English-Swedish translation for "to pass on"

EN to pass on Swedish translation

EN to pass on
play_circle_outline
{verb}

to pass on (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
I now pass on to other matters that have been mentioned, and I return to the TACs and quotas.
Jag skall då fortsätta med de andra frågorna ni tog upp och återvänder till TAC och fiskekvoterna.
We will continue to support them to successfully pass sustainability tests through the forthcoming parliamentary elections.
Vi kommer att fortsätta att stödja dem för att de ska visa bärkraft vid det kommande parlamentsvalet.
At the moment, the Polish Government still wants to continue the construction of the Augustów bypass which will pass through the Rospuda Valley.
För närvarande vill den polska regeringen fortfarande fortsätta bygga ringvägen runt Augustów som kommer att gå igenom Rospuda-dalen.
to pass on (also: to hand on, to readdress, to carry forward)
We have noted your request and will pass the matter on for examination.
Vi har noterat er begäran och kommer att skicka vidare frågan för undersökning.
This was a hot potato that everybody wanted to pass on to the next person in the hope that they would not have to hold it for too long.
Detta var en het potatis som alla vill skicka vidare till nästa person i hopp om att inte behöva hålla den för länge.
Furthermore, the actions undertaken in this field will be subject to an annual review, which the Commission will pass on to the Council and the European Parliament.
För övrigt kommer det att göras en utvärdering av de åtgärder som genomförs på detta område, denna kommer kommissionen sedan att skicka vidare till rådet och Europaparlamentet.
to pass on (also: to move on, to proceed, to advance on, to carry forward)
Do they then pass the money on to the passengers?
Låter de i sin tur pengarna vidare till passagerarna?
I therefore think we must let it pass, but Mrs Baldi also has a question she would like to put.
Jag anser att vi kan vidare, men Baldi vill också ställa en fråga.
And following the reply of the Vice-President, we shall pass on to another item.
Efter att fru vice ordföranden har besvarat frågorna kommer vi att vidare till nästa punkt på föredragningslistan.
to pass on (also: to die, to exit, to pass away, to decease)
to pass on (also: to go on, to pass, to proceed)
This is evidence that, if the Council agrees, we will effectively be able to pass...
Det tyder på att vi, om rådet samtycker, faktiskt kommer att kunna övergå ...
I shall now pass on to other points, Mr President, Commissioner.
Jag skall nu övergå till andra punkter.
Let me now pass to the internal-market mechanisms.
Låt mig nu övergå till att tala om mekanismer på den inre marknaden.
to pass on (also: to pass down)
to pass on (also: to bequeath, to leave, to pass down, leave behind)

Context sentences for "to pass on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto pass over
Englishto pass by
Englishto pass the buck
EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishFor thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
Dock rör sig dessa debatter för tusentals europeiska medborgare i stratosfären.
EnglishI will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
Jag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: "Gäller endast inom Europeiska unionens område".
EnglishIf we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
Om vi har det förtroendet kan vi framföra det budskapet till allmänheten i Europa.
EnglishOur mandate obliges us to learn to pass on the message and to explain our choices.
Vårt mandat tvingar oss att lära oss att få ut budskapet och förklara våra val.
EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Om vi inte klarar testet kommer lågorna i Neapel att sätta hela Europa i brand.
EnglishIt is one of the most important texts to pass through the European Parliament.
Det rör sig om en av de viktigaste texter som Europaparlamentet har behandlat.
EnglishThe financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.
De finansiella intermediärerna måste överföra dessa lån till de små företagen.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.