Internship offers in many countries

English-Swedish translation for "no"

 

"no" Swedish translation

Results: 1-50 of 15538

no {adverb}

no {adv.} (also: not, none)

inte {adv.}

Congratulations to the rapporteur, and no clashing discords to the Commissioner.

Jag gratulerar föredraganden och är inte alltför oenig med kommissionsledamoten.

No, Parliament does not want the European Union to provide the minimum possible.

Nej, parlamentet vill inte att Europeiska unionen skall ge så litet som möjligt.

It is because the report makes no such requirement that I have voted against it.

Eftersom det i betänkandet inte finns något sådant krav har jag röstat emot det.

This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.

I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Utbildning och erfarenhet kan spela in, men inte under några omständigheter kön.

no {adv.}

ingen {adv.}

No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.

Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.

There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.

Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.

The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.

Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.

There is no doubt that the regime in Baghdad is a dictatorship based on terror.

Det rör sig om en diktatorisk terrorregim i Bagdad, det är ingen tvekan om det.

There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.

Det finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.

no {adv.}

nej {adv.}

No, Parliament does not want the European Union to provide the minimum possible.

Nej, parlamentet vill inte att Europeiska unionen skall ge så litet som möjligt.

They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.

De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.

   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.

   – Europaparlamentet måste säga ett tydligt ”nej” till vapenexport till Kina.

Now that we have achieved this, there are some on our side who say 'no thanks '.

När vi nu har uppnått detta finns det några på vår sida som säger ” nej tack ”.

I would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?

Det jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?

no {adv.}

inget {adv.}

The negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.

Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.

That is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.

Det är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.

There is no doubt that your report will be voted for by the European Parliament.

Det råder inget tvivel om att ert betänkande kommer att godkännas av parlamentet.

After entering a group with a double-click, no object in the group is selected).

Om du går in i gruppen genom att dubbelklicka är inget objekt i gruppen markerat.

Libya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.

Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.

no {adv.} (also: any)

inte alls {adv.}

It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.

Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.

Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies.

Avreglering är inte alls det enda sättet att göra transportpolitiken mer europeisk.

The third problem is that the environmental tax is in no way reflected in the costs.

Det tredje problemet är att miljöskatten inte alls återspeglas i kostnaderna.

They did no such thing, however, and, in any event, such an attitude is disgraceful.

Det har de dock inte alls gjort, och hur som helst är en sådan inställning skamlig.

The competent national administrations are by no means familiar with these procedures.

Behöriga nationella myndigheter är inte alls förtrogna med dessa förfaranden.

no {adv.}

The other main British party's position is no better.

Det andra stora brittiska partiets ståndpunkt är inte ett dugg bättre.

As I said to my group, the Philistines are of no importance to me, neither those in my group nor in the others.

Som jag har sagt inför min grupp, jag bryr mig inte ett dugg om filistéerna, varken i min grupp eller i andra.

No-one knew anything about bananas.

Om bananer kunde de inte ett dugg.

no {adv.}

{adv.} [coll.]

The question is how to achieve that settlement after the French and Dutch ‘no’ votes.

Frågan är hur man ska den uppgörelsen efter de franska och nederländska nejrösterna.

There is no magic wand that we can wave to bring about a magic solution.

Det finns ingen trollstav som vi kan svänga för att en magisk lösning.

Ice caps are melting, sea levels are rising and we will soon reach the point of no return.

Istäckena smälter, havsnivåerna stiger och snart kommer vi att en punkt utan återvändo.

No more than four days... and I want you to give me a phone number where you are.

Inte mer än fyra dagar... och jag vill att du ger mig ett telefonnummer dit jag kan dig.

Standards will not be achieved if no one knows what the status is ultimately meant to be.

Man kommer inte att upp till några standarder om ingen vet vad status betyder i slutändan.

no {pronoun}

no {pron.} (also: no one, none, nobody, neither)

ingen {pron.}

no {noun}

no {noun}

nej {n}

no {noun}

nej-röst {comm. gen.}

It is also important to point out that a 'no' vote is as democratic as a 'yes' vote.

