Daily language articles on LexioPhiles

English-Turkish translation for "For"

 

"For" Turkish translation

Results: 1-27 of 2540

For

Text prediction for touch keyboard is available only in the following languages:

Dokunmatik klavye için metin tahmini yalnızca aşağıdaki dillerde kullanılabilir:

For example, instead of searching for "dogs," search for a specific breed of dog.

Örneğin, "köpekler" için arama yapmak yerine, belirli bir köpek cinsini arayın.

For more information about libraries, see Libraries: frequently asked questions.

Kitaplıklar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kitaplıklar: sık sorulan sorular.

email and one for Xbox) it's a good idea to choose the account you use the most.

e-postanız için bir de Xbox için) en çok kullandığınız hesabı seçmek mantıklıdır.

For example, to retrieve files in the Documents library, double-click Documents.

Örneğin, Belgeler kitaplığındaki dosyaları almak için Belgeler'i çift tıklatın.

For (also: duration, dur, due)

Use your mouse for more than three months without having to change the battery.

Farenizi pili değiştirmeye gerek kalmaksızın üç aydan daha uzun süre kullanın.

Use your mouse for more than six months without having to change batteries.

Farenizi pilleri değiştirmeye gerek kalmaksızın altı aydan daha uzun süre kullanın.

ClearType was developed to make it possible to read on-screen text for longer periods of time.

ClearType, ekrandaki metni daha uzun bir süre boyunca okunabilir kılmak için geliştirildi.

The notification will appear for a limited time, and you can close it if you're not interested.

Bildirim kısa bir süre için görünür ve ilgilenmezseniz kapatabilirsiniz.

To change the time setting for dialog boxes, follow these steps:

İletişim kutularının süre ayarını değiştirmek için, şu adımları izleyin:

for {preposition}

for {prp.} (also: As)

çünkü {prp.}

As this info is used for your safety, it's a good idea to add as much info as you can.

Çünkü bu bilgi güvenliğiniz için kullanılır ve ekleyebildiğiniz kadar çok bilgi eklemeniz yararlıdır.

Because this info is used for your safety, it's a good idea to add as much info as you can.

Çünkü bu bilgi güvenliğiniz için kullanılır ve ekleyebildiğiniz kadar çok bilgi eklemeniz yararlıdır.

For audio CDs: A good choice is the CD-R format because it's relatively inexpensive and is compatible with the widest range of playback devices.

Ses CD'leri için: En iyi seçim CD-R biçimidir, çünkü göreli olarak daha uygun maliyetlidir ve çoğu kayıttan yürütme aygıtıyla uyumludur.

This content might not be displayed properly. The file was restricted because the content doesn't match its security information. Click here for options.

Bu içerik, düzgün görüntülenemeyebilir. Dosya kısıtlanmış çünkü içerik güvenlik bilgisi ile eşleşmiyor. Seçenekler için burayı tıklatın.

You can choose between the Live File System and Mastered formats when creating a new recordable disc because each of these formats is used for a different purpose.

Yeni bir kaydedilebilir disk oluştururken Canlı Dosya Sistemi ve Ana Kopyalı biçimlerinden birini seçebilirsiniz çünkü bu biçimlerden her biri farklı bir amaç için kullanılır.

for {prp.} (also: As, because of)

yüzünden {prp.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "For" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "For" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The offline installer file is for personal use only and not for redistribution.

Çevrimdışı yükleyici dosyası yalnızca kişisel kullanıma yönelik olup dağıtılamaz.

On the General tab, look for either Peer to Peer Trust or 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

Genel sekmesinde, Eşler Arası Güven veya 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4 dizisini arayın.

Check your phone for the verification code, enter it, and then tap or click Next.

Telefonunuzdan güvenlik kodunu kontrol edip girin ve ardından İleri'ye tıklayın.

Doing this adjusts settings only for the power plan that you're currently using.

Bunu yapmak, yalnızca kullanmakta olduğunuz güç planının ayarlarını değiştirir.

Turning off system protection for a disk deletes all restore points for that disk.

Diskte sistem korumanın kapatılması bu diskin tüm geri yükleme noktalarını siler.

For example, each user can choose a unique desktop background and color theme.

Örneğin, her kullanıcı benzersiz bir masaüstü arka planı ve renk teması seçebilir.

On the wireless settings page, look for a security or wireless encryption setting.

Yönlendirici ayarları sayfasında güvenlik veya kablosuz şifreleme ayarını arayın.

Notifications in Internet Explorer 9 allow for more fluid and faster browsing.

Internet Explorer 9'daki bildirimler daha akıcı ve daha hızlı göz atma sağlar.

Select the check boxes for the views you want to appear in the navigation pane.

Gezinti bölmesinde görünmesini istediğiniz görünümlerin onay kutularını seçin.

Select the modem you want to change the settings for, and then click Properties.

Ayarlarını değiştirmek istediğiniz modemi seçin ve ardından Özellikler'i tıklatın.

Security options for wireless printing are determined by each printer manufacturer.

Kablosuz yazdırma güvenlik seçenekleri yazıcının üreticisi tarafından belirlenir.

Change options for how you want your slide shows appear, and then click Save.

Slayt gösterilerinizin görünüş ayarlarını değiştirin ve ardından Kaydet'i tıklatın.

For example, you can display news headlines right next to your open programs.

Örneğin, açık programların hemen yanında haber başlıklarını görüntüleyebilirsiniz.

Select the