Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "natural gas"

 

"natural gas" Swedish translation

Results: 1-21 of 107

natural gas {noun}

natural gas {noun} [ind.]

naturgas {comm. gen.} [ind.]

The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.

Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.

Apparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.

Tydligen sätter man i Paris intresset för olja och naturgas framför allt annat.

Will we, the four states, be forced to establish a separate natural gas market?

Måste vi, de fyra staterna, tvingas inrätta en separat marknad för naturgas?

Another aspect relates to the development of liquefied natural gas terminals.

En annan aspekt handlar om byggandet av terminaler för naturgas i flytande form (LNG).

These institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.

Dessa organ utgör en förutsättning för skapandet av en integrerad marknad för naturgas.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "natural gas":

 

Similar translations

Similar translations for "natural gas" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "natural gas" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

With natural gas, of course, it is that the majority is imported from Russia.

Med naturgasen är det förstås att större delen av den importeras från Ryssland.

More liberalisation of the markets, with electricity and natural gas in their sights.

Ökad liberalisering av marknaderna, med el- och naturgasmarknaderna i sikte.

These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.

Åtgärderna måste innefatta kärnenergi och sökande efter nya naturgaskällor.

Greece received just 1.5% of the programme for natural gas pipelines.

Grekland fick endast 1,5 procent av programmet för naturgasledningar.

The opening up of the natural gas market to competition must not be delayed.

Att inte tillåta någon försening beträffande elektricitetsmarknaden.

In the future, the EU will be dependent on Russia for her natural resources, especially gas.

EU kommer i framtiden att vara beroende av de ryska naturresurserna, i synnerhet av gasen.

The process of creating a single market for electricity and natural gas must be accelerated.

Vi måste skynda på processen med att skapa en inre el- och naturgasmarknad.

It is particularly important that natural gas supplies for Europe should be secured.

Det är framför allt viktigt att Europas naturgasförsörjning tryggas.

Then I would like to say something about the other report on security of natural gas supply.

Jag skulle också vilja säga något om det andra betänkandet om en trygg naturgasförsörjning.

It has its own reserves of natural gas and the largest natural gas fields in Europe.

Landet har egna naturgasreserver och Europas största naturgasfält.

This is a reference to the Yamal-Europe natural gas pipeline and the 'Friendship' oil pipeline.

Han syftade på naturgasledningen Jamal-Europa och oljeledningen ”Vänskap”.

The natural gas deposits in the Arctic Ocean will be of vital importance to the EU in the future.

Naturgasförekomsterna i Ishavet är livsviktiga för EU i framtiden.

Perhaps more significantly, reserves of natural gas have now been discovered in the Bay of Bengal.

Något som kanske är viktigare är att naturgaskällor har upptäckts i Bengaliska viken.

I shall focus on those parts of it concerning measures to ensure the security of natural gas supply.

Låt mig nu förklara varför vi håller fast vid vår ståndpunkt.

This is exactly where the problem lies in the Commission proposal on the security of natural gas supply.

Det är precis det som är problemet i kommissionens förslag om trygg naturgasförsörjning.

This liberalization of the natural gas market has a number of advantages, but it also has disadvantages.

Denna liberalisering av naturgasmarknaden har ju en del fördelar, men den har också nackdelar.

That means that one should not only consider natural oil and gas supplies, but also new forms of energy.

Det betyder att man inte bara får se till råolja och gasförsörjning utan även till de nya energiformerna.

More especially, it provides for the existence of minimum levels of competition in the natural gas market.

Speciellt förutses existensen av en lägsta konkurrensnivå på naturgasmarknaden.

Apparently, in Paris, oil and natural gas interests take priority over everything.

Jag ber rådet och kommissionen att förstå min appell.

Conditions for access to the natural gas transmission networks (

Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the German-English dictionary you will find more translations.