Search for the most beautiful word
fatiguing
boylike

VOTE NOW

English-Swedish translation for "regression"

 

"regression" Swedish translation

Results: 1-29 of 71

regression {noun}

regression {noun}

regression (tillbakagång, återgång) {comm. gen.}

Today we are looking at a massive regression, and there is a political crisis.

I dag ser vi i stället en omfattande regression och en politisk kris.

In addition, the proposed requirement for 20 weeks' full pay would result in social regression.

Dessutom skulle det föreslagna kravet på 20 veckors full lön resultera i social regression.

Choose among the regression curves None, Linear, Logarithm, Exponential or Power Regression.

Välj mellan regressionskurvalternativen Ingen, Linjär, Logaritmisk, Exponentiell eller Potentiell regression.

They talk of fear, a police state, repressions, hunger, poverty, regression, as we just heard and so forth.

De talar om rädsla, en polisstat, förtryck, hunger, fattigdom, regression - vilket vi precis hörde - och så vidare.

Minimizing profile error when estimating the sieve-size distribution of iron ore pellets using ordinal logistic regression

Minimera profil fel vid bedömningen sikten-storleksfördelningen av järnmalmspellets med ordningstal logistisk regression

to regress {verb}

to regress [regressed|regressed] {vb} (also: to go back, to revert)

återgå {vb}

Nepal cannot be allowed to regress to a system whereby the King is undisputed ruler and the rights and lives of his subjects are in the hands of one man.

Nepal får inte återgå till ett system där kungen är oomtvistad härskare och hans undersåtars rättigheter och liv är i händerna på en man.

To return to the special arrangements would be to regress to protectionism, and that, now in particular, would send completely the wrong message.

Att återgå till specialarrangemangen skulle vara att gå tillbaka till protektionism, och detta skulle, särskilt nu, innebära att vi sänder helt fel budskap.

to regress [regressed|regressed] {vb} (also: to double back)

regrediera {vb} [psych.]

regression {noun}

regression {noun}

regression (tillbakagång, återgång) {comm. gen.}

Today we are looking at a massive regression, and there is a political crisis.

I dag ser vi i stället en omfattande regression och en politisk kris.

In addition, the proposed requirement for 20 weeks' full pay would result in social regression.

Dessutom skulle det föreslagna kravet på 20 veckors full lön resultera i social regression.

Choose among the regression curves None, Linear, Logarithm, Exponential or Power Regression.

Välj mellan regressionskurvalternativen Ingen, Linjär, Logaritmisk, Exponentiell eller Potentiell regression.

They talk of fear, a police state, repressions, hunger, poverty, regression, as we just heard and so forth.

De talar om rädsla, en polisstat, förtryck, hunger, fattigdom, regression - vilket vi precis hörde - och så vidare.

Minimizing profile error when estimating the sieve-size distribution of iron ore pellets using ordinal logistic regression

Minimera profil fel vid bedömningen sikten-storleksfördelningen av järnmalmspellets med ordningstal logistisk regression
regression {comm. gen.}

remission {noun}

regression {comm. gen.} (also: tillbakagång)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "regression":

Synonyms (English) for "regress":

Synonyms (Swedish) for "regression":

 

Similar translations

Similar translations for "regression" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "regression" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

They propose transforming the Stability Pact into a Social Regression Pact.

De föreslår att stabilitetspakten ska omvandlas till en pakt för social tillbakagång.

That is why the non-regression clause in the directive is so important.

Därför är den icke-regressionsklausul som finns i fördraget så viktig.

They show that reform is not necessarily synonymous with regression.

De visar att reformer inte behöver vara det samma som tillbakagång.

This is a general regression for women in the European Parliament.

Detta är en generell tillbakagång för kvinnor i Europaparlamentet.

We are against the social regression represented by the authorisation of night work for women.

Vi vänder oss mot denna sociala tillbakagång, som godkännandet av nattarbete för kvinnor utgör.

I reject this social regression, including in the name of my European ideal.

Denna sociala tillbakagång vill jag inte ha, inte ens om man vädjar till mina europeiska ideal.

In the event of any regression, there is the express possibility of suspending the negotiations.

Vid bakslag finns det uttryckligen formulerade möjligheter att avbryta förhandlingarna.

The democratic regression recently seen in several Member States is a disturbing phenomenon.

Den demokratiska tillbakagång som vi nyligen kunnat konstatera i flera medlemsstater är oroande.

A regression towards authoritarian practices is sweeping the country.

En våg av återgång till auktoritära metoder sveper över landet.

There is no progression; rather, there is regression in Vietnam.

Det sker inga framsteg utan snarare tillbakagångar i Vietnam.

It also means more unemployment and more social regression.

Det innebär också ökad arbetslöshet och social nedrustning.

Really your open Europe is one of insecurity, social regression, unemployment and poverty.

I verkligheten är ert Europa ett Europa med osäkerhet, social nedrustning, arbetslöshet och fattigdom.

I am voting against this unspeakable social regression.

Jag röstar emot denna exempellösa sociala tillbakagång.

On the contrary, the people of Europe and their Parliament have experienced a 'regression from Amsterdam '.

Tvärtom: De europeiska medborgarna och deras parlament upplever nu ett steg tillbaka från Amsterdam.

Generally speaking, what we are witnessing in Belarus is quite simply a regression to a quasi-Soviet state.

I stort sett är det vi bevittnar i Vitryssland helt enkelt en återgång till en kvasisovjetisk stat.

There is regression in every sector of Chinese civil society.

Det finns inte ett enda område inom det kinesiska civila samhället där vi inte kan bevittna en tillbakagång.

Today, we are witnessing in Latin America a dangerous regression into socialist dictatorship and oppression.

I dag bevittnar vi i Latinamerika en farlig återgång till socialistiska diktaturer och förtryck.

This regression simply means that individual interests are being supported at the expense of Community interests.

Och detta innebär inte någonting annat än man nu prioriterar de egna intressena framför gemenskapens.

Because the directive is not aimed at watering down people's rights or at causing social regression.

Eftersom direktivet inte syftar till att vattna ur människors rättigheter eller till att orsaka social tillbakagång.

This constitutes a major social regression.

Detta utgör en betydande social tillbakagång.
 

Forum results

"regression" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the English-Swedish dictionary.