How to write a letter in Swedish

English-Swedish translation for "potato"

 

"potato" Swedish translation

Results: 1-22 of 162

potato {noun}

potato {noun} (also: spud)

potatis {comm. gen.}

Yes, this is a 'hot potato' in a number of Member States, but that cannot be helped.

Ja, detta är en ?het potatis? i en del medlemsländer, men det hjälps inte.

That is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.

Det är en het potatis, som alla, även parlamentet, helst undviker.

They need to know what a potato tastes like if it is not made into crisps or chips.

Barn måste också veta hur en potatis smakar om den inte förädlas till chips eller pommes frites.

The problem has come back again, and it is a kind of hot potato.

Problemet har återuppstått och detta är ett slags het potatis.

We think that potato starch and cereal starch should in principle always receive the same payments.

Vi anser att stärkelse från potatis och stärkelse från spannmål alltid måste betalas på samma sätt.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "potato":

 

Similar translations

Similar translations for "potato" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "potato" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The costs of the market organization for potato starch are being kept under control.

Kostnaderna för denna marknadsreglering för potatisstärkelse hålls under kontroll.

Poland, the EU’s largest potato producer, was given as an example during the debate.

Polen är EU:s största potatisproducent och användes som exempel i debatten.

Before long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.

Snart fanns det en stor underjordisk rörelse för potatisodling i Tyskland.

Potato starch consisted of 48 % of the total starch exports in 1996-1997.

Potatisstärkelsen stod för 48 procent av den totala exporten av stärkelse 1996-1997.

Finally, I would point out that starch potatoes cannot be compared with table potatoes.

Till sist vill jag framhålla att stärkelsepotatis inte kan jämföras med matpotatis.

This includes price reductions and compensation for both cereals and starch potatoes.

Detta inbegriper prisminskningar och ersättning både för spannmål och potatisstärkelse.

I would also just like to mention the balance between potato starch and cereal starch.

Jag skulle gärna också vilja peka på balansen mellan potatisstärkelse och majsstärkelse.

I would also encourage the Commission to look at the potato industry in Northern Ireland.

Jag vill även uppmana kommissionen att undersöka potatisindustrin i norra Irland.

However, we still cannot vote for an extension of the quota system for potato starch.

Vi kan emellertid ändå inte rösta för ett förlängande av kvotsystemet för potatisstärkelse.

In the case of potato starch, however, the status quo should be maintained for three years.

Vad gäller potatisstärkelse däremot bör man fortsätta under en period på tre år.

The only problem is: potatoes, if you think about it, look pretty disgusting.

Men när man tänker efter så ser potatisar faktiskt ganska vidriga ut.

Where are we going to find funding for such areas as starch potatoes?

Var skall vi finna finansiering för sådana områden som potatisstärkelse?

Let me give one example: tobacco was introduced into Europe at the same time as the potato.

Låt mig ta ett exempel: tobaken infördes i Europa samtidigt som potatisen.

Who still knows nowadays how to make a stew, potato dumplings or mashed potato?

Vem känner i dag till hur man gör stuvning, klimp eller potatismos?

The potato starch sector shows the successful operation of the CAP in a nutshell.

Inom potatisstärkelsesektorn ser vi en väl fungerande gemensam jordbrukspolitik i ett nötskal.

Traditional meals include potato dumplings with sheep’s cheese and cabbage soup with sausages.

Till de traditionella maträtterna hör potatisklimp med fårost och kålsoppa med korv.

Quota system in relation to the production of potato starch (vote)

Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (omröstning)

What I would like to stress is the special value of potato starch as a raw material for industry.

Jag vill dock särskilt tillägga att potatisstärkelsen är väldigt intressant som industriråvara.

Despite being a traditional producer of potato starch, Poland now has to import it.

Trots att Polen är en traditionell producent av potatisstärkelse tvingas landet nu importera den.

Mr President, I would like to congratulate Mrs Redondo on her report on potato starch production.

Herr ordförande! Jag gratulerar Redondo till betänkandet om produktionen av potatisstärkelse.
 

Forum results

"potato" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the Russian-English dictionary.