Synonyms

work: exercise · work out · sour

more (20)
Search for the most beautiful word
excessive
to move to pity

VOTE NOW

English-Swedish translation for "to work"

 

"to work" Swedish translation

Results: 1-229 of 16975

to work {verb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to model upon, to model on, to make, to go)

However, there are three areas where significant work still remains to be done.

Det finns emellertid tre områden där mycket arbete fortfarande återstår att göra.

I mean, there's so much work to be done, and he can't afford to lose that time.

Jag menar, det är så mycket att göra, och han har inte råd att förlora något tid.

We absolutely must do something with the reform of the European Commission's work.

Vi måste absolut göra någonting för att reformera Europeiska kommissionens arbete.

The European Commission must now be able to do its work in complete independence.

Europeiska kommissionen måste nu få möjlighet att göra sitt arbete helt oberoende.

You very quickly work out what is it that you've got to do to fathom that out.

Det går väldigt fort till att förstå vad man måste göra för att åstadkomma det.

to work [worked|worked] {vb} (also: to operate, to labour, to keep at, to job)

The Commission continues to work towards full implementation of these agreements.

Kommissionen fortsätter arbeta mot ett fullständigt genomförande av dessa avtal.

The Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.

Kommissionen är redo att arbeta med detta ordförandeskap och alla medlemsstater.

In reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.

I realiteten måste vi plocka upp skärvorna och arbeta vidare mot nästa möjlighet.

I look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.

Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.

I am not an actor, I want to work for the interests of Europe and its citizens.

Jag är ingen skådespelare; jag vill arbeta för europeiska medborgares intressen.

to work [worked|worked] {vb} (also: to reach, to pass, to move, to keep)

They know how much hard work had to be done in order to join the European Union.

Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att med i Europeiska unionen.

They should be better prepared for change and be able to enter new spheres of work.

De måste bli bättre rustade för förändringar och kunna in på nya arbetsområden.

That is to say, to find the underlying causes of war and to work to resolve them.

Det vill säga, att till orsakerna till kriget och arbeta för att lösa dem.

(GA) I approve of the Commission's projected legislative and work programme.

(GA) Jag stöder kommissionens förslag till lagstiftnings- och arbetsprogram.

There are at present 13 million people within the EU who do not have any work to go to.

Inom EU finns det i dag 13 miljoner människor som inte har något arbete att till.

(Laughter) She should not go into banking, for example, or work at a cash register.

(skratt) Hon bör t ex inte jobba inom bankväsendet, eller arbeta som kassörska.

And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.

Och spelare är villiga att jobba hårt hela tiden, om de får rätt sorts jobb.

Is it possible for anybody in this world to work together to make it better?

Är det möjligt för någon i denna värld att jobba tillsammans och göra det bättre?

The distance learning allow her to work part time and do not need to take any loans.

Distansstudierna gör att hon kan jobba deltid och inte behöver ta något studielån.

We said we'd work on that antigravity stuff tomorrow, but something came up.

Vi skulle jobba på antigravitations - läxan imorgon, men något kom i vägen.

to work [worked|worked] {vb} (also: to practise, to practice, to exert, to bestow)

There is also every reason to use the TEN funds for the reconstruction work.

Det är även befogat att använda TEN-medlen till förmån för återuppbyggandet.

I believe that this is the terminology that we should use in our internal work.

Jag anser att det är denna terminologi vi bör använda i vårt interna arbete.

There are many good examples given, which we can use in our continued work.

Det finns många goda exempel däri som vi kan använda i vårt fortsatta arbete.

Only those who work particularly hard could use up the entire allowance.

Endast de som arbetar särskilt hårt borde kunna använda hela ersättningen.

We have to work for them, using this Constitution as the basis for our work.

Vi måste jobba för att uppnå dem och använda denna konstitution som grund för vårt arbete.

to work [worked|worked] {vb} (also: to operate, to function, to act, to be in order)

Nonetheless, I hope that that will work but we are going to have to be realistic.

Jag har ändå hopp om att det kommer att fungera. Vi måste också vara realistiska.

If the proposal is unworkable, it will not be made to work here in Parliament.

Om förslaget är ogenomförbart kommer det inte att börja fungera här i parlamentet.

That means that the interaction between financial markets and oil markets can work.

Det innebär att samspelet mellan finansmarknaderna och oljemarknaderna kan fungera.

It is a question of creating confidence in development if e-commerce is to work.

Det gäller att skapa förtroende för utvecklingen om e-commerce skall fungera.

This is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.

Det är det vi diskuterar i dag; att försöka få saker och ting att fungera bättre.

to work [worked|worked] {vb} (also: to remove, to move, to leave, to get)

Many will move further out into rural areas and commute to work near the towns and cities.

Många kommer att flytta längre ut på landsbygden och pendla till jobben i städerna.

It is much better to bring work to people that to take people to work.

Det är mycket bättre att flytta jobben till människorna än att flytta människorna till jobben.

We need immigrants for our economy and people are keen to move to Europe to work.

Vi behöver invandrarna för vår ekonomi, och många människor vill flytta till Europa för att arbeta.

He also loses his roots because he has to move far away to the town to look for work.

Han förlorar också sina rötter eftersom han måste flytta till en stad långt bort för att söka arbete.

Concrete measures are needed to boost women's rights and for our work to promote gender equality.

Det krävs konkreta åtgärder för att vi ska flytta fram kvinnors rättigheter och för jämställdhetsarbetet.

to work [worked|worked] {vb} (also: to fetch, to compass, to attain to, to achieve)

We are a long way from achieving our objective of reconciling work and family life.

Vi är långt ifrån att uppnå vårt mål om förenligheten mellan arbete och familj.

Let us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.

Låt oss fortsätta vårt arbete för att uppnå bästa möjliga resultat för sjösäkerheten.

It is crucial to strike a balance between family life, work and learning.

