English-Swedish translation for "wellbeing"

EN wellbeing Swedish translation

wellbeing {noun}

EN wellbeing
play_circle_outline
{noun}

wellbeing (also: wellness)
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.
Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Skogarna är en viktig källa till försörjning och välmående inom gränserna.
Air quality is central to our citizens' health and wellbeing.
Luftkvaliteten är av största betydelse för våra medborgares hälsa och välmående.
wellbeing (also: comfort, well-being)
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
The strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategin bör också innefatta åtgärder för att främja familjernas välbefinnande.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.
wellbeing (also: health)
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.
Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Våra medborgares hälsa och välbefinnande går naturligtvis före allt annat.
By so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.
Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.

Synonyms (English) for "wellbeing":

wellbeing

Context sentences for "wellbeing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.
English The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.2.
    Unionen skall ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd.2.
EnglishThe sole concern of this industry is the financial well-being of its shareholders.
Denna industris främsta intresse är i själva verket aktieägarnas finansiella välstånd.
EnglishThe European Union must be clearly focussed on the well-being of the people.
Europeiska unionen måste självfallet inrikta sig på att skapa välstånd för människor.
EnglishOnly together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Bara tillsammans kan vi uppfylla löftena om trygghet och välfärd för våra medborgare.
EnglishRadical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
Det krävs radikala åtgärder i den här frågan för våra barns hälsas skull.
EnglishOnly Europe can respond effectively and guarantee well-being and security for our countries.
Frankrike har sagt nej och Förenade kungariket uppmanas att lansera EU på nytt.
EnglishOur other neighbour, Russia, has many problems that threaten our wellbeing and security.
Vår andra granne Ryssland tampas med många problem som hotar vår välfärd och säkerhet.
EnglishThe safety and wellbeing of Aung San Suu Kyi is obviously one of our main considerations.
Aung San Suu Kyis säkerhet är självklart en av våra främsta prioriteringar.
EnglishEU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.
Politiken har förpliktelser som rör allas väl och inte bara de förmögnas.
EnglishThey look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Dessa ser till miljön, djurens välfärd och upprätthållandet av den biologiska mångfalden.
English Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well-being.
    Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd.
EnglishOnly Europe can respond effectively and guarantee well-being and security for our countries.
Bara EU kan svara effektivt på detta och garantera våra länders välfärd och säkerhet.
EnglishI believe that politics - functioning political systems - is the key for Africa's wellbeing.
Jag tror att politik - fungerande politiska system - är nyckeln till Afrikas välgång.
EnglishWe could therefore genuinely improve the lever effect for the well-being of all Europeans.
Vi skulle därför verkligen kunna förbättra hävstångseffekten för alla européers välfärd.
EnglishThis must not be forgotten, and we must therefore stand up for the wellbeing of these enterprises.
Detta får inte glömmas bort, och vi måste därför försvara dessa företags välmåga.
EnglishThe reduced farm numbers have produced a lot of well-being in Europe.
Minskningen av antalet jordbruk har lett till mycket välstånd i Europa.
EnglishTheir proliferation, which brings well-being to Europe, should not be burdened with red tape.
Byråkrati får inte hindra att de sprids och bidrar till EU:s välstånd.
EnglishGood access to energy sources is a prerequisite of our well-being and of jobs and development.
God tillgång till energi är en förutsättning för vårt välstånd, för jobb, för utveckling.
EnglishSchools and workplaces have a greater influence on mental well-being than the actual health sector.
Äldre människor måste få möjligheter att delta aktivt i det sociala livet.