Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "no"

 

"no" Swedish translation

Results: 1-52 of 11961

no {adverb}

no {adv.} (also: not, none)

inte {adv.}

This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.

I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.

It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.

Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.

The argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.

Argumentet att den föreslagna regeln saknar vetenskaplig grund kan inte godtas.

Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.

Utan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.

There can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.

Det kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.

no {adv.}

ingen {adv.}

No institution can be without criticism, without constructive criticism that is.

Ingen institution klarar sig utan kritik, det vill säga utan konstruktiv kritik.

There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.

Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.

The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.

Försiktighetsprincipen är ingen meningslös lyx; den är en absolut nödvändighet.

If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.

Om ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.

At least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.

Kineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.

no {adv.}

nej {adv.}

They have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.

De har sagt "nej" till att flytta den demokratiska kontrollen ur folkets händer.

   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.

   – Europaparlamentet måste säga ett tydligt ”nej” till vapenexport till Kina.

I would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?

Det jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?

No, equality means that we all participate in both working life and family life.

Nej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.

No, I can understand that, but one might at least support one' s own proposals.

Nej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.

no {adv.}

inget {adv.}

The negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.

Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.

Libya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.

Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.

No attempt has as yet been made to take on board the Member States’ objections.

Inget försök har ännu gjorts för att ta till sig medlemsstaternas invändningar.

That is no condemnation of the President-in-Office, for whom I have great regard.

Det är inget fördömande av tjänstgörande ordförande, som jag respekterar mycket.

There is no doubt that your report will be voted for by the European Parliament.

Det råder inget tvivel om att ert betänkande kommer att godkännas av parlamentet.

no {adv.} (also: any)

inte alls {adv.}

It is by no means a guarantee against animals bringing diseases across borders.

Det är inte alls en garanti för att djur inte för med sig sjukdomar över gränser.

Liberalisation is by no means the only way to Europeanise transport policies.

Avreglering är inte alls det enda sättet att göra transportpolitiken mer europeisk.

They did no such thing, however, and, in any event, such an attitude is disgraceful.

Det har de dock inte alls gjort, och hur som helst är en sådan inställning skamlig.

The third problem is that the environmental tax is in no way reflected in the costs.

Det tredje problemet är att miljöskatten inte alls återspeglas i kostnaderna.

The competent national administrations are by no means familiar with these procedures.

Behöriga nationella myndigheter är inte alls förtrogna med dessa förfaranden.

no {adv.}

The other main British party's position is no better.

Det andra stora brittiska partiets ståndpunkt är inte ett dugg bättre.

no {adv.}

{adv.} [coll.]

The question is how to achieve that settlement after the French and Dutch ‘no’ votes.

Frågan är hur man ska den uppgörelsen efter de franska och nederländska nejrösterna.

There is no magic wand that we can wave to bring about a magic solution.

Det finns ingen trollstav som vi kan svänga för att en magisk lösning.

Ice caps are melting, sea levels are rising and we will soon reach the point of no return.

Istäckena smälter, havsnivåerna stiger och snart kommer vi att en punkt utan återvändo.

No more than four days... and I want you to give me a phone number where you are.

Inte mer än fyra dagar... och jag vill att du ger mig ett telefonnummer dit jag kan dig.

Standards will not be achieved if no one knows what the status is ultimately meant to be.

Man kommer inte att upp till några standarder om ingen vet vad status betyder i slutändan.

no {adv.} (also: none)

inga {adv.}

There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.

Inför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.

There are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.

Det finns därför inga frågetecken kring vårt vänskapsförhållande med Brasilien.

Nevertheless, I would remind you that no specific commitments have yet been made.

Jag vill emellertid påminna er om att inga specifika åtaganden ännu har gjorts.

The peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.

Fredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.

Malta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.

Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.

no {pronoun}

no {pron.} (also: no one, none, nobody, neither)

ingen {pron.}

no {noun}

no {noun}

nej {n}

no {noun}

nej-röst {comm. gen.}

It is also important to point out that a 'no' vote is as democratic as a 'yes' vote.

Det är också viktigt att påpeka att en nej-röst är lika demokratisk som en ja-röst.

A ‘ no’ vote would mean more money for the EU ’ s institutions and for PR campaigns.

En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

A ‘no’ vote would mean more money for the EU’s institutions and for PR campaigns.

En nej-röst skulle innebära mera pengar till unionens institutioner och till PR-kampanjer.

A 'no' vote against Pakistan would risk this Parliament being accused of double standards.

En ”nej”-röst mot Pakistan skulle kunna leda till att parlamentet anklagas för dubbelmoral.

All of this fills me with suspicion, and only strengthens me in my no-vote for this budget.

Allt detta gör mig misstänksam och stärker ytterligare min nej-röst mot budgeten.

no {adjective}

no {adj.}

inte någon {adj.}

Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.

Utan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.

There is still no positive statement of assurance from the Court of Auditors.

Det finns fortfarande inte någon positiv revisionsförklaring från revisionsrätten.

There is no such thing as a European economic policy defined centrally in Brussels.

Det finns inte någon europeisk ekonomisk politik som utformas centralt i Bryssel.

There is no supreme court for those who are out of the whole judicial system.

Det finns inte någon högsta domstol för dem som står utanför hela rättssystemet.

Because a European Union without Hungary or the Czech Republic is no European Union!

Ty en europeisk union utan Ungern och Tjeckien är inte någon europeisk union!

no {adj.} (also: forbid, forbidden, prohibited, punishable)

förbjuden {adj.}

The Wages Guarantee Fund applies only to large companies; small firms have no access to it.

