Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Swedish translation for "wide range"

 

"wide range" Swedish translation

Results: 1-28 of 505

wide range {adverb}

wide range {adv.}

This report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.

Det här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.

It is a very balanced piece of work covering quite a wide range of views.

Det är ett mycket balanserat arbete och täcker ett brett spektrum av åsikter.

a wide range of

ett brett spektrum av

It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.

Detta initiativ omfattar ett brett spektrum av olika åtgärder för att minska dagens höga ungdomsarbetslöshet.

They indeed comprise a wide range of actions giving concrete expression to this strategic partnership.

De omfattar verkligen ett brett spektrum av aktiviteter där detta strategiska partnerskap kommer till uttryck.

wide {adjective}

wide {adj.} (also: expansive, broad)

vid {adj.}

It is the Commission's view that the definition in Amendment No 56 is too wide.

Det är kommissionens åsikt att definitionen i ändringsförslag 56 är för vid.

It is the Commission' s view that the definition in Amendment No 56 is too wide.

Det är kommissionens åsikt att definitionen i ändringsförslag 56 är för vid.

The safety debate and the safety work must therefore have a very wide agenda.

Därför måste säkerhetsdiskussionen och säkerhetsarbetet ha en väldigt vid dagordning.

Such a framework need not be very wide. After all, it only contains additional bans.

En sådan ram behöver inte vara särskilt vid; det rör sig ju bara om tillkommande förbud.

We would like this window to be wide open to fresh winds of cooperation.

Vi skulle gärna se att detta fönster stod på vid gavel för samarbetets friska vindar.

wide {adj.} (also: deep, broad, wideranging, broad-based)

bred {adj.}

Measures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.

Åtgärder av icke-lagstiftande slag omfattar en bred skala av verksamheter.

It is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.

Det är viktigt att vi hjälper Irak på bred front i denna svåra situation.

It is important that tomorrow we give our blessing to the project with a wide majority.

Det är viktigt att vi i morgon ger vår välsignelse till projektet med bred majoritet.

Yet these same cities are the scene of a wide rift between the haves and the have-nots.

På samma gång uppvisar dessa städer en bred klyfta mellan de som har och inte har.

They offer incentives, information and bring theatre to the attention of a wide public.

De stimulerar, informerar och uppmärksammar en bred publik på teatern.

wide {adj.} (also: extensive, expansive, broad, vast)

vidsträckt {adj.}

Specifically, can Kosovan institutions count on very wide-ranging autonomy in the future?

Konkret uttryckt: Kan institutionerna i Kosovo i framtiden räkna med en mycket vidsträckt självständighet?

Global terrorism is a new phenomenon whose extent is not yet fully known, but which has a wide reach and operational capabilities.

Global terrorism är ett nytt fenomen som vi ännu inte känner till den fulla omfattningen av, men den har vidsträckt räckvidd och operativ förmåga.

Wide consultation, I believe, is vital and expert advice will be ever more important in a field which is becoming technically more complex.

Vidsträckt konsultation är viktigt anser jag, och expertråd kommer att bli ännu viktigare inom ett området som blir alltmer komplicerat rent tekniskt.

I would add that the target group defined by the Dutch authorities is very wide and covers 43% of the Dutch population.

Jag tillägger att den målgrupp som definierats av de nederländska myndigheterna är mycket vidsträckt och omfattar 43 procent av Nederländernas befolkning.

That is what we are talking about: property in its widest sense.

Det är detta vi talar om: egendom i dess mest vidsträckta bemärkelse.

wide {adverb}

wide {adv.} (also: widely, broadly)

vitt {adv.}

We noted that the Cohesion Fund often understands the environment in too wide a sense.

Däri har vi konstaterat att begreppet miljö ofta tolkas för vitt i sammanhållningsfonderna.

In excess of another 20 relating to a wide range of topics are also under discussion.

