Internship offers abroad for English native speakers

English-Swedish translation for "green"

 

"green" Swedish translation

Results: 1-61 of 2587

green {adjective}

green {adj.} (also: verdant, jade)

grön {adj.}

The fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.

Faktum är att vi inte har råd att vända ryggen åt grön genetisk ingenjörskonst.

Who were the beneficiaries and what have they actually done for green recovery?

Vilka var stödmottagarna och vad har de gjort för att främja grön återhämtning?

With regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.

När det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.

The view from Mikael’s office can turn a native of Linköping green with envy.

Utsikten från Mikaels kontor kan göra en infödd linköpingsbo grön av avund.

These include green growth, renewable energies and combating world hunger.

Dessa omfattar grön tillväxt, förnybar energi och bekämpning av svälten i världen.

green {adj.} (also: fresh, fit, crisp, clear)

frisk {adj.}

green {adj.} (also: pale, feeble, doughy, sickly)

blek {adj.}

green {adj.} (also: immature)

omogen {adj.}

green {adj.} (also: juvenile, boyish)

ungdomlig {adj.}

green {adj.} (also: inexperienced, callow, unaccustomed, unfledged)

oerfaren {adj.}

green {noun}

green (golf) {noun} [sports]

green (i golf) {comm. gen.} [sports]

Thank you for the invitation to speak and also for recognizing me as Pauline Green.

Tack för inbjudan att yttra mig och också för att ha känt igen mig som Pauline Green.

There's no reason to believe... that Fiddler's Green could ever be compromised.

Det finns ingen anledning att tro... att Fiddler' s Green någonsin skulle kunna hotas.

The US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.

Förenta staterna har visat detta med sitt system med Green Card som infördes tidigare.

Mr President, let me do Mrs Green and our President too something of a favour.

Herr ordförande! Jag vill hjälpa er, Green, och även vår ordförande litet.

This has recently been nicely illustrated by the study ‘Green power for electric cars’.

Detta har redan illustrerats bra genom studien ”Green power for electric cars”.

green {noun} (also: line, lane, gallery, career)

bana {comm. gen.}

green {noun}

grön färg {comm. gen.}

Appearing in green, this line of your ad shows the address of the website that you're promoting.

Den här raden visas med grön färg och innehåller adressen till den webbplats som du gör reklam för.

But in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.

Men på hennes kontor så står det ett gammalt och slitet köksbord i trä som skalar av grön färg och står lite ostadigt.

If you read the European economic recovery plans, there are a lot of programmes which have a green cover or a green colour.

Om ni läser EU:s ekonomiska återhämtningsplaner ser ni att det finns många program som har ett grönt omslag eller grön färg.

green {noun}

allmän gräsplan {comm. gen.}

green {noun} [gastro.] (also: vegetable, cabbage)

grönsak {comm. gen.} [gastro.]

to green {verb}

to green [greened|greened] {vb} (also: to ornament, to embellish, to dress, to deck out)

green {noun}

green (golf) {noun} [sports]

green (i golf) {comm. gen.} [sports]

Thank you for the invitation to speak and also for recognizing me as Pauline Green.

Tack för inbjudan att yttra mig och också för att ha känt igen mig som Pauline Green.

There's no reason to believe... that Fiddler's Green could ever be compromised.

Det finns ingen anledning att tro... att Fiddler' s Green någonsin skulle kunna hotas.

The US has demonstrated this with the Green Card scheme it launched in the past.

Förenta staterna har visat detta med sitt system med Green Card som infördes tidigare.

Mr President, let me do Mrs Green and our President too something of a favour.

Herr ordförande! Jag vill hjälpa er, Green, och även vår ordförande litet.

This has recently been nicely illustrated by the study ‘Green power for electric cars’.

Detta har redan illustrerats bra genom studien ”Green power for electric cars”.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "green":

 

Similar translations

Similar translations for "green" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "green" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.

I grönboken inleds diskussionen om själva framtiden, men verkligheten ignoreras.

We wish the Commission every success in evaluating the results of the Green Paper.

Vi önskar kommissionen lycka till vid utvärderingen av resultaten i grönboken.

We make that basic but significant point in the citizens ' network Green Paper.

Vi gör det grundläggande men viktiga påpekandet i grönboken om medborgarnäten.

The Commission adopts a Green Paper on the common fisheries policy after 2002.

Kommissionen antar en grönbok om den gemensamma fiskeripolitiken efter år 2002.

Mr President, I wish to begin by congratulating the Commission on the Green Paper.

(EN) Herr talman! Jag vill börja med att gratulera kommissionen till grönboken.

The Green Paper looks at representative actions brought by consumer organisations.

I grönboken undersöker vi talan genom ombud som väcks av konsumentorganisationer.

We should instead increase our investment in, and research into, green technology.

Vi bör i stället öka våra investeringar i och vår forskning om miljövänlig teknik.

We make that basic but significant point in the citizens' network Green Paper.

Vi gör det grundläggande men viktiga påpekandet i grönboken om medborgarnäten.

I deplore the cynical Green exploitation and misrepresentation of the situation.

Jag beklagar Gruppen De grönas cyniska utnyttjande och förvrängning av situationen.

A further project is the planned Green Paper on Agricultural Product Quality.

Ett annat projekt är den planerade grönboken om kvaliteten på jordbruksprodukter.

Taxation really has no place in an EU Green Paper about market-based instruments.

Beskattning borde inte finnas med i en grönbok om marknadsbaserade styrmedel.

An employee at the Green Group secretariat has spread this false information.

En anställd på Verts/ALE-gruppens kansli har spridit denna falska information.

Mr President, I shall also focus my remarks on the Green Paper communication.

Herr talman! Jag skall också rikta in mina kommentarer på meddelandet om grönboken.

We only need think back to the much-feted 'green revolution' of a few decades ago.

Det räcker med den så berömda ?gröna revolutionen? för några decennier sedan.

One of the matters we will be discussing is Mrs Morgan's report on the Green Paper.

En av de frågor som vi kommer att diskutera är Eluned Morgans rapport om grönboken.

We must regard the Green Paper as the first step towards reform in this area.

Vi måste betrakta grönboken som första steget mot en reform inom detta område.

As for the social aspects, they were completely absent from the Green Paper.

När det gäller den sociala dimensionen var den totalt frånvarande i grönboken.

The Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.

Att besvara denna fråga med ekologiska aspekter är vad grönboken handlar om.

Mr President, I am curious to know the reaction of other parties to the Green Paper.

Ordförande, jag är nyfiken på de reaktioner som kommer på grönboken från andra håll.

The Commission remains very reticent in its Green Paper, and rightly so, in my view.

Kommissionen är i sin grönbok fortfarande återhållsam och enligt mig helt rätt.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: curb link, curb link, sincerity, belcher chain, to revel in

Similar words

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.