Professional translators one click away

English-Swedish translation for "subscriber"

 

"subscriber" Swedish translation

Results: 1-34 of 40

subscriber {noun}

subscriber {noun}

prenumerant {comm. gen.}

subscriber {noun}

abonnent {comm. gen.}

The maximum length of time for which a telecommunications undertaking may enter into an agreement with a subscriber will be limited to 24 months.

Ett telekommunikationsbolag får inte sluta avtal med en abonnent för längre tid än 24 månader.

The Commission agrees with Parliament than an individual subscriber should not have to pay for the right to privacy and we can therefore support that amendment.

Kommissionen är enig med parlamentet om att en enskild abonnent inte skall behöva betala för att vara privat, och vi kan därför ställa oss bakom det ändringsförslaget.

Operators should not be allowed to demand payment from subscribers for guaranteeing respect for the right to privacy.

Operatörerna bör inte tillåtas ta betalt av abonnenterna för att garantera att rätten till privatliv respekteras.

Obviously there should be restrictions on phone tapping and subscribers should have the right to an ex-directory number.

Självklart skall förbud mot avlyssning gälla, och abonnenter skall ha rätt att ha hemligt nummer.

But most important was that BMI took public domain works and made arrangements of them, which they gave away for free to their subscribers.

Det viktigaste var dock att BMI tog verk ur allemansrätten, - gjorde arrangemang av dessa och gav bort dem gratis - till sina abonnenter.

subscriber {noun} (also: rooter, following, follower, clientele)

anhängare {comm. gen.}

subscriber {noun} (also: contributor)

bidragsgivare {comm. gen.}

subscriber {noun} (also: signatory, signer)

undertecknare {comm. gen.}

to subscribe {verb}

to subscribe (order and pay in advance) {vb}

prenumerera [prenumererade|har prenumererat] (beställa och betala i förväg) {vb}

Folder move succeeded, but Netscape was unable to subscribe to the new folder name.

Mappen har flyttats, men Netscape kan inte prenumerera på den nya mappen.

Folder creation succeeded, but Netscape was unable to subscribe the new folder.

Mappen har skapats, men Netscape kan inte prenumerera på den nya mappen.

Please choose which folders you want subscribed in the Subscribe window.

Välj de mappar som du vill prenumerera på i fönstret för prenumeration.

You can just go on SolarImpulse.com, ~~~ subscribe to just be informed of what we're doing.

Ni kan bara gå in på Solarimpulse.com, prenumerera för att bli informerade om det vi gör.

You must first subscribe to one or more Newsgroups beforeyou can select anything for downloading.

Du måste först prenumerera på en eller flera diskussionsgrupper innandu kan hämta något.

to subscribe {vb} (also: to sign, to endorse)

But they should not subscribe to any more resolutions against unemployment.

Men han skall i framtiden inte skriva under någon mer resolution mot arbetslösheten.

We cannot subscribe to the approach adopted by the rapporteur or to that of the Commission.

Vi kan varken skriva under på föredragandens eller kommissionens sätt att gå tillväga.

Having said that, I would like to edit what has been said, and to which I subscribe.

Nu när jag har sagt detta vill jag stryka det och sedan skriva under.

However, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.

Jag kan emellertid inte skriva under på de metoder och alternativ som beskrivs i detta betänkande.

Have they understood that they must subscribe to a federal union, in advance and without discussion?

Har de förstått att de ska skriva under på dess federala natur, i förväg och utan diskussion?

to subscribe {vb} (also: to contribute)

bidra med {vb}

to subscribe (order and pay in advance) {vb}

abonnera [abonnerade|har abonnerat] (beställa och betala i förväg) {vb}

They will be able to do so without having to subscribe to Sky Sports, an option which previously did not exist.

De kommer att kunna göra det utan att vara tvungna att abonnera på Sky Sports, en valmöjlighet som förut saknades.

to subscribe {vb} (also: to autograph, to sign, to undersign)

I believe that all nations must subscribe to policies of sustainable economic development and invest in renewable energy sources.

Jag anser att alla nationer måste underteckna en politik med hållbar ekonomisk utveckling och investera i förnybara energikällor.

I therefore appeal to all Member States of the European Union without exception to subscribe, in the interests of all citizens of the Union, to this European consensus.

