Professional translators one click away

English-Swedish translation for "reception"

 

"reception" Swedish translation

Results: 1-29 of 294

reception {noun}

reception {noun} (also: desk, front office)

reception {comm. gen.}

We function as reception at the institution and here you also find the Student Reception Desk in Piteå.

Vi fungerar som skolans reception och här hittar du även Studenttorget i Piteå.

Exchange Student Reception

Exchange Student Reception

reception {noun} [bus.] (also: personal treatment)

bemötande {n} [bus.]

Finally, I only hope that my successor - and, as you know, there are a lot of very good candidates - will be given the same stimulating and business-like reception as I have been given.

Till slut hoppas jag bara att min efterträdare - som ni vet finns det mycket goda kandidater - kommer att få samma sakliga och stimulerande bemötande som jag har fått.

reception {noun} (also: receipt, welcome) [unverif.]

The Green Paper addresses only the aspect of unauthorized reception of encrypted services.

Grönboken åtar sig enbart aspekten om otillåtet mottagande av krypterade tjänster.

“AXIS Camera Companion has received a very positive reception.

– AXIS Camera Companion har fått ett väldigt positivt mottagande.

Our latest project involves financing the Commission for Reception, Truth and Reconciliation.

Vårt senaste projekt handlar om att finansiera kommissionen för mottagande, sanning och försoning.

Minimum standards for the reception of asylum seekers (recast) (

Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) (

standards concerning the conditions for the reception of applicants for asylum or subsidiary protection;

normer för mottagande av personer som söker asyl eller alternativt skydd,

reception {noun}

desk {noun}

reception {comm. gen.} (also: skrivbord, disk, pulpet, skolbänk)

reception {noun}

reception {comm. gen.} (also: mottagande)

front office {noun}

reception {comm. gen.} (also: kundtjänst)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "reception":

 

Similar translations

Similar translations for "reception" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "reception" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Asylum seekers are vulnerable people who require appropriate reception conditions.

Asylsökande är utsatta personer som är i behov av lämpliga mottagningsvillkor.

Fourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.

För det fjärde att genomföra bestämmelserna om mottagningsanordningar i hamn.

When refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.

När flyktingar ansöker om flyktingstatus placeras de ofta i onthaalcentra .

We have submitted proposals on prevention, reception of victims and legislation.

Vi har lagt fram förslag inom ramen för prevention, hjälp till offer och lagstiftning.

When refugees apply for refugee status they are often placed in reception centres.

När flyktingar ansöker om flyktingstatus placeras de ofta i onthaalcentra.

This entails reception and a document entitling them to walk around freely.

Det betyder hjälpinsatser och ett dokument som ger dem rätten att kunna röra sig fritt.

This also applies to the setting up of a reception scheme for displaced persons.

Det gäller också för åstadkommandet av ett system för mottagning av fördrivna personer.

 How far have discussions advanced about establishing reception centres outside the EU?

 Hur är det nuvarande läget i debatten om mottagningscentrum utanför EU?

We supported the report because it calls for the humanizing of the reception of refugees.

Vi har stött betänkandet, eftersom det kräver humanisering av flyktingmottagandet.

Parliament reports regarding the reception situation appear to be completely ineffective.

Parlamentsrapporter om mottagningssituationen verkar vara helt verkningslösa.

The Council does not have any information on the conditions in reception centres.

När det gäller mottagningsvillkoren i flyktingförläggningarna har rådet ingen information.

Port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues

Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg

I would like to say a few words about reception centres, as initiated by Mr Moreno Sánchez.

Jag skulle vilja säga några ord om mottagningsenheter, som Javier Moreno Sánchez tog upp.

That requires a neat process and proper arrangements for reception.

Detta kräver en noggrann process och lämpliga arrangemang för mottagandet.

It strikes me as unwise to set up open reception camps on the Union's external borders.

Jag tycker det verkar oklokt att inrätta öppna uppsamlingsläger längs unionens yttre gränser.

I do not know whether these proposals will meet with a favourable reception or not.

Jag vet inte om förslagen i fråga kommer att godkännas eller inte.

Student Reception Desk Phone: +46 920 49 20 00 E-mail: studenttorget@ltu.se

Studenttorget Telefon: 0920-49 20 00 E-post: studenttorget@ltu.se

 Is the Commission aware of the conditions that prevail in reception centres for immigrants?

Är kommissionen underrättad om de förhållanden som råder i mottagningscentrumen för invandrare?

Although they return to their country, there are no reception facilities for them.

De återvänder till sitt land, men det finns ingen hjälp till dem.

Migration policy must be supplemented with the integration policy of the reception nationality.

Migrationspolitiken måste kompletteras med mottagarlandets integrationspolitik.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.