Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Swedish translation for "from"

 

"from" Swedish translation

Results: 1-46 of 18850

from {preposition}

from {prp.} (also: out of, o', of, off)

av {prp.}

Axis has a well-structured process for production and delivery of products, from

Axis har en väl strukturerad process för tillverkning och leverans av produkter,

The biggest omission from the Amsterdam Treaty was the reform of the Commission.

Reformen av kommissionen har varit det stora förbiseendet i Amsterdamfördraget.

They do not want unfair competition from competitors in other parts of the world.

De vill inte ha orättvis konkurrens från konkurrenter i andra delar av världen.

A message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.

Ett budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.

You think that your strength comes from these strong-arm tactics with Parliament.

Ni tror att er styrka kommer av dessa hårdföra taktiska manövrer med parlamentet.

from {prp.} (also: out of, of, off, since)

från {prp.}

One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.

Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.

Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.

Tiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.

I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.

Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.

It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.

Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.

The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.

Texten skall alltså lyda: "... från att investera i stora vattenkraftprojekt ".

from {prp.} (also: past, of, for, follow)

efter {prp.}

Four years on from the Lisbon Summit, I note that little progress has been made.

Fyra år efter toppmötet i Lissabon kan jag konstatera att få framsteg har gjorts.

Here, you can search for the Indent attribute (from left, from right, first line).

Här söker du efter attributet Indrag (Från vänster, Från höger, Första raden).

We therefore need to learn from experience in making a new allocation after 2004.

Vi måste därför lära oss av erfarenheten för att skapa ett nytt anslag efter 2004.

The budget increase has been capped, after heavy pressure from Member States.

Budgetökningen har begränsats, efter kraftiga påtryckningar från medlemsstaterna.

Lessons can be drawn from these reactions, which form part of the ICC's legacy.

Man kan dra lärdom av dessa reaktioner, som utgör en del av arvet efter tribunalen.

from {prp.}

ur (från) {prp.}

They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.

De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.

A compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.

En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.

If the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.

Om majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.

I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.

Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.

This procedure is unacceptable from a democratic and integrationist perspective.

Detta förfarande är oacceptabelt ur demokrati- och integrationspolitisk synvinkel.

from {prp.} (also: out of, outta)

ut ur {prp.}

Nor are they asking about new ways forward, about new exit routes from this crisis.

Inte heller efterfrågar de nya vägar framåt eller nya vägar ut ur denna kris.

What is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?

Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?

The brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.

Hjärnan plockas ut ur skallen, och sen skärs den i en centimeter tjocka skivor.

Tomorrow the light of freedom will shine upon us as we go forth from Egypt.

l morgon kommer frihetens ljus att skina på oss medan vi vandrar ut ur Egypten.

Animal movement in Brazil from foot-and-mouth areas is taking place every day.

Djur rör sig in i och ut ur Brasiliens mul- och klövsjukeområden varje dag.

from {prp.} (also: for)

på grund av {prp.}

Sadly, at least 200 deaths from election-related violence were also reported.

Tyvärr rapporterades åtminstone 200 dödsfall grund av valrelaterade våldsamheter.

We have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.

Vi har avstått från att rösta vid denna omröstning grund av ovan nämnda konflikt.

Secondly, their relative isolation because of their great distance from Europe.

För det andra: den relativa isoleringen grund av det stora avståndet till Europa.

I am very sensitive to these issues, not least because of where I come from.

Jag är mycket känslig för dessa frågor, inte minst grund av mitt ursprung.

The good behaviour of some is unfortunately suffering from the backsliding of others.

Låt oss därför inte gå i fällorna grund av blind hängivenhet eller dogmatism.

from {prp.}

att döma av {prp.}

But it is clear from the latest trends that we need to further step up our efforts.

Men att döma av den senaste trenden måste vi anstränga oss ytterligare.

It would appear from the current debate that the CO2 debate is the most important issue.

Att döma av den nuvarande debatten är koldioxid den viktigaste frågan.

From what I have seen of the reform process, it looks good.

Att döma av det jag har sett av reformprocessen ser det bra ut.

We have had a point made by Mrs Berès which, judging from the applause, many colleagues obviously appreciate.

Berès har framfört en åsikt som många kolleger uppenbarligen uppskattar, att döma av applåderna.

