How to write a letter in Swedish

English-Swedish translation for "formerly"

 

"formerly" Swedish translation

Results: 1-32 of 48

formerly {adverb}

formerly {adv.} (also: previously, once, earlier, before)

tidigare {adv.}

The issue of the EU patent - formerly the Community patent - is an example of this.

Frågan om EU-patentet - det tidigare gemenskapspatentet - är ett exempel på det.

Since then, Cambodia, formerly so peaceful, has been a country at odds with itself.

Sedan dess har Kambodja, som tidigare var så fredligt, varit ett djupt splittrat land.

It was by Radovan Karadzic, formerly President of the Bosnian Serbs.

Det handlar om Radovan Karadzic, bosnienserbernas tidigare president.

My name actually derives from the shoes formerly worn by shepherds.

Mitt namn kommer faktiskt från de skor som tidigare bars av fåraherdar.

What is the position with this LEADER-EAST programme, formerly known as INPART?

Hur ser det ut med detta Leader-East-program, det tidigare Inpart?

formerly {adv.} (also: before, in the past)

förut {adv.}

Let me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.

Låt mig börja med eTEN-programmet, som förut kallades TEN Telecom.

Do you care for The Artist Formerly Known as Prince?

Tycker du om artisten som förut kallade sig för Prince?

History has also proved that for the many formerly very badly managed economies in the Third World, a lot of progress has been achieved, despite the costs involved.

Historien har också visat att i de många ekonomier i tredje världen som förut vanstyrts så illa har man nått stora framsteg, de stora kostnaderna till trots.

One can readily observe, from a comparison between the documents under consideration and those that formerly applied, that in no respect whatever have conditions been made worse.

Om man jämför de dokument som håller på att utarbetas med de som gällde förut är det lätt att se att villkoren inte under några omständigheter har försämrats.

formerly {adv.} (also: once, sooner, yore, in former times)

förr {adv.}

Far more than has formerly been the case, the quality of medical services must be demonstrable.

Vårdtjänsternas kvalitet måste i dag i mycket högre utsträckning än förr, vara påvisbar.

After all, such people were formerly classed as psychopaths.

Sådana människor klassificerades förr i tiden faktiskt som psykopater.

European institutions, the Commission among them, would formerly indulge in regular sessions of mea culpa and promises of improvement.

Europeiska institutioner, däribland kommissionen, brukade förr i världen ägna sig åt att ta på sig skulden och lova bot och bättring.

The high unemployment rate (formerly an unknown social phenomenon, but now officially recognised), which resulted from the economic reforms, is making people feel more insecure.

Den höga arbetslösheten (den var förr en okänd samhällsföreteelse, i dag officiellt erkänd), på grund av ekonomiska reformer ökar osäkerheten hos individer.

formerly {adv.} (also: yore)

fordom {adv.}

former {adjective}

former {adj.} (also: prior, previous, past, earlier)

tidigare {adj.}

As an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.

Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.

In contrast, the countries of the former Comecon underwent rapid industrialisation.

Däremot undergick länderna i det tidigare Comecon en snabb industrialisering.

The Treaty of Lisbon retains many improvements from the former constitution.

I Lissabonfördraget bibehålls många förbättringar från den tidigare konstitutionen.

I hope and believe, therefore, that my former fellow MEP is wrong about this matter.

Så jag hoppas och tror att min tidigare kollega inte har rätt på denna punkt.

As a former member of the Committee on Budgetary Control I myself am also guilty.

Som tidigare ledamot av budgetkontrollutskottet är jag själv också skyldig.

former {adj.} (also: previous, old)

förra {adj.}

We agree with the former but urge them to dissolve their alliance with the latter.

Vi tycker som de förra, men manar dem att bryta sin allians med de senare.

It is important that we should put the former at the very top of the political agenda.

Det är viktigt att vi sätter det förra allra högst upp på den politiska dagordningen.

However, these discussions were delayed by the former Commission' s resignation last year.

Dessa diskussioner fördröjdes emellertid genom den förra kommissionens avgång förra året.

Upholding the former would imply a readiness to sacrifice the latter.

Att upprätthålla de förra skulle innebära en beredskap att offra de senare.

The former version of it bears next to no relation to the present one.

Den förra versionen har nästan inga likheter alls med den nuvarande.

former {adj.} (also: prior, antecedent, previous)

föregående {adj.}

Nobody described this situation better than the former President of Finland.

Ingen har gjort ett bättre klarläggande av denna fråga än Finlands föregående president.

I approach it not like the former speaker from an anti-European perspective.