Det är mycket svårt att uppnå en balans mellan familjeliv, arbete och lärande.

We must now set specific objectives which the EU and Russia can work together to achieve.

Vi måste nu fastställa de konkreta mål som EU och Ryssland kan uppnå genom att samarbeta.

We have to work for them, using this Constitution as the basis for our work.

Vi måste jobba för att uppnå dem och använda denna konstitution som grund för vårt arbete.

to work [worked|worked] {vb} (also: to resolve, to release, to discharge, to clear up)

That is to say, to find the underlying causes of war and to work to resolve them.

Det vill säga, att gå till orsakerna till kriget och arbeta för att lösa dem.

We're always willing to work with you to resolve any issues you might have.

Vi är alltid villiga att arbeta tillsammans med dig för att lösa eventuella problem.

Work is in progress on the question of how a situation of this kind can be dealt with.

Man håller på att lösa frågan om hur en situation av den här typen bör hanteras.

It is an extremely complicated country where simple black-and-white solutions do not work.

Ett ytterst invecklat land där man inte kan lösa något med ett svart-vitt recept.

The market will work to solve this problem if we can accomplish this.

Marknaden kommer att jobba för att lösa det här problemet om vi kan åstadkomma detta.

to work [worked|worked] {vb} (also: to produce, to excite, to effect, to draw)

You very quickly work out what is it that you've got to do to fathom that out.

Det går väldigt fort till att förstå vad man måste göra för att åstadkomma det.

I pledge, Commissioner, that my committee will work with you to achieve that.

Jag lovar att mitt utskott kommer att arbeta med er för att åstadkomma det.

If we continue to work on this, we will be able to achieve a great deal.

Om vi fortsätter att arbeta på detta kommer vi att kunna åstadkomma en hel del.

The Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.

Nederländska Frihetspartiet (PVV) kommer nu att arbeta ihärdigt för att åstadkomma detta.

It did indeed require a whole company of angels and archangels to work this minor miracle.

Det krävdes faktiskt en rad keruber och ärkeänglar för att åstadkomma detta lilla mirakel.

to work [worked|worked] {vb} (also: to operate, to look, to act, to seem)

Program Board will also work to ensure that the program is attractive to students.

Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.

We should work every day to ensure that there are no more cyclical disasters.

Vi borde varje dag verka för att det inte ska inträffa fler cykliska katastrofer.

I would ask my fellow Members to support this and to work to bring about a reform.

Jag uppmanar mina kolleger att stödja detta och att verka för att vi får en reform.

The Council and Parliament must now work in close cooperation and as equals.

Nu måste rådet och parlamentet verka i nära samarbete och som jämbördiga parter.

Mr Barroso, we recognise that you could work only with what you were given.

Herr Barroso! Vi är medvetna om att ni endast kan verka med det som är er givet.

to work [worked|worked] {vb} (also: to pull off, to manage, to go off, to do)

lyckas {vb}

The US is more successful at getting its long-term unemployed back into work.

Förenta staterna lyckas bättre med att sätta sina långtidsarbetslösa i arbete igen.

One of them is just obtaining trust from individuals that we work with in the field.

En av dem är att lyckas få fortroende från de individer vi arbetar med på fältet.

It is extremely important that we are now able to secure a continuation of this work.

Det är oerhört viktigt att vi nu lyckas säkerställa att detta arbete fortsätter.

We have to work together to de-escalate the tension and to give diplomacy a chance.

Vi måste samarbeta för att trappa ned spänningen och ge diplomatin en utsikt att lyckas.

We will succeed by means of the Stockholm Programme, which is a five year work programme.

Vi kommer att lyckas med hjälp av Stockholmsprogrammet, som är ett femårigt arbetsprogram.

to work [worked|worked] {vb} (also: to play upon, to play on, to impose, to harness)

That is capital with which we can work, and the Commission is ready and willing to do so.

Detta är något som vi kan utnyttja, och kommissionen är redo och villig att göra detta.

This important agreement will enable the Agency to work to the best of its capabilities.

Tack vare detta viktiga avtal kommer byrån att kunna utnyttja sin kapacitet på bästa sätt.

We therefore ought to use the time we have here and do some further, specific work on this matter.

Därför bör vi utnyttja tiden och göra konkreta förbättringar här.

Mr Hughes said that the issue is about work/ life balance.

För många miljoner av dem är för närvarande svaret att utnyttja undantagsbestämmelsen.

I have a freedom to work; I have a freedom to use the national healthcare system or whatever.

Jag är fri att arbeta, jag är fri att utnyttja det nationella sjukvårdssystemet eller vad det nu kan vara.

to work [worked|worked] {vb} (also: to play, to handle, to cope)

With good work and good cooperation, we can tackle these ghosts of the past.

Med ett gott arbete och bra samarbete kan vi hantera dessa andar från det förflutna.

The report recognises and praises the work done by the ECB in managing the crisis.

I betänkandet erkänns och lovordas det arbete som ECB har utfört för att hantera krisen.

The Commission needs both commitment and resources to tackle that work.

Kommissionen behöver både ett engagemang och resurser för att hantera det arbetet.

We will overcome them most effectively if we work together to find common solutions.

Vi kan hantera dem effektivast genom att arbeta tillsammans för att hitta gemensamma lösningar.

Then we should not have to be dealing with this sort of technical work.

Då skulle vi inte behöva hantera denna typ av teknisk frågor.

to work [worked|worked] {vb} (also: to ram, to push, to pursue, to provoke)

If we want to ensure that Europe is competitive, we have to work on innovation.

Om vi vill säkra den europeiska konkurrenskraften måste vi driva innovationerna framåt.

We must work on this and we wish to pursue this matter further in the coming months.

Vi måste arbeta på detta, och vi vill driva den här frågan under de närmaste månaderna.

He will lead the European Council's work and take it forward from 1 January.

Han kommer att leda Europeiska rådets arbete och driva det framåt från och med den 1 januari.

