English-Swedish translation for "sympathy"

EN sympathy Swedish translation

sympathy {noun}

EN sympathy
volume_up
{noun}

sympathy (also: attendance, co-operation, concern, involvement)
That is the oral amendment: sympathy for the people.
Det är mitt muntliga ändringsförslag: Deltagande med befolkningen.
We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Det har uttryckts solidaritet och deltagande. Vi har även hört erbjudanden om hjälp.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
sympathy (also: approval, commiseration, congeniality, goodwill)
volume_up
sympati {comm. gen.}
. - We voted in favour of the report in sympathy with the complainants.
. - (EN) Vi röstade för betänkandet i sympati med framställarna.
This does not mean in any way that the proposal has lost the Commission's sympathy.
Det betyder dock inte alls att förslaget förlorat kommissionens sympati.
This does not mean in any way that the proposal has lost the Commission' s sympathy.
Det betyder dock inte alls att förslaget förlorat kommissionens sympati.
sympathy (also: commiseration, compassion, feeling, fellow feeling)
volume_up
medkänsla {comm. gen.}
Sympathy is a noble virtue in politics too, but sympathy is not enough.
Medkänsla är en ädel dygd även inom politiken, men enbart medkänsla räcker inte.
Finally, of course, a word of sympathy to the families of the victims.
Till sist vill jag, naturligtvis, uttrycka min medkänsla med offrens anhöriga.
We have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.
Jag har haft möjlighet att uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna.
sympathy (also: compassion, pity)
- (PL) Prime Minister, you have my sympathy and commiserations.
Ni har mina sympatier och mitt medlidande.
We therefore have no sympathy for Parliament for the difficulties that it is experiencing.
Därför går det inte att känna något medlidande med parlamentet när det gäller de svårigheter det möter.
I also join in the expressions of regret and sympathy in respect of ETA’s very many unnecessary victims.
Jag vill även uttrycka min sorg och mitt medlidande med ETA:s många onödiga offer.
sympathy (also: affinity, fellowship)
volume_up
samhörighet {comm. gen.}
I have a very clear lack of affinity or political sympathy for Mr Chávez; a complete lack.
Jag känner ingen som helst samhörighet eller politisk sympati för Hugo Chávez.
sympathy (also: concord, consonance, harmony, keeping)
volume_up
harmoni {comm. gen.}
sympathy

Synonyms (English) for "sympathy":

sympathy

Context sentences for "sympathy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.
Jag framförde också att jag sympatiserar med och förstår det han just har gjort.
EnglishThe solutions are within reach if solidarity and human sympathy are mobilised.
Lösningarna är inom räckhåll om solidariteten och medmänskligheten mobiliseras.
EnglishI have every sympathy for European Parliament's desire to do exactly the same.
Jag har full förståelse för Europaparlamentets önskan att göra exakt det samma.
EnglishIn the light of this sympathy, I would like to continue my response as follows.
Mot bakgrund av den insikten skulle jag vilja fortsätta mitt svar på följande sätt.
EnglishThis is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
Louis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
EnglishI also expressed my sympathy and understanding for the step that he has just taken.
För det första vill jag tacka alla som stödde mig och förstod min inställning.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Sammanfattningsvis är jag rädd att jag inte sympatiserar med detta direktiv.
EnglishThose are the rules but I do have some sympathy for what has been said.
Jag tycker, att man då måste säga det ena men också allvarligt beakta det andra.
EnglishWe would also express our sympathy to the Turkish Government and to everyone in Turkey.
Vi riktar oss även till den turkiska regeringen och till alla människor i Turkiet.
EnglishIt seems to be difficult to arouse any sympathy for environmental standpoints.
Det verkar vara svårt att längre uppbåda förståelse för miljösynpunkter.
EnglishPublic opinion there seems to have little sympathy with the NATO action.
Allmänheten där förefaller inte ha någon större förståelse för Natoaktionerna.
EnglishI think that one important reason is that there is no sympathy for the EU and its money.
Jag tror att en viktig orsak är att det inte finns någon känsla för EU och pengar.
EnglishI have some sympathy for him, but none for the President of the Commission.
Jag har viss förståelse för honom, men det har jag inte för kommissionens ordförande.
EnglishI read between the lines a degree of personal sympathy for what we are trying to do.
Mellan raderna ser jag en personlig förståelse för det vi försöker göra.
EnglishThe Committee on Agriculture did feel a degree of sympathy with these considerations.
Jordbruksutskottet hyste visserligen en viss förståelse för dessa tankar.
EnglishWe are fully in sympathy with the Spanish people and very sorry to hear about it.
Vi sympatiserar fullständigt med det spanska folket och vi är väldigt ledsna att höra om det.
EnglishThis is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
Detta är en statskupp i ordets rätta bemärkelse, och vi bör inte visa någon förståelse för den.
EnglishWe have great sympathy with what Mrs Corbey is trying to achieve with this amendment.
Vi har en stor förståelse för vad Dorette Corbey försöker uppnå med detta ändringsförslag.
EnglishWe know that this must be material sympathy and support, as well as mere moral support.
Vi är medvetna om att detta måste ske i form av både materiell hjälp och moraliskt stöd.
EnglishThere would seem to be more sympathy for increasing funding for the salaries of assistants.
Man förefaller vara mer positiv till en ökning av anslagen till assistenternas löner.