How to write a letter in Swedish

English-Swedish translation for "to revoke"

 

"to revoke" Swedish translation

Results: 1-30 of 46

to revoke {verb}

to revoke [revoked|revoked] {vb} (also: to reverse, to recall, to abrogate, to lift)

This concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact.

Detta ledde också till begäran att upphäva stabilitets- och tillväxtpakten.

Will you be making a proposal to revoke it, or will we simply retain it?

Kommer ni att lägga fram ett förslag om att upphäva det? Kommer vi helt enkelt att behålla det?

In addition, they should revoke the criminalisation of therapeutic abortion in cases where the mother's life is threatened.

Dessutom borde de upphäva brottsrubriceringen av terapeutisk abort i de fall där moderns liv står på spel.

If they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.

Om de antar andra regler av dessa skäl tvingar vi dem inte att upphäva sina miljö- och hälsoregler.

And, finally, when will the Spanish state revoke the international treaties which prohibit flights from twenty three countries into Barcelona airport?

Och till sist, när kommer den spanska staten att upphäva de internationella fördrag som förbjuder 23 länder att flyga till Barcelonas flygplats?

to revoke [revoked|revoked] {vb} (also: to reverse, to rescind, to recant, to recall)

In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.

När det gäller delegerade akter måste parlamentet behålla sin rätt att återkalla delegeringen.

One of the best solutions can only be to revoke the measures laid down by the CAP.

Bland det första vi gör måste bli att återkalla de åtgärder som anges i den gemensamma jordbrukspolitiken.

The governments of Denmark and the United Kingdom should revoke the asylum status of Mr Ferzaouli and Mr Zakayev.

Regeringarna i Danmark och Förenade kungariket borde återkalla asylstatusen för Osman Ferzaouli och Achmed Zakajev.

In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.

När det gäller frågan om delegerade akter måste parlamentet upprätthålla sina befogenheter att kunna återkalla en delegerad akt.

It is you, the legislator, who will have the chance to revoke this power or to object to the proposals the Commission will make.

Det är ni, som lagstiftare, som också kan återkalla befogenheten eller invända mot kommissionens förslag.

to revoke [revoked|revoked] {vb} (also: to abolish, to suspend, to abrogate)

avskaffa {vb}

Through this resolution, which we hope will be carried broadly by the European Parliament, we intend to call on the Pakistan government to revoke the blasphemy law or at least to moderate it.

I den resolution som förhoppningsvis får ett stort stöd i Europaparlamentet vill vi uppmana Pakistans regering att avskaffa hädelselagen eller åtminstone göra den lite mer måttlig.

to revoke [revoked|revoked] {vb} [bus.] (also: to annul, to cancel, to rescind)

häva [hävde|har hävt] {vb} [bus.]

to revoke [revoked|revoked] {vb} (also: to discharge, to cancel, to annul, to abate)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "revoke":

 

Similar translations

Similar translations for "to revoke" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "to revoke" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This operation cannot be performed because a requiredcertificate has been revoked.

Åtgärden kan inte utföras eftersom ett nödvändigtcertifikat har återkallats.

As long ago as 1967 a state of emergency was declared and has never been revoked.

Redan 1967 utfärdades det nödtillstånd som sedan dess inte har återkallats.

The answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.

Svaret är: Italien och Spanien upphävde inte försäljningstillståndet för benfluorex.

We also expect the court's sentence with regard to Erdogan to be revoked.

Vi förväntar oss också att domstolens dom med avseende på Erdogan skall ogiltigförklaras.

The agreements can be revoked at any time in the case of forced labour.

Dessa avtal kan när som helst upphävas vid påvisat tvångsarbete.

The Commission wants to revoke one of the components of this agreement.

Kommissionen vill låta en av delarna i det avtalet förfalla.

We must now seek to have the order of execution revoked definitively.

Vi måste nu lyckas få det så att den slutgiltigt överges.

What information is made available to passengers concerning airlines whose licence has been revoked?

Vilka upplysningar har passagerarna tillgång till när det gäller flygbolag vars tillstånd har dragits in?

The granting of this patent by the European Patent Office is deeply shocking and must be revoked.

Beviljandet av detta patent av Europeiska patentbyrån är djupt chockerande, och patentet måste återkallas.

The key for this site's certificate has been revoked.

Nyckeln för denna webbplats certifikat har återkallats.

The server has rejected your certificate as revoked.

Servern godtar inte ditt certifikat, uppfattar det som återtaget.

To revoke this would be a retrograde step in social terms.

Att återkomma till det är en social tillbakagång.

Such a religious law goes, of course, against our sense of justice and ideally we would prefer it to be revoked.

Naturligtvis strider sådana religionslagar mot vår rättskänsla och vi skulle helst vilja att de avskaffades.

He is reportedly looking for legal means to fight and revoke the official election result.

Enligt vad som sägs söker han juridiska möjligheter att bestrida och ogiltigförklara det officiella valresultatet.

The key for the certificate has been revoked.

Nyckeln för certifikatet har tagits bort.

It is responsible because it has tried to revoke this compromise, in one of the poorest countries in Europe.

Det gör de själva, för de har försökt att dra sig ur denna kompromiss, och det i ett av de fattigaste länderna i Europa.

This opinion has never been revoked.

Detta yttrande har aldrig återtagits.

The two are not compatible, and I just hope that we can get out of the CFP before relative stability is reviewed or revoked.

Parlamentet har under lång tid velat ha detta för fiskeavtal med tredjeländer.

Certificate has been revoked

Certifikatet har återkallats

This new agreement implies the former agreement being revoked and replaced and it must therefore be passed by qualified majority.

Det nya avtalet innebär emellertid att det gamla avtalet sägs upp och ersätts och det bör således röstas med kvalificerad majoritet.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the Italian-English dictionary.