Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "source"

 

"source" Swedish translation

Results: 1-29 of 2402

source {noun}

source {noun} (also: spring, well)

källa {noun}

On the contrary, cultural diversity is a source of Europe’s richness and strength.

Den kulturella mångfalden är tvärtom en källa till Europas rikedom och styrka.

We must treat young people as a source of positive energy, and not as a burden.

Vi måste behandla ungdomar som en källa till positiv energi och inte som en börda.

The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.

Europas kulturella mångfald kommer att bli en källa till kreativitet och välstånd.

Data protection is a source of constant misunderstanding; we have long known that.

Uppgiftsskydd är en källa till ständiga missförstånd. Detta har vi vetat länge.

The report by Alain Lipietz is a useful source of policy ideas and proposals.

Alain Lipietz betänkande är en värdefull källa till politiska idéer och förslag.

source {noun} [bus.]

källa {comm. gen.} [bus.]

source {noun} (also: root)

upphov {noun}

The issue is a source of general concern in this House and indeed in the Council.

Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.

The opposite can also be the case, and it can prove a source of disquiet and conflict.

Även det motsatta kan vara fallet. I så fall kan det ge upphov till oro och konflikter.

However, this painful event has led to a climate of heightened emotion, hostile to this energy source.

Den fruktansvärda händelsen har dock gett upphov till kraftig motvilja mot denna energikälla.

This is a source of satisfaction, although we have to acknowledge that differences of opinion still remain.

Detta ger upphov till belåtenhet, fastän vi måste erkänna att det fortfarande finns meningsskiljaktigheter.

Two reserves are a specific source of our concerns, and I would like to draw the attention of the plenary to them.

Det är särskilt två reserver som ger upphov till bekymmer, och jag vill uppmärksamma kammaren på dem.

source {noun} (also: origin)

ursprung {noun}

Those preferences will include the origin or source of production of those goods.

Dessa preferenser kan innefatta dessa varors ursprung eller produktionskälla.

Displays information about the source of the database and any existing operators.

Här visas information om databasens ursprung och om eventuella operatorer.

Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.

Korruptionen är allmän i regeringskretsar och har i själva verket sitt ursprung där.

Investigations were also launched to locate the source of the contamination.

Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.

The purpose of a transaction and the source of species must be indicated using the codes in Annex IX.

Transaktioners ändamål och arters ursprung måste anges med koderna i bilaga IX.

to source {verb}

to source {vb} [bus.]

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "source":

 

Similar translations

Similar translations for "source" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "source" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

This is of course good but can never justify nuclear power as an energy source.

Det är naturligtvis bra, men kan aldrig rättfärdiga kärnkraften som energikälla.

The third aspect is the development of biomass, as sources of renewable energy.

Det tredje intresseområdet är utvecklingen av biomassa som förnybar energikälla.

Therefore, we need corporate approach looking at alternative sources of energy.

Det krävs därför ett gemensamt synsätt i sökandet efter alternativa energikällor.

You tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.

Ni påstår att Europeiska socialfonden inte får vara den enda finansieringskällan.

That leaves only one choice: to rely increasingly on renewable sources of energy.

Därmed återstår endast en möjlighet: utökningen av de förnybara energikällorna.

When ODBC or the address book driver is accessed the Data Source dialog opens.

Vid åtkomst till ODBC eller adressboksdrivrutinen öppnas dialogrutan Datakälla.

It is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.

Den är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.

If we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.

Om vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.

Use may be incorrect and therefore the sources of risk may be many and varied.

För det första gränsvärdet för exponering över vilket ingen tillåts att arbeta.

It is clear that our food contains dioxins that also derive from external sources.

Det är tydligt att vår mat innehåller dioxin som även kommer från yttre faktorer.

It is far more important to examine alternative energy sources in these countries.

Mycket viktigare är det att pröva alternativa energimöjligheter i dessa länder.

Oil is a costly, non-renewable energy source, which should not be used wastefully.

Olja är en kostsam och icke-förnybar energikälla, som inte bör användas slösaktigt.

Members of Parliament are a very important source of information for many citizens.

Parlamentsledamöter är en mycket viktig informationskälla för många medborgare.

There are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.

Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.

I consider increased research into non-nuclear energy sources to be imperative.

En utökad forskning kring icke-radioaktiva energikällor är absolut nödvändig.

Another positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.

En annan positiv detalj är jordbruket, som tidigare varit ett stort bekymmer.

A professional club's greatest source of revenue is the sale of television rights.

Försäljningen av tv-rättigheter är den viktigaste inkomstkällan för en proffsklubb.

The EU is the main source of financial, economic and technical aid for Africa.

EU är den största givaren av finansiellt, ekonomiskt och tekniskt stöd till Afrika.

In future the mix of energy sources will have to appear on the bill every year.

De olika energikällorna måste i framtiden specificeras på räkningen varje år.

The prospect: research has enabled us to find certain renewable sources of energy.

En synvinkel: Forskningen har lett till att vissa förnybara energikällor uppkommit.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.