Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Swedish translation for "plaster"

Did you mean: plåster?
 

"plaster" Swedish translation

Results: 1-64 of 69

plaster {noun}

plaster {noun} [Brit.] (also: Band-Aid)

We run the risk of losing much blood whilst we try to stem its flow with a small sticking plaster.

Vi kan riskera att förlora mycket blod medan vi sätter små plåster på såren.

We are therefore calling for a real emergency financial plan, not a plaster to treat a life-threatening illness.

Vi efterlyser därför en verklig nödfinansieringsplan, inte plåster mot en livshotande sjukdom.

It is as much use as a plaster on a wooden leg.

Det är till lika mycket nytta som ett plåster på ett träben.

To end with another saying, the proposed measures amount to no more than putting sticking plaster over the wounds.

Det föreslagna åtgärderna utgör sålunda endast, för att avsluta med ett annat nederländskt talesätt, plåster på ett träben.

The EUR 280 million milk fund announced yesterday is welcome but is merely a sticking plaster over a much wider problem.

Den mjölkfond på 280 miljoner euro som tillkännagavs i går är välkommen men är bara ett plåster på ett mycket större problem.

plaster {noun}

gips {n}

plaster {noun}

murbruk {n}

plaster {noun} [Brit.] (also: strapping)

And yet we persist in putting sticking plaster on deep wounds.

Och ändå envisas vi med att sätta häftplåster på djupa sår.

I ask the House to remember that state aid, in this context, is rather like a Band-Aid or a sticking plaster being applied to a gaping wound.

Jag ber kammaren att komma ihåg att statligt stöd, i detta sammanhang, snarare är att betrakta som ett snabbförband eller ett häftplåster som sätts på ett gapande sår.

The cynic in me suggests that these statistics were swept under the carpet in order to end the ‘bra wars’, another sticking plaster when the EU needs long-term solutions.

Cynikern i mig föreslog att denna statistik sopades under mattan för att få ett slut på ”behå-krigen”, ytterligare ett häftplåster när EU behöver långsiktiga lösningar.

The agreement reached is a sticking plaster on future trade relations with China and European industry must find a way to compete with low-cost competitors.

Avtalet som nåtts fungerar som ett häftplåster på de framtida handelsförbindelserna med Kina. Den europeiska industrin måste hitta ett sätt att konkurrera med lågpriskonkurrenter.

For in truth, this fund is as much good as a sticking plaster on a wooden leg in view of the wideranging social consequences of your irresponsible, excessively free market policy.

Denna fond är nämligen lika bra som ett häftplåster på ett träben i ljuset av de breda sociala konsekvenser som er ansvarslösa och överdrivet fria marknadspolitik för med sig.

plaster {noun} [med.]

gipsförband {n} [med.]

plaster {noun}

gipsavgjutning {comm. gen.}

plaster {noun}

modellgips (typ av gips) {n}

plaster {noun} [construct.] (also: grout, liquid fill)

puts {comm. gen.} [construct.]

to plaster {verb}

to plaster [plastered|plastered] {vb} (also: to roof, to pave, to encrust, to meet)

author. - Mr President, here we are again examining the sticking plaster and wondering if it is large enough and strong enough to cover the wound.

frågeställare. - (EN) Herr talman! Nu är vi där och petar på plåstret igen, och frågar oss om det är tillräckligt stort och starkt för att täcka såret.

to plaster [plastered|plastered] {vb} (also: to paste, to mount)

to plaster [plastered|plastered] {vb} (also: to palliate)

It is trying to stick plaster over the near-decapitation of Britain's hard-won liberties at the hand of the European Arrest Warrant.

Det försöker skyla över vad som liknar en halshuggning av Storbritanniens svårvunna friheter genom den europeiska arresteringsordern.

to plaster [plastered|plastered] {vb} (also: to brick, to mortar)

mura {vb}
gipsa {vb} [med.]
 

Synonyms

Synonyms (English) for "plaster":

 

Similar translations

Similar translations for "plaster" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "plaster" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

He stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.

Han stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.

Protectionism was the fuel behind this short-sighted, sticking-plaster measure.

Drivkraften bakom denna kortsiktiga kompensationsåtgärd var protektionism.

The ceramic industries use plaster casts to mould their products.

