Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "into"

 

"into" Swedish translation

Results: 1-27 of 14592

into {preposition}

into (expressing change) {prp.}

till (som uttrycker förändring) {prp.}

Your comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.

Er anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.

Drag the data fields needed for the Address individually into the top left label.

Dra datafälten som behövs i adressen en och en till etiketten uppe till vänster.

The reports require the de facto transformation of the EU into a military power.

I betänkandena uppmanas faktiskt till en omvandling av EU till en militär makt.

To the letter, these are the conclusions of the commission of enquiry into BSE.

Detta är ungefär de slutsatser som undersökningskommittén om BSE kom fram till.

Existing programmes will stall before they are transformed into new programmes.

De befintliga programmen kommer att avstanna innan de omvandlas till nya program.

into {prp.} (also: over, onto, o', for)

{prp.}

All Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.

Alla medlemsstater satsar enorma resurser att bekämpa den pågående epidemin.

We are now well into the third year of discussion on this piece of legislation.

Vi är nu inne tredje året när det gäller diskussionerna om denna lagstiftning.

We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.

Vi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete detta de närmaste månaderna.

It is an unsatisfactory situation and the Commission is looking into the problem.

Det är en otillfredsställande situation, och kommissionen tittar problemet.

Too much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.

Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas ett meningsfullt sätt.

into {prp.} (also: opposite, onto, on, for)

mot {prp.}

This is the first and a fundamental step towards full integration into society.

Detta är det första grundläggande steget mot fullständig integrering i samhället.

Coherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.

Samstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.

Let us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.

Låt oss se bortom vår nationella själviskhet som leder oss rakt mot katastrofen.

Is it not a step towards incorporating the region into that ‘Greater Albania’?

Är det inte ett steg på vägen mot att införliva regionen med detta ”Storalbanien”?

A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.

En bil passerar ingången till en koptisk kyrka, och skott avlossas mot folkmassan.

into {prp.}

in i {prp.}

Europe has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.

Europeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.

Thousands of Turkish troops marched into northern Iraq at the beginning of April.

Turkisk militär marscherade i början av april med tusen soldater in i norra Irak.

And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.

Och han börjar att röra sig bortom sitt självkännande, in i bredare oro för andra.

But which is more important, getting into Nature or Science or getting published?

Men vad är viktigast: att komma in i Nature eller Science eller att publicera?

Little by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.

Gradvis började kvinnor som tvingats in i prostitution att berätta offentligt.

into {prp.}

in till {prp.}

Nowadays, we have at least as many investments coming into our Member States.

I dag har vi minst lika mycket investeringar som kommer in till våra länder.

Young people have to go into the city centre to access scientific works.

Unga måste åka in till stadens centrum för att få tillgång till vetenskapliga verk.

Casino-type investments from many countries flooded into Irish banks.

Kasinolika investeringar från många länder strömmade in till irländska banker.

There's only one road into it...... and General Panlilo's taking the main force right up it.

Det finns bara en väg in till det.... och General Panlilo`s tar huvudstyrkan rakt in i det.

A new social policy has not been fully worked into the macro-economics of the European Union.

En ny socialpolitik har inte arbetats in till fullo i Europeiska unionens makroekonomi.

into {prp.}

intresserad {prp.}

Lukaschenko has long recognizedd the isolation into which he has driven his country and its people, and he is very interested in international recognition.

Lukasjenka har nämligen förstått vilken isolering han har drivit sitt land och sina människor i, och har är mycket intresserad av internationellt erkännande.

I am very interested in looking into the creation of a carbon fund for Africa, as the Commissioner has suggested, and where that will take us.

Jag är mycket intresserad av att undersöka frågan om skapandet av en kolfond för Afrika, som kommissionen har föreslagit, och vart detta kommer att föra oss.

I was personally impressed by your figures stating that the amount of illicit outflows is about ten times the amount of aid money going into developing countries.

Jag var personligen intresserad av era uppgifter om att beloppet för illegala utflöden är omkring tio gånger större än det bistånd som ges till utvecklingsländer.

And we're using -- you can see that I'm not really into this kind of stuff -- but we're using satellite imagery to look at the deforestation in the area.

Vi använder oss också av – ni märker att jag inte är så intresserad av de här sakerna – men vi använder satellitbilder för att få en bild av avskogningen i området.