They have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.

De har rätten att organisera sig, agitera och driva kampanj för att förbättra sin arbetsbörda.

As President of the European Council, I am responsible for moving the work of the Union forward.

I egenskap av ordförande för rådet ansvarar jag för att driva unionens arbete framåt.

to work [worked|worked] {vb} (also: to prompt, to move, to influence, to implicate)

I also think that it is our duty to work on the American public, so that they follow our lead.

Jag tror också att det är vår plikt att påverka den amerikanska allmänheten, så att den följer oss.

What impact would a trilingual regime have on the work of this Parliament?

Hur skulle ett trespråkssystem påverka parlamentets arbete?

As the situation is volatile, we need to both work with, and to influence, the situation on the ground.

Eftersom situationen är instabil behöver vi både arbeta med och påverka situationen på plats.

Mr Kirkhope, who is no longer in the Chamber, said that politics should not enter the work of the agency.

Timothy Kirkhope, som inte längre är med oss i kammaren, sade att politik inte bör påverka byråers arbete.

If we are left with an overwhelmingly negative impression, then this will have a corresponding effect on our work.

Om vårt bestående intryck är övervägande negativt kommer detta att påverka vårt arbete i motsvarande grad.

to work [worked|worked] {vb} (also: to refer, to reckon, to recite, to rate)

It is quite easy to work out, and you do not need an impact assessment to get the answer.

Det är mycket lätt att räkna ut det, och det behövs ingen konsekvensbedömning för det.

I do not want to list them all, but there is still a great deal of work to do here.

Jag vill inte räkna upp dem alla men det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra här.

You can count on our support to promote and facilitate your work.

Ni kan räkna med vårt stöd för att främja och underlätta ert arbete.

I will leave it to you to work out the number of rejections.

Jag låter er därför räkna ut hur många som blivit besvikna.

I suggest that Parliament does a few sums one day to work out how much fisheries monitoring costs us.

Jag vill påpeka för parlamentet att vi en dag kanske måste räkna efter vad kontrollerna kostar oss.

to work [worked|worked] {vb} (also: to process, to manage, to handle, to finish)

These are only a few initiatives; there are still many more around which Europe could work.

Detta är endast några få initiativ: det finns fortfarande många fler att behandla inom EU.

We are going to work on all these issues, too, over the coming weeks.

Även dessa frågor kommer vi att behandla under de kommande veckorna.

Furthermore, he has had many amendments to work through.

Han fick bl.a. behandla ett stort antal ändringsförslag.

We now have a solid work base between Europe and the US to treat each other as equals.

Vi har nu en solid arbetsgrund mellan EU och Förenta staterna som gör att vi kan behandla varandra som jämlikar.

Can the Commission give details of the work done by the EU in HIV/AIDS prevention and treatment in South Africa?

Kan kommissionen redogöra för det arbete som EU utför för att förebygga och behandla hiv/aids i Sydafrika?

I do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.

Jag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.

Call it a licence: people with certain qualifications can work in other countries.

Kalla det licens: Människor med vissa kvalifikationer får arbeta i andra länder.

This makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.

Detta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.

I agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.

Detta håller jag med om och jag hoppas att ni skall kunna arbeta i den riktningen.

We should continue to work in this direction, including during subsequent readings.

Vi bör fortsätta att arbeta i denna riktning, även under kommande behandlingar.

to work [worked|worked] {vb} (also: to break down, to assess, to assay)

The credit rating agencies do not work hard in getting the information and analysing it.

Kreditvärderingsinstituten gör inget hårt arbete för att få information och analysera den.

So all the work done to analyse and make proposals is there on the table.

Allt arbete som har gjorts för att analysera och lägga fram förslag finns alltså tillgängligt.

The Committee on Budgetary Control depends on this work to allow it to discharge its responsibilities.

Vi tycker verkligen det är mycket bra att kunna studera och analysera de rapporter som revisionsrätten lägger fram för oss.

Not everything will be achieved in 2006, but what I would ask is that you analyse our work in terms of realistic, concrete objectives.

Vi kommer inte att åstadkomma allt under 2006, men jag vill be er att analysera vårt arbete utifrån realistiska och konkreta mål.

My intention is to analyse the work that has been undertaken by my services, to determine what further work can be done.

Min avsikt är att analysera det arbete som har utförts av mina tjänsteenheter för att bestämma vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas.

to work [worked|worked] {vb} (also: to play, to operate, to minister to, to manage)

The International Criminal Court must be allowed to do its work.

Internationella brottmålsdomstolen måste ges möjlighet att sköta sitt arbete.

We are learning together to work a process of peer pressure and open evaluation.

Tillsammans lär vi oss att sköta ett förfarande med kollegial påverkan och en öppen utvärdering.

Running a home and bringing up children is largely unseen work.

Att sköta ett hushåll och uppfostra barn är till stor del ett osynligt arbete.

I also wish, of course, to thank Mr Costa Neves for the way in which he has taken care of the work.

Jag vill naturligtvis också tacka Costa Neves för hans sätt att sköta arbetet.

I do not expect that the board will have any function in directing the scientists how to do their work.

Jag väntar mig inte att styrelsen skall tala om för vetenskapsmännen hur de skall sköta sitt arbete.

to work [worked|worked] {vb} (also: to exert, to employ, to cultivate, to till)

The young are leaving, so who will remain to work the land?

Ungdomarna ger sig av; vem blir kvar för att bruka jorden?

Who will teach the people how to work the land?

Vem lär människorna att bruka denna mark?

Finally, with ten thousand years of catching up to do on those who work the land, consideration should perhaps be given to cultivating the sea.

Slutligen, herr talman, med tiotusen års eftersläpning, tiotusen år efter bönderna på land, bör vi kanske fundera på att börja bruka haven.

Land - in the sense of a class struggle - is not the whole of the problem, however; we must also ask the following questions: Who can work that land?

