Internship offers in many countries

English-Swedish translation for "grievance"

 

"grievance" Swedish translation

Results: 1-26 of 27

grievance {noun}

grievance {noun} (also: plaint, grumble, complaints, complaint)

You can ask the Parliament to address either a personal need or grievance, or a matter of public interest.

Det kan gälla både dina egna klagomål och frågor av allmänt intresse.

grievance {noun}

anledning till missnöje {comm. gen.} [ex.]

grievance {noun}

anledning till klagan {comm. gen.} [ex.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "grievance":

 

Context sentences

Context sentences for "grievance" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I understand the rawness and the sense of grievance, but things must move on rapidly.

Jag förstår råheten och orsaken till klagan, men nu måste saker snabbt gå vidare.

It will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.

Detta skapar bara missnöje och nya rekryter till terroristverksamhet.

Such anomalies generate a sense of grievance amongst Europe's citizens, not least my own constituents.

Sådana avvikelser leder till en känsla av missnöje bland Europas medborgare, inte minst dem i min egen valkrets.

I understand the grievances of the Latvian nation, but at the same time I refuse to accept collective punishment.

Jag förstår den lettiska nationens grund för klagan men samtidigt vägrar jag att godta en kollektiv bestraffning.

It was not made from any personal sense of grievance whatsoever but in pursuance of my parliamentary duty.

Den gjordes inte utifrån någon personlig missnöjeskänsla som helst, utan i utövandet av min parlamentariska plikt.

There is also a danger that Chechnya will become a permanent war zone where old grievances are superseded by new.

Risken är att även Tjetjenien förvandlas till en permanent krigsskådeplats, där gammalt hat förstärks av nytt hat.

The deep grievances of Portuguese farmers against this profoundly unfair common agricultural policy are longstanding.

De portugisiska jordbrukarna har sedan länge haft all anledning att kritisera denna djupt orättvisa jordbrukspolitik.

Of course, we can understand bitter grievances and resentments, but we cannot condone summary justice.

Naturligtvis kan vi förstå att det finns bittert missnöje och förbittring, men vi kan inte acceptera summarisk rättvisa.

Madam President, it was the Trotskyists who transformed Marxist class warfare into multi-grievance group warfare.

(EN) Fru talman! Det var trotskisterna som förvandlade marxistklassens stridsmetoder till ett missnöjesparti på bred front.

We must ensure effective action against terrorists and yet we must not deny legitimate political expression of grievances.

Vi måste se till att vidta effektiva åtgärder mot terrorister, och ändå får vi inte tillbakavisa ett berättigat politiskt missnöje.

Is it just about grievances?

Handlar det bara om missnöje?

In the negotiations on economic aid, the Commission must address these specific grievances and demand that they be remedied.

Det är nödvändigt, att kommissionen vid förhandlingarna om ekonomiskt bistånd särskilt tar upp dessa missförhållanden och kräver att de upphör.

We abstained on the accession of Cyprus to the European Union, but this does not mean we hold any grievance against the people of Cyprus.

Att vi avstått från att rösta om Cyperns anslutning till Europeiska unionen beror inte på att vi på något sätt är missnöjda med det cypriotiska folket.

. (FR) We abstained on the accession of Cyprus to the European Union, but this does not mean we hold any grievance against the people of Cyprus.

Att vi avstått från att rösta om Cyperns anslutning till Europeiska unionen beror inte på att vi på något sätt är missnöjda med det cypriotiska folket.

In other words, it may seem that the citizens and businesses of the new Member States have fewer grievances in the EU, or are less prone to complaining.

Med andra ord verkar det som om medborgarna och företagen i de nya medlemsstaterna är mindre missnöjda med EU, eller åtminstone mindre benägna att klaga.

Society was to be segmented into groups, who might or might not have known that they had a grievance until that was explained to them by helpful young militants.

Samhället skulle delas in i grupper, som kanske inte visste att de hade något att klaga över förrän de fick det förklarat för sig av unga militanter.

Security continues to be a priority and we feel that all the Afghan groups should be encouraged to solve their grievances in a peaceful manner.

Säkerheten fortsätter att utgöra en prioritering, och vi anser att det är nödvändigt att uppmuntra alla afghanska grupperingar att lösa sina meningsskiljaktigheter på fredlig väg.

Therefore, our investigations into the grievances of petitioners rely on officials of the Commission and the Member States ' representations to the European Union.

Våra undersökningar av medborgarnas framställningar är alltså beroende av det arbete som utförts av tjänstemän i kommissionen och medlemsstaternas representationer vid Europeiska unionen.

(PL) I would like to say that, while listening to the last debate in Doha in Qatar, I had the impression that the developing countries have a grievance against us, the developed countries.

(PL) När jag lyssnade till den senaste debatten i Doha i Qatar fick jag intrycket att utvecklingsländerna var missnöjda med oss i industriländerna.

Rather than dwelling on the grievances of the past, it would be interesting if we tried to mobilise all our efforts to overcome these situations and ensure that they are not repeated.

I stället för att dröja vid missnöjet med det förflutna, vore det intressant om vi försökte mobilisera alla våra krafter för att övervinna dessa situationer och se till att de inte upprepas.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

greystone · greywacke · grid · griddle · gridiron · gridline · gridlock · grief · grief-stricken · grief-struck · grievance · grieved · grieving · grievous · griffin · griffon · grifting · grill · grille · grilled · grilling

More translations in the bab.la English-Romanian dictionary.