Based on this new strategic concept, while taking into consideration Article 5 of the Treaty of Washington regarding mutual assistance, there are three aspects that I am interested in.

Baserat på detta nya strategiska koncept finns det tre aspekter som jag är intresserad av, med tanke på artikel 5 i Washingtonfördraget om ömsesidigt stöd.

into {prp.}

Lukaschenko has long recognizedd the isolation into which he has driven his country and its people, and he is very interested in international recognition.

Lukasjenka har nämligen förstått vilken isolering han har drivit sitt land och sina människor i, och har är mycket intresserad av internationellt erkännande.

I am very interested in looking into the creation of a carbon fund for Africa, as the Commissioner has suggested, and where that will take us.

Jag är mycket intresserad av att undersöka frågan om skapandet av en kolfond för Afrika, som kommissionen har föreslagit, och vart detta kommer att föra oss.

I was personally impressed by your figures stating that the amount of illicit outflows is about ten times the amount of aid money going into developing countries.

Jag var personligen intresserad av era uppgifter om att beloppet för illegala utflöden är omkring tio gånger större än det bistånd som ges till utvecklingsländer.

And we're using -- you can see that I'm not really into this kind of stuff -- but we're using satellite imagery to look at the deforestation in the area.

Vi använder oss också av – ni märker att jag inte är så intresserad av de här sakerna – men vi använder satellitbilder för att få en bild av avskogningen i området.

Based on this new strategic concept, while taking into consideration Article 5 of the Treaty of Washington regarding mutual assistance, there are three aspects that I am interested in.

Baserat på detta nya strategiska koncept finns det tre aspekter som jag är intresserad av, med tanke på artikel 5 i Washingtonfördraget om ömsesidigt stöd.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "into" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "into" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.

Här finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.

However, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.

Firefox har en inbyggd funktion för positionsbestämd webbläsning i webbläsaren.

Another important aspect concerns the integration of refugees into the community.

En annan viktig aspekt gäller hur flyktingar skall integreras i våra samhällen.

The directive also takes into account the initial situation on energy efficiency.

I direktivet beaktas även den ursprungliga situationen för energieffektiviteten.

When we started in July 1994, the Maastricht Treaty had just entered into force.

När vi började i juli 1994 så hade Maastrichtfördraget ännu inte trätt i kraft.

I firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.

Jag anser dock fullt och fast att flygsäkerheten måste sättas i rätt perspektiv.

The three elements that are taken into account are activity, tonnage and power.

De tre faktorerna som tas med i beräkningen är verksamhet, tonnage och kapacitet.

The 1 % philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing.

Filosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra.

The Iraqi people have been both freed from a dictatorship and plunged into chaos.

Befolkningen i detta land har både blivit av med en diktatur och dykt ned i kaos.

Now if you'll excuse me...... I'd better toss the congressman into a cold shower.

Och nu om du ursäktar...... så ska jag få in våran Kongressman i en kall dusch.

As it would appear today, the country is breaking up into all kinds of groupings.

Landet faller, som det ser ut för ögonblicket, isär i alla möjliga grupperingar.

It is essential to take this fact into account when considering health strategy.

Det är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.

   Mr President, who longs for a Europe that is divided into two opposing camps?

   – Herr talman! Vem längtar efter ett Europa som är delat i två motsatta läger?

The 1% philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing .

Filosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra .

We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.

Vi anser att européerna slutligen måste få rösta och kasta detta fördrag i havet.

These aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.

Dessa aspekter beaktas inte, eller åtminstone inte tillräckligt, i betänkandet.

Recently, Greece decided to bring the Drachma into the Exchange Rate Mechanism.

Nyligen beslöt Grekland att introducera drachman i den gemensamma växelkursen.

We therefore support the incorporation of the BLU Code into Community legislation.

Därför stöder vi förslaget om att ta upp BLU-koden i gemenskapslagstiftningen.

Substantial changes must also be introduced into the next framework programme.

Jag tror att avsevärda ändringar också måste införas i det kommande ramprogrammet.

That is what some people would like to turn the European space programme into.

Det är vad vissa personer skulle vilja göra med det europeiska rymdprogrammet.
 

Forum results

"into" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: in contrast, in contrast, growing season, as opposed to, in contrast to

Similar words

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.