Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

English-Swedish translation for "wide range"

 

"wide range" Swedish translation

Results: 1-21 of 555

wide range {adverb}

wide range {adv.}

This report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.

Det här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.

It is a very balanced piece of work covering quite a wide range of views.

Det är ett mycket balanserat arbete och täcker ett brett spektrum av åsikter.

a wide range of

ett brett spektrum av

It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.

Detta initiativ omfattar ett brett spektrum av olika åtgärder för att minska dagens höga ungdomsarbetslöshet.

They indeed comprise a wide range of actions giving concrete expression to this strategic partnership.

De omfattar verkligen ett brett spektrum av aktiviteter där detta strategiska partnerskap kommer till uttryck.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "wide range" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "wide range" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

It means lower prices and a wider range and better quality of goods and services.

Det innebär lägre priser, större utbud och bättre kvalitet på tjänster och varor.

(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.

(PT) I Portugal slåss arbetstagarna för sina rättigheter inom många olika sektorer.

However, European services, public services, are much more wide-ranging than that.

Men de europeiska tjänsterna, de offentliga tjänsterna, är betydligt bredare än så.

In my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.

Så det är enligt min uppfattning en oerhört omfattande verksamhet vi håller på med.

This is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.

Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.

I also want to recall that our agreements have a wide range of policy goals.

Jag skulle också vilja påminna om att det finns en rad politiska mål i våra avtal.

Much remains to be done and our problems have a wide range of different causes.

Det finns mycket kvar att göra och det finns en rad olika orsaker till våra problem.

Having wide-ranging influence is the surest path to the settlement of conflicts.

Att ha ett omfattande inflytande är den säkraste vägen till konfliktlösning.

There is a wide range of instruments which we need to use at European level.

Det finns en omfattande kombination av styrmedel som vi måste tillämpa på Europanivå.

This is the largest, widest-ranging, deepest-diving and oldest of all turtle species.

Detta är den största, mest variabla, äldsta och djup dykande av alla skölpaddsarter.

Measures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.

Åtgärder av icke-lagstiftande slag omfattar en bred skala av verksamheter.

Biotechnology covers a wide range of powerful and sometimes controversial technologies.

Bioteknik täcker ett stort urval av mäktiga och ibland kontroversiella tekniker.

The very detail of the questions shows the wide range of issues involved.

Redan de utförliga frågeställningarna visar bredden på de problem som det handlar om.

It includes a wide range of issues, issues about which people are desperately concerned.

Det innefattar frågor av olika slag, frågor som människor bryr sig väldigt mycket om.

Well, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.

Men andra skulle säga att tio partier som finansieras är ett mycket stort antal partier.

The tourist economy characteristically cuts across an extremely wide range of areas.

Ett utmärkande särdrag för turistekonomin är att den spänner över oerhört många områden.

Google Maps is a free service that offers a wide range of functionalities.

Google Maps är en kostnadsfri tjänst som innehåller en mängd funktioner.

North-South transport would obtain a wider range of possible transit routes.

De nord-sydliga transporterna skulle få fler möjliga transiteringsleder.

This is a wide-ranging package, and the Commission has put in very solid work.

Det är ett brett paket och kommissionen har här presterat ett rejält och gediget arbete.

We have established free competition; we have liberalizations over a wide range of areas.

Vi har skapat fri konkurrens, vi har liberaliserat ett stort antal områden.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: launch, norm-breaking, craft artist, spatiality, whilst

Similar words

whose · whoso · why · wick · wicked · wicker · wicket · wide · wide-awake · wide-open · wide-range · widely · widely-conducted · widening · wideranging · widespread · widget · widow · widower · width · wielder

Search for more words in the English-Italian dictionary.