EN to go on
volume_up
{verb}

to go on (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
The process is still developing, and it will go on developing.
Processen utvecklas fortfarande, och den kommer att fortsätta att utvecklas.
Despite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
We believe that it is essential to go further with this process of simplification.
Vi anser att det är nödvändigt att fortsätta med detta förenklingsförfarande.
to go on (also: to carry, to draw, to elapse, to go)
volume_up
{vb}
And sometimes they learn not to go to the blue, but to go to where the other bees go.
Ibland lär de sig att inte till den blå, utan att dit de andra humlorna går.
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
Och nu kan jag bara och ut med mina vänner, och göra vad jag vill.
Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
Det finns ett gammalt afrikanskt ordspråk som lyder, "Om du vill snabbt, ensam.
to go on (also: to arise, to develop, to edge, to flower)
The process is still developing, and it will go on developing.
Processen utvecklas fortfarande, och den kommer att fortsätta att utvecklas.
Some producs are developed for research purposes, and some go on to commercialization.
Några utvecklas i forskningssyfte, och några går vidare till kommersialisering.
Hopefully, things will go in the right direction.
Förhoppningsvis kommer saker och ting att utvecklas i rätt riktning.
to go on (also: to attend, to blaze, to blaze away, to cost)
For inspiration, go to one of our festivals, go online, drop us a line.
våra festivaler- -gå ut på nätet, mejla oss.
Well, we're gonna talk about it because...... we promised Gwen we'd go to the dance!
Vi ska prata om det, för att...... vi lovade Gwen att vi skulle festen!
In that regard Montenegro clearly has a long way to go on the road to the European Union.
I det avseendet har Montenegro uppenbart en lång väg att vägen till Europeiska unionen.
to go on (also: to proceed)
It is obviously a positive matter that enlargement can now go ahead.
Det är naturligtvis positivt att expansionsprocessen nu kan fortgå.
We should not allow this political crisis and tensions to go any further.
Vi får inte låta denna politiska kris och dessa spänningar fortgå.
We cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
Vi kan inte låta detta fortgå, eftersom Solvit tillhandahåller en utmärkt tjänst för oss.
to go on (also: to proceed, to run, to be in progress)
The destruction of the world's cultural heritage must not go unpunished.
Förstörelse av världens kulturarv får inte pågå ostraffat.
This was the first stage of a process which will go on for many years.
Det här var ett första avtryck i en process som kommer att pågå under många år.
We reach a very small number of questions, and answers are allowed to go on forever.
Vi hinner med ett mycket litet antal frågor, och svaren tillåts pågå i evighet.
to go on (also: to badger, to gripe, to niggle, to carp)
to go on (also: to go, to go to, to set, to trigger)
Normally we would be feeling refreshed and raring to go.
Normalt skulle vi känna oss utvilade och redo att sätta igång med arbetet.
If that is the case, it should go and get the data.
Om det är det som är problemet borde en sätta igång och samla in data.
It will also allow the other institutions to go ahead with implementing their own scheme.
Det kommer också att göra det möjligt för andra institutioner att sätta igång och införa sina egna system.
to go on
We shall now go to the main item on this afternoon's agenda.
Nu ska vi övergå till den centrala frågan på eftermiddagens föredragningslista.
But there are other Community competences that should not go now to the intergovernmental arm.
Men det finns andra gemenskapsbefogenheter som inte borde övergå till den mellanstatliga delen nu.
That cannot be allowed to go uncontradicted, and we cannot simply move on to the next item of business.
Detta kan inte få stå oemotsagt, och vi kan inte utan vidare bara övergå till nästa fråga.
to go on (also: to pass, to pass on, to proceed)
We shall now go to the main item on this afternoon's agenda.
Nu ska vi övergå till den centrala frågan på eftermiddagens föredragningslista.
But there are other Community competences that should not go now to the intergovernmental arm.
Men det finns andra gemenskapsbefogenheter som inte borde övergå till den mellanstatliga delen nu.
That cannot be allowed to go uncontradicted, and we cannot simply move on to the next item of business.
Detta kan inte få stå oemotsagt, och vi kan inte utan vidare bara övergå till nästa fråga.
to go on
Town-twinning has already proven to be a success story, and I hope that this success story will continue and go from strength to strength with this programme.
Vänortssystemet är redan en framgång, och jag hoppas att det ska fortsätta från klarhet till klarhet i och med det här programmet.
We are voting to censure the college because the whole Commission is accountable and must accept responsibility for the fact that so much has gone wrong and will continue to go wrong.
Vi röstar för misstroendevotum för kollegiet, eftersom hela kommissionen bär ansvaret för att så mycket har gått snett, och kommer att fortsätta snett.
We are voting to censure the Commission as a college because the Commission is accountable and must accept responsibility for the fact that so much has gone wrong and will continue to go wrong.
Vi röstar för misstroendevotum för kommissionen som kollegium, eftersom kommissionen bär ansvaret för att så mycket har gått snett, och kommer att fortsätta snett.
to go on
to go on
to go on (also: to nag, to carp)
to go on (also: to forestall, to go ahead)
Go ahead, I'll be along shortly.
to go on
fortlöpande bete sig ett visst sätt
to go on (also: to draw out, to pull on, to step on it)
However, if countries overspend and go into too much debt, they could jeopardise economic growth in other EU countries and the stability of the eurozone.
EU-länderna får inte ha för stora utgifter eller dra sig för stora skulder, för det kan äventyra den ekonomiska tillväxten i andra EU-länder och stabiliteten i euroländerna.
to go on (also: to continue, to keep on)

trending_flat
"time"

to go on
volume_up
förlöpa {vb} (tid)
Of course there is no reason, as has been said by the Council and the Commission, why the transition should not go well.
Det finns naturligtvis inga skäl, som rådet och kommissionen påpekat, till varför överlåtelsen inte skulle förlöpa väl.
As an international fund stands ready to finance these operations, I am working on the assumption that everything will go according to plan.
Det finns en internationell fond för att finansiera dessa uppgifter, och jag utgår från att det kommer att förlöpa enligt planen.
The countries of the Western Balkans have bilateral readmission agreements with many Member States of the Union, so we assume that negotiations at Community level will also go smoothly.
Länderna på västra Balkan har bilaterala återtagandeavtal med många av unionens medlemsstater, så vi antar att förhandlingarna på gemenskapsnivå också kommer att förlöpa smidigt.

Context sentences for "to go on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
Englishto go about
Englishto go after
Englishto go along with
Englishto go along with
Englishto go around with