English-Swedish translation for "to persevere"

EN to persevere Swedish translation

EN to persevere
play_circle_outline
[persevered|persevered] {verb}

to persevere (also: to persist)
to persevere (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
We must persevere with the democratisation and economic development of the region.
Vi måste fortsätta demokratiseringen och den ekonomiska utvecklingen av regionen.
Consequently, we opted to persevere with the ratification process.
Följaktligen valde vi att fortsätta med ratificeringsprocessen.
It is our duty to persevere with, promote and support this effort.
Det är vår plikt att fortsätta med, främja och stödja dessa ansträngningar.

Context sentences for "to persevere" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must certainly persevere in our efforts to simplify the various fiscal systems.
Vi måste förbli ståndaktiga i våra satsningar på att förenkla de olika skattesystemen.
EnglishWe must persevere in our stance in order to increase the pressure on Zimbabwe.
Vi måste hålla fast vid denna ståndpunkt för att öka trycket på Zimbabwe.
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Om vi trots allt går vidare med detta initiativ vill jag göra två påpekanden.
EnglishThe European Union, which has done a great deal, must therefore persevere on these issues.
Europeiska unionen, som har gjort väldigt mycket, måste alltså insistera på dessa punkter.
EnglishI think that we should persevere with the Commission proposal to organise it at European level.
Vi bör hålla fast vid kommissionens förslag om att organisera dessa på europeisk nivå.
EnglishThe only solution for overcoming these challenges is to persevere with the appropriate measures.
Utmaningarna kan bara övervinnas genom att vi envist fortsätter att vidta rätt åtgärder.
EnglishMay I urge the Council to persevere with that line of argument in its internal deliberations.
Jag vill verkligen uppmana rådet att hålla fast vid den linjen i de interna överläggningarna.
EnglishWe must, therefore, persevere in our efforts to build a democratic Europe.
Denna process bör kännetecknas av en balanserad representation i parlamentet, både för kvinnor och för män.
EnglishIf we persevere with this initiative after all, I should like to make two observations.
Om vi trots allt skapar ett nytt instrument, varför lägger vi inte samtidigt lite nya pengar åt sidan för det?
EnglishHowever, we will persevere, and it is true that the implementation of the Lisbon strategy is one of the key components.
Hela detta möte var offentligt, liksom också ett informellt möte med industrin.
EnglishWe must persevere, and continue to work within this framework.
Det är den ramen vi bör fördjupa oss i och hålla fast vid.
EnglishThe Union is urging the five countries of Central Asia to persevere in the process of political liberalisation.
EU uppmanar de fem länderna i Centralasien att gå vidare med den politiska liberaliseringen.
EnglishThis might not be easy, but persevere - it will be worth it.
Det kan ta ett tag men det kommer att vara värt besväret.
EnglishSpeaking for our group, I would be happy to persevere with the separate voting, as originally planned.
Jag skulle gärna å vår politiska grupps vägnar vidhålla en separat omröstning så som det är planerat.
EnglishThese should not discourage us but rather encourage us to persevere.
Ibland handlar det om att invänta rätt tillfälle.
EnglishWe must persevere in our cooperation with the government and the parties, unions and social organizations.
Vi får inte tappa i samarbetet med regeringar och partier, fackförbund och samhällsorganisationer.
EnglishMrs Wallström, you have been working on this for years, you are starting to make headway, and you have to persevere.
Fru Wallström, ni har arbetat med det här under många år, nu börjar det gå framåt, så håll ut!
EnglishI hope, Commissioner, that you will persevere with the philosophy behind the rational planning directive.
Fru kommissionär! Jag hoppas att ni kan hålla fast vid filosofin bakom det rationella planeringsdirektivet.
EnglishIn my opinion, Europe needs to adopt two interconnected approaches in order to persevere with this matter.
För att kunna komma vidare med denna fråga måste EU enligt min uppfattning tillämpa två sammanhängande strategier.
EnglishTheir opponents persevere and have sound arguments.
Motståndarna står på sig och har goda argument.