Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Swedish translation for "from"

 

"from" Swedish translation

Results: 1-45 of 19235

from {preposition}

from {prp.} (also: out of, o', of, off)

av {prp.}

Axis has a well-structured process for production and delivery of products, from

Axis har en väl strukturerad process för tillverkning och leverans av produkter,

I returned from this rewarding visit feeling optimistic about longterm progress.

Jag kom tillbaka från resan berikad, fylld av hopp om varaktigt framåtskridande.

Continental Europe could from time to time take a lesson from Nordic pragmatism.

Det centrala Europa kunde ibland ta lärdom av de nordliga ländernas pragmatism.

The biggest omission from the Amsterdam Treaty was the reform of the Commission.

Reformen av kommissionen har varit det stora förbiseendet i Amsterdamfördraget.

They can be separated from the working area by either a background or a border.

Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.

from {prp.} (also: out of, of, off, since)

från {prp.}

However, the Commission has received data for 1996 from the British authorities.

Kommissionen har emellertid fått uppgifter från 1996 från brittiska myndigheter.

I returned from this rewarding visit feeling optimistic about longterm progress.

Jag kom tillbaka från resan berikad, fylld av hopp om varaktigt framåtskridande.

Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.

Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.

One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.

Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.

In the end, she removed her name from the report following the committee's vote.

I slutändan tog hon bort sitt namn från betänkandet efter utskottets omröstning.

from {prp.} (also: past, of, for, follow)

efter {prp.}

In the end, she removed her name from the report following the committee's vote.

I slutändan tog hon bort sitt namn från betänkandet efter utskottets omröstning.

Four years on from the Lisbon Summit, I note that little progress has been made.

Fyra år efter toppmötet i Lissabon kan jag konstatera att få framsteg har gjorts.

Here, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).

Här söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).

What you get from the future is wings to soar to new destinations, new challenges.

Från Framtidsfokus får du lyftkraften att sträva efter nya mål och utmaningar.

We therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.

Vi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.

from {prp.}

ur (från) {prp.}

They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.

De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.

A compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.

En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.

If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.

Om majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.

I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.

Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.

How do you plan to escape from this vice and how do you plan to stop the decline?

Hur tänker ni ta er ur detta skruvstäd och hur planerar ni att stoppa nedgången?

from {prp.} (also: out of, outta)

ut ur {prp.}

Nor are they asking about new ways forward, about new exit routes from this crisis.

Inte heller efterfrågar de nya vägar framåt eller nya vägar ut ur denna kris.

The brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.

Hjärnan plockas ut ur skallen, och sen skärs den i en centimeter tjocka skivor.

What is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?

Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?

Tomorrow the light of freedom will shine upon us as we go forth from Egypt.

l morgon kommer frihetens ljus att skina på oss medan vi vandrar ut ur Egypten.

Animal movement in Brazil from foot-and-mouth areas is taking place every day.

Djur rör sig in i och ut ur Brasiliens mul- och klövsjukeområden varje dag.

from {prp.} (also: for)

på grund av {prp.}

Such an amendment failed in Nice because of opposition from several Member States.

Det misslyckades tidigare i Nice grund av motståndet från flera medlemsstater.

Sadly, at least 200 deaths from election-related violence were also reported.

Tyvärr rapporterades åtminstone 200 dödsfall grund av valrelaterade våldsamheter.

Secondly, their relative isolation because of their great distance from Europe.

För det andra: den relativa isoleringen grund av det stora avståndet till Europa.

I am very sensitive to these issues, not least because of where I come from.

Jag är mycket känslig för dessa frågor, inte minst grund av mitt ursprung.

We have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.

Vi har avstått från att rösta vid denna omröstning grund av ovan nämnda konflikt.

from {prp.}

att döma av {prp.}

But it is clear from the latest trends that we need to further step up our efforts.

Men att döma av den senaste trenden måste vi anstränga oss ytterligare.

It would appear from the current debate that the CO2 debate is the most important issue.

Att döma av den nuvarande debatten är koldioxid den viktigaste frågan.

