Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Swedish translation for "to verify"

 

"to verify" Swedish translation

Results: 1-38 of 198

to verify {verb}

to verify [verified|verified] {vb} (also: to monitor, to hold down, to govern, to go over)

I think we should only decide on matters that we can also guarantee and verify.

Jag menar, vi bör bara besluta sådant som vi också kan gå i god för och kontrollera.

Please verify that your Advanced Preferences are set correctly and try again.

Kontrollera att värdena i Avancerade inställningar stämmer och försök igen.

Every day we need to verify whether specific reforms are being implemented in Vietnam.

Vi måste dag för dag kontrollera att konkreta reformer genomförs i Vietnam.

Please verify that your email address is correctin your Mail preferences and try again.

Kontrollera att e-postadressen är korrekt i inställningarna för e-post och försök igen.

This makes it possible to verify that the message actually came from you.

Det gör det lättare att kontrollera att meddelandet faktiskt kommer från dig.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to corroborate, to confirm, to certify, to acknowledge)

We may sometimes ask you to verify that your recovery email address is still correct.

Vi kan ibland be dig att bekräfta att återställningsadressen fortfarande är giltig.

Depending on your location, you may also be asked to verify your phone number.

Beroende på vilket land du bor i kan du även bli ombedd att bekräfta ditt telefonnummer.

When you create a new Google Account, you need to verify your email address.

När du skapar ett konto i Google måste du bekräfta din e-postadress.

(Note: you need to verify site ownership to see this information.)

Du måste bekräfta att du äger webbplatsen för att kunna se informationen.)

We are going to verify the strategy in the European Union's seven-year budget from 2014.

Vi kommer att bekräfta strategin i EU:s sjuåriga budget från 2014.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to authenticate)

verifiera {vb}

It is impossible to verify that this message actually came from the sender.

Det går inte att verifiera att meddelandet faktiskt kommer från den namngivne avsändaren.

   Mr Camre, firstly, I have asked all those who signed to verify.

   – Herr Camre! För det första har jag bett alla de som skrev på att verifiera detta.

At the end of the sign-up, we'll ask you to verify your submission by phone or postcard.

Vid slutet av registreringen ber vi dig att verifiera dina uppgifter via telefon eller vykort.

If it doesn't, we won't be able to verify your site ownership.

Om så inte är fallet kan vi inte verifiera att det är du som äger webbplatsen.

Once you've submitted your business information, you'll be asked to verify it before it goes live.

När du har skickat din företagsinformation behöver du först verifiera den innan den publiceras.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to prove, to make out, to evidence, to demonstrate)

Verify you have the kid.

Bevisa att du har ungen.

I would like to ask the Commissioner - assuming that he can verify that - if he has the power to prosecute the people in question for this declared and confessed discrimination.

Jag skulle vilja fråga kommissionären - förutsatt att han kan bevisa det - om han har makt att åtala människorna i fråga för denna deklarerade och erkända diskriminering.

to verify [verified|verified] {vb} (also: to evidence, to corroborate, to confirm, to certify)

bestyrka {vb}

All of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.

Alla resultat baseras på anonyma källor och är därför omöjliga att bestyrka.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "verify":

 

Context sentences

Context sentences for "to verify" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Verified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."

Dessutom visas texten Verifierad av företagsägaren vid verifierade företagsuppgifter.

We are told that this is now the case, but it still remains to be verified.

Man säger att det ser ut så i dag, sedan måste man självklart utvärdera saken.

You've verified your listing and chosen for it to no longer appears on Google.

Du har verifierat dina företagsuppgifter och valt att inte längre visa dem på Google.

Your improvements will start appearing soon after you verify them through Google Places.

Förbättringarna börjar visas så snart du har verifierat dem via Google Places.

Sites using SSL present security certificates to the browser to verify their identity.

Webbplatser som använder SSL identifierar sig för webbläsaren med ett säkerhetscertifikat.

Let them verify whether or not weapons of mass destruction were there.

Låt dem undersöka huruvida det fanns några massförstörelsevapen eller inte.

With this link address, you can give employers access to verified studies document

Med den här länkens adress kan du ge arbetsgivare tillgång till verifierade studiedokument

The implementation of EU legislation must likewise be properly verified.

Likaså bör verkställandet av EU: s lagstiftning skötas omsorgsfullt.

This function verifies if the first row of a matrix contains a certain value.

Den här funktionen kontrollerar om det står ett visst värde på den första raden i en matris.

Users cannot report problems for owner-verified business listings on Google Places.

Användare kan inte rapportera problem med ägarverifierade företagsuppgifter i Google Places.

Please keep in mind that the new listing will need to be re-verified within the new account.

Tänk på att företagsuppgifterna måste verifieras på nytt i det nya kontot.

To verify it, the life-support machine is disconnected, and that in itself can cause death.

För att konstatera det stängs livsuppehållande maskiner av, vilket i sig kan leda till döden.

If you've verified the listing within your Google Places account:

Om du har verifierat företagsuppgifterna i ditt konto på Google Places:

As long as you've verified your listing, your edits will be live within approximately one hour.

Om du har verifierat företagsuppgifterna visas ändringarna inom ungefär en timme.

That is, of course, the correct interpretation and the Presidency's services have verified this.

Naturligtvis är denna tolkning korrekt och presidiets sekretariat har kontrollerat det.

I can verify that the system we currently have in place functions excellently.

Jag kan konstatera att det system vi har idag fungerar utmärkt.

If you are the owner of this business, you can verify your business.

Om du äger det här företaget kan du göra anspråk på företaget.

However, I should like the presidency to verify whether the correct procedures have been followed.

Men jag skulle vilja att ordförandeskapet kontrollerar att allt har gått rätt till.

Mr Camre, firstly, I have asked all those who signed to verify.

Jag har ingen verifikation från de två personer som ni nämnde.

Visit Google Places to find out how to verify or remove your business listing.

Besök Google Places om du vill läsa mer om hur du verifierar eller tar bort dina företagsuppgifter.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: bagginess, bagginess, unmonitored, unmonitored, artifice

Similar words

More translations in the bab.la English-Hindi dictionary.