Got time to kill?

Try our Hangman game

English-Swedish translation for "sympathy"

 

"sympathy" Swedish translation

Results: 1-34 of 247

sympathy {noun}

sympathy {noun} (also: involvement, influx, co-operation, concern)

Commissioner Solbes and all my Spanish colleagues have my heartfelt sympathy.

Kommissionär Pedro Solbes och alla mina spanska kolleger har mitt djupa deltagande.

Finally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.

Slutligen vill jag uttrycka mitt deltagande och högaktning för våra vänner i Japan.

We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.

Det har uttryckts solidaritet och deltagande. Vi har även hört erbjudanden om hjälp.

Mr President, firstly I would like to express my sympathy to those who were affected.

Herr talman! Först skulle jag vilja framföra mitt deltagande till dem som drabbades.

I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.

Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.

sympathy {noun} (also: goodwill, congeniality, sympathize, approval)

sympati {comm. gen.}

We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.

Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.

So I have a lot of sympathy with the committee's views on the need for change.

Så jag känner mycket sympati för utskottets åsikt om ett behov av förändring.

In that respect alone, I have some sympathy with what Mr Le Gallou has just said.

Enbart av den anledningen har jag en viss sympati för vad herr Le Gallou just sade.

I have much sympathy with him, and others, in our discussions in this forum.

Jag känner stor sympati med honom, och andra, i våra diskussioner i detta forum.

I would therefore like to express my sympathy with those who have lost family members.

Jag vill därför uttrycka min sympati för de som har förlorat familjemedlemmar.

sympathy {noun} (also: fellow feeling, feeling, compassion, commiseration)

medkänsla {comm. gen.}

We have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.

Jag har haft möjlighet att uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna.

Mr President, our prayers and sympathy go to the 118 sailors and their families.

Herr talman! Vår bön och vår medkänsla gäller de 118 sjömännen och deras familjer.

We extend our profound sympathy to all those who have lost family or friends.

Vi framför vår djupaste medkänsla med alla som har förlorat familj eller vänner.

Mr President, we regularly express our sympathy with the victims of disasters.

Herr ordförande! Vi intygar regelbundet vår medkänsla med offren för olyckor.

I should first like to express my utmost sympathy to the victims of these disasters.

Jag vill först uttrycka min djupaste medkänsla med offren för dessa katastrofer.

sympathy {noun} (also: pity, compassion)

- (PL) Prime Minister, you have my sympathy and commiserations.

- (PL) Herr premiärminister! Ni har mina sympatier och mitt medlidande.

We therefore have no sympathy for Parliament for the difficulties that it is experiencing.

Därför går det inte att känna något medlidande med parlamentet när det gäller de svårigheter det möter.

I also join in the expressions of regret and sympathy in respect of ETA’s very many unnecessary victims.

Jag vill även uttrycka min sorg och mitt medlidande med ETA:s många onödiga offer.

I also join in the expressions of regret and sympathy in respect of ETA’ s very many unnecessary victims.

Jag vill även uttrycka min sorg och mitt medlidande med ETA: s många onödiga offer.

I have written to the Indian Prime Minister and the Chief Minister of Maharashtra to express our sympathy.

Jag har skrivit till Indiens premiärminister och delstaten Maharashtras chefsminister för att uttrycka vårt medlidande.

sympathy {noun} (also: fellowship, affinity)

samhörighet {comm. gen.}

I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.

Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.

sympathy {noun} (also: keeping, harmony, consonance, concord)

harmoni {comm. gen.}

sympathy {noun}

överrensstämmelse {comm. gen.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "sympathy":

 

Context sentences

Context sentences for "sympathy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I have every sympathy for European Parliament's desire to do exactly the same.

Jag har full förståelse för Europaparlamentets önskan att göra exakt det samma.

The solutions are within reach if solidarity and human sympathy are mobilised.

Lösningarna är inom räckhåll om solidariteten och medmänskligheten mobiliseras.

In the light of this sympathy, I would like to continue my response as follows.

Mot bakgrund av den insikten skulle jag vilja fortsätta mitt svar på följande sätt.

I also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.

För det första vill jag tacka alla som stödde mig och förstod min inställning.

I also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.

Jag framförde också att jag sympatiserar med och förstår det han just har gjort.

To sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.

Sammanfattningsvis är jag rädd att jag inte sympatiserar med detta direktiv.

This is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.

Louis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.

So I ask, even now, that you raise your voice and make our sympathies known.

Jag ber er att åtminstone nu visa lyhördhet i denna fråga och formulera en protest.

I have some sympathy for him, but none for the President of the Commission.

Jag har viss förståelse för honom, men det har jag inte för kommissionens ordförande.

The Committee on Agriculture did feel a degree of sympathy with these considerations.

Jordbruksutskottet hyste visserligen en viss förståelse för dessa tankar.

We would also express our sympathy to the Turkish Government and to everyone in Turkey.

Vi riktar oss även till den turkiska regeringen och till alla människor i Turkiet.

Public opinion there seems to have little sympathy with the NATO action.

Allmänheten där förefaller inte ha någon större förståelse för Natoaktionerna.

We know that this must be material sympathy and support, as well as mere moral support.

Vi är medvetna om att detta måste ske i form av både materiell hjälp och moraliskt stöd.

It seems to be difficult to arouse any sympathy for environmental standpoints.

Det verkar vara svårt att längre uppbåda förståelse för miljösynpunkter.

I think that one important reason is that there is no sympathy for the EU and its money.

Jag tror att en viktig orsak är att det inte finns någon känsla för EU och pengar.

I read between the lines a degree of personal sympathy for what we are trying to do.

Mellan raderna ser jag en personlig förståelse för det vi försöker göra.

Those are the rules but I do have some sympathy for what has been said.

Jag tycker, att man då måste säga det ena men också allvarligt beakta det andra.

I extend the sympathies of Mrs Cerdeira and myself to the relatives of the victims.

Jag framför Cerdeiras och mina egna kondoleanser till offrens anhöriga.

I have little sympathy for the casual acceptance of this kind of risk.

Jag har inte mycket förståelse för att man så tanklöst tar en sådan risk.

I am not sure what I can do as regards the buildings aspect, but you have my sympathy.

Jag är inte säker på vad jag kan göra när det gäller byggnaden, men ni har min förståelse.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la English-Korean dictionary.