Summary

from {preposition}
av · frn · efter · ur · ut ur · p grund av · att dma av · enligt ngons mening · frn en viss position

from {conjunction}
n

from {adverb}
ifrn

from {adjective}
holy · devout · religious

full details

Synonyms

from: blid · gudfruktig

bab.la Language World Cup 2016

EN
VS
FA
I love you عاشقتم

Vote for your favourite language!

English-Swedish translation for "from"

 

"from" Swedish translation

Results: 1-33 of 33

from {preposition}

from {prp.} (also: out of, o', of, off)

av {prp.}

Axis has a well-structured process for production and delivery of products, from

Axis har en väl strukturerad process för tillverkning och leverans av produkter,

The biggest omission from the Amsterdam Treaty was the reform of the Commission.

Reformen av kommissionen har varit det stora förbiseendet i Amsterdamfördraget.

They do not want unfair competition from competitors in other parts of the world.

De vill inte ha orättvis konkurrens från konkurrenter i andra delar av världen.

A message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.

Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.

You think that your strength comes from these strong-arm tactics with Parliament.

Ni tror att er styrka kommer av dessa hårdföra taktiska manövrer med parlamentet.

from {prp.} (also: out of, of, off, since)

frn {prp.}

from {prp.} (also: past, of, for, follow)

efter {prp.}

Four years on from the Lisbon Summit, I note that little progress has been made.

Fyra år efter toppmötet i Lissabon kan jag konstatera att få framsteg har gjorts.

Here, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).

Här söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).

We therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.

Vi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.

The budget increase has been capped, after heavy pressure from Member States.

Budgetökningen har begränsats, efter kraftiga påtryckningar från medlemsstaterna.

Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.

Man kan dra lärdom av dessa reaktioner, som utgör en del av arvet efter tribunalen.

from {prp.}

ur (frn) {prp.}

They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.

De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.

A compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.

En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.

If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.

Om majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.

I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.

Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.

This procedure is unacceptable from a democratic and integrationist perspective.

Detta förfarande är oacceptabelt ur demokrati- och integrationspolitisk synvinkel.

from {prp.} (also: out of, outta)

ut ur {prp.}

Nor are they asking about new ways forward, about new exit routes from this crisis.

Inte heller efterfrågar de nya vägar framåt eller nya vägar ut ur denna kris.

What is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?

Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?

The brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.

Hjärnan plockas ut ur skallen, och sen skärs den i en centimeter tjocka skivor.

Tomorrow the light of freedom will shine upon us as we go forth from Egypt.

l morgon kommer frihetens ljus att skina på oss medan vi vandrar ut ur Egypten.

Animal movement in Brazil from foot-and-mouth areas is taking place every day.

Djur rör sig in i och ut ur Brasiliens mul- och klövsjukeområden varje dag.

from {prp.} (also: for)

p grund av {prp.}

from {prp.}

att dma av {prp.}

from {prp.}

from {prp.}

from {conjunction}

from {conj.} (also: but, than)

n {conj.}

from {adverb}

from {adv.}

ifrn {adv.}

from {adjective}

holy {adj.}

from {adj.} (also: helig, gudfruktig)

devout {adj.}

from {adj.} (also: uppriktig, innerlig, gudfruktig)

religious {adj.}

from {adj.} (also: samvetsgrann, noga, gudfruktig, andlig)
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "from":

 

Similar translations

Similar translations for "from" in Swedish

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: dispatcher, stunted, manufactured, power outlet, future

Similar words

fro · frock · Frode · Frog · frogging · froggy · frogman · frolic · frolicked · frolicsome · from · frond · front · front-rank · front-row · frontage · frontier · frontiersman · frontispiece · frontline · frontloading

Moreover bab.la provides the Spanish-English dictionary for more translations.