Det är dock inte enbart marken som är problemet - jag tänker på strider som har med klasskamp att göra - utan vi måste även ställa följande fråga: Vem kan bruka marken?

They say that they want to work their land and feed and care for their animals rather than spend the whole day keeping books and records about what they are doing.

De säger att de vill bruka sin jord samt utfodra och sköta om sina djur snarare än att tillbringa hela dagen med att föra böcker och register över vad de håller på med.

The success hung in the balance on whether that effect would work.

Succén hängde på om huruvida den effekten skulle funka eller inte.

and having eight kids and two careers wasn't gonna work.

och att ha åtta barn och två karriärer skulle inte kunna funka.

You can't just expect it to work.

Du kan inte bara förvänta dig att det ska funka.

It's not going to work; you're not going to stop the fighting in Afghanistan; the Taliban won't listen, etc., etc.

Det kommer inte funka, du kommer inte stoppa kriget i Afghanistan, Talibanerna kommer aldrig lyssna, osv. Det är bara symbolik.

You have to get out and work."

Du måste få till den att funka."

to work [worked|worked] {vb} (also: to raise, to make, to get, to cause)

How far has the Commission got with its work on ensuring that toys do not cause hearing impairment?

Hur långt har kommissionen kommit i arbetet att se till att leksaker inte ska orsaka hörselskador?

Noise at work can cause effects such as fatigue, communication difficulties and total hearing loss.

Buller på arbetsplatsen kan orsaka effekter såsom trötthet, kommunikationssvårigheter och total hörselnedsättning.

I have been given clear assurances that the engineers will be extremely discreet and will not cause any disruption to our work.

Jag har fått en tydlig försäkran om att teknikerna kommer att vara oerhört diskreta och inte orsaka något avbrott i vårt arbete.

If such unrealistic views were to spread within the ECB, its work would certainly produce a shock here in Parliament.

Om sådant fjärmande från verkligheten sprider sig inom Europeiska centralbanken (ECB) kommer deras verksamhet garanterat att orsaka en chock här i parlamentet.

The requirement that compensatory rest time be granted immediately may cause problems with the organisation of work, especially in sectors with labour shortages.

Kravet att kompensationsledighet ska beviljas omedelbart kan orsaka problem med arbetstidens förläggning, särskilt inom sektorer med arbetskraftsbrist.

to work [worked|worked] {vb} (also: to regulate, to rank, to organize, to marshal)

We therefore also need to provide legal immigration routes for people looking for work.

Vi måste därför också ordna med lagliga invandringsvägar för människor som söker arbete.

No preventive or hydrogeological work of substance has been carried out thus far.

Hittills har ingen större insats för att förebygga katastrofer och ordna de hydrogeologiska förhållandena gjorts.

I didn't know what to do with my life, but I was told if you follow your passion, it's going to work out.

Jag visste inte vad jag ska göra med mitt liv, men fick höra att om jag bara följer min passion kommer det att ordna sig.

Temporarily cleaning up, immediately reinstating the infrastructures, providing temporary accommodation, all that is only repair work.

Att provisoriskt städa upp, att direkt reparera infrastrukturen, att ordna tillfälligt logi, allt detta är bara återuppbyggnad.

I hope that the meeting on the 21 December will be of sufficient interest to merit the work and the cost of arranging it.

Jag hoppas att sammanträdet den 21 december kommer att vara tillräckligt intressant för att uppväga arbetet och utgifterna för att ordna det.

to work [worked|worked] {vb} (also: to probe, to explore, to delve, to fathom)

I, for my part, also want to thank the Commission for the work it has done for young people.

För att göra ungdomar till aktivare väljare bör vi nu utforska alternativa sätt att rösta.

To be able to produce a good end result we had to be disciplined and harmonious in our work since we often had to explore new routes.

För att kunna åstadkomma ett bra slutresultat var vi tvungna att arbeta disciplinerat och samstämmigt eftersom vi ofta var tvungna att utforska nya vägar.

Furthermore, we should work actively to build global alliances to explore more viable use of renewable energy sources, especially in the developing world.

Dessutom bör vi verka aktivt för att skapa globala allianser för att utforska lönsammare användning av förnybara energikällor, särskilt i utvecklingsländerna.

We recognize their concerns and will continue to work with them in exploring ways of preventing the situation in Kosovo from affecting their own security.

Vi förstår deras oro och kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med dem för att utforska sätt att förhindra att situationen i Kosovo påverkar deras egen säkerhet.

Our clear understanding is that the WHO Secretariat is prepared to further explore possibilities for Taiwan’s meaningful participation in the technical work of the WHO.

Enligt vår bestämda uppfattning är WHO:s sekretariat villigt att vidare utforska möjligheterna för Taiwan att på ett meningsfullt sätt delta i WHO:s tekniska arbete.

to work [worked|worked] {vb} (also: to fix, to do, to rustle up, to rig)

Brothers gonna work it out.

Brodern ska fixa det.

Brothers gonna work it out

Brodern ska fixa det.

Let 'em work it out!

Låt dem fixa det själva.

to work [worked|worked] {vb} (also: to fulfil, to actualize, to substantiate, to incarnate)

Let us work together and realise Europe's potential for excellence.

Låt oss samarbeta och förverkliga Europas potential för expertkunskap.

The countries of Europe must work together to achieve the environmental aims of the Union.

EU-länderna måste samarbeta för att förverkliga unionens miljömål.

We still have work to do and ambitions that remain unfulfilled.

Det finns fortfarande arbete att göra och ambitioner att förverkliga.

We need to work with the United States to make that a reality.

Vi måste arbeta tillsammans med Förenta staterna för att förverkliga det.

There is more work to be done on it, so that what we have set ourselves we may actually bring to pass.

Det finns mer att göra med det, så att vi faktiskt kan förverkliga det vi har föresatt oss.

The Council and Parliament must now work in close cooperation and as equals.