Jag vill inte göra som den föregående talaren och ta upp det ur ett antieuropeiskt perspektiv.

That takes me back a little to my former activities.

Det här för mig något tillbaka till mina föregående verksamheter.

Even with my former counterpart, I felt some positive changes in the Chinese style, the way they negotiated.

Även med min föregående motpart upplevde jag några positiva förändringar i det kinesiska sättet att förhandla.

In addition, it is paradoxical that much of the data presented by the Council concerned the former budgetary period.

Dessutom är det paradoxalt att många av de uppgifter som rådet lade fram gällde föregående budgetperiod.

former {adj.}

förre {adj.}

This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.

Det måste inkludera den hjälp som den förre premiärministern bad vårt parlament om.

We must, as former President Carter said, have patience, patience, patience.

Vi måste, som förre presidenten Carter sade, ha tålamod, tålamod, tålamod!

Kari Marklund, former Governor of Norrbotten declares the Centre opened.

Förre landshövding Kari Marklund klipper bandet och förklarar centrumet invigt.

      I should like to pay tribute to Mr Kok, the former Dutch Prime Minister.

    –  Jag vill gratulera Nederländernas förre premiärminister Wim Kok.

I am talking about the former German President, Richard von Weizsaecker. If I may quote him.

Jag talar om den förre tyske presidenten, Richard von Weizsäcker, om jag får citera honom.

former {adj.} (also: existing, then)

dåvarande {adj.}

It is correct that the former Minister of Justice is not personally guilty in the tragedy.

Det är sant att den dåvarande justitieministern inte har någon personlig skuld till dramat.

We met the former opposition leader, who is now the Head of Government.

Jag deltog i egenskap av vice ordförande. Vi mötte den dåvarande oppositionsledaren, som nu är regeringschef.

I must also say, however, that the former government did not necessarily pay sufficient heed to these appeals.

Men jag måste också säga att den dåvarande regeringen inte obetingat hörsammade denna vädjan i tillräcklig utsträckning.

In my conversations with former President Kligorov he repeatedly told me that he recognised this and was seeking to take action.

I mina samtal med den dåvarande presidenten Kligorov upprepade han att han insåg detta och att han krävde åtgärder.

Lithuania allegedly agreed to the operation after former US President pledged to support its entry into NATO.

Litauen ska ha gått med på att driva fängelset efter det att USA:s dåvarande president lovade att stödja Litauens inträde i Nato.

former {adj.} (also: erstwhile)

For a former parliamentarian, all these debates with planned speaking times have been a misery.

Som förutvarande parlamentsledamot har det varit en pina med alla dessa debatter med fastställda talartider.

As a former Member of Parliament, I know that Parliament is, and always will be, the home of democracy.

Som förutvarande parlamentsledamot vet jag att parlamentet är och alltid kommer att vara demokratins hemvist.

If these obstacles are overcome, numerous question marks still remain about the viability of the two states which should coexist on the territory of the former Sudan.

Om dessa hinder övervinns kvarstår många frågetecken om bärkraftigheten hos de två staterna som ska samexistera på det förutvarande Sudans territorium.

As you know, the Presidency, together with the former and incoming Presidencies and the Commission, has made significant facilitation efforts to make progress on this issue.

Ni vet ju att det förutvarande, nuvarande och kommande ordförandeskapet, precis som kommissionen, har arbetat hårt för att hjälpa parterna att komma någonvart här.

Re-establishing the former eco-labelling consultation forum - as in Amendments Nos 16, 17 and 27 - is an original proposal, approved by the Committee on the Environment.

Att återetablera det förutvarande samrådsforumet för miljömärkningen - vi talar här om ändringsförslag 16, 17 och 27 - är ett originellt förslag, som miljöutskottet har godkänt.

former {adj.}

f.d. {adj.}

This is point 29, implicating the former Belgian Minister of Justice, Mr Wathelet.

Det gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.

The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (

Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (

Finally, I would like to mention two other points: the former Yugoslavia and crime.

Låt mig också påminna om två andra punkter: f.d. Jugoslavien och kriminaliteten.

The Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague is very commendable.

Domstolen för förbrytelser i f.d. Jugoslavien i Haag är mycket förtjänstfull.

The mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (debate)

Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)

former {adj.}

ex- {adj.}

Security in the former Yugoslavia requires that the criminals are punished.

Säkerheten i ex-Jugoslavien kräver således att de brottsliga straffas.

Mr President, the Commission is keeping a close watch on the matters raised by honourable Members regarding the former Yugoslavia.

