Daily language articles on LexioPhiles

English-Swedish translation for "wellbeing"

 

"wellbeing" Swedish translation

Results: 1-26 of 108

wellbeing {noun}

wellbeing {noun} (also: wellness)

Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders.

Skogarna är en viktig källa till försörjning och välmående inom gränserna.

People's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.

Människors välmående kan inte rätt och slätt uttryckas genom ett index eller en kurva.

For you, that might be surprising. ~~~ Can we have this kind of well-being while being sad?

För er, kan detta var överraskande, Kan vi vara välmående samtidigt som vi känner sorg?

The health and wellbeing of patients has to be at the core of the law we make in this area.

Patienternas hälsa och välmående måste stå i centrum för de lagar vi stiftar inom området.

Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.

Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.

wellbeing {noun} (also: health) [unverif.]

hälsa {comm. gen.}

Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.

Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.

To me, you can contact if you have questions about your health and wellbeing.

Till mig kan du vända dig om du har funderingar om din hälsa och ditt välbefinnande.

(PT) Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.

(PT) Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.

Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

Våra medborgares hälsa och välbefinnande går naturligtvis före allt annat.

Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.

wellbeing {noun} (also: comfort, substantiality, affluency, affluence) [unverif.]

It should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.

Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.

The European Union must be clearly focussed on the well-being of the people.

Europeiska unionen måste självfallet inrikta sig på att skapa välstånd för människor.

The sole concern of this industry is the financial well-being of its shareholders.

Denna industris främsta intresse är i själva verket aktieägarnas finansiella välstånd.

Increased prosperity and wellbeing in Poland are in the interest of the whole of Europe.

Ett ökat välstånd och välbefinnande i Polen ligger i hela EU:s intresse.

The reduced farm numbers have produced a lot of well-being in Europe.

Minskningen av antalet jordbruk har lett till mycket välstånd i Europa.

wellbeing {noun} (also: welfare, weal) [unverif.]

välfärd {comm. gen.}

Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.

Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.

(PT) Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.

(PT) Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.

Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.

Bara tillsammans kan vi uppfylla löftena om trygghet och välfärd för våra medborgare.

The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.2.

    Unionen skall ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd.2.

By so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.

Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.
välgång {comm. gen.} [oldfsh.]

I believe that politics - functioning political systems - is the key for Africa's wellbeing.

Jag tror att politik - fungerande politiska system - är nyckeln till Afrikas välgång.

Globalisation does not necessarily mean well-being and wealth and, in many cases, it is or could be a source of inequality and greater poverty.

Globaliseringen innebär inte nödvändigtvis välgång och rikedom, för många gånger är eller kan den vara källan till orättvisor och ge upphov till en ökad fattigdom.

All sides should realise that their future and wellbeing depend on the potential to come to an understanding and build mutual relations based on peace and mutual trust.

Alla sidor måste inse att deras framtid och välgång beror på förmågan att nå en överenskommelse och skapa ömsesidiga förbindelser som bygger på fred och förtroende.

wellbeing {noun} (also: comfort, well-being) [unverif.]

The strategy should also include measures to promote the well-being of families.

Strategin bör också innefatta åtgärder för att främja familjernas välbefinnande.

As a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.

Som projekt har EU handlat om fred, socialt välbefinnande, frihet och tillväxt.

This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.

Det är rätt och riktigt, eftersom det handlar om familjen och barns välbefinnande.

To me, you can contact if you have questions about your health and wellbeing.

Till mig kan du vända dig om du har funderingar om din hälsa och ditt välbefinnande.

I would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.

Jag välkomnar en ekonomisk uppskattning av deras bidrag till människors välbefinnande
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "wellbeing":

 

Similar translations

Similar translations for "wellbeing" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "wellbeing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Radical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.

Det krävs radikala åtgärder i den här frågan för våra barns hälsas skull.

EU policy should be dedicated to the well-being of all its citizens, not just the rich.

Politiken har förpliktelser som rör allas väl och inte bara de förmögnas.

The safety and wellbeing of Aung San Suu Kyi is obviously one of our main considerations.

Aung San Suu Kyis säkerhet är självklart en av våra främsta prioriteringar.

Only Europe can respond effectively and guarantee well-being and security for our countries.

Frankrike har sagt nej och Förenade kungariket uppmanas att lansera EU på nytt.

Important for physical and mental wellbeing, sport also brings communities together.

Att idrotta är inte bara bra för hälsan, utan bidrar också till större gemenskap i samhället.

Research: Contribution to scientific book/anthology Innovations for Life : Design for Wellbeing.

Research: Contribution to scientific book/anthology Innovations for Life : Design for Wellbeing.

This must not be forgotten, and we must therefore stand up for the wellbeing of these enterprises.

Detta får inte glömmas bort, och vi måste därför försvara dessa företags välmåga.

Schools and workplaces have a greater influence on mental well-being than the actual health sector.

Äldre människor måste få möjligheter att delta aktivt i det sociala livet.

It is now absolutely clear that Mr Mugabe cares very little about the well-being of his countrymen.

Det står nu helt klart att Robert Mugabe lägger mycket lite vikt vid sina landsmäns väl.

And the point is, we need to carry on increasing well-being.

hur vi sköter vår regeringspolitik och hur vi lever våra liv.

The Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.

Medborgarnas väl bör vara Lissabonstrategins enda prioritet.

After all, playing is in our make-up and benefits our health and sense of well-being.

Att leka eller spela är också något eget för människan. Det är bra för hälsan och för välbefinnandet.

With the help of implants their sense of well-being can be restored.

Med hjälp av implantat kan man här återställa jämvikten.

Always considering the best interest...... and well-being of the child.

Tänk alltid på välbefinnandet...... och barnets bästa.

We see Moldova making clear progress towards an economy capable of providing for its citizens' well-being.

Vi ser Moldavien göra tydliga framsteg mot en ekonomi som förmår förse sina medborgare med det de behöver.

Let me conclude by saying that what I am opposed to are the different definitions of the animals' wellbeing.

Men vad jag är emot - låt mig avslutningsvis säga det - är definitionen av hur djuren kan må bra.

Let me conclude by saying that what I am opposed to are the different definitions of the animals ' wellbeing.

Men vad jag är emot - låt mig avslutningsvis säga det - är definitionen av hur djuren kan må bra.

I am particularly concerned with the element of well-being at work.

Främst tänker jag på elementet well-being at work.

The economy must continue to serve social well-being, and solidarity must be the keyword of European politics.

Jag vill tacka Jean-Claude Juncker för hans ärliga ansträngningar och den europeiska glöd han har visat.

Because of their economic power, the EU and the USA have a special responsibility for wellbeing on this planet.

Just EU och USA har tack vare sin ekonomiska makt ett särskilt ansvar för välbefinnandet på denna jord.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.