EN keep
volume_up
{noun}

keep (also: allowance, provision, support, child support)
I would recommend the American model of repeat tests: a written test is taken every four years and a road test every eight years and skills must be kept up.
Jag skulle vilja rekommendera den amerikanska modellen med upprepade prov. Ett skriftligt prov genomförs vart fjärde år och ett körprov vart åttonde år så att färdigheterna underhålls.
keep (also: bread, subsistence, bread and butter)
We must keep our milk farmers farming and the communities where they earn their living as viable entities.
Vi måste låta våra mjölkbönder fortsätta bedriva jordbruk och bevara de samhällen där de förtjänar sitt uppehälle som livsdugliga enheter.
Just go and see what's keeping Raze, will you?
Gå och se efter vad det är som uppehåller Raze.
The Presidency is keeping in close contact with all the parties concerned and is not missing a word: you can be assured of that.
Ordförandeskapet uppehåller en nära kontakt med alla berörda parter och missar inte ett ord: det kan ni lita på.
keep
volume_up
torn {n} (i borg)
Rifles on the keep and walls.
keep
volume_up
huvudtorn {n} (i borg)

Context sentences for "keep" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto keep in with
Englishappointment to keep
EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishIUU vessel operators now routinely keep changing flag states - or 'flag hopping'.
Sådana fartyg ändrar nu rutinmässigt flaggstat - genom så kallad ”flag hopping”.
EnglishI believe it is easier to keep income policy in check than it is price policy.
Jag tror att det är lättare att kontrollera en inkomstpolitik än en prispolitik.
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Om vi alltid håller detta i minnet kommer vi att kunna infria deras förväntningar.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Det sägs ständigt att detta är ett tekniskt betänkande som skulle vara så komplext.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Folk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Jag hoppas även att medlemsstaterna och kommissionen håller debatten vid liv.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishMoreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
Dessutom måste vi komma ihåg de historiska skälen bakom den sociala utestängningen.
EnglishWe also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
Vi räknar också med att ni håller det löfte ni gav kammaren i detta hänseende.
EnglishAs you know, we keep regular track of the convergence or non-convergence of prices.
Som ni vet övervakar vi regelbundet utveckling av priserna i detta sammanhang.
EnglishSo we must keep the importance of that peace process very much in our minds.
Vi måste därför verkligen hela tiden tänka på hur viktig den fredsprocessen är.