Nu måste rådet och parlamentet verka i nära samarbete och som jämbördiga parter.

We shall lead the way and we shall continue to work to achieve the objectives I have mentioned.

Vi kommer att gå framåt och fortsätta att verka i den riktning jag har beskrivit.

As you know we are trying to work in international fora to address this problem.

Som ni vet försöker vi verka i ett internationellt sammanhang för att ta itu med detta problem.

The Commission will continue to work tirelessly to achieve this.

Kommissionen kommer att fortsätta att verka i den riktningen med all sin kraft.

The Portuguese Presidency wants to work towards that, as does the Council of the European Union.

Det portugisiska ordförandeskapet vill verka i denna riktning, precis som rådet.

to work [worked|worked] {vb} (also: to process, to finish, to exploit, to dress)

Here, researchers and teachers unite in order to work together on the new ethical issues.

Här möts forskare och lärare för att bearbeta etiska frågor.

She had, apart from anything else, 123 amendments to work through, 35 of which were from my group alone.

Trots allt hade hon 123 ändringsförslag att bearbeta, varav 35 bara från min grupp.

Vice-Chairman of the S&D Group. - I will indeed work on those Member States.

Jag kommer definitivt att bearbeta dessa medlemsstater.

There are people across Europe processing the waste that we all produce. This is demanding and labour-intensive work.

Överallt i Europa arbetar människor med att bearbeta det avfall vi alla producerar.

Madam President, we are now discussing a good report which contains a lot of good ideas for the Commission to work on.

Fru ordförande! Vi behandlar nu ett bra betänkande som innehåller många goda idéer för kommissionen att bearbeta.

to work [worked|worked] {vb} (also: to reckon, to figure, to count out, to cast)

räkna ut {vb}

It is quite easy to work out, and you do not need an impact assessment to get the answer.

Det är mycket lätt att räkna ut det, och det behövs ingen konsekvensbedömning för det.

I will leave it to you to work out the number of rejections.

Jag låter er därför räkna ut hur många som blivit besvikna.

Well, I think the ordinary decent citizens of Europe will work out for themselves who the extremists are.

Men jag tror att EU:s vanliga ordentliga medborgare själva kommer att räkna ut vilka extremisterna är.

You could work out the precise savings that this entailed for companies, but the overall message is clear.

Man kan räkna ut den exakta besparing som detta innebar för företagen, men det övergripande budskapet är tydligt.

Everyone can see for themselves how much work is involved in burning millions of litres of water at high temperature.

Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten.

to work [worked|worked] {vb} (also: to needle, to make up, to sew)

In just one area of India, the Punjab, about 10 000 children aged between 6 and 12 sit stitching footballs, while about 15 000 children work in the area of Sialkot in Pakistan.

Bara i en av Indiens regioner, Punjab, arbetar ungefär 10 000 barn i åldern 6 till 12 år med att sy fotbollar och i regionen Stalkot i Pakistan arbetar 15 000 barn.

to work [worked|worked] {vb} (also: to push off, to prickle, to needle, to make off)

I will not hide the fact that the preparatory work has brought challenges of its own, but these have been overcome successfully.

Jag vill inte sticka under stol med att förberedelserna har inneburit alldeles särskilda utmaningar, men vi har klarat av dem.

to work [worked|worked] {vb} (also: to push, to press, to keep at, to hurry)

driva på {vb}

We must now continue to work in this direction and promote the measures which are yet to be approved.

Nu är det nödvändigt att fortsätta arbeta i den riktningen och driva de åtgärder som återstår att vidta.

You need to do more work on it; we will keep at you.

Ni måste anstränga er mer. Vi kommer att driva er.

But it is also very clear that we need to press ahead with structural reforms and that we have to work even harder.

Men det står också helt klart att vi måste driva de strukturella reformerna och att vi måste arbeta ännu hårdare.

At the same time, it is right to push ahead now with the work on implementation and to be ready for the entry into force of the Treaty.

Samtidigt är det rätt att driva arbetet för genomförande nu, och att förbereda inför ett ikraftträdande av fördraget.

Above all else, if we are to drive forward and develop tourism, we need the kind of report that Brian Simpson has produced and we need to work on it.

Framför allt behöver vi det slags betänkande som Brian Simpson har lagt fram och vi behöver arbeta vidare om vi ska driva och utveckla turismen.

to work [worked|worked] {vb} (also: to mould, to mold, to model, to form)

Without security and guarantees, workers will find it hard to adapt to new developments in work.

Utan en trygghetskänsla och garantier är det mycket svårt att förmå arbetstagarna att engagera sig för utvecklingsaktiviteter.

Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to start by thanking Mr Elles for his work.

Den årliga politiska strategin för 2007 års budget kommer att få en avgörande betydelse för att forma en fortsatt positiv utveckling för Europa.

Only in this way can we work together toward a common goal, shaping our own visions while accepting the differences of others and respecting our diversity.

Det är bara på det viset vi kan samarbeta mot ett gemensamt mål, forma våra egna visioner samtidigt som vi accepterar andras och respekterar mångfalden.

Your ideas and opinions form an important part of LiU’s work to continually develop novel programmes of interest.

Det gör att dina synpunkter om din utbildning är viktiga i LiU:s arbete med att förvalta, utveckla och forma nya utbildningar. Du och din åsikt är värdefulla för oss.

Whilst we all await with great uncertainty and excitement the outcome of the Convention, it plays no role whatsoever in forming the basis of our work today.

Även om vi alla väntar med osäkerhet och spänning på resultatet av konventet, spelar det inte någon som helst roll för att forma förutsättningarna för vårt arbete i dag.

to work [worked|worked] {vb} [Amer.] (also: to pot, to play along, to palm off, to mock)

To do otherwise, in my view, would have been to deceive the public, in other words, to lead the public to believe that it was possible to work much more quickly.

Motsatsen tror jag hade varit att lura allmänheten, dvs. att få den att tro att man skulle ha kunnat gå mycket fortare fram.

