English-Swedish translation for "to revoke"

EN to revoke Swedish translation

EN to revoke
volume_up
[revoked|revoked] {verb}

  1. general
  2. business

1. general

to revoke (also: to abolish, to abrogate, to annul, to cancel)
This concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact.
Detta ledde också till begäran att upphäva stabilitets- och tillväxtpakten.
Will you be making a proposal to revoke it, or will we simply retain it?
Kommer ni att lägga fram ett förslag om att upphäva det? Kommer vi helt enkelt att behålla det?
If they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.
Om de antar andra regler av dessa skäl tvingar vi dem inte att upphäva sina miljö- och hälsoregler.
to revoke (also: to call up, to cancel, to lift, to recall)
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
När det gäller delegerade akter måste parlamentet behålla sin rätt att återkalla delegeringen.
One of the best solutions can only be to revoke the measures laid down by the CAP.
Bland det första vi gör måste bli att återkalla de åtgärder som anges i den gemensamma jordbrukspolitiken.
In the case of delegated acts, it must keep intact its powers to revoke that delegation.
När det gäller frågan om delegerade akter måste parlamentet upprätthålla sina befogenheter att kunna återkalla en delegerad akt.
to revoke (also: to abrogate, to suspend, to abolish)
Through this resolution, which we hope will be carried broadly by the European Parliament, we intend to call on the Pakistan government to revoke the blasphemy law or at least to moderate it.
I den resolution som förhoppningsvis får ett stort stöd i Europaparlamentet vill vi uppmana Pakistans regering att avskaffa hädelselagen eller åtminstone göra den lite mer måttlig.
to revoke (also: to abate, to annul, to cancel, to discharge)
Pakistan would benefit in many aspects by repealing the blasphemy laws and revoking the penalties that have been based on those laws.
Pakistan skulle ha många fördelar av att upphäva hädelselagarna och annullera de straff som har utdömts på grundval av dessa lagar.

2. business

to revoke (also: to annul, to cancel, to rescind)
The Commission's final objectives in these negotiations are to definitively prevent activation of the 'Carousel' sanctions and to have the retaliatory measures currently in place revoked.
Kommissionens slutliga mål i dessa förhandlingar är att slutgiltigt förhindra vidtagandet av karusellåtgärderna samt att häva de motåtgärder som redan införts.

Context sentences for "to revoke" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe answer: Italy and Spain did not revoke the marketing authorisation for benfluorex.
Svaret är: Italien och Spanien upphävde inte försäljningstillståndet för benfluorex.
EnglishThe Commission wants to revoke one of the components of this agreement.
Kommissionen vill låta en av delarna i det avtalet förfalla.
EnglishHe is reportedly looking for legal means to fight and revoke the official election result.
Enligt vad som sägs söker han juridiska möjligheter att bestrida och ogiltigförklara det officiella valresultatet.
EnglishTo revoke this would be a retrograde step in social terms.
Att återkomma till det är en social tillbakagång.
EnglishIt is responsible because it has tried to revoke this compromise, in one of the poorest countries in Europe.
Det gör de själva, för de har försökt att dra sig ur denna kompromiss, och det i ett av de fattigaste länderna i Europa.
EnglishIt is a hideous word which, to many, is an excuse to put the brakes on further enlargement and even to question, if not revoke, any pledges made in this respect.
Det är ett avskyvärt ord som många ser som en förevändning för att bromsa ytterligare utvidgning och till och med ifrågasätta eller rentav ta tillbaka eventuella löften som getts.
EnglishIt is proven that they knowingly allowed drugs to be sold in their establishments then the local police and local courts should proceed to revoke their licences.
Om det finns belägg för att de medvetet låter narkotikaförsäljning ske i sina lokaler skall den lokala polisen och de lokala domstolarna skrida till handling för att dra in deras tillstånd.
EnglishI would therefore ask you, Mr President, to contact the French Government in order to inform it of the European Parliament's resolution and so that it can revoke its totally preposterous decree.
Jag ber er därför, herr talman, att kontakta den franska regeringen för att informera den om Europaparlamentets resolution, så att den kan dra tillbaka sitt fullständigt absurda beslut.