How to write a CV in Swedish

English-Swedish translation for "postwar"

 

"postwar" Swedish translation

Results: 1-23 of 73

postwar {adjective}

postwar {adj.}

efter kriget {adj.}

I also welcome the recognition of the role of the UN in post-war reconstruction in Iraq.

Jag ser också positivt på att FN:s roll erkänts i återuppbyggnaden av Irak efter kriget.

I also welcome the recognition of the role of the UN in post-war reconstruction in Iraq.

Jag ser också positivt på att FN: s roll erkänts i återuppbyggnaden av Irak efter kriget.

For example, post-war Angola's need for money is tragic for thousands of poverty-stricken families.

Angolas behov av pengar efter kriget är en tragedi för tusentals utblottade familjer.

This was the basis of the German post-war economic miracle.

Det utgjorde grunden för det tyska ekonomiska miraklet efter kriget.

How much time was lost in Europe as a result of those foolish analyses during the immediate post-war era.

Hur mycket tid förlorades i Europa som ett resultat av dessa idiotiska analyser direkt efter kriget?

postwar {adj.}

efterkrigs- {adj.}

It is a sign that we Europeans wish to shoulder responsibility for the post-war situation in Iraq and look forwards.

Den är ett tecken på att européerna vill ta sitt ansvar för efterkrigs-Irak och rikta blicken mot framtiden.

I therefore call on the Council and the Commission to reject the United States' requests and to remain firm in their desire to entrust the UN, and the UN alone, with a central role in post-war Iraq.

Detta leder mig till att uppmana rådet och kommissionen att avvisa de amerikanska kraven och förbli beslutsamma i sin strävan efter att anförtro FN ensamt en ledande roll i efterkrigs-Irak.

I therefore call on the Council and the Commission to reject the United States ' requests and to remain firm in their desire to entrust the UN, and the UN alone, with a central role in post-war Iraq.

Detta leder mig till att uppmana rådet och kommissionen att avvisa de amerikanska kraven och förbli beslutsamma i sin strävan efter att anförtro FN ensamt en ledande roll i efterkrigs-Irak.

Of course, the United States had a role as guarantor of the process of peace and democratic reconstruction in post-war Europe.

Naturligtvis var USA garant för fredsprocessen och den demokratiska återuppbyggnaden i Europa efter andra världskriget.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "postwar" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

As things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.

Som läget är nu kan vi konstatera att delar av vårt efterkrigsarv är borta för alltid.

The UN per se and its services will be more important than ever in post-war Iraq.

FN i sig och dess organ är viktigare än någonsin i efterkrigstidens Irak.

Our parents represent a generation who were a post-war generation twice over.

Våra föräldrar är en del av en generation som två gånger tillhört efterkrigsgenerationen.

We no longer live in a post-war Europe where food security was a legitimate concern.

Vi lever inte längre i ett Efterkrigseuropa där livsmedelssäkerheten var en rättmätig oro.

In effect, it brings an end to the tragic post-war divisions in Europe.

Anslutningen innebär i själva verket slutet på de tragiska efterkrigssplittringarna i Europa.

The widespread use of synthetic chemicals is a post-war phenomenon.

Den utbredda användningen av syntetiska kemikalier är ett efterkrigsfenomen.

In post-war Europe the history of military neutrality is at least as long as that of alliances.

I efterkrigstidens Europa har alliansfriheten åtminstone lika lång historia som allianserna.

In effect, it brings an end to the tragic post-war divisions in Europe.

Det är ingen hemlighet att EU: s tydliga önskan var anslutningen av ett förenat Cypern den 1 maj.

In western Europe, thanks to the political leaders of the post-war generation, we enjoy democracy.

I Västeuropa har vi, tack vare efterkrigsgenerationens politiska ledare, demokrati.

   Mr President, from 1 May we can celebrate one of the greatest achievements of the post-war era.

   – Herr talman! Sedan den 1 maj kan vi fira en av efterkrigstidens största landvinningar.

(PL) Madam President, we are witnessing the end of one of the last long regimes of post-war history.

(PL) Fru talman! Vi upplever slutet på en av efterkrigstidens längsta regimer.

This is particularly significant given that Japan is one of the main donors of aid in post-war times.

Detta är särskilt viktigt eftersom Japan är en av de största bidragsgivarna under efterkrigstiden.

I also refer to the European Movement of the post-war period and its demonstrations against boundaries.

Jag åberopar efterkrigstidens Europarörelse med dess demonstrationer mot gränsposter.

I would agree, for once, with Mr Tannock, certainly on the question of the lack of post-war planning.

För en gångs skull kan jag faktiskt hålla med Charles Tannock i frågan om brist på efterkrigsplanering.

You need to stop living in the 50-year old dream of post-war European integration from the last century.

Ni måste sluta leva i förra seklets 50 år gamla dröm om efterkrigstidens europeiska integration.

   – Mr President, the post-war balances reflected institutionally in the UN have now been overturned.

   – Herr talman! Efterkrigstidens balans som har återspeglats institutionellt inom FN har nu kullkastats.

Does the Council consider that it would be possible to adopt a common position on the Iraq post-war situation?

Anser rådet det vara möjligt att anta en gemensam ståndpunkt om efterkrigssituationen i Irak?

Japan is facing its greatest post-war disaster.

Japan har drabbats av sin största katastrof sedan kriget.

When the Union was founded in the ruins of post-war Europe, the founding declaration was signed by just six states.

När unionen grundades i ruinerna av efterkrigstidens Europa undertecknades grundförklaringen av endast sex stater.

The remarks made about the War and post-war relations also mention the captive nations left behind the Iron Curtain.

I kommentarerna om kriget och efterkrigstidens förbindelser nämns också de nationer som stängdes in bakom järnridån.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the Korean-English dictionary.