There will undoubtedly be a great deal of work to do with those who will try to bill for 'euro-related'services and those who will try to exploit more vulnerable groups of people.

Bland dem som kommer att försöka ta betalt för tjänster " på grund av euron " och bland dem som kommer att försöka lura utsatta människor... finns det utan tvivel mycket att göra.

There will undoubtedly be a great deal of work to do with those who will try to bill for 'euro-related' services and those who will try to exploit more vulnerable groups of people.

Bland dem som kommer att försöka ta betalt för tjänster " på grund av euron" och bland dem som kommer att försöka lura utsatta människor... finns det utan tvivel mycket att göra.

Do not make us laugh with the tachograph of the future which will make it possible to verify that there has been no fraud, when people will work 45 hours in some countries and 65 hours in others.

Lura oss inte att le med den framtida mätaren som gör det möjligt att kontrollera att det inte förekommer något bedrägeri, medan man i vissa länder kommer att arbeta 45 timmar och 65 i andra.

to work [worked|worked] {vb} (also: to provide, to process, to fit, to dress)

The academic work done to prepare the Corpus Juris is yet another example of how to prepare the ground for further initiatives.

Det akademiska arbetet som lagts ned på att förbereda Corpus Juris är ett till exempel på hur man kan bereda vägen för ytterligare initiativ.

However, I believe that the knowledge that we are taking practical action and are all ready to work together is in itself conducive to peace.

Men jag tror blotta vetskapen om att vi arbetar konkret och att vi alla är bereda att arbeta tillsammans kan stödja fredsprocessen.

A great deal of the work that the Agency, too, has done, will simply be undone if we do not set clear European objectives to ensure that the path towards EU membership is clear.

En stor del av det arbete som byrån lagt ned kommer också att ha varit förgäves om vi inte inom EU ställer upp tydliga mål för att bereda vägen för ett EU – medlemskap.

Over the last few weeks, however, it has been possible to make significant progress on the necessary preliminary work which is intended to prepare the ground for the Berlin summit.

Men det har de senaste veckorna skett många av de nödvändiga förberedelser som skall bereda marken för toppmötet i Berlin.

The German Presidency plans to work towards adoption of the Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters as quickly as possible, preferably within the six months of our presidency.

Det tyska ordförandeskapet har beslutat att bereda detta ärende för utfärdande så snabbt som möjligt, om det kan göras under de sex månader vårt ordförandeskap löper.

If this doesn't work, the money can be collected by national tax authorities.

Om det inte fungerar, kan pengarna drivas in av det nationella skatteverket.

Work on cancer, including screening and surveillance, will be taken forward by the Commission.

Arbetet med cancer, inklusive screening och övervakning, kommer att drivas vidare av kommissionen.

But much work remains to be done if the Taliban are to be defeated in the near future.

Men det återstår mycket att göra, om talibanerna skall kunna drivas bort under den närmaste tiden.

It must not work on these reforms primarily to appease the critics in the EU, to do us a favour, so to speak.

Reformerna får inte enbart drivas igenom på ytan för att lugna EU-kritikerna i syfte att så att säga göra oss en tjänst.

to work [worked|worked] {vb} (also: to mill, to grind, to bang on, to kibble)

Perhaps in a few years a painter will create a similar work which he will call 'Srebrenica '.

En målare kommer kanske om några år att måla en motsvarande tavla som han kommer att kalla Srbrenica.

Perhaps in a few years a painter will create a similar work which he will call 'Srebrenica'.

En målare kommer kanske om några år att måla en motsvarande tavla som han kommer att kalla Srbrenica.

We considered referring this matter back to committee out of pure annoyance, because, once again, we have been overlooked and our expert work is being ignored.

Vi anser dock att detta skulle ge omvärlden en bild av att vi är oeniga från vårt håll i WTO-förhandlingarna, vilket skulle göra det möjligt för andra att säga: Jaså, de är inte ens överens själva.

to work [worked|worked] {vb} (also: to raise, to provoke, to produce, to cause)

to work [worked|worked] (wheels) {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to knead)

knåda {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to manage)

handha {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to move, to get, to displace)

Those who are forced to leave are the 500 000 non-American specialists who had received temporary work permits under a special law.

De som måste flytta sig är de 500 000 icke-amerikanska specialister som genom en särskild lag erhållit tillfälligt arbetstillstånd.

to work [worked|worked] {vb} (also: to bugger around, to bugger about, to boss around, to boss about)

köra med {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to embroider, to broider)

brodera {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to fiddle, to tinker, to tamper)

greja {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to revolve, to flourish, to curve, to brandish)

The citizens must be healthy and educated and must have work.

Medborgarna måste vara friska och utbildade och de måste ha arbete.

If you want to work, you'll have to make a deal with Yubaba.

Om du vill ha arbete måste du komma överens med Yubaba.

Says she wants to work, but I've got all the help I need.

Hon vill ha arbete men jag behöver ingen här nere.

to work [worked|worked] {vb} (also: to practice)

Modern society demands that we move around a great deal in the course of our work.

Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.

This type of training certificate then has only limited validity, with the result that the holder may only work in his particular specialised field.

Ett sådant utbildningsintyg äger då endast begränsad giltighet, så att innehavaren enbart får vara verksam inom sitt " specialområde ".

to work [worked|worked] {vb} (also: to roughen)

rida in {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to exploit, to develop, to tap)

It is here that we must effectively make the most effort; we must not threaten the poor workers who only want to work in Europe, but penalise those who want to exploit them.