Därför ber jag alla medlemsstater i Europeiska unionen att utan undantag, i alla unionsmedborgares intresse, underteckna denna europeiska överenskommelse.

to subscribe {vb} (also: to provide, to present, to pay, to impart)

skänka {vb}

to subscribe {vb} (also: to proscribe)

 

Synonyms

Synonyms (English) for "subscriber":

Synonyms (English) for "subscribe":

 

Context sentences

Context sentences for "subscriber" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finally, the issue of public subscriber directories remains to be solved.

Till sist återstår det att lösa frågan om offentliga abonnentförteckningar.

I hope that light represents a good system which will benefit telephone subscribers.

Jag hoppas att när vi har kommit fram kommer vi att hitta en vettig reglering för användarna.

The arrival of subscriber television in the life of citizens has radically changed its social role.

Betal-tevens intåg i medborgarnas vardag har genomgripande förändrat televisionens roll.

On this point, we fear that the proposed free service will weaken the protection of subscribers.

På den här punkten är vi rädda att den föreslagna avgiftsbefrielsen skall försvaga abonnenternas skydd.

Other possible models include a subscriber-pays model.

Att abonnenten betalar är en av flera andra tänkbara modeller.

This means that Internet subscribers can download as much as they want, and the operator pays the royalties.

Internetabonnenterna kan alltså ladda ner så mycket de vill, och operatören betalar rättigheterna.

Axis news releases will be e-mailed to subscribers

Så snart Axis nyheter blivit publika e-postas de

Thirdly, we said that subscriber line differentiation will be a part of the new legislation.

För det tredje meddelade vi att uppdelningen av anslutningarna kommer att utgöra en del av den nya lagstiftningen.

As soon as a report is made public, subscribers will

Så snart en Axis rapport publicerats meddelas

The national central banks shall be the sole subscribers to and holders of the capital of the European Central Bank.

    De nationella centralbankerna skall vara de enda tecknarna och innehavarna av kapital i Europeiska centralbanken.

Thirdly, we said that subscriber line differentiation will be a part of the new legislation.

För det andra kommer man med konkurrenspolitiska medel att undersöka om en dominerande ställning i lokalnätet missbrukas.

Mr President, Ms Kauppi is right when she says that subscriber line differentiation is a very important issue.

Herr talman! Ledamot Kauppi har rätt när han säger att uppdelningen av anslutningarna är en speciellt viktig målsättning.

Firstly, we made a recommendation regarding a procedure to be followed in order to differentiate between subscriber lines.

För det första har vi gett ut en rekommendation avseende det förfaringssätt som skall iakttas då man delar upp anslutningar.

This EU ePrivacy Directive provides that location data may be used, but only with the consent of the subscriber or user.

Den 26 oktober 2004 offentliggjordes en rapport från Amnesty International om massvåldtäkter i Demokratiska republiken Kongo.

In this case the subscriber will be notified about the procedure followed by the joint Transparency Register Secretariat for deleting a record from the database.

Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat underrättar i så fall den berörda organisationen om vilka uppgifter som raderas.

You said today, when dealing with Mr van Velzen' s report, that subscriber line differentiation is, in your opinion, a very important part of the eEurope initiative.

Ni sade i dag vid behandlingen av van Velzens betänkande att uppdelningen av anslutningarna enligt er egen åsikt är en mycket viktig del av eEurope-initiativet.

There is a need for diversity, but now more standards are being sought for Digital Subscriber Lines with the help of which it will be possible to upgrade the network.

Mångfald är nödvändigt, men nu efterlyses fler standarder för Digital Subscriber Lines, med vilkas hjälp man kan uppgradera näten.

A crucial issue in subscribers ' confidence in the trustworthiness of legal transactions concluded electronically on the Internet is the legal validity of such actions.

En avgörande fråga när det gäller deltagarnas förtroende för tillförlitligheten i elektroniska affärer på Internet är den rättsliga giltigheten av sådana förfaranden.

If the caller were to withhold their telephone number, then in accordance with the directive, it should be possible for the subscriber to decline the call automatically.

Om nummerpresentationen skulle blockeras av den som ringer upp, måste deltagaren enligt nämnda direktiv ha möjlighet att direkt avvisa samtalet.

If the rating agency is paid by an issuer, rather than by subscribers, it casts doubts regarding the possibility of 'downgrade rigidity ' when ratings are updated.

Om ett kreditvärderingsinstitut betalas av en emittent, snarare än av tecknare, sprider det tvivel om möjligheten med en ” nedvärderingsstränghet ” när värderingarna uppdateras.
 

Forum results

"subscriber" translation - forum results

 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la Hindi-English dictionary.