English-Swedish translation for "understand"

EN understand Swedish translation

understand {adv.}

EN understand
volume_up
{adverb}

understand (also: find out)

Synonyms (English) for "understand":

understand

Context sentences for "understand" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI don't understand.
Englishto understand something
EnglishI fail to understand this, and with respect find it a discourtesy to colleagues.
Jag förstår det inte och anser det med all respekt vara ohövligt mot ledamöterna.
EnglishMr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen' s report.
Herr talman! Jag uppfattade inte vad som skulle ske med betänkandet av Sörensen.
EnglishThe Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
EnglishYou raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.
Ni har framfört juridiska invändningar som jag förstår och jag böjer mig för dem.
EnglishWe do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.
Vi förstår inte vad Frontex gjorde i somras för att hindra människor från att dö.
EnglishThe second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
En annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
EnglishBut we must understand that money and fine words do not help much in the Balkans.
Vi måste dock inse att pengar och arga ord inte hjälper särskilt mycket på Balkan.
EnglishThe Second World, as I understand it, was the then-Communist dictatorship bloc.
Den andra världen var, som jag uppfattar det, det dåtida kommunistdiktaturblocket.
EnglishI understand now that all the political groups have agreed to this being removed.
Jag har förstått att samtliga politiska grupper är eniga om att detta bör strykas.
EnglishWe understand that with certain modifications Parliament is about to follow them.
Så vitt vi förstår kommer parlamentet, med vissa modifieringar, att följa det.
EnglishAs I understand it, one of the problems found was the overload of information.
Som jag ser det var informationsöverflöde ett av de problem som identifierades.
EnglishI did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
Jag förstod vad jag röstade för i den här frågan och jag röstade helt klart emot.
EnglishIt is very important that citizens understand the differences between procedures.
Det är mycket viktigt att medborgarna förstår skillnaden mellan dessa förfaranden.
EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Jag vill därför understryka för kommissionsledamoten att ”akut” betyder ”nu”.
EnglishWe understand that it concerns point 47 in our new interinstitutional agreement.
Vi har förstått att detta rör punkt 47 i vårt nya interinstitutionella avtal.
EnglishThis is important support and we understand that the adaptation can take time.
Det är ett viktigt stöd och vi har förståelse för att omställningen kan ta tid.
EnglishWe understand those farmers who have already invested money in modernising cages.
Vi förstår de uppfödare som redan investerat pengar i att modernisera burarna.
EnglishNone of you, it appears, seems to understand the concept of international money.
Det verkar inte som att någon av er förstår konceptet med en internationell valuta.