och mamma att skiljas?

to divorce [divorced|divorced] {vb} (also: to part, to cleave, to separate, to tell apart)

For example, in order to divorce her husband, a Lithuanian woman, who had married a German and had a family in Germany, had to approach a court in their place of residence.

För att skilja sig från sin man var en litauisk kvinna som hade gift sig med en tysk man och hade familj i Tyskland exempelvis tvungen att vända sig till en domstol i bosättningslandet.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "divorce":

 

Context sentences

Context sentences for "divorce" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.

Jag är också mycket oroad över förslaget om bedömning av skuld i skilsmässoärenden.

We recently dealt with the issue of divorce in the context of enhanced cooperation.

Vi behandlade nyligen frågan om skilsmässor inom ramen för fördjupat samarbete.

There are also examples of other EU countries where divorce is completely prohibited.

Det finns även exempel på andra länder inom EU där skilsmässor är helt förbjudna.

It was only this century that they were granted equality in divorce law.

Det var först under detta århundrade de fick lika rätt inom skilsmässolagstiftningen.

And as it turns out, the older you get, the less likely you are to divorce.

Och det visar sig, att ju äldre du blir, desto mindre risk finns det att du skiljer dig.

Separation and divorce also disrupt family finances to the detriment of children.

Separationer och skilsmässor påverkar också familjens ekonomi, vilket går ut över barnen.

We therefore need a framework directive to put a stop to divorce tourism in the EU.

Vi behöver därför ett ramdirektiv för att stoppa skilsmässoturism i EU.

And I looked -- for one of my books, I looked at divorce data in 58 societies.

Och jag letade -- i en av mina böcker letade jag efter skilsmässostatistik i 58 samhällen.

We'd have divorced years ago but neither of us wanted custody of our kids.

Vi skulle skiljt oss för länge sedan men ingen av oss ville ha barnen.

I only hope that another petition for divorce will not follow in Ireland.

Jag hoppas bara att vi inte får se en ny skilsmässoansökan på Irland.

This is already the case for the rules applicable to binational couples who wish to divorce.

Detta är redan fallet med skilsmässoreglerna för par där makarna kommer från två olika länder.

I only ask because I was divorced, and I know it can be difficult.

Jag frågar endast för att jag själv skilt mig, så jag vet att det kan vara svårt.

That is why I believe that this approach is totally divorced from reality.

Därför tror jag att denna ansats är fullständigt orealistisk.

Her crime is to have given birth to a child after her divorce.

Hennes brott är att ha fött ett barn efter att ha skilt sig.

How much longer will we go on drafting legislation that is divorced from reality?

Man löser inte miljöproblemen genom att skapa skattesystem.

Texas has the most conservative divorce laws in the country.

Texas har de mest konservativa skilsmässolagarna i landet.

Any hegemonic power tends to become divorced from society.

Alla hegemoniska styren tenderar att avlägsna sig från samhället.

The new regulation creates a common judicial area in the field of divorce and parental responsibility.

Den nya förordningen skapar ett gemensamt rättsligt område för skilsmässor och föräldraansvar.

For me, quick divorce settlements are less important than equality and women being able to feel secure.

För mig är jämställdheten och kvinnors trygghet viktigare än snabba skilsmässodomar.

This report proves once again that Eurofederalism is divorced from the reality of the man in the street.

Betänkandet bevisar ännu en gång att eurofederalismen befinner sig långt ifrån folkens verklighet.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

divine · diviner · diving · diving-board · divinity · divisible · division · divisional · divisive · divisor · divorce · divorced · divorcee · divot · divvy · DIY · dizziness · dizzy · djellaba · djellabah · Djibouti

More translations in the English-Thai dictionary.