Det är här vi faktiskt måste göra den största insatsen. Vi ska inte hota de stackars arbetstagare som bara vill arbeta i Europa, utan straffa dem som vill exploatera dem.

to work [worked|worked] {vb} (also: to operate, to manoeuvre, to maneuver, to steer)

to work [worked|worked] {vb} (also: to break, to tame)

dressera {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to prize, to prise)

baxa {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to breed, to ennoble)

förädla {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to draw, to tense, to tighten)

spännas {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to harass, to bustle, to rush, to scurry)

to work [worked|worked] {vb} (also: to estimate, to compute, to calculate)

kalkylera {vb}

to work [worked|worked] {vb} (also: to jump, to jerk, to start, to wince)

klaffa {vb} [coll.]

to work [worked|worked] {vb} (also: to take, to tell)

to work [worked|worked] {vb} (also: to work)

to work [worked|worked] (thougts) {vb}

virvla omkring (tankar) {vb}

It is difficult enough to make a joint assembly work without travelling to its member countries.

Det är svårt nog att utföra ett arbete för den gemensamma parlamentariska församlingen utan att resa till de medlemsländer som ingår i församlingen.

These matters are complex and interlinked, but we must get to grips with them as a matter of urgency so that the financial institutions can do this work which is becoming increasingly important.

Dessa frågor är invecklade och sammanlänkande, men det brådskar att ta itu med dem så att finansinstituten kan utföra ett arbete som blir allt viktigare.

to work [worked|worked] {vb} (also: to labour)

The Convention should be able to work towards producing a proposal, so that people in future know what it is they are to adopt a position on.

Konventet borde kunna arbeta sig fram till ett förslag, så att medborgarna i framtiden vet vad de skall ta ställning till.

to work [worked|worked] {vb} [Amer.] (also: to hocus-pocus)

to work [worked|worked] (liquids) {vb}

få att jäsa (vätskor) {vb}

to work {adjective}

to work {adj.} (also: to work)

work {noun}

work {noun} (also: operation, occupation, job, employment)

arbete {n}

It then becomes unavoidable for copyright law to become the focus of this work.

Det går inte att undvika att upphovsrätten hamnar i brännpunkten i detta arbete.

The people of both countries strongly supported their governments in this work.

Medborgarna i båda länderna har gett sina regeringar starkt stöd i detta arbete.

That is an important risk and we must draw our attention to that in future work.

Detta är en viktig risk och vi måste uppmärksamma detta i vårt framtida arbete.

In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.

Enligt min åsikt har de båda under en lång period utfört ett mycket fint arbete.

Initiatives have also been taken to improve information about the work of UCLAF.

Man har också tagit initiativ för att förbättra informationen om UCLAF: s arbete.

work (specified pursuits) {noun} (also: play, operation, occupation, working)

verksamhet {comm. gen.}

This provides greater continuity and stability to the work of the European Council.

Tanken är att ge Europeiska rådets verksamhet mer kontinuitet och stabilitet.

Despite that, sport is hardly taken into consideration in the work of the Union.

Trots det tar man knappast alls hänsyn till idrotten i unionens verksamhet.

Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.

Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.

Focusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.

Att fokusera parlamentets verksamhet på min enkla person gränsar till patetiskt.

The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.

Lösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.

work {noun} (also: grind, graft, employment, job)

jobb {n}

And gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.

Och spelare är villiga att jobba hårt hela tiden, om de får rätt sorts jobb.

We base our work on that concept and it is a very important consideration.

Vi grundar vårt jobb på det begreppet, och det är en mycket viktig faktor.

The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.

Det är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.

(EL) Madam President, I must thank Mrs Stihler for the excellent work she has done.

(EL) Fru talman! Jag vill tacka Catherine Stihler för det utmärkta jobb hon har gjort.

The High-Level Group under Mr van Miert has done excellent work on this.

Högnivågruppen under ledning av Karel van Miert har gjort ett strålande jobb här.

work {noun} (also: role, purpose, problem, place)

uppgift {comm. gen.}

However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.

Det innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.

I give you my promise to work closely with you in the massive task ahead of us.

Jag lovar att samarbeta nära med er i den massiva uppgift vi har framför oss.

Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.

Traian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.

We have all recently been in our home countries to do some explanatory work.

Vi har samma uppgift här i parlamentet, i de nationella staterna och i revisionsrätten.

Our task is to ensure that the organisations we support work efficiently.

Det är vår uppgift att se till att de som stöds av oss arbetar effektivt.

work {noun} (also: piece, mill, establishment, effort)

verk {n}

This is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.

Detta är Marla Olmstead som gjorde de flesta av sina verk vid tre års ålder.

This proposal is no work of the devil, nor is it a bureaucratic monster.

Detta förslag är inte djävulens verk, inte heller ett byråkratiskt monster.

I also said why I wanted to work on a directive concerning orphan works.

Jag sade också varför jag ville arbeta med ett direktiv om anonyma verk.

Furthermore, much of Averroës ' work in its original Greek has been irretrievably lost.

Många av Averroës oersättliga verk har för övrigt försvunnit i sin grekiska originaltext.

Furthermore, much of Averroës' work in its original Greek has been irretrievably lost.

Många av Averroës oersättliga verk har för övrigt försvunnit i sin grekiska originaltext.

work {noun} (also: pursuit, occupation, employment)

sysselsättning {comm. gen.}

They go straight from being exploited in illegal work to being expelled.

De går direkt från att utnyttjas i illegal sysselsättning till att förvisas.

Mr President, I have to speak about matters concerning work, social issues and employment.

Herr talman! Jag skall tala om arbetsmarknadsfrågor, socialfrågor och sysselsättning.

Article 23 states that 'Everyone has the right to work, to free choice of employment... '.

Artikel 23: " Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning... "

Article 23 states that 'Everyone has the right to work, to free choice of employment ...'.

Artikel 23: " Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning..."

We need to create work in order to create jobs, in each and every one of our Member States.

För det går bara att skapa sysselsättning genom att skapa arbeten.

work {noun} (also: liner, kitty, inset, effort)

insats {comm. gen.}

In this regard I would like to thank the rapporteur for her excellent work.

Jag vill i detta sammanhang tacka föredraganden för hennes utmärkta insats.