Dessutom finns det ytterligare 20 som rör ett vitt antal ämnen som också är under diskussion.

In other words, a very wide sphere of activity must be included.

Det är alltså ett vitt fält som man måste ta med i beräkningarna.

However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.

Själva begreppet är emellertid fortfarande så vitt och abstrakt att det vore bra med vissa förtydliganden.

The subject is so wide and touches on so many areas that several reports ought actually to have been devoted to it.

Ämnet är så vitt och berör så många områden att det egentligen skulle behövas flera betänkanden om det.

wide (cricket) {adv.}

snett (i cricket) {adv.}

wide {adv.} (also: abroad)

vida omkring {adv.}

Ladies and gentlemen, 3 500 years ago, a European said in the , ‘Tell me, O muse, of that ingenious hero who travelled far and wide.

Mina damer och herrar! För 3 500 år sedan sa en europé i Odyssén ”Berätta för mig, du musa, om den där skarpsinnige hjälten som reste vida omkring.

wide {noun}

wide (cricket) {noun}

sned boll (i cricket) {noun} [ex.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "wide":

 

Similar translations

Similar translations for "wide range" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "wide range" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.

Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.

(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.

(PT) I Portugal slåss arbetstagarna för sina rättigheter inom många olika sektorer.

In my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.

Så det är enligt min uppfattning en oerhört omfattande verksamhet vi håller på med.

This is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.

Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.

I also want to recall that our agreements have a wide range of policy goals.

Jag skulle också vilja påminna om att det finns en rad politiska mål i våra avtal.

Much remains to be done and our problems have a wide range of different causes.

Det finns mycket kvar att göra och det finns en rad olika orsaker till våra problem.

Having wide-ranging influence is the surest path to the settlement of conflicts.

Att ha ett omfattande inflytande är den säkraste vägen till konfliktlösning.

There is a wide range of instruments which we need to use at European level.

Det finns en omfattande kombination av styrmedel som vi måste tillämpa på Europanivå.

This is the largest, widest-ranging, deepest-diving and oldest of all turtle species.

Detta är den största, mest variabla, äldsta och djup dykande av alla skölpaddsarter.

Biotechnology covers a wide range of powerful and sometimes controversial technologies.

Bioteknik täcker ett stort urval av mäktiga och ibland kontroversiella tekniker.

The very detail of the questions shows the wide range of issues involved.

Redan de utförliga frågeställningarna visar bredden på de problem som det handlar om.

It includes a wide range of issues, issues about which people are desperately concerned.

Det innefattar frågor av olika slag, frågor som människor bryr sig väldigt mycket om.

Well, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.

Men andra skulle säga att tio partier som finansieras är ett mycket stort antal partier.

The tourist economy characteristically cuts across an extremely wide range of areas.

Ett utmärkande särdrag för turistekonomin är att den spänner över oerhört många områden.

Google Maps is a free service that offers a wide range of functionalities.

Google Maps är en kostnadsfri tjänst som innehåller en mängd funktioner.

North-South transport would obtain a wider range of possible transit routes.

De nord-sydliga transporterna skulle få fler möjliga transiteringsleder.

This is a wide-ranging package, and the Commission has put in very solid work.

Det är ett brett paket och kommissionen har här presterat ett rejält och gediget arbete.

We have established free competition; we have liberalizations over a wide range of areas.

Vi har skapat fri konkurrens, vi har liberaliserat ett stort antal områden.

For a wide range of sectors this means the reduction and phasing out of activities.

För många sektorer innebär detta att aktiviteter minskas och avvecklas.

Mr Leinen, there is therefore a wide range of tools being put in place.

Herr Leinen! En stor mängd verktyg håller alltså på att ställas till förfogande.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

whoso · whump · why · wick · wicked · wicker · wicket · wide · wide-awake · wide-open · wide-range · widely · widely-conducted · widening · wideranging · widespread · widget · widow · widower · width · wielder

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.