How to write a CV in Swedish

English-Swedish translation for "to reconstruct"

 

"to reconstruct" Swedish translation

Results: 1-26 of 662

to reconstruct {verb}

rekonstruerar (göra en rekonstruktion av) {vb}

to reconstruct [reconstructed|reconstructed] {vb} (also: to convert, to transform)

ombilda {vb}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "reconstruct":

 

Context sentences

Context sentences for "to reconstruct" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.

Att konstitutionen ratificeras är ett viktigt steg för återuppbyggnaden av Irak.

That is what our European programme for reconstruction and development is about.

Det är detta vårt gemenskapsprogram för återuppbyggnad och utveckling handlar om.

One of these is related to the structure of the reconstruction agency in Kosovo.

En av dessa gäller Kosovokontorets uppbyggnad och hur det skall rekonstrueras.

One, in the area of foreign policy, has to do with the reconstruction of Kosovo.

Det är för det första, på det utrikespolitiska området, återuppbyggnaden i Kosovo.

The participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.

Kvinnornas delaktighet är nyckeln till en hållbar återuppbyggnad av Afghanistan.

The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.

Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om hjälp till återuppbyggnad.

My second question pertains to the reconstruction of the hospital in Mitrovica.

Min andra fråga gäller er hänvisning till återuppbyggnaden av sjukhuset i Mitrovica.

A special regional environmental reconstruction plan is also being developed.

En särskild regional plan för rekonstruktion av miljön håller också på att tas fram.

There is also every reason to use the TEN funds for the reconstruction work.

Det är även befogat att använda TEN-medlen till förmån för återuppbyggandet.

However, we must seek to reconstruct confidence in a law-based world order.

Men vi måste försöka återskapa förtroendet för en rättsligt grundad världsordning.

What visible proof is there that the reconstruction aid is in fact getting through?

Av vad kan man se att detta återuppbyggnadsstöd verkligen kommer fram i rätta händer?

We included ECU 105 million in the budget for reconstruction in Yugoslavia.

Vi har i budgeten avsatt 105 miljoner ecu för återuppbyggandet i Jugoslavien.

Firstly, the European Agency for Reconstruction which has done sterling work.

För det första Europeiska byrån för återuppbyggnad, som har gjort ett utmärkt arbete.

The United Nations must play a central role in the reconstruction of Iraq.

Förenta nationerna måste spela en central roll i återuppbyggnaden av Irak.

We can be brief on the setting up of a European Office for Reconstruction.

Angående upprättandet av Europeiska byrån för återuppbyggnad kan vi vara kortfattade.

Efforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.

Nu handlar det om att satsa på en ambitiös återuppbyggnadsplan av strategisk karaktär.

And you can see in the images afterward, we've managed to reconstruct her successfully.

Ni ser på efterbilderna att vi har lyckats rekonstruera henne framgångsrikt.

Precisely ECU 2.1 m was committed from the ECU 27.6 m available in reconstruction aid.

Av 27, 6 miljoner för uppbyggnadshjälp veks exakt 2, 1 miljoner för 1996.

The European Union remains firmly committed to the reconstruction of Afghanistan.

Europeiska unionen förblir starkt engagerad i fråga om återuppbyggnaden av Afghanistan.

In these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.

Att förbereda återuppbyggnaden av Kongo är önsketänkande under de här omständigheterna.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the English-Arabic dictionary.