Det är också viktigt att påpeka att en nej-röst är lika demokratisk som en ja-röst.

A ‘ no’ vote would mean more money for the EU ’ s institutions and for PR campaigns.

En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

A ‘no’ vote would mean more money for the EU’s institutions and for PR campaigns.

En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

A 'no' vote against Pakistan would risk this Parliament being accused of double standards.

En ”nej”-röst mot Pakistan skulle kunna leda till att parlamentet anklagas för dubbelmoral.

All of this fills me with suspicion, and only strengthens me in my no-vote for this budget.

Allt detta gör mig misstänksam och stärker ytterligare min nej-röst mot budgeten.

no {adjective}

no {adj.}

inte någon {adj.}

Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.

Utan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.

There is still no positive statement of assurance from the Court of Auditors.

Det finns fortfarande inte någon positiv revisionsförklaring från revisionsrätten.

There is no such thing as a European economic policy defined centrally in Brussels.

Det finns inte någon europeisk ekonomisk politik som utformas centralt i Bryssel.

There is no supreme court for those who are out of the whole judicial system.

Det finns inte någon högsta domstol för dem som står utanför hela rättssystemet.

Because a European Union without Hungary or the Czech Republic is no European Union!

Ty en europeisk union utan Ungern och Tjeckien är inte någon europeisk union!

no {adj.} (also: forbid, forbidden, prohibited)

förbjuden {adj.}

Tobacco, in itself, is not a banned product and no one here would want it banned.

Tobaken i sig är ingen förbjuden produkt, och ingen här vill att tobaken skall förbjudas.

The Wages Guarantee Fund applies only to large companies; small firms have no access to it.

Arbetslöshetsförsäkringen gäller bara de stora företagen, medan den är förbjuden för småföretagarna.

It only allows it when certain preconditions apply, the main one of which is that there are no satisfactory alternatives.

Skälet till att vårjakt är förbjuden är att vilda fåglar flyttar till sina häckningsplatser då.

Europe is ready to negotiate further; we have indicated our flexibility, and no sector is out of bounds to us.

EU är klart för att fortsätta förhandlingarna; vi har tillkännagett vår flexibilitet, och ingen sektor är förbjuden för oss.

No camping, hiking is allowed.

Camping förbjuden, vandring tillåten.

no {adj.}

Up until now virtually no one has really bothered about this.

Det har ju hittills knappast någon verkligen bekymrat sig om.

In actual fact, no, or hardly any, research is being done into diseases of the developing countries.

Egentligen ägnas ingen eller knappast någon forskning åt sjukdomar i utvecklingsländer.

   – Mr President, the disappointing outcome of the Intergovernmental Conference is a surprise to no one.

   – Herr talman! Det misslyckade resultatet av regeringskonferensen förvånar knappast någon.

The current state of affairs as regards the outflow of funds is disturbing, but surely no surprise to the actors involved.

Det rådande läget när det gäller utflödet av medel är oroväckande, men knappast någon överraskning för de inblandade aktörerna.

It is probably no accident that some countries, such as for instance France, will sell their CO2 emission allowances to others.

Det är knappast någon slump att vissa länder, exempelvis Frankrike, vill sälja sina utsläppsrätter för koldioxid till andra.

no {adj.}

mycket litet {adj.} [coll.]

Ten years on there has been little or no action to put that recommendation into practice.

Tio år senare har mycket litet om något alls gjorts för att tillämpa dessa rekommendationer.

Amendment No 1 is not supported as in our opinion it brings little added value.

Ändringsförslag 1 stöder vi inte eftersom det enligt vår åsikt tillför mycket litet av extra värde.

It is about ensuring that the people who have very little or, indeed, no responsibility for the crisis, in other words, the workers, can keep their jobs.

Det handlar om att se till att de som har mycket litet ansvar eller i själva verket inget ansvar alls för krisen, dvs. arbetstagarna, kan behålla sina jobb.

We must, above all, think about ways of improving the competitiveness of our businesses, also in respect of businesses from countries that enjoy hardly any, or no, social protection.