From the example of last weekend, it is clear that the over-centralised EU is presently not working.

Att döma av vad vi såg förra helgen är det tydligt att det övercentraliserade EU inte fungerar för närvarande.

from {prp.}

from {conjunction}

from {conj.} (also: but, than)

än {conj.}

There must also be recruitment from countries other than the new Member States.

Man måste också rekrytera personal från andra länder än de nya medlemsstaterna.

They can be separated from the working area by either a background or a border.

Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.

That was one of the factors that prevented us from offering higher cofinancing.

Vårt problem med markregistreringen är att den kostar 26 gånger mer än planerat.

A compromise is better than the text which resulted from Parliament's amendments.

En kompromiss är bättre än det som kom ur ändringsförslagen från detta parlament.

Mr President, I can follow on from what my friend Fernand Herman has just said.

Herr ordförande! Jag kan knyta an till vad min vän Fernand Herman just har sagt.

from {adverb}

from {adv.}

ifrån {adv.}

(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.

(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.

Number one: the question has been asked, where is the funding going to come from?

För det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?

While we invest a great deal, the results are sometimes far from satisfactory.

Trots vi investerar åtskilligt är resultaten ibland långt ifrån tillfredställande.

They are parties of parties and with them power gets further away from the people.

De är partier från partier och med dem glider makten längre ifrån människorna.

It prevents poor farmers from earning their own income by exporting to Europe.

Den tar ifrån de fattiga lantbrukarna en egen inkomst genom export till Europa.

from {adjective}

religious {adj.}

from {adj.} (also: samvetsgrann, noga, gudfruktig, andlig)

holy {adj.}

from {adj.} (also: helig, gudfruktig)

devout {adj.}

from {adj.} (also: uppriktig, innerlig, gudfruktig)

pious {adj.}

from {adj.} (also: religiös, andäktig)

Under these conditions, talk about an employment strategy is nothing but pious hopes.

Att under sådana förhållanden tala om en sysselsättningsstrategi blir bara en from önskan.

This will remain a pious hope until common asylum procedures are adopted.

Detta kommer att förbli en from förhoppning ända tills de gemensamma asylförfarandena antas.

This is highly laudable but I hope it does not prove to be a pious goal.

Detta är mycket lovvärt, men jag hoppas att det inte kommer att visa sig vara en from förhoppning.

Unfortunately, at the moment, this is merely a pious desire.

Beklagligtvis är detta för närvarande bara en from önskan.

This is a kind offer, but remains merely a pious wish because things are as they are.

Det är ett vänligt erbjudande, men det förblir bara en from önskan eftersom situationen är som den är.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "from":

 

Similar translations

Similar translations for "from" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "from" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Where will the real hard core of the European Union come from, if not from here?

Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.

But we should not render the European Authority powerless right from the outset.

Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.

I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.

Jag hoppas att socialisterna inte kommer att göra denna deal med de konservativa!

However, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.

Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.

That, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.

Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.

There are two points on which I would like a clear statement from the Commission.

Det är två saker som jag skulle vilja att kommissionen gör tydliga uttalanden om.

From the list box, select a Style with which the current Style is to be linked.

Klicka i fältet och välj den mall med vilken den aktuella mallen ska vara länkad.

Dan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.

Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.

Social security systems differ very widely from one EU Member State to another.

Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.

Mr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.

Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.

The Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.

Man har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.

As far as I am concerned, two basic questions arise from what Mr Titley has said.

Hos mig uppkommer två grundläggande frågor i anslutning till det som Titley sade.

   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.

   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.

Support from the European Parliament in safeguarding that amount will be crucial.

För att garantera denna summa kommer Europaparlamentets stöd att vara oumbärligt.

We must prevent the least developed countries from becoming the biggest losers.

Vi måste förhindra att de minst utvecklade länderna blir de största förlorarna.

   . In 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.

   . – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.

From where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?

Varifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?

The last time a Czech president addressed you from this place was nine years ago.

Förra gången en tjeckisk president talade till er härifrån var för nio år sedan.

It corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.

Det syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
 

Forum results

"from" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

fro · frock · Frode · Frog · frogging · froggy · frogman · frolic · frolicked · frolicsome · from · frond · front · front-rank · front-row · frontage · frontier · frontiersman · frontispiece · frontline · frontloading

Moreover bab.la provides the Russian-English dictionary for more translations.