Internship offers abroad for English native speakers

English-Swedish translation for "sketch"

 

"sketch" Swedish translation

Results: 1-33 of 56

sketch {noun}

sketch {noun} (also: outline, summary, summation, abstract)

sammanfattning {comm. gen.}

sketch {noun} (also: outline, draft, design, blueprint)

skiss {comm. gen.}

What President Prodi gave us this morning was a preliminary sketch.

Ordförande Prodi har i dag lagt fram en första skiss för oss.

What we in this House expect, of course, is a road map or sketch of how things are to progress.

Vad vi här i kammaren förväntar oss är självklart en färdplan eller skiss över hur saker och ting ska utvecklas.

In the rough sketch we have on our map it is not clear whether it goes a little further north or a little further south.

På den ungefärliga skiss vi har på vår karta är det inte klart om den går lite längre norrut eller lite längre söderut.

It always starts with a sketch, an idea.

Det börjar alltid med en skiss, en idé.

Or might we actually occasionally be something like the selfless altruist depicted in Rembrandt's lovely, lovely sketch here?

Eller kan vi faktiskt ibland vara som den osjälviske altruisten skildrad här i Rembrandts underbara skiss?

sketch {noun} [theat.] (also: skit)

sketch {comm. gen.} [theat.]

There was a sketch where Eric Morecambe is playing and is making a real honky-tonk noise.

Det fanns en sketch där Eric Morecambe spelar och åstadkommer ett riktigt honky-tonk-ljud.

In the sketch, a man returns to a pet shop in order to complain about a dead parrot.

I denna sketch återvänder en man till den zoologiska butiken för att reklamera en papegoja som är död.

   Mr President, this debate reminds me a little of a famous sketch by the British TV comedians Monty Python.

   – Herr talman! Denna debatt påminner mig lite om en berömd tv-sketch av de brittiska komikerna i Monthy Pyton.

sketch {noun} (also: outline, digest, compendium, brief)

to sketch {verb}

to sketch {vb} (also: to outline, to draft, to design, to touch)

skissera {vb}

Let me sketch out, in just a few words, the actual decisions that we are currently working on.

Låt mig med bara några ord skissera de faktiska beslut som vi för närvarande arbetar med.

Let me briefly sketch out the essential points.

Låt mig kortfattat skissera de viktigaste punkterna.

The result is one with which you will all be familiar, and so I would like just to sketch it out point by point; there is a detailed description of it in Mr Böge’s report.

Ni känner nog alla till resultatet, och därför ska jag bara skissera det punkt för punkt. Det finns en detaljerad beskrivning i Reimer Böges betänkande.

I would first of all like to sketch the background to the Dutch 'no' before I go into the detail of what the Netherlands expect of the negotiations for a new Treaty.

Först av allt vill jag skissera bakgrunden till det nederländska nejet, innan jag i detalj går in på vad Nederländerna förväntar sig av förhandlingarna om ett nytt fördrag.

Lastly, we must sketch out the broad lines of a final package which must, above all, concentrate on the financial implications of the reforms and the related budgetary issues.

Och till sist att skissera på konturerna av ett definitivt paket, som framför allt bör fokuseras på reformernas och de därmed förbundna budgetfrågornas finansiella effekter.

sketch {noun}

sketch {noun} [theat.]

sketch {comm. gen.} [theat.]

skit {noun} [theat.]

sketch {comm. gen.} [theat.]

back draft {noun}

sketch {comm. gen.} (also: förslag, utkast)
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sketch":

 

Similar translations

Similar translations for "sketch" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "sketch" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The report has also sketched out the anatomy of the reasons for that situation.

Betänkandet har angivit själva strukturen i orsakerna till denna situation.

The Commissioner briefly sketched out what this might be like earlier on.

Kommissionsledamoten beskrev tidigare kortfattat hur detta skulle kunna ske.

Let me now take the opportunity to sketch out where we stand today as regards these countries.

Låt mig nu ta tillfället i akt att ge en bild av var vi står i dag när det gäller dessa länder.

It is important to sketch the broad outlines in this matter too.

Det är viktigt att även staka ut själva huvudlinjerna för tillsynen.

But she said I could sketch some gin bottles for extra credit.

Men hon sa att jag kunde teckna gin-flaskor för extra pluspoäng.

She has most adequately sketched out the background to this framework cooperation agreement.

Hon har på ett mycket tillfredsställande sätt tecknat bakgrunden till detta ramavtal om samarbete.

I am not against the temporary solutions which have been sketched out.

Jag har inget emot de övergångslösningar som skisseras.

SOS Democracy has sketched out a thirteen-point alternative which we should like to discuss with you.

SOS-Demokrati har skissat upp en alternativ variant i tretton punkter som vi gärna vill diskutera med er.

Next I will sketch the broad outlines of this issue.

Jag skall kort erinra om de stora dragen i den här frågan.

You have sketched for us a clear picture of your Presidency and you have mapped the contours of your summits.

Ni har skissat en tydlig bild av ert ordförandeskap och ni har kartlagt konturerna på era toppar.

For the rest, we have sketched the broad outlines.

Beträffande övriga frågor har vi tagit fram huvuddragen.

Parliament has already sketched out its strategy.

Parlamentet har redan skisserat upp sin strategi.

Ensuing Commission proposals have adhered rigidly to this roughly sketched out agenda.

Den på detta sätt i grova drag uppgjorda handlingsplanen följdes mycket noggrant i förslagen från kommissionen.

I would like to sketch out three other points.

I stället är det tre andra saker som jag skulle vilja ta upp.

In the rough sketch we have on our map it is not clear whether it goes a little further north or a little further south.

Jag betonar att kommissionen inte ser några problem, men att vi behöver samtycke från staterna i fråga.

You have also sketched the outlines of this Federation of Nation States with infinite courage and conviction.

Ni drog också upp konturerna för denna federation av nationsstater, och allt detta med stort mod och mycket övertygelse.

Here's a sketch of how these messages are selected:

Ungefär så här väljs meddelandena ut:

Ladies and gentlemen, I would now like to give you an account of the suggestions we have sketched out in our communication.

Jag skulle nu, ärade ledamöter, vilja redovisa hur förslagen i vårt meddelande framskrider.

The European agricultural model sketched out at the Cork conference has only been implemented in fragmentary form.

Den europeiska jordbruksmodellen, såsom teserna drogs upp vid konferensen i Cork, har det bara förverkligats brottstycken av.

Draw me a sketch of how I get him to the car, huh?

Rita hur jag får honom till bilen?
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

skate · skateboard · skater · skates · skeemin' · skein · skeletal · skeleton · skeptic · skepticism · sketch · sketchbook · sketchily · sketchpad · sketchy · skeuomorph · skew · skewbald · skewed · skewer · skewer 

Even more translations in the English-Romanian dictionary by bab.la.