English-Swedish translation for "source"

EN source Swedish translation

source {noun}
to source {vb}

EN source
volume_up
{noun}

source (also: authority, fountain, head, headwaters)
volume_up
källa {comm. gen.}
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Det som var en källa till skam var faktiskt en källa till upplysning.
On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
Å ena sidan är de källor till olja och gas, samt en källa till förnybar energi.
Entrepreneurs have discovered company pension funds as a source of venture capital.
Företagare har upptäckt företagspensionsfonderna som källa till riskkapital.
source (also: begetter, root, germ)
The issue is a source of general concern in this House and indeed in the Council.
Denna fråga ger upphov till allmänna farhågor i denna kammare och förvisso i rådet.
The opposite can also be the case, and it can prove a source of disquiet and conflict.
I så fall kan det ge upphov till oro och konflikter.
However, this painful event has led to a climate of heightened emotion, hostile to this energy source.
Den fruktansvärda händelsen har dock gett upphov till kraftig motvilja mot denna energikälla.
source (also: cradle, derivation, fountain, mother)
Investigations were also launched to locate the source of the contamination.
Utredningar tillsattes också för att lokalisera föroreningens ursprung.
Displays information about the source of the database and any existing operators.
Här visas information om databasens ursprung och om eventuella operatorer.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
Korruptionen är allmän i regeringskretsar och har i själva verket sitt ursprung där.
source (also: catchment)
volume_up
täkt {o.pl.}

Context sentences for "source" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ni påstår att Europeiska socialfonden inte får vara den enda finansieringskällan.
EnglishWhen ODBC or the address book driver is accessed the Data Source dialog opens.
Vid åtkomst till ODBC eller adressboksdrivrutinen öppnas dialogrutan Datakälla.
EnglishIt is, moreover, a clean source of energy that does not produce any CO2 emissions.
Den är dessutom en ren energikälla som inte producerar några koldioxidutsläpp.
EnglishMr President, the most important renewable energy source is hydroelectric power.
Herr talman! Av de förnybara energikällorna är vattenkraften den viktigaste.
EnglishMembers of Parliament are a very important source of information for many citizens.
Parlamentsledamöter är en mycket viktig informationskälla för många medborgare.
EnglishThere are two options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
EnglishIf we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
Om vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi gå till botten med problemet.
EnglishWe need UN troops between Serbia and Kosovo, because that is the source of the evil.
Vi måste ha FN-trupper mellan Serbien och Kosovo, för därifrån kommer det onda.
EnglishOil is a costly, non-renewable energy source, which should not be used wastefully.
Olja är en kostsam och icke-förnybar energikälla, som inte bör användas slösaktigt.
EnglishA professional club's greatest source of revenue is the sale of television rights.
Försäljningen av tv-rättigheter är den viktigaste inkomstkällan för en proffsklubb.
EnglishThe EU is the main source of financial, economic and technical aid for Africa.
EU är den största givaren av finansiellt, ekonomiskt och tekniskt stöd till Afrika.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
En annan positiv detalj är jordbruket, som tidigare varit ett stort bekymmer.
EnglishThis is where you change the password of the selected user for this data source.
Här ändrar du lösenordet för en markerad användare för den här datakällan.
EnglishOn the General tab page, enter a name for this data source in the Name box.
Under fliken Allmänt kan du ange ett namn för den här datakällan i fältet Namn.
EnglishTobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.
Tobaksodling utgör den enda inkomstkällan för ungefär 130 000 europeiska jordbrukare.
EnglishIt is a source of inspiration for millions and huge sums of money are involved in it.
Den entusiasmerar enorma människoskaror och där rör sig svindlande penningsummor.
EnglishThere are three options for reporting inappropriate photos based on the image source.
Det finns två alternativ för att rapportera olämpliga foton utifrån bildkällan.
EnglishAt this point I wonder who is actually the source of Europe’s constitution.
Kommen så långt undrar jag vem som verkligen ligger bakom Europas konstitution.
EnglishOrganize in the list box and start the queries on the current data source.
I listrutan administrerar och startar du sökningarna för den aktuella datakällan.
EnglishHowever, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.
Jag ställer mig däremot inte bakom synen på kärnkraft som ren energikälla.