Arbetslöshetsförsäkringen gäller bara de stora företagen, medan den är förbjuden för småföretagarna.

No camping, hiking is allowed.

Camping förbjuden, vandring tillåten.

The feeding of omnivores with meat and bone meal will no doubt continue to be prohibited, at that for a variety of reasons.

Utfodring av allätare med kött respektive kött- och benmjöl kommer säkert, av flera skäl, att vara förbjuden under överskådlig tid.

In addition, military no-fly zones prevent planes from flying in a straight line from one airport to another.

Militära zoner där flygtrafik är förbjuden hindrar dessutom planen från att flyga i raka luftbanor från en flygplats till en annan.

I hope now that all Members and all members of staff observe the no-smoking areas across the whole of the European Parliament building.

Jag hoppas att alla ledamöter och all personal nu kommer att respektera de områden där rökning är förbjuden i Europaparlamentets byggnad.

no {adj.}

Up until now virtually no one has really bothered about this.

Det har ju hittills knappast någon verkligen bekymrat sig om.

   – Mr President, the disappointing outcome of the Intergovernmental Conference is a surprise to no one.

   – Herr talman! Det misslyckade resultatet av regeringskonferensen förvånar knappast någon.

The current state of affairs as regards the outflow of funds is disturbing, but surely no surprise to the actors involved.

Det rådande läget när det gäller utflödet av medel är oroväckande, men knappast någon överraskning för de inblandade aktörerna.

It is probably no accident that some countries, such as for instance France, will sell their CO2 emission allowances to others.

Det är knappast någon slump att vissa länder, exempelvis Frankrike, vill sälja sina utsläppsrätter för koldioxid till andra.

There has been little or no testing of effectiveness on the basis of clearly measurable policy objectives.

Det sker knappast någon effektivitetsprövning utifrån politiska målsättningar som på ett tydligt sätt kan uttryckas i kvantiteter.

no {adj.}

mycket litet {adj.} [coll.]

It is about ensuring that the people who have very little or, indeed, no responsibility for the crisis, in other words, the workers, can keep their jobs.

Det handlar om att se till att de som har mycket litet ansvar eller i själva verket inget ansvar alls för krisen, dvs. arbetstagarna, kan behålla sina jobb.

no. {noun}

no. (number) {noun} [abbr.]

nr {n} [abbr.]

All of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.

Samtliga dessa institutioner är nu ansvariga enligt förordning (EG) nr 1049/2001.

Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (

Ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (

—a final report on implementation (Article 67, Regulation (EC) No 1083/2006).

—Slutrapport om genomförandet enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1083/2006.

In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.

I det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.

In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.

I det sammanhanget har jag på Louise McVays begäran lagt fram ändringsförslag nr 3.

no. (number) {noun} [abbr.] (also: item, issue, copy, turn)

nummer {n}

Amendment No 18(c) mentions the possibility of outside sources of funding.

Ändringsförslag nummer 18.c omnämner möjligheten till viss extern finansiering.

This is question No 18 about language use in the European institutions.

Det är fråga nummer 18, om språkanvändningen inom de europeiska institutionerna.

Finally, Amendment No 17, relating to recruitment of staff, is not acceptable.

Slutligen så är ändringsförslag nummer 17, avseende personalrekryteringen, inte godtagbart.

Mr President, I now come to Amendment No 6, which concerns Article 3.

Herr ordförande, jag kommer nu till ändringsförslag nummer 6 som avser artikel 3.

Finally, we should support Amendment No 27, but not Amendment No 26.

Slutligen så bör vi stödja ändringsförslag nummer 27, men inte ändringsförslag nummer 26.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "no":

Synonyms (English) for "no.":

 

Similar translations

Similar translations for "no" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "no" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.

Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.

The deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.

Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.

The Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.

Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.

There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.

Det saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.

However, we must aim higher in the long-term, let there be no mistake about that.

Men vi måste vara klara över att det långsiktiga målet måste sättas mycket högre.

The Commission can accept Amendments Nos 1 to 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 and 43.

Kommissionen kan godta ändringsförslagen 1 till 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 och 43.

Amendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.

I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.

   – Yes, Mr President, for Amendment No 21 we would like it to be a supplement.

   – Ja, herr talman, vi vill att ändringsförslag 21 betraktas som ett tillägg.

Many, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.

Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.

No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.

Lika stor betydelse har den tredje prioriteringen som handlar om intern politik.

Pushing for data exclusivity in any form is a problem, no matter how it is done.

Att kräva uppgiftsexklusivitet i någon form är ett problem, oavsett hur det görs.

I have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.

Jag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.

In Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.

I ändringsförslagen 10, 20, 21 och 41, kan första meningen godtas fullständigt.

As they deal with the same subject, Questions Nos 3 and 4 will be taken together.

Eftersom de behandlar samma ämne kommer frågorna 3 och 4 att tas upp tillsammans.

As they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.

Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:

As they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.

Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:

This has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.

Detta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.

It seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.

Det verkar som om upprättandet av en flygförbudszon har öppnat en Pandoras ask.

Amendment No 16, which has the Commission's support, deserves a special mention.

Ändringsförslag 16, som har kommissionens stöd, förtjänar ett särskilt omnämnande.

The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.

Kommissionen kan också godta ändringsförslag 26 med vissa redaktionella ändringar.
 

Forum results

"no" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

nitrile · nitrite · nitroamine · nitrogen · nitrous · nitty-gritty · nitwit · nitwitted · nivation · nix · no · no-brainer · no-fly · no-par · no-show · nobility · noble · nobleman · noblewoman · nobly · nobody

In the English-Czech dictionary you will find more translations.