English-Swedish translation for "wellbeing"

EN wellbeing Swedish translation

wellbeing {noun}

EN wellbeing
play_circle_outline
{noun}

wellbeing (also: wellness)
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.
Air quality is central to our citizens' health and wellbeing.
Luftkvaliteten är av största betydelse för våra medborgares hälsa och välmående.
Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Skogarna är en viktig källa till försörjning och välmående inom gränserna.
wellbeing (also: health)
By so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.
Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.
Patients are highly interested in their own health and wellbeing.
Patienter är mycket intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande.
wellbeing
play_circle_outline
välgång {comm. gen.} [oldfsh.]
I believe that politics - functioning political systems - is the key for Africa's wellbeing.
Jag tror att politik - fungerande politiska system - är nyckeln till Afrikas välgång.
Globalisation does not necessarily mean well-being and wealth and, in many cases, it is or could be a source of inequality and greater poverty.
Globaliseringen innebär inte nödvändigtvis välgång och rikedom, för många gånger är eller kan den vara källan till orättvisor och ge upphov till en ökad fattigdom.
All sides should realise that their future and wellbeing depend on the potential to come to an understanding and build mutual relations based on peace and mutual trust.
Alla sidor måste inse att deras framtid och välgång beror på förmågan att nå en överenskommelse och skapa ömsesidiga förbindelser som bygger på fred och förtroende.
wellbeing (also: comfort, well-being)
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
The strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategin bör också innefatta åtgärder för att främja familjernas välbefinnande.
Patients are highly interested in their own health and wellbeing.
Patienter är mycket intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande.
wellbeing (also: comfort, opulence, substantiality, affluence)
Increased prosperity and wellbeing in Poland are in the interest of the whole of Europe.
Ett ökat välstånd och välbefinnande i Polen ligger i hela EU:s intresse.
You recognise the vital importance of healthy ecosystems for prosperity and wellbeing.
Ni inser vikten av friska ekosystem för välstånd och välbefinnande.
It should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.
wellbeing (also: weal, welfare)
By so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.
Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.
They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Dessa ser till miljön, djurens välfärd och upprätthållandet av den biologiska mångfalden.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Bara tillsammans kan vi uppfylla löftena om trygghet och välfärd för våra medborgare.

Synonyms (English) for "wellbeing":

wellbeing

Context sentences for "wellbeing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRadical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
Det krävs radikala åtgärder i den här frågan för våra barns hälsas skull.
EnglishOnly Europe can respond effectively and guarantee well-being and security for our countries.
Frankrike har sagt nej och Förenade kungariket uppmanas att lansera EU på nytt.
EnglishThe safety and wellbeing of Aung San Suu Kyi is obviously one of our main considerations.
Aung San Suu Kyis säkerhet är självklart en av våra främsta prioriteringar.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politiken har förpliktelser som rör allas väl och inte bara de förmögnas.
EnglishThis must not be forgotten, and we must therefore stand up for the wellbeing of these enterprises.
Detta får inte glömmas bort, och vi måste därför försvara dessa företags välmåga.
EnglishSchools and workplaces have a greater influence on mental well-being than the actual health sector.
Äldre människor måste få möjligheter att delta aktivt i det sociala livet.
EnglishIt is now absolutely clear that Mr Mugabe cares very little about the well-being of his countrymen.
Det står nu helt klart att Robert Mugabe lägger mycket lite vikt vid sina landsmäns väl.
EnglishThe Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.
Medborgarnas väl bör vara Lissabonstrategins enda prioritet.
EnglishResearch: Contribution to scientific book/anthology Innovations for Life : Design for Wellbeing.
Research: Contribution to scientific book/anthology Innovations for Life : Design for Wellbeing.
EnglishAlways considering the best interest...... and well-being of the child.
Tänk alltid på välbefinnandet...... och barnets bästa.
EnglishWith the help of implants their sense of well-being can be restored.
Med hjälp av implantat kan man här återställa jämvikten.
EnglishAnd the point is, we need to carry on increasing well-being.
hur vi sköter vår regeringspolitik och hur vi lever våra liv.
EnglishI am particularly concerned with the element of well-being at work.
Främst tänker jag på elementet well-being at work.
EnglishLet me conclude by saying that what I am opposed to are the different definitions of the animals' wellbeing.
Men vad jag är emot - låt mig avslutningsvis säga det - är definitionen av hur djuren kan må bra.
EnglishIt is, of course, easy to sympathise with Mr Pimenta's concern over the well-being of animals.
Man jag måste tyvärr vara av helt motsatt åsikt beträffande verkningarna för djurskyddet i det aktuella avtalet.
EnglishLet me conclude by saying that what I am opposed to are the different definitions of the animals ' wellbeing.
Men vad jag är emot - låt mig avslutningsvis säga det - är definitionen av hur djuren kan må bra.
EnglishWe see Moldova making clear progress towards an economy capable of providing for its citizens' well-being.
Vi ser Moldavien göra tydliga framsteg mot en ekonomi som förmår förse sina medborgare med det de behöver.
EnglishOn the contrary, preventing unnecessary transport contributes to a better environment and to the well-being of people and animals.
Ser han transporter som ett ohanterligt naturfenomen som folk är helt utlämnade åt?
EnglishBecause of their economic power, the EU and the USA have a special responsibility for wellbeing on this planet.
Just EU och USA har tack vare sin ekonomiska makt ett särskilt ansvar för välbefinnandet på denna jord.
EnglishThe economy must continue to serve social well-being, and solidarity must be the keyword of European politics.
Jag vill tacka Jean-Claude Juncker för hans ärliga ansträngningar och den europeiska glöd han har visat.