Inom keramikindustrin använder man gipsavgjutningar för att göra tryck på sina produkter.

My fear is that the labelling in question will be like a plaster on a wooden leg.

Jag är rädd att denna märkning bara är av kosmetisk natur.

Otherwise, I should have been at home with my leg in plaster.

Annars hade jag legat hemma med mitt ben i ett paket.

'Sticking plaster' programmes to help the poor are necessary, but in themselves totally inadequate.

Det krävs program för kompletterande tillfällig hjälp som stöd till de fattiga, men dessa är helt olämpliga i sig själva.

The EU's protectionist attitude is no long-term help, it is just sticking plaster and that always peels off after a while.

EU:s protektionistiska attityd är ingen långsiktig hjälp, den är bara häftmassa, och den släpper alltid med tiden.

These by-products could then be sold and delivered to cement plants and companies which produce plaster products.

De utomstående företagen skulle utföra samma arbete för att sedan skicka tillbaka de behandlade avgjutningarna till användaren.

Sticking-plaster politics do not work.

Häftplåsterpolitik fungerar inte.

We have a responsibility here too, and we should not be content with making pretty speeches and applying sticking plaster solutions.

Vi har ett ansvar också för detta och vi borde inte nöja oss med att göra vackra uttalanden och att tillämpa häftplåsterlösningar.

The fact is that CFO, who I do not paint as plaster saints, the moment that our investigation commenced, stopped the discriminatory sales.

Faktum är att CFO, som jag inte utmålar som helgon, stoppade sin diskriminerande försäljning, i det ögonblick då vår utredning inleddes.

Now we, the stronger economies, must once more offer these countries billions in aid, but this will be a mere sticking plaster for the short term.

Nu måste vi, de starkare ekonomierna, än en gång erbjuda dessa länder miljarder euro i stöd, men det kommer bara att hjälpa på kort sikt.

The overhasty rush to create a single currency has left us in a fine mess, and we are left resorting to sticking plaster in a vain attempt to patch things up.

Den överdrivna brådskan med att skapa en gemensam valuta har försatt oss i en enda röra, och vi har lämnats till fåfänga försök att plåstra ihop det hela.

However, it is vital that we stop the ‘sticking-plaster’ approach and that we consider dealing with the root of the problem and new measures for combating terrorism.

Men vi måste sluta använda den här ”plåstermetoden” och i stället inrikta oss på roten till problemet och nya åtgärder för att bekämpa terrorismen.

However, it is vital that we stop the ‘ sticking-plaster’ approach and that we consider dealing with the root of the problem and new measures for combating terrorism.

Vissa medlemsstater har inlett rättsliga förfaranden för att ta reda på varför deras medborgare har kidnappats och förts till tredjeländer där de har torterats.

While the British Museum, the Louvre, and the Pergamon Museum in Berlin are filled with the wonders of ancient art, in Greece there are mostly only plaster copies now.

Medan British Museum, Louvren och Pergamonmuseet i Berlin är fyllda av underverk från den antika konsten, finns i Grekland bara gipskopior.

Will the rigid regulations of national job markets, real plaster casts for the mobility and appointment of new employees, come to an end?

Kommer man att kunna mjuka upp de stela reglerna för de nationella arbetsmarknaderna, de regler som utgör verkliga hinder för rörlighet och för att anställa nya personer?

The cynic in me suggests that these statistics were swept under the carpet in order to end the ‘ bra wars’, another sticking plaster when the EU needs long-term solutions.

EU: s tillverkare och återförsäljare som fruktar framtiden på en marknad genomdränkt av billiga asiatiska exportvaror behöver svar, svar som ni undanhåller dem.

I wish that phrase could be plastered in massive letters on billboards around the United Kingdom so that my fellow subjects could really understand what is really going on.

Jag önskar att den frasen kunde sättas upp i jättebokstäver på anslagstavlor över hela Förenade kungariket så att mina landsmän verkligen kunde förstå vad det är som händer.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

planning · plant · plantain · plantation · planted · plantlet · plants · plaque · plash · plasma · plaster · plasterboard · plastered · plastering · plastic · plasticiser · plasticizer · plastron · plate · plateau · plated

More translations in the Spanish-English dictionary.