Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Turkish translation for "For"

 

"For" Turkish translation

Results: 1-27 of 2482

For

For more information about Microsoft accounts, see What is a Microsoft account?

Microsoft hesaplarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Microsoft hesabı nedir?

For information, see Update a driver for hardware that isn't working properly.

Bilgi için, Düzgün çalışmayan donanımın sürücüsünü güncelleştirme bölümüne bakın.

Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.

Yalnızca Windows için yazılan programlar Programlar ve Özellikler altında görünür.

To find the download appropriate for your PC, go to the Microsoft Download Center.

Bilgisayarınıza uygun indirmeyi bulmak için Microsoft İndirme Merkezi'ne gidin.

To fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.

Bu sorunu düzeltmek için ekran kartınızın doğru sürücüsünü yüklemeniz gerekir.

For (also: duration, dur, due)

Use your mouse for more than three months without having to change the battery.

Farenizi pili değiştirmeye gerek kalmaksızın üç aydan daha uzun süre kullanın.

Use your mouse for more than six months without having to change batteries.

Farenizi pilleri değiştirmeye gerek kalmaksızın altı aydan daha uzun süre kullanın.

ClearType was developed to make it possible to read on-screen text for longer periods of time.

ClearType, ekrandaki metni daha uzun bir süre boyunca okunabilir kılmak için geliştirildi.

The notification will appear for a limited time, and you can close it if you're not interested.

Bildirim kısa bir süre için görünür ve ilgilenmezseniz kapatabilirsiniz.

To change the time setting for dialog boxes, follow these steps:

İletişim kutularının süre ayarını değiştirmek için, şu adımları izleyin:

for {preposition}

for {prp.} (also: As, because of)

yüzünden {prp.}

for {prp.} (also: As)

çünkü {prp.}

As this info is used for your safety, it's a good idea to add as much info as you can.

Çünkü bu bilgi güvenliğiniz için kullanılır ve ekleyebildiğiniz kadar çok bilgi eklemeniz yararlıdır.

For audio CDs: A good choice is the CD-R format because it's relatively inexpensive and is compatible with the widest range of playback devices.

Ses CD'leri için: En iyi seçim CD-R biçimidir, çünkü göreli olarak daha uygun maliyetlidir ve çoğu kayıttan yürütme aygıtıyla uyumludur.

This content might not be displayed properly. The file was restricted because the content doesn't match its security information. Click here for options.

Bu içerik, düzgün görüntülenemeyebilir. Dosya kısıtlanmış çünkü içerik güvenlik bilgisi ile eşleşmiyor. Seçenekler için burayı tıklatın.

You can choose between the Live File System and Mastered formats when creating a new recordable disc because each of these formats is used for a different purpose.

Yeni bir kaydedilebilir disk oluştururken Canlı Dosya Sistemi ve Ana Kopyalı biçimlerinden birini seçebilirsiniz çünkü bu biçimlerden her biri farklı bir amaç için kullanılır.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "For" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "For" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The offline installer file is for personal use only and not for redistribution.

Çevrimdışı yükleyici dosyası yalnızca kişisel kullanıma yönelik olup dağıtılamaz.

On the General tab, look for either Peer to Peer Trust or 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

Genel sekmesinde, Eşler Arası Güven veya 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4 dizisini arayın.

Check your phone for the verification code, enter it, and then tap or click Next.

Telefonunuzdan güvenlik kodunu kontrol edip girin ve ardından İleri'ye tıklayın.

Turning off system protection for a disk deletes all restore points for that disk.

Diskte sistem korumanın kapatılması bu diskin tüm geri yükleme noktalarını siler.

Notifications in Internet Explorer 9 allow for more fluid and faster browsing.

Internet Explorer 9'daki bildirimler daha akıcı ve daha hızlı göz atma sağlar.

Select the check boxes for the views you want to appear in the navigation pane.

Gezinti bölmesinde görünmesini istediğiniz görünümlerin onay kutularını seçin.

Security options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.

Kablosuz yazdırma güvenlik seçenekleri yazıcının üreticisi tarafından belirlenir.

For example, you can display news headlines right next to your open programs.

Örneğin, açık programların hemen yanında haber başlıklarını görüntüleyebilirsiniz.

The photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.

Fotoğraf, onu düzenlemek üzere seçtikten sonra silinmiş veya kaldırılmış olabilir.

These are some of the most common types of certificates and what they are used for:

Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:

Handwriting recognition personalization is available for the following languages:

El yazısı tanıma kişiselleştirme özelliği aşağıdaki dillerde kullanılabilir:

Check the manual the came with your laptop or device for specific instructions.

Dizüstü bilgisayarınızla veya aygıtla gelen kılavuzda belirli yönergeleri inceleyin.

For example, a content provider can offer three different rights that allow you to:

Örneğin, bir içerik sağlayıcı size aşağıdaki izinleri veren üç farklı hak sunabilir:

For example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:

Örneğin, Paint menü çubuğundan "Görüntü" tıklatıldığında Görüntü menüsü gösterilir.

For example, if you want the plan to conserve energy, select the Power saver plan.

Örneğin, planın güç tasarrufu sağlamasını istiyorsanız, Güç tasarrufu planını seçin.

On the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.

Planın ayarlarını değiştirin sayfasında Gelişmiş güç ayarlarını değiştir'i tıklatın.

The Aero desktop experience also includes taskbar previews for your open windows.

Aero masaüstü deneyimi, açık pencerelerinizin görev çubuğu önizlemelerini de içerir.

The following tables show the various keyboard shortcuts for Windows Media Center.

Aşağıdaki tablolar, Windows Media Center'daki çeşitli klavye kısayollarını gösterir.

In Enter the object names to select, type the user name that you want to search for.

Seçilecek nesne adlarını girin bölümüne, aramak istediğiniz kullanıcı adını yazın.

Build four stacks of cards, one for each suit, in ascending order, from ace to king.

Astan papaza doğru artan sırada, birbiriyle uyumlu dört kart yığını oluşturun.
 

Forum results

"For" translation - forum results

 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

Footer · foothold · footing · footmark · Footnote · footnotes · footprint · footwear · fop · FOPEN · for · FOR.CELL · forbidden · force · forced · forceful · ForceNewPage · forceps · ford · forecast · forecasting

Moreover bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.