Vi måste framför allt fundera över hur vi kan öka våra företags konkurrenskraft, också när det gäller företag från länder som har ett mycket litet eller obefintligt socialt skydd.

no. {noun}

no. (number) {noun} [abbr.]

nr {noun} [abbr.]

All of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.

Samtliga dessa institutioner är nu ansvariga enligt förordning (EG) nr 1049/2001.

Question No 46 by Ian White (H-1222/98) Subject: Puerto Morazan-Hurricane Mitch

Fråga nr 46 från Ian White (H-1222/98): Angående: Puerto Morazan - orkanen Mitch

Law No 4171/61 (General measures to aid development of the country's economy),

lag nr 4171/61 (allmänna åtgärder för att bistå utvecklingen av landets ekonomi),

—a final report on implementation (Article 67, Regulation (EC) No 1083/2006).

—Slutrapport om genomförandet enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Mr Beazley, I was about to say that Question No 38 will be answered in writing.

Herr Beazley! Jag skulle just säga att fråga nr 38 kommer att besvaras skriftligen.

no. (number) {noun} [abbr.] (also: turn)

nummer {noun}

Amendment No 18(c) mentions the possibility of outside sources of funding.

Ändringsförslag nummer 18.c omnämner möjligheten till viss extern finansiering.

This is question No 18 about language use in the European institutions.

Det är fråga nummer 18, om språkanvändningen inom de europeiska institutionerna.

Finally, Amendment No 17, relating to recruitment of staff, is not acceptable.

Slutligen så är ändringsförslag nummer 17, avseende personalrekryteringen, inte godtagbart.

Mr President, I now come to Amendment No 6, which concerns Article 3.

Herr ordförande, jag kommer nu till ändringsförslag nummer 6 som avser artikel 3.

Finally, we should support Amendment No 27, but not Amendment No 26.

Slutligen så bör vi stödja ändringsförslag nummer 27, men inte ändringsförslag nummer 26.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "no":

Synonyms (English) for "no.":

 

Similar translations

Similar translations for "no" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "no" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Also, most Member States have no reliable data on the number of homeless people.

De flesta medlemsstater saknar även tillförlitliga uppgifter om antalet hemlösa.

The Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.

Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.

The deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.

Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.

I should like to be absolutely categorical about this; there is no such danger.

Jag vill vara fullständigt tydlig i det här fallet: det finns inga sådana risker.

The Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.

Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.

There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.

Det saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.

No attempt has been made to bring those who abused and exploited her to justice.

Inga försök har gjorts för att åtala dem som misshandlade och utnyttjade henne.

The peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.

Fredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.

However, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.

Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.

The Commission can accept Amendments Nos 1 to 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 and 43.

Kommissionen kan godta ändringsförslagen 1 till 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 och 43.

Nevertheless, I would remind you that no specific commitments have yet been made.

Jag vill emellertid påminna er om att inga specifika åtaganden ännu har gjorts.

   – Yes, Mr President, for Amendment No 21 we would like it to be a supplement.

   – Ja, herr talman, vi vill att ändringsförslag 21 betraktas som ett tillägg.

There are no particular groups that are affected; it is found throughout society.

Det är inga speciella grupper som är utsatta, det finns i hela samhällskroppen.

There was no reason to launch a specific consultation under the former article.

Det fanns inga skäl att inleda ett särskilt samråd enligt den tidigare artikeln.

Amendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.

I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.

Many, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.

Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.

No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.

Lika stor betydelse har den tredje prioriteringen som handlar om intern politik.

Malta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.

Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.

No pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.

Inga förevändningar får användas för att kringgå detta viktiga krav på öppenhet.

There are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.

Det finns därför inga frågetecken kring vårt vänskapsförhållande med Brasilien.
 

Forum results

"no" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: needle-gun, needle scaler, to cuckoo, spit, foreland

Similar words

nitrate · nitre · nitrile · nitrite · nitroamine · nitrogen · nitrous · nitwitted · nivation · nix · no · no-fly · no-par · nobility · noble · nobleman · nobody · nocturnal · nocturne · nod · nodding

In the English-Arabic dictionary you will find more translations.