"to prosecute" translation into Swedish

EN

"to prosecute" in Swedish

EN to prosecute
volume_up
[prosecuted|prosecuted] {verb}

  1. general
  2. law

1. general

to prosecute
The Court has a mandate to prosecute only the most horrible crimes - genocide, mass murder and mass rape.
Domstolen har endast behörighet att beivra de allra grövsta brotten - folkmord, massmord och massvåldtäkt.
It will prosecute the worst kind of crimes, such as genocide, mass slaughter, widespread rape and ethnic cleansing.
Den kommer att beivra den värsta sortens brott, såsom folkmord, massakrer, omfattande våldtäkter och etnisk rensning.
A lack of cooperation and reluctance to recognize evidence from other countries make it almost impossible to prosecute fraudsters.
Bristande samarbete och ömsesidig ovilja att erkänna bevismaterial gör det nästan omöjligt att beivra bedrägerierna.
to prosecute (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
If the Commission decides there are good reasons to let it proceed, it must, at least, prosecute and fine the CFO.
Om kommissionen beslutar att det finns goda skäl för att låta det fortsätta så måste den, åtminstone, åtala och bötfälla CFO.
to prosecute (also: to accomplish, to complete, to conclude, to finalize)
to prosecute (also: to carry out, to finish, to proceed, to pursue)
We must condemn those who are really responsible for the crisis - the Anglo-American producers of MBMs - and we must, if necessary, prosecute them if they were aware of the dangers they were causing.
Vi måste peka ut dem som verkligen bär ansvaret för krisen och fullfölja - vid behov straffrättsligt - om de hade kännedom om farorna som orsakades av de angloamerikanska mjölproducenterna.

2. law

to prosecute
Without protection for victims, we will never be able to prosecute the human traffickers.
Utan skydd för offer kommer vi aldrig att kunna åtala människohandlarna.
That would also make it easier to track down and prosecute offenders.
Detta skulle också göra det lättare att fånga in och åtala brottslingar.
We need to be able to prosecute people who commit fraud against the European Union.
Vi måste kunna åtala människor som begår bedrägerier gentemot Europeiska unionen.
to prosecute
volume_up
väcka åtal {vb} [law]
The government must prosecute the criminals who are involved in this trafficking.
Regeringen måste väcka åtal mot de brottslingar som är inblandade i den här trafiken.
We must prosecute those who infringe our basic rights to privacy.
Vi måste väcka åtal mot dem som kränker vår grundläggande rättighet till integritet.
Secondly, there is often a failure to prosecute.
För det andra misslyckas man ofta med att väcka åtal.

Context sentences for "to prosecute" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe government must prosecute the criminals who are involved in this trafficking.
Regeringen måste väcka åtal mot de brottslingar som är inblandade i den här trafiken.
EnglishWe must prosecute those who infringe our basic rights to privacy.
Vi måste väcka åtal mot dem som kränker vår grundläggande rättighet till integritet.
EnglishI am voting in favour of its being possible to prosecute Mr Camre in Denmark.
. (DA) Jag röstar för att Camre skall kunna åtalas i Danmark.
EnglishMany European Union members prosecute and imprison people for non-violent freedom of speech.
Många EU-länder åtalar och fängslar folk för att de fredligt utövar rätten till yttrandefrihet.
EnglishI am voting in favour of its being possible to prosecute Mr Camre in Denmark.
Jag röstar för att Camre skall kunna åtalas i Danmark.
EnglishThe decision to prosecute must, therefore, be taken at the level of the individual Member States.
Beslutet om att vidta rättsliga åtgärder bör därför fattas på den individuella medlemsstatens nivå.
EnglishIt is necessary for us to cooperate in order to identify and prosecute those responsible for this crime.
Det är nödvändigt att vi samarbetar för att kunna identifiera och ställa de ansvariga för detta brott inför rätta.
EnglishAll your assets and bank deposits would be frozen, but the authorities would not automatically prosecute.
Alla era tillgångar och banktillgodohavanden skulle frysas, men myndigheterna skulle inte automatiskt väcka åtal.
EnglishThe key problem is in fact that numerous Member States do not prosecute what needs to be prosecuted.
Det viktigaste problemet är faktiskt att ett stort antal medlemsstater inte väcker åtal för sådant som behöver åtalas.
EnglishSecondly, there is often a failure to prosecute.
För det andra misslyckas man ofta med att väcka åtal.
EnglishThe idea, of course, is that the court should only prosecute if the country concerned does not do so itself.
Det finns en subsidiaritetsprincip och det är endast meningen att domstolen skall döma om ett land inte själv gör det.
EnglishThe Commission has equally failed to seriously pursue the creation of a European Public Prosecutor to prosecute cases of fraud.
Lika lite har kommissionen på allvar försökt införa ett europeiskt åklagarämbete som följer upp bedrägerier.
EnglishWould the site be blocked or would we prosecute the users who continued to download files from offshore sites?
Tänker man kanske mörka ut dess webbplats eller förfölja de kunder som fortsätter att ladda ned filer från webbplatser offshore?
EnglishAt the instance of the Court of Justice, the Member State concerned shall prosecute the offender before its competent court.
På anmodan av domstolen skall den berörda medlemsstaten väcka åtal mot gärningsmannen vid behörig nationell domstol.
EnglishI call on the Sri Lankan Government, for instance, to investigate fully and to prosecute cases of extra-judicial killing.
Jag kräver att exempelvis Sri Lankas regering utförligt undersöker och väcker åtal i fall av utomrättsliga avrättningar.
EnglishUnfortunately, the Union's ability to prosecute transnational crime has not been able to operate in a similar fashion.
Olyckligtvis har unionens förmåga att väcka åtal mot gränsöverskridande brottslighet inte kunnat fungera på ett liknande sätt.
EnglishOur respective states must take the necessary measures to prosecute and sentence those found guilty.
Det krävs att våra respektive stater förser sig med nödvändiga medel för att vidta rättsliga åtgärder mot och döma dem som befinns vara skyldiga.
EnglishInfringements must be given the character of offences in respect of which it must also be possible to prosecute according to criminal law.
Kränkningar skall liknas vid brott för vilka det också skall vara möjligt att väcka åtal enligt straffrätten.
EnglishWe cannot prosecute anyone.
Vi är inte åklagare av något som helst slag.
EnglishCan I ask the three of you to join forces and work in a joined-up way, in order to prosecute this particular problem with the utmost urgency?
Kan jag be er tre att slå er ihop och arbeta på ett samordnat sätt med utredningen av detta ytterst överhängande problem?