Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Swedish translation for "spell"

 

"spell" Swedish translation

Results: 1-38 of 318

spell {noun}

spell (a short period of time) {noun} (also: season, tide, time)

tid {comm. gen.}

The rejection of the proposed directive on takeover bids will spell the end of any serious attempts to harmonise financial services in the European Union for a long time to come.

Förkastandet av förslaget till direktiv om uppköpserbjudanden ger för lång tid dödsstöten till varje seriöst försök till harmonisering av finansiella tjänster i Europeiska unionen.

- (FR) The rejection of the proposed directive on takeover bids will spell the end of any serious attempts to harmonise financial services in the European Union for a long time to come.

. (FR) Förkastandet av förslaget till direktiv om uppköpserbjudanden ger för lång tid dödsstöten till varje seriöst försök till harmonisering av finansiella tjänster i Europeiska unionen.

spell (a short period of time) {noun}

kort period {comm. gen.} [ex.]

spell {noun} (also: magic, enchantment, charm)

förtrollning {comm. gen.}

to spell {verb}

to spell [spelt; spelled|spelt; spelled] {vb} (also: to pose, to mean, to involve, to imply)

The accession of our friends to the EU will not spell an end to the difficulties.

Våra vänners anslutning kommer inte att innebära slutet på svårigheterna.

Neither should this, to my mind, spell the painful end of muskrats.

Jag anser inte heller att detta borde innebära ett smärtsamt slut för bisamråttorna.

Nor will that spell the death of small and medium-sized enterprises.

Det kommer inte att innebära slutet för de medelstora företagen.

Another year like that will spell the end for 200 000 farms.

Ännu ett år som det förra kommer att innebära slutet för 200 000 jordbruk.

This could well spell failure in terms of meeting our Kyoto commitments.

Det kan mycket väl innebära att vi misslyckas med att uppfylla våra åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

to spell [spelt; spelled|spelt; spelled] {vb} (also: to mean, to matter, to imply, to denote)

A 25 member Commission does not necessarily spell trouble.

Det behöver inte nödvändigtvis betyda problem med en kommission som består av 25 ledamöter.

Accepting Turkey into the European Union will set a dangerous precedent that will spell the end of Europe as we know it today.

Att låta Turkiet ansluta sig till EU kommer att skapa ett riskfyllt prejudikat som kan betyda slutet för det EU som vi i dag känner.

to spell [spelt; spelled|spelt; spelled] {vb} [Amer.] (also: to replace, to repair, to remunerate, to recompense)

You want me to spell it out for you?

Vill du att jag ska stava det åt dig?

to spell [spelt; spelled|spelt; spelled] {vb} [Amer.] (also: to replace, to relieve, to succeed, to supplant)

to spell [spelt; spelled|spelt; spelled] {vb} (also: to leak, to undermine)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "spell":

 

Similar translations

Similar translations for "spell" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "spell" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I have seen something quite remarkable during my spell in the Chair this evening.

Det är häpnadsväckande, det jag har fått uppleva här i kväll som vice ordförande.

It spells out clearly the importance of investment in research and development.

I förslaget framhålls tydligt vikten av investeringar i forskning och utveckling.

You can temporarily disable the spell-checker for the field you're typing in.

Du kan inaktivera stavningskontrollen tillfälligt för det fält som du skriver i.

When you're done, click the Spell check button again to turn off the feature.

När du är klar klickar du på Stavningskontroll igen så att funktionen inaktiveras.

The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.

Förtrollningen håller på att brytas, och shamanens besvärjelser förlorar sin kraft.

As far as excessive paper is concerned, the dilemma is spelt out by Mrs Morgan.

Vad gäller för mycket pappersarbete redogjorde Morgan noggrant för problemet.

What is not spelled out is nonetheless what a lot of people are obviously thinking.

Det som inte uttrycks i klartext är ändå någonting som uppenbarligen många tänker.

There are many people in China for whom this agreement does not spell good news.

Det finns många människor i Kina för vilka detta avtal inte är goda nyheter.

I had hoped that the Commission would spell out the options more carefully.

Jag hade hoppats att kommissionen skulle presentera valmöjligheterna mer ingående.

One thing alone is lacking, and, speaking for our group, I will spell out what it is.

En enda sak fattas, och som talesman för min grupp skall jag tala om vad det är.

That is why I should like to refer to Amendment No 34, which spells this out clearly.

Därför vill jag peka på ändringsförslag 34 i vilket det står bra formulerat.

It has to be spelled out and explicit and that is what our amendments have done.

Det måste sägas rent ut och uttryckligt och det är vad våra ändringsförslag har gjort.

This would spell disaster, both for our climate and for our credibility.

Det kan leda till en katastrof, både för vårt klimat och vår trovärdighet.

What we have is a mosaic of histories that together spell History writ large.

Vad vi har är en mosaik av historier som tillsammans bildar en historia i större format.

Then the Commission spelt out its position, a clear and lawful position.

Kommissionen klargjorde sedan sin ståndpunkt – en tydlig och laglig ståndpunkt.

If nothing is done, the EU will not embrace the aims spelt out in that agreement.

Görs ingenting kommer EU inte att uppnå målsättningarna i Kyoto-avtalet.

Clearly there is no objection to that because the Treaty spelled it out.

Helt klart finns ingen invändning mot detta eftersom fördraget klart uttalar detta.

I am grateful to the rapporteur for spelling out these effects in Amendments Nos 1 and 2.

Jag tackar föredraganden för att dessa effekter anges i ändringsförslag 1 och 2.

As for you Liberals, you should break the spell and stand up for a liberal policy.

Ni liberaler, bryt förtrollningen och stå upp för en liberal politik.

Future technology in the hands of these people could spell disaster.

Framtidens teknologi i nutida människors händer kan få katastrofala följder.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the Japanese-English dictionary.