From what I have seen of the reform process, it looks good.

Att döma av det jag har sett av reformprocessen ser det bra ut.

We have had a point made by Mrs Berès which, judging from the applause, many colleagues obviously appreciate.

Berès har framfört en åsikt som många kolleger uppenbarligen uppskattar, att döma av applåderna.

From the example of last weekend, it is clear that the over-centralised EU is presently not working.

Att döma av vad vi såg förra helgen är det tydligt att det övercentraliserade EU inte fungerar för närvarande.

from {prp.}

from {conjunction}

from {conj.} (also: but, than)

än {conj.}

What could be more urgent than to save 25 million people from programmed death?

Finns det något viktigare än att rädda 25 miljoner människor från en säker död?

They can be separated from the working area by either a background or a border.

Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.

That was one of the factors that prevented us from offering higher cofinancing.

Vårt problem med markregistreringen är att den kostar 26 gånger mer än planerat.

A compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.

En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.

There must also be recruitment from countries other than the new Member States.

Man måste också rekrytera personal från andra länder än de nya medlemsstaterna.

from {adverb}

from {adv.}

ifrån {adv.}

(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.

(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.

Number one: the question has been asked, where is the funding going to come from?

För det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?

While we invest a great deal, the results are sometimes far from satisfactory.

Trots vi investerar åtskilligt är resultaten ibland långt ifrån tillfredställande.

It prevents poor farmers from earning their own income by exporting to Europe.

Den tar ifrån de fattiga lantbrukarna en egen inkomst genom export till Europa.

The key, of course, is the screening of blood products wherever they come from.

Det avgörande är naturligtvis kontrollen av blodprodukter, var de än kommer ifrån.

from {adjective}

holy {adj.}

from {adj.} (also: helig, gudfruktig)

religious {adj.}

from {adj.} (also: samvetsgrann, noga, gudfruktig, andlig)

devout {adj.}

from {adj.} (also: uppriktig, innerlig, gudfruktig)
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "from":

 

Similar translations

Similar translations for "from" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "from" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Quite apart from the multilingualism issue, this is also a very serious problem.

Vi befinner oss inte i en domstol här, Janez Potočnik, utan i Europaparlamentet.

The summer holiday for students lasts from mid November until mid-late February.

The summer holiday for students lasts from mid November until mid-late February.

It allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.

Den ger en möjlighet att skydda sig mot den oro som nu råder på valutamarknaden.

New investment in the Member States is not formally excluded from the proposals.

Ändå tror kommissionen att kärnsäkerhet och slutlig nedläggning bör prioriteras.

But we should not render the European Authority powerless right from the outset.

Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.

I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.

Jag hoppas att socialisterna inte kommer att göra denna deal med de konservativa!

However, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.

Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.

That, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.

Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.

There are two points on which I would like a clear statement from the Commission.

Det är två saker som jag skulle vilja att kommissionen gör tydliga uttalanden om.

From the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.

Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.

Social security systems differ very widely from one EU Member State to another.

Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.

As the European Union we should not shy away from taking independent initiatives.

Vi borde som Europeisk union inte heller skygga för att tillgripa egna initiativ.

Mr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.

Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.

It is an unfortunate fact that health care is far from ideal in many countries.

Det gör att sjukvården i våra medlemsländer blir bättre och räcker till för fler.

The Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.

Man har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.

Dan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.

Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.

As far as I am concerned, two basic questions arise from what Mr Titley has said.

Hos mig uppkommer två grundläggande frågor i anslutning till det som Titley sade.

They claim from time to time that there is no alternative to the Lisbon strategy.

De hävdar då och då att det inte finns något alternativ till Lissabonstrategin.
 

Forum results

"from" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: needle-gun, needle scaler, to cuckoo, spit, foreland

Similar words

frizzly · frizzy · fro · frock · Frode · Frog · frogging · froggy · frogman · frolicked · from · frond · front · front-row · frontage · frontier · frontiersman · frontispiece · frontrunner · frost · frostbite

Moreover bab.la provides the Polish-English dictionary for more translations.