English-Swedish translation for "to persist"

EN to persist Swedish translation

EN to persist
volume_up
[persisted|persisted] {verb}

to persist (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
First of all, we need to persist with facilities that bear risks.
Vi måste för det första fortsätta med finansieringsinstrument för riskdelning.
We must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Vi måste framhärda och fortsätta att framhärda och vi kommer inte att vinna slaget vid någon bestämd tidpunkt.
We must persist in consistently attacking the idea of a military court.
Vi måste vara konsekventa och fortsätta med våra anfall mot militärdomstolen.
to persist (also: to endure, to consist)
Unacceptable levels of unemployment will persist.
De oacceptabla arbetslöshetsnivåerna kommer att bestå.
Oppression will persist if we do not bring any pressure to bear.
Förtrycket kommer att bestå om vi inte gör något för att använda vårt inflytande.
The existing problems with cross-border online shopping will persist for some time to come.
De nuvarande problemen med gränsöverskridande e-handel kommer att bestå ett tag framöver.
to persist (also: to persevere)
We must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Vi måste framhärda och fortsätta att framhärda och vi kommer inte att vinna slaget vid någon bestämd tidpunkt.
(FR) Mr President, 'to err is human, to persist is diabolical'.
”Att fela är mänskligt, att framhärda djävulskt.”
Will it persist in its attitude or will it bow to the wishes of the budgetary authority?
Kommer den att framhärda i sin hållning, eller kommer den att hörsamma budgetmyndighetens önskemål?
to persist (also: to adhere to, to keep to, to maintain, to stick with)
If some countries wish to persist in this, it is of course up to them.
Om några länder vill hålla fast vid detta så är det naturligtvis upp till dem.
That means that we must not just persist with old, classical tests.
Detta innebär att vi inte bara får hålla fast vid gamla och klassiska tester.
It is therefore unreasonable to persist with a separate budget line.
Det är därför orimligt att hålla fast vid en särskild budgetpost.
to persist (also: to endure, to linger, to live on)
I believe that these concerns do not need to persist, and would like to give you the example of the South Tyrol, from which I come.
Jag tror inte att dessa farhågor behöver leva kvar, och jag skulle vilja ge er ett exempel från Sydtyrolen, varifrån jag kommer.
to persist
But it does mean persisting in the face of their inevitable annoyance when, for example, we want them to explain things to us in language that we can actually understand.
Däremot innebär det att härda ut inför deras ofrånkomliga irritation när vi exempelvis vill att de ska förklara saker för oss på ett språk som vi faktiskt kan förstå.
to persist (also: to insist)

Context sentences for "to persist" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not persist in trying to resurrect a federalism that is a thing of the past.
Envisas inte med att försöka återuppväcka en federalism som hör till det förgångna.
EnglishI nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
Ändå tror jag att vi bör hålla fast vid att vi skall uppfylla det som vi har lovat.
EnglishSevere restrictions on freedom of expression and freedom of information persist.
Allvarliga restriktioner för yttrandefrihet och informationsfrihet kvarstår.
EnglishI voted for this report because poverty and hunger persist in the European Union.
Jag röstade för detta betänkande eftersom fattigdom och hunger består i EU.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Cancer är fortfarande ett globalt problem, trots de medicinska framstegen.
EnglishHowever, you continue to persist with the failed Stability and Growth Pact.
Trots detta fortsätter ni med den misslyckade stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishSome technical problems may persist, but we can say that everything is working.
Vissa tekniska problem kvarstår dock, men man kan säga att allt fungerar.
EnglishI should therefore be grateful if Members would not persist with this issue.
Följaktligen vore jag tacksam om vi inte återigen insisterar i denna fråga.
EnglishHowever, several challenges persist which may threaten the stability of the country.
Men det återstår ett flertal utmaningar som kan hota stabiliteten i landet.
EnglishFunds have been earmarked for the desegregation of Roma; however, problems still persist.
Medel har öronmärkts för att minska romernas segregation, men problemen kvarstår.
EnglishIf some countries wish to persist in this, it is of course up to them.
Om några länder vill hålla fast vid detta så är det naturligtvis upp till dem.
EnglishUnfortunately, even today, numerous inequalities persist between women and men.
Tyvärr kvarstår ännu i dag flera ojämlikheter mellan kvinnor och män.
EnglishTo persist in wanting this kind of market would be a Pyrrhic victory.
Att envisas med att vilja ha denna typ av marknad skulle vara en pyrrhusseger.
EnglishWe persist in treating the symptoms of the illness instead of its causes.
Vi envisas med att behandla sjukdomens symptom i stället för dess orsaker.
EnglishThe problems of 1999 persist, but the Prodi Commission is now ignoring them.
Problemen från 1999 kvarstår, men Prodi-kommissionen ignorerar dem nu.
EnglishSince then – as we have seen – problems persist and people need to be aware of these.
Som vi har sett kvarstår sedan dess vissa problem som människorna måste få upp ögonen för.
EnglishYet we still persist in allowing accidents to happen in the workplace.
Men ändå framhärdar vi och tillåter olyckor att inträffa på arbetsplatsen.
EnglishThat means that we must not just persist with old, classical tests.
Detta innebär att vi inte bara får hålla fast vid gamla och klassiska tester.
EnglishHowever, the fanatics of the open market persist and sign up to this.
Fanatiska anhängare av den öppna marknaden framhärdar dock och ställer upp på det här.
EnglishShould we persist and foist an agenda on unwilling developing countries?
Borde vi envisas och lura på ovilliga utvecklingsländer denna agenda?