EN subscriber
play_circle_outline
{noun}

subscriber
The maximum length of time for which a telecommunications undertaking may enter into an agreement with a subscriber will be limited to 24 months.
Ett telekommunikationsbolag får inte sluta avtal med en abonnent för längre tid än 24 månader.
Other possible models include a subscriber-pays model.
Att abonnenten betalar är en av flera andra tänkbara modeller.
The Commission agrees with Parliament than an individual subscriber should not have to pay for the right to privacy and we can therefore support that amendment.
Kommissionen är enig med parlamentet om att en enskild abonnent inte skall behöva betala för att vara privat, och vi kan därför ställa oss bakom det ändringsförslaget.
subscriber (also: adherent, backer, clientele, follower)
subscriber
Nevertheless, the directive requires that subscribers and users, even if they have subscribed to a location-based service, be able to temporarily block the locating facility.
Det krävs ändå enligt direktivet att prenumeranter och användare tillfälligt skall kunna blockera lokaliseringsfunktionen även om de har anslutit sig till en lokaliseringsbaserad tjänst.
However, the Commission is not of the view that the directive requires the user or subscriber to be informed of or consent to the location prior to every single attempt by the locator to locate him.
Kommissionen anser emellertid inte att det enligt direktivet krävs att användaren eller prenumeranten informeras om eller godkänner lokaliseringen före varje enskilt lokaliseringsförsök.
subscriber (also: contributor)
subscriber (also: signatory, signer)

Synonyms (English) for "subscriber":

subscriber

Context sentences for "subscriber" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, the issue of public subscriber directories remains to be solved.
Till sist återstår det att lösa frågan om offentliga abonnentförteckningar.
EnglishThe arrival of subscriber television in the life of citizens has radically changed its social role.
Betal-tevens intåg i medborgarnas vardag har genomgripande förändrat televisionens roll.
EnglishThirdly, we said that subscriber line differentiation will be a part of the new legislation.
För det tredje meddelade vi att uppdelningen av anslutningarna kommer att utgöra en del av den nya lagstiftningen.
EnglishThirdly, we said that subscriber line differentiation will be a part of the new legislation.
För det andra kommer man med konkurrenspolitiska medel att undersöka om en dominerande ställning i lokalnätet missbrukas.
EnglishMr President, Ms Kauppi is right when she says that subscriber line differentiation is a very important issue.
Herr talman! Ledamot Kauppi har rätt när han säger att uppdelningen av anslutningarna är en speciellt viktig målsättning.
EnglishThis EU ePrivacy Directive provides that location data may be used, but only with the consent of the subscriber or user.
Den 26 oktober 2004 offentliggjordes en rapport från Amnesty International om massvåldtäkter i Demokratiska republiken Kongo.
EnglishFirstly, we made a recommendation regarding a procedure to be followed in order to differentiate between subscriber lines.
För det första har vi gett ut en rekommendation avseende det förfaringssätt som skall iakttas då man delar upp anslutningar.
EnglishIn this case the subscriber will be notified about the procedure followed by the joint Transparency Register Secretariat for deleting a record from the database.
Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat underrättar i så fall den berörda organisationen om vilka uppgifter som raderas.
EnglishThere is a need for diversity, but now more standards are being sought for Digital Subscriber Lines with the help of which it will be possible to upgrade the network.
Mångfald är nödvändigt, men nu efterlyses fler standarder för Digital Subscriber Lines, med vilkas hjälp man kan uppgradera näten.
EnglishIf the caller were to withhold their telephone number, then in accordance with the directive, it should be possible for the subscriber to decline the call automatically.
Om nummerpresentationen skulle blockeras av den som ringer upp, måste deltagaren enligt nämnda direktiv ha möjlighet att direkt avvisa samtalet.
EnglishThis means that if a telephone call were to come in and the number of the caller were not passed on, then it could automatically be refused, if that is what the subscriber wished to do.
Det betyder att om ett samtal kommer utan att det uppringande numret indikeras, kan man - om man vill - direkt vägra att ta emot det.
EnglishYou said today, when dealing with Mr van Velzen' s report, that subscriber line differentiation is, in your opinion, a very important part of the eEurope initiative.
Ni sade i dag vid behandlingen av van Velzens betänkande att uppdelningen av anslutningarna enligt er egen åsikt är en mycket viktig del av eEurope-initiativet.