Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "homosexual"

 

"homosexual" Swedish translation

Results: 1-24 of 82

homosexual {adjective}

homosexual {adj.} (also: gay, camp, flitty)

homosexuell {adj.}

Submitting so easily to homosexual censorship has become a hallmark of this House.

Att ge efter så lätt för homosexuell censur har blivit betecknande för denna kammare.

Mr Kazemi could be sent to Iran and executed for the crime of being a homosexual.

Mehdi Kazemi riskerar att skickas till Iran och avrättas för brottet att vara homosexuell.

Even a homosexual partnership, for instance, is seen here as equivalent to a family relationship.

Här likställs till exempel en homosexuell förbindelse med familjebegreppet.

I am a homosexual, born to an ordinary man and woman.

Jag är en homosexuell man, född av en helt vanlig man och kvinna.

He did so because of the persecution he had to endure on account of being a homosexual and a human rights activist.

Det gjorde han på grund av den förföljelse han fick utstå därför att han var homosexuell och människorättsaktivist.

homosexual {noun}

homosexual {noun}

homo {comm. gen.} [coll.]

Among lesbian and bisexual women, the corresponding figure is between 15% and 24%, while between 28% and 36% of homosexual and bisexual men have been exposed to unprovoked violence.

Bland lesbiska och bisexuella kvinnor är motsvarande siffra mellan 15-24 %. Bland homo- och bisexuella män har mellan 28-36 % utsatts för oprovocerat våld.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "homosexual":

 

Context sentences

Context sentences for "homosexual" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

If you notice carefully, it's a homosexual couple bringing up a child.

Om ni är uppmärksamma, det är ett homosexuellt par som uppfostrar ett barn.

In Poland, it saddens me to say, that homosexual people are harassed and insulted.

Beklagligt nog utsätts homosexuella människor i Polen för trakasserier och förolämpningar.

Mr Buttiglione has never called for the rights of women and homosexuals to be jeopardised.

Han har bara redogjort för sin personliga uppfattning som svar på en bestämd fråga.

It is gratifying that the recognition of homosexual partnerships found support in committee.

Det är glädjande att erkännandet av homosexuellt partnerskap har fått stöd i utskottet.

Recently, the subject of the right of homosexual couples to adopt children has surfaced again.

Nyligen dök frågan om homosexuella pars rätt att adoptera barn upp till ytan igen.

That includes misguided and injured people who have succumbed to homosexual inclinations.

Detta gäller även vilseledda och skadade människor som har gett efter för homosexuella böjelser.

Homosexual acts are against the laws of nature, because they preclude the gift of life.

Homosexuella gärningar strider mot naturens lagar eftersom de inte kan ge upphov till livets gåva.

The rights of homosexuals must be defended wherever possible.

Homosexuellas rättigheter måste försvaras så ofta det går.

Rights of homosexuals in Namibia- B5-0264/ 2001 by Mrs Swiebel and others, on behalf of the PSE Group;

Homosexuellas rättigheter i Namibia.- B5-0264 / 2001 om Swiebel m.fl. för PSE-gruppen,

The third point relates to homosexual practices between men.

Den tredje punkten rör homosexuellt umgänge mellan män.

In effect, it is obsessed with pushing through the latest homosexual demands by any possible means.

Den är i själva verket besatt av att driva igenom de senaste homosexuella kraven med alla tänkbara medel.

That because pigs were rarely homosexual, they would not be a source of embarrassment to Mr Buttiglione?

Att svinen, eftersom de sällan är homosexuella, inte skulle bli en källa till förlägenhet för Buttiglione?

The next item is the debate on six motions for a resolution on the anti-homosexual draft legislation in Uganda.

Nästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om förslag till lagstiftning mot homosexualitet i Uganda.

Uganda: anti-homosexual draft legislation (vote)

Uganda: Förslag till lagstiftning mot homosexualitet (omröstning)

To mix discourse on homosexual people and on racism discredits the promotion of human rights.

Att blanda diskussionerna om homosexuella människor och rasism är en skam för främjandet av mänskliga rättigheter.

In those countries, the rights of the Roma and those of homosexuals, for example, leave a great deal to be desired.

Det är mycket som är fel beträffande exempelvis romernas och de homosexuellas rättigheter.

We must invest not only in information and education, but also in improving the legal position of homosexuals.

Det gäller inte bara att satsa på information och utbildning, utan även på att förbättra de homosexuellas rättsläge.

As you have even asked for 'homosexual' families to be included, I do not see why you are protesting.

Eftersom det t.o.m. har begärts att "homosexuella" familjer skall inkluderas, förstår jag inte varför ni protesterar.

We are not, therefore, against the possibility of either heterosexual or homosexual couples being tested for adoption.

Vi är därför varken emot olikkönade pars eller samkönade pars möjlighet att prövas för adoption.

Uganda: anti-homosexual draft legislation

Uganda: Förslag till lagstiftning mot homosexualitet
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the English-Esperanto dictionary.