Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "to understand"

 

"to understand" Swedish translation

Results: 1-58 of 6958

to understand {verb}

to understand [understood|understood] {vb} (also: to perceive, to penetrate, to master, to make of)

It appears that this has helped us to understand better the dangers that we face.

Det tycks som om detta har hjälpt oss att bättre förstå de faror vi står inför.

But I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.

Men jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.

No, I can understand that, but one might at least support one' s own proposals.

Nej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.

We understand this refusal, and we are trying to understand and respond to it.

Vi förstår detta förkastande, och vi försöker att förstå det och svara på det.

We need to understand why they've done the pension accounting the way they have.

Vi måste förstå varför de har utformat pensionsbokföringen på det sätt som de har.

to understand [understood|understood] {vb} (also: to read, to decode, to decipher, to construe)

Because it would be very sad if we were to understand it as such.

Det skulle nämligen vara mycket sorgligt om det är meningen att vi ska tolka det på det sättet.

Mr Posselt, anyone who reads it must understand it that way; there is no other way to understand it.

Alla som läser punkten måste tolka den på det här sättet. Det finns inget annat sätt att tolka den på.

This is how the European Commission needs to understand this call for action by the European Parliament.

Det är så Europeiska kommissionen ska tolka Europaparlamentets uppmaning att vidta åtgärder.

The splendid thing about them is that you can understand them as Christian values if you are a Christian.

Det storartade med dem är att man kan tolka dem som kristna värden om man är kristen.

To seek to understand the causes of terrorism should not be understood as being in any way soft on terrorism or on the terrorists.

Att försöka tolka terrorismens orsaker skall inte förstås som ett slags svärmeri för terrorismen eller terrorister.

to understand [understood|understood] {vb} (also: to perceive, to grasp, to cotton on, to conceive of)

I fail to understand how we can take a decision without the Commissioner's reply.

Jag förstår inte hur vi skall kunna fatta beslut utan att kommissionären har svarat.

I understand if you ask me to do so, but it is not me who can take this decision.

Jag förstår att ni ber mig göra det, men det är inte jag som kan fatta det beslutet.

Member of the Commission. - Mr President, I shall be brief, because I understand we are under pressure of time.

ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman! Jag ska fatta mig kort eftersom jag inser att vi har ont om tid.

If we can vote today, the college of Commissioners, as I understand it, could consider the matter this afternoon.

Om vi kan rösta i dag skulle kommissionskollegiet, såvitt jag förstått, kunna fatta beslut i frågan i eftermiddag.

As I understand it, this is an oral question rather than a speech, and so I will try to keep it very brief.

Som jag förstår det är detta en muntlig fråga och inget anförande, så jag skall försöka att fatta mig mycket kort.

to understand [understood|understood] {vb} (also: to perceive, to cotton on, to conceive, to comprehend)

It is about writing in clear, jargon-free language that ordinary people can understand.

Det handlar om att skriva på ett tydligt, jargongfritt språk som vanligt folk kan begripa.

I believe that Member States should understand something about what has happened now.

Jag anser att medlemsstaterna borde begripa något av det som sker nu.

The people do not therefore understand why this cannot extend to oil products.

Folk har då svårt att begripa att det inte gäller oljeprodukterna.

Mr President, if you understand this, than I must congratulate you.

Herr ordförande, om ni kan begripa det så begriper jag det också.

I therefore do not understand why we are being accused of racism.

Det är med andra ord omöjligt att begripa anklagelsen om rasism!

to understand [understood|understood] {vb} (also: to mean, to intend, to imply, to get at)

Secondly, we have another problem I hope you will understand.

För det andra, vi har ännu ett problem som jag hoppas att man skall ha förståelse för.

The outside world would not understand a delay or refusal from the European Union.

Världen utanför skulle inte ha förståelse för en försening eller ett avslag från Europeiska unionens sida.

Please understand that there was great confusion in the Chamber at that point and I did not see you.

Vänligen ha förståelse för att det rådde stor oreda i kammaren vid den tidpunkten och att jag inte såg er.

I have another engagement now and I know he will understand my reason for leaving.

Jag är nu upptagen på annat håll och jag vet att han kommer att ha förståelse för mitt skäl att avlägsna mig.

Undoubtedly, Lithuanian society remains, by and large, conservative and we should understand that.

Det litauiska samhället är otvivelaktigt fortfarande konservativt i stort, och vi bör ha förståelse för detta.

We also receive complaints that Community institutions are hard to understand.

Vi får också många klagomål på att gemenskapsinstitutionerna är svåra att förstå sig .

Economic aid is a means of exerting pressure that we can understand, if you tell us that you want to use it, but you say that you do not.

De ekonomiska stöden är ett påtryckningsmedel som man kan förstå sig , om ni säger att ni vill använda er av dem, men ni säger att ni inte vill det.

to understand [understood|understood] {vb} (also: to know)

It is essential to understand the situation of each of the forms of transport.

Det är nödvändigt att vara insatt i situationen för vart och ett av transportslagen.

understand {adverb}

understand {adv.} (also: find out)

underfund {adv.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "understand":

 

Similar translations

Similar translations for "to understand" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "to understand" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

You raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.

Ni har framfört juridiska invändningar som jag förstår och jag böjer mig för dem.

We do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.

Vi förstår inte vad Frontex gjorde i somras för att hindra människor från att dö.

The Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.

Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.

I fail to understand this, and with respect find it a discourtesy to colleagues.

Jag förstår det inte och anser det med all respekt vara ohövligt mot ledamöterna.

And there's been a revolution in our understanding of machine learning recently.

Och det har nyligen skett en revolution i vår förståelse kring maskininlärning.

By Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.

På onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.

And I'd heard that from the people who really understood what conflict was about.

Och jag hörde det från människor som verkligen visste vad en konflikt handlar om.

I fully understand the concerns of Parliament regarding exports for recycling.

Jag har full förståelse för parlamentets farhågor angående export för återvinning.

As I understand it, one of the problems found was the overload of information.

Som jag ser det var informationsöverflöde ett av de problem som identifierades.

We understand that with certain modifications Parliament is about to follow them.

Så vitt vi förstår kommer parlamentet, med vissa modifieringar, att följa det.

The Second World, as I understand it, was the then-Communist dictatorship bloc.

Den andra världen var, som jag uppfattar det, det dåtida kommunistdiktaturblocket.

I understand now that all the political groups have agreed to this being removed.

Jag har förstått att samtliga politiska grupper är eniga om att detta bör strykas.

But we must understand that money and fine words do not help much in the Balkans.

Vi måste dock inse att pengar och arga ord inte hjälper särskilt mycket på Balkan.

This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.

Så kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.

I did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.

Jag förstod vad jag röstade för i den här frågan och jag röstade helt klart emot.

It is very important that citizens understand the differences between procedures.

Det är mycket viktigt att medborgarna förstår skillnaden mellan dessa förfaranden.

She should understand our point of view, however, and pay due attention to it.

Hon borde dock ha större förståelse för våra argument och lyssna mer på dessa.

Mr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen' s report.

Herr talman! Jag uppfattade inte vad som skulle ske med betänkandet av Sörensen.

I understand that a new edition of the Rules of Procedure is to be published soon.

Jag har förstått att den nya versionen av arbetsordningen snart ska publiceras.

That is exactly what I wanted to do and I hope that the Poles understand that.

Det är precis vad jag ville göra, och jag hoppas att polackerna förstår detta.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.