English-Swedish translation for "formerly"

EN formerly Swedish translation

formerly {adv.}
former {adj.}

EN formerly
volume_up
{adverb}

formerly (also: at one time, before, earlier, previously)
It was by Radovan Karadzic, formerly President of the Bosnian Serbs.
Det handlar om Radovan Karadzic, bosnienserbernas tidigare president.
The issue of the EU patent - formerly the Community patent - is an example of this.
Frågan om EU-patentet - det tidigare gemenskapspatentet - är ett exempel på det.
What is the position with this LEADER-EAST programme, formerly known as INPART?
Hur ser det ut med detta Leader-East-program, det tidigare Inpart?
formerly (also: before, in the past)
volume_up
förut {adv.}
Do you care for The Artist Formerly Known as Prince?
Tycker du om artisten som förut kallade sig för Prince?
Let me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.
Låt mig börja med eTEN-programmet, som förut kallades TEN Telecom.
History has also proved that for the many formerly very badly managed economies in the Third World, a lot of progress has been achieved, despite the costs involved.
Historien har också visat att i de många ekonomier i tredje världen som förut vanstyrts så illa har man nått stora framsteg, de stora kostnaderna till trots.
formerly (also: in the past, once, sooner, yore)
volume_up
förr {adv.}
After all, such people were formerly classed as psychopaths.
Sådana människor klassificerades förr i tiden faktiskt som psykopater.
Far more than has formerly been the case, the quality of medical services must be demonstrable.
Vårdtjänsternas kvalitet måste i dag i mycket högre utsträckning än förr, vara påvisbar.
European institutions, the Commission among them, would formerly indulge in regular sessions of mea culpa and promises of improvement.
Europeiska institutioner, däribland kommissionen, brukade förr i världen ägna sig åt att ta på sig skulden och lova bot och bättring.
formerly (also: yore)
volume_up
fordom {adv.}

Synonyms (English) for "formerly":

formerly
former

Context sentences for "formerly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.
Det har skett i ett land nära mitt eget, Finland, före detta Sovjetunionen.
EnglishLet me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.
Betoningen har lagts på tjänster inom områdena e-förvaltning, e-hälsovård och e-lärande.
EnglishYou are right to highlight the strategic nature of the country, formerly part of Yugoslavia.
Ni gör rätt i att peka på detta lands strategiska karaktär, en del av f.d. Jugoslavien.
EnglishIn formerly Communist Romania too, these were familiar methods.
Dessa var vanliga metoder även i före detta kommunistlandet Rumänien.
EnglishFormerly, speculation on the exchange market involved the pound.
I går drabbade spekulationerna på valutamarknaden pundet.
EnglishMrs Juarez Boal formerly worked in the European Parliament, until 2002.
Hon var biträdande chef för Europeiska unionens delegation i Haiti och arbetade i Europaparlamentet fram till 2002.
EnglishWe must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Det krävs således att vi utan tabun tar itu med frågan om den slutliga ställningen för det som var f.d.
EnglishFor example, a few hundred thousand people moved from the island of Madura to Kalimantan, formerly Borneo.
På det sättet flyttade några hundratusen personer från ön Madura till Kalimantan, före detta Borneo.
English2006 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (formerly European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) (
Ansvarsfrihet 2006: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (
EnglishThe vice that formerly strangled any freedom of expression, information and association is beginning to lose its grip.
Det järngrepp som förbjöd all yttrande-, informations- och föreningsfrihet är på väg att lossna.
EnglishWe must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Det krävs således att vi utan tabun tar itu med frågan om den slutliga ställningen för det som var f.d. Jugoslavien.
EnglishI concur with Mr Lechner that the rules that formerly governed this are some 25 years old; they are complicated and out of date.
Jag begränsar huvudsakligen mina kommentarer till betänkandet om delgivning av handlingar.
EnglishIt is incredible that a country which formerly exported food can now no longer feed its people.
Det är svårt att föreställa sig att ett land, som en gång exporterade livsmedel, i dag inte längre kan livnära sin befolkning.
EnglishIn the vicinity of Jaffna, the army had just managed to reclaim large tracts of land formerly occupied by the Tamil Tigers.
I närheten av Jaffna hade militären just återerövrat stora områden som då var ockuperade av? de tamilska befrielsetigrarna?.
EnglishIn the vicinity of Jaffna, the army had just managed to reclaim large tracts of land formerly occupied by the Tamil Tigers.
I närheten av Jaffna hade militären just återerövrat stora områden som då var ockuperade av ?de tamilska befrielsetigrarna?.
EnglishThis fundamental citizens' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
EnglishThis fundamental citizens ' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.
Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.
EnglishThis would go against the formerly entrenched practice whereby the same institutions sealed themselves off tightly against all controls.
Detta går tvärtemot den gamla invanda praxis där samma institutioner skärmade av sig själva mot alla kontroller.
EnglishMr President, Moldova bears the heavy burden of communism as do many other newly independent countries that were formerly part of the Soviet Union.
Herr talman! Moldova bär, liksom många andra före detta sovjetrepubliker som blivit självständiga, kommunismens tunga börda.
EnglishFormerly of the Flesh Farm.