EN work
volume_up
{noun}

work (also: duty, employment, job, occupation)
In addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Därutöver tvistar man om arbete, extra arbete och onödigt arbete.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Deras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
Work, work, work: this makes Europe competitive, and European citizens richer.
Arbete, arbete och åter arbete: det är detta som gör EU konkurrenskraftigt och EU:s medborgare rikare.
work (also: employment, job, grind, graft)
The Commission is doing good work - very good work, in fact.
Kommissionen gör ett bra jobb - ett mycket bra jobb, faktiskt.
Perhaps they could not find a job at first but found work on the other side of the border.
De kanske inte har fått jobb från början men får ett jobb på den andra sidan landsgränsen.
And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
Och spelare är villiga att jobba hårt hela tiden, om de får rätt sorts jobb.
work (also: business, declaration, duty, function)
volume_up
uppgift {comm. gen.}
However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
Det innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.
Needless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
Naturligtvis är detta en viktig uppgift för Europeiska unionen.
Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
Traian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.
work (also: action, creation, deed, effort)
This proposal is no work of the devil, nor is it a bureaucratic monster.
Detta förslag är inte djävulens verk, inte heller ett byråkratiskt monster.
The next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
Nästa verk är en ljudkänslig installation som vi tillgivet kallar "Pygméerna".
I certainly do not believe that state aid is the work of the devil.
Jag anser verkligen inte att statligt stöd är djävulens verk.
work (also: employment, occupation, pursuit)
volume_up
sysselsättning {comm. gen.}
Mr President, I have to speak about matters concerning work, social issues and employment.
Jag skall tala om arbetsmarknadsfrågor, socialfrågor och sysselsättning.
Article 23 states that 'Everyone has the right to work, to free choice of employment... '.
Artikel 23: " Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning...
They go straight from being exploited in illegal work to being expelled.
De går direkt från att utnyttjas i illegal sysselsättning till att förvisas.
work (also: ante, deposit, effort, input)
volume_up
insats {comm. gen.}
In this regard I would like to thank the rapporteur for her excellent work.
Jag vill i detta sammanhang tacka föredraganden för hennes utmärkta insats.
In addition to that, I should like to thank the Secretariat for its work.
Jag vill också tacka generalsekretariatet för dess insats.
   Mr President, I am particularly grateful to the rapporteur for his work.
Jag är särskilt tacksam mot föredraganden för hans insats.
work (also: paid work)
Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
(DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
The fifth section deals with combining work and household.
I det femte kapitlet handlar det om att förena förvärvsarbete med familjeliv och hushållsarbete.
work (also: chore, duty, occupation, pursuit)
volume_up
syssla {comm. gen.}
Furthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
För att underlätta arbetet har ordförandeskapet även inrättat en arbetsgrupp som endast kommer att syssla med den här frågan.
If we want to do real legislative work, then I invite you to discuss compromise, but you will then have to demonstrate your capacity for it.
Om vi verkligen vill syssla med lagstiftning bjuder jag in er till kompromissamtal, men då måste ni också visa kompromissvilja.
I would also stress that this body must concern itself only with in-house detective work, the identifying of fraud within the EU institutions.
Jag vill dock betona att den här instansen endast borde syssla med intern utredning, alltså med bedrägerier inom EU-institutionerna.
work (also: effort, offspring, progeny)
And it is increasingly common for authors to pay to have their work published.
Dessutom blir det allt vanligare att författarna får betala för att få sina alster publicerade.
Mr President, many of you this week will have noticed the exhibition about the work of Herman Hesse in the Spinelli building.
Många av er har säkert under veckan lagt märke till utställningen om Herman Hesses alster i Spinellibyggnaden.
Again and again, I am surprised by the enthusiasm shown for our work by visitors to this House and by the positive frame of mind in which they leave it.
Ledamöterna borde ha möjlighet att tillgå dessa EU-producerade alster i syfte att tillgängliggöra dem för skolor, universitet och andra berörda parter.
work (also: act, deed)
volume_up
gärning {comm. gen.}
We all admire him for his vivacity and his enormous enthusiasm for his parliamentary work.
Vi beundrar honom alla därför att han är full av iver och intresse för sin gärning som parlamentariker.
work (also: business, duty)
Many women can opt to have careers and go out to work if they are given help with practical tasks - perhaps that is the case for some of the women in this Chamber.
Många kvinnor kan välja att göra karriär och komma ut i arbetslivet, om de får hjälp med praktiska göromål - måhända är det fallet för några av kvinnorna i denna församling.
work (also: business)
volume_up
bestyr {n} (göromål)
work (also: needlecraft, needlework)
work

trending_flat
"specified pursuits"

work (also: action, activity, agency, business)
volume_up
verksamhet {comm. gen.}
The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Lösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.
Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
We must, therefore, enhance the work of the intelligence services.
Det gäller således att stärka underrättelsetjänsternas verksamhet.

Context sentences for "work" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Englishextra work order cost containment
begränsning av kostnader för tilläggsarbeten
Englishextra work order
Englishto work well under pressure
Englishto be off work
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
EnglishContinuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
EnglishThe European Parliament is ready to work directly with the national parliaments.
Europaparlamentet är berett att samarbeta direkt med de nationella parlamenten.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishMadam President, I should like to begin by thanking the rapporteur for his work.
Fru ordförande! Jag vill börja med att tacka föredraganden för hans betänkande.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishWe want, instead, to work together with Islamic states, in peace and as partners.
Det vi vill är att samarbeta med de muslimska länderna, i fred och samförstånd.
EnglishWe have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.
Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.
EnglishMay I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
Jag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
EnglishWe are talking about health and safety at work and working hours in particular.
Vi talar om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och om arbetstiderna i synnerhet.
EnglishWomen must be brought in at all stages of development work and in all policies.
Kvinnorna skall involveras i alla led av utvecklingssamarbetet och i all politik.
EnglishI hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.
Det hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.