English-Swedish translation for "to push on"

EN to push on Swedish translation

EN to push on
volume_up
{verb}

to push on (also: to bring down, to carry on, to continue, to drag on)
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Detta bör vara incitament nog att fortsätta och avsluta denna fråga.
We will keep an eye on this and will continue to push for clarity.
Vi kommer att hålla ett öga på saken och fortsätta att arbeta för klarhet.
At the same time, it is imperative to push ahead with the completion of the internal market.
Samtidigt måste man fortsätta med att fullborda den inre marknaden.
to push on (also: to brisk up, to hurry up, to press, to push ahead)
to push on (also: to push ahead)
to push on (also: to push ahead)

Context sentences for "to push on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishto push through
Englishto push forward
Englishto push the envelope
EnglishBut there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!
Det finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishAll of this calls for a renewed push to achieve the goals by the deadline of 2015.
Allt detta kräver förnyade ansträngningar för att målen ska kunna nås till 2015.
EnglishHere, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
Här anser jag att det är värt att ge dem en knuff i rätt riktning i framtiden.
EnglishNevertheless, the World Bank continues to push fossils in its energy strategy.
Ändå fortsätter Världsbanken att pressa in fossila bränslen i sin energistrategi.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
På så sätt kan vi stimulera det avstannade samarbetet mellan skattemyndigheter.
EnglishWe welcome your commitment to push ahead on the justice and home affairs agenda.
Vi välkomnar ert engagemang för att driva de rättsliga och inrikes frågorna.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
EnglishIn Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
EnglishWhat has the Commission done to ensure the establishment of the ‘push system’?
Vad har kommissionen gjort för att se till att ”push-systemet” inrättats?
EnglishThis is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
Det är garantiernas syfte, dvs. att detta utlopp av friheter skall garanteras.