   Mr President, I am particularly grateful to the rapporteur for his work.

   Herr talman! Jag är särskilt tacksam mot föredraganden för hans insats.

Thank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.

Tack för er uppmärksamhet och tack fru kommissionsledamot för er utomordentliga insats.

I want to thank Mr van Velzen for his work in introducing the debate during my absence.

Jag vill tacka Van Velzen för hans insats att inleda debatten under min frånvaro.

Our decision has nothing to do with her work, it relates to the situation in Mexico.

Det har inget med hennes insats att göra utan med situationen i Mexiko.

work {noun} (also: paid work)

Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.

. (DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.

Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.

Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.

The fifth section deals with combining work and household.

I det femte kapitlet handlar det om att förena förvärvsarbete med familjeliv och hushållsarbete.

In particular, the impact on female employment must be stressed, given that the sector is dominated by women doing highly intensive work.

Man måste särskilt uppmärksamma följderna för kvinnors förvärvsarbete, eftersom det rör sig om en bransch med kraftig kvinnodominans.

Most Afghan women are barred from taking up employment, and they have little or no share in political power or in the work of reconstruction.

De flesta afghanskorna nekas förvärvsarbete, den politiska makten och återuppbyggnaden är de knappast delaktiga i.

work {noun} (also: occupation, duty, chore, pursuit)

syssla {comm. gen.}

Furthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.

För att underlätta arbetet har ordförandeskapet även inrättat en arbetsgrupp som endast kommer att syssla med den här frågan.

If we want to do real legislative work, then I invite you to discuss compromise, but you will then have to demonstrate your capacity for it.

Om vi verkligen vill syssla med lagstiftning bjuder jag in er till kompromissamtal, men då måste ni också visa kompromissvilja.

I would also stress that this body must concern itself only with in-house detective work, the identifying of fraud within the EU institutions.

Jag vill dock betona att den här instansen endast borde syssla med intern utredning, alltså med bedrägerier inom EU-institutionerna.

Are MEPs only allowed to work in a professional capacity here in Parliament, or are they also allowed to undertake other activities in addition to their work in Parliament?

Får de endast arbeta som parlamentsledamöter här i parlamentet eller får de också syssla med annat vid sidan av sitt arbete här?

The black economy is thriving in Europe in the services sector because these complex and costly barriers are encouraging businesses to engage in undeclared and illegal work.

Den svarta ekonomin inom EU:s tjänstesektor blomstrar till följd av att dessa komplicerade och kostsamma hinder uppmuntrar företagen att syssla med olagligt arbete, som inte är deklarerat.

work {noun} (also: progeny, offspring, effort)

alster {n}

And it is increasingly common for authors to pay to have their work published.

Dessutom blir det allt vanligare att författarna får betala för att få sina alster publicerade.

Mr President, many of you this week will have noticed the exhibition about the work of Herman Hesse in the Spinelli building.

Herr talman! Många av er har säkert under veckan lagt märke till utställningen om Herman Hesses alster i Spinellibyggnaden.

Again and again, I am surprised by the enthusiasm shown for our work by visitors to this House and by the positive frame of mind in which they leave it.

Ledamöterna borde ha möjlighet att tillgå dessa EU-producerade alster i syfte att tillgängliggöra dem för skolor, universitet och andra berörda parter.

work {noun} (also: business)

bestyr (göromål) {n}

work {noun} (also: needlework, needlecraft)

work {noun} (also: deed, act)

gärning {comm. gen.}

We all admire him for his vivacity and his enormous enthusiasm for his parliamentary work.

Vi beundrar honom alla därför att han är full av iver och intresse för sin gärning som parlamentariker. Han är ett konkret exempel på en person som är ständigt ung.

work {noun} (also: duty, business)

Many women can opt to have careers and go out to work if they are given help with practical tasks - perhaps that is the case for some of the women in this Chamber.

Många kvinnor kan välja att göra karriär och komma ut i arbetslivet, om de får hjälp med praktiska göromål - måhända är det fallet för några av kvinnorna i denna församling.

work {noun}

opus {n}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "work":

 

Similar translations

Similar translations for "to work" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "to work" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.

Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.

The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.

Sanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU:s institutioner.

Hopefully, future countries to hold the presidency will carry on the good work.

Förhoppningsvis skall sedan de kommande ordförandeländerna fortsätta med detta.

Continuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.

Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.

The good news is that, therefore, this scenario does not work; it is not right.

Den goda nyheten är att detta scenario därför inte fungerar - det stämmer inte.

The European Parliament is ready to work directly with the national parliaments.

Europaparlamentet är berett att samarbeta direkt med de nationella parlamenten.

I hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.

Det hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.

Once again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.

Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.

We are talking about health and safety at work and working hours in particular.

Vi talar om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och om arbetstiderna i synnerhet.

Women must be brought in at all stages of development work and in all policies.

Kvinnorna skall involveras i alla led av utvecklingssamarbetet och i all politik.

The alliance therefore falls outside of the scope of the Works Council Directive.

Alliansen faller därför utanför området för direktiven om europeiska företagsråd.

In addition, the early warning response system of the Community worked very well.

Dessutom fungerade gemenskapens system för tidig varning och reaktion mycket väl.

They can be separated from the working area by either a background or a border.

Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.

This relates to the success story of the directive on the European Works Council.

Till dessa hör framgångshistorien om direktivet om det europeiska företagsrådet.

Forty-seven auditors and other experts have worked with Eurostat since June 2003.

Fyrtiosju revisorer och andra experter har arbetat med Eurostat sedan juni 2003.

Should we not be implementing this process through work in the field of culture?

Borde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?

To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.

Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.

We want, instead, to work together with Islamic states, in peace and as partners.

Det vi vill är att samarbeta med de muslimska länderna, i fred och samförstånd.

We have made a start, and we hope the work will produce some excellent results.

Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat.

That cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.

Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la English-Korean dictionary.