Herr ordförande, kommissionen är mycket uppmärksam på de frågor som väckts i kammaren beträffande ex-Jugoslavien.

Former practices, such as embargoes on medicines and other essentials, affect the population indiscriminately, especially children.

Tidigare åtgärder, t.ex. embargo för läkemedel och andra viktiga varor, drabbar befolkningen urskillningslöst, framför allt barnen.

Likewise, the UN representative for Human Rights often speaks about the need for time to resolve the problems in the former Yugoslavia.

På samma sätt talar FN: s representant för mänskliga rättigheter ofta om behovet av tid för att lösa de problem som finns i ex-Jugoslavien.

It should be pointed out that countries with great mineral wealth, such as the former Zaire, get the same support as Ethiopia, among others.

Det måste också pekas på att länder med stora naturtillgångar, t.ex. det tidigare Zaire, får samma stöd som t.ex. bl.a.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "formerly":

Synonyms (English) for "former":

 

Context sentences

Context sentences for "formerly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.

Det har skett i ett land nära mitt eget, Finland, före detta Sovjetunionen.

Let me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.

Betoningen har lagts på tjänster inom områdena e-förvaltning, e-hälsovård och e-lärande.

In formerly Communist Romania too, these were familiar methods.

Dessa var vanliga metoder även i före detta kommunistlandet Rumänien.

Formerly, speculation on the exchange market involved the pound.

I går drabbade spekulationerna på valutamarknaden pundet.

For example, a few hundred thousand people moved from the island of Madura to Kalimantan, formerly Borneo.

På det sättet flyttade några hundratusen personer från ön Madura till Kalimantan, före detta Borneo.

Mrs Juarez Boal formerly worked in the European Parliament, until 2002.

Hon var biträdande chef för Europeiska unionens delegation i Haiti och arbetade i Europaparlamentet fram till 2002.

The vice that formerly strangled any freedom of expression, information and association is beginning to lose its grip.

Det järngrepp som förbjöd all yttrande-, informations- och föreningsfrihet är på väg att lossna.

In the vicinity of Jaffna, the army had just managed to reclaim large tracts of land formerly occupied by the Tamil Tigers.

I närheten av Jaffna hade militären just återerövrat stora områden som då var ockuperade av? de tamilska befrielsetigrarna?.

In the vicinity of Jaffna, the army had just managed to reclaim large tracts of land formerly occupied by the Tamil Tigers.

I närheten av Jaffna hade militären just återerövrat stora områden som då var ockuperade av ?de tamilska befrielsetigrarna?.

2006 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (formerly European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) (

Ansvarsfrihet 2006: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (

It is incredible that a country which formerly exported food can now no longer feed its people.

Det är svårt att föreställa sig att ett land, som en gång exporterade livsmedel, i dag inte längre kan livnära sin befolkning.

I concur with Mr Lechner that the rules that formerly governed this are some 25 years old; they are complicated and out of date.

Jag begränsar huvudsakligen mina kommentarer till betänkandet om delgivning av handlingar.

This fundamental citizens ' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.

Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.

This fundamental citizens' right was formerly predominantly guaranteed by local public services and their agents.

Denna grundläggande rättighet för medborgarna har hittills övervägande garanterats av lokala offentliga transportsätt och deras ombud.

This would go against the formerly entrenched practice whereby the same institutions sealed themselves off tightly against all controls.

Detta går tvärtemot den gamla invanda praxis där samma institutioner skärmade av sig själva mot alla kontroller.

Formerly of the Flesh Farm.

Före detta Flesh Farm.

Mr President, Moldova bears the heavy burden of communism as do many other newly independent countries that were formerly part of the Soviet Union.

Herr talman! Moldova bär, liksom många andra före detta sovjetrepubliker som blivit självständiga, kommunismens tunga börda.

Mr President, let me, today, welcome you, Giorgio Napolitano, the dedicated European, most warmly to the House of which you were formerly a Member.

Herr president, låt mig i dag hälsa er, Giorgio Napolitano, en hängiven europé, varmt välkommen till parlamentet där ni själv har varit ledamot.

Secondly, the programme's scope, which formerly covered the treatment of indirect taxes, has been extended to officials dealing with direct taxation.

För det andra, tillämpningsområdet, som utvidgats från behandling av indirekta skatter till tjänstemän som ägnar sig åt direkta skatter.

As the honourable Member knows, Article 255, formerly Article 191a, of the Treaty establishing the European Community reads as follows:

Som den ärade parlamentsledamoten vet, lyder artikel 255, före detta artikel 191a, i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen enligt följande:
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the Polish-English dictionary.