Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "outdoors"

 

"outdoors" Swedish translation

Results: 1-12 of 12

outdoors {adverb}

outdoors {adv.} (also: outside, out, out of doors, abroad)

utomhus {adv.}

Frustration is mounting, as is evident from the unprecedented crime rate and outrageous violence both indoors and outdoors.

Frustrationen över detta ökar, vilket den oerhörda brottsstatistiken och det ohejdade våldet såväl inom- som utomhus visar.

A good equestrian path, whether it is outdoors or indoors should be soft to spare the horse, resistant to permanent deformation and dry.

En bra hästsportbana, vare sig den ligger utomhus eller inomhus ska vara mjuk för att skona hästen, beständig mot kvarstående deformationer och torr.

There is already a set of existing EU legislation relating to noise sources such as motor vehicles, aircraft, equipment used outdoors and so on.

Det finns redan befintlig gemenskapslagstiftning som behandlar bullerkällor som exempelvis motorfordon, flygplan, utrustning som används utomhus, osv.

Firstly, because we already have market access legislation which set limit values for many road vehicle types and for equipment used outdoors.

För det första på grund av att det redan finns lagstiftning om marknadstillträde i vilken gränsvärden för många typer av vägfordon och för utrustning som används utomhus fastställs.

Prior to this, the students had received just one lesson per term outdoors, and it took a long time for them to understand that it was still a lesson, even though they were outside.

Fram till dess hade eleverna haft någon enstaka lektion per termin utomhus, och det tog lång tid innan de förstod att det var undervisning även ute.

outdoors {noun}

outdoors {o.sg.} (also: open)

det fria {o.sg.}

outdoors {o.sg.}

fria luften {o.sg.}

outdoor {adjective}

outdoor {adj.} (also: out)

utomhus {adj.}

Outdoor lessons were more fun and the social climate in the classroom improved.

– Lektionerna utomhus blev roligare och det sociala klimatet i klassen blev bättre.

When she interviewed the teachers before they started outdoor teaching, many of them were sceptical.

När hon intervjuade lärarna innan de började undervisa utomhus var många tveksamma.

But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.

Traditionella publikationer som affischer, vykort och installationer utomhus tas också fram.

Cooperation and participation are important elements of learning, and outdoor teaching helps these elements.

Samarbete och deltagande är viktiga dimensioner av lärande och det underlättades när lektionen hölls utomhus.

Mr President, outdoor public areas used to be, above all, the domain of pedestrians and children playing.

Herr talman! Tidigare var det allmänna utrymmet utomhus framför allt ett område för fotgängare och lekande barn.

outdoor {adj.}

ute- {adj.}

When she then compared the arithmetic skills of some outdoor and some indoor groups, she found that they performed equally well, although the outdoor class pupils were worse in the beginning.

När hon sedan jämförde några ute- och inneklassers kunskaper i aritmetik visade det sig att de presterade lika bra, trots att uteklassernas elever var sämre från början.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "outdoors":

Synonyms (English) for "outdoor":

 

Context sentences

Context sentences for "outdoors" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We had to grow them in vermi manure, which is sterile, or hydroponics, and take them outdoors every three to four months.

Vi odlade dem i gödsel som var steril, eller i en hydrokultur och vi tog ut dem en gång var tredje eller fjärde månad.

Ah, the great American outdoors.

Den härliga amerikanska naturen.

Conversations are for outdoors.

Samtal skall äga rum utanför.

Thanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.

Tack vare modern ventilationsteknik kan kvaliteten på inomhusluften förbättras till en nivå som till och med är bättre än utomhusluften.

I am very worried that the investigation will restrict itself to the quality of the air outdoors and rather narrowly to the contamination of this type of air.

För närvarande är syftet med förfarandet att ändra den icke-genomförda delen av projektet i den självständiga regionen Castilla y León.

I am very worried that the investigation will restrict itself to the quality of the air outdoors and rather narrowly to the contamination of this type of air.

Jag är mycket bekymrad över att undersökningen enbart skall begränsas till utomhusluftens kvalitet och ganska avgränsat om nedsmutsningen av denna lufttyp.

Thanks to modern ventilation technology, the quality of indoor air can be raised to a level that is even higher than that of the air outdoors.

Föredraganden åberopar försiktighetsprincipen för att förneka behovet av absoluta vetenskapliga bevis för att en viss produkt är farlig innan den dras bort från marknaden.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

outbreak · outburst · outcast · outcome · outcomes · outcrop · outcrossing · outcry · outdated · outdoor · outdoors · outer · outermost · outerwear · outfit · outfitters · outflow · outgassing · outgoing · outgoings · outgrowth

Even more translations in the Spanish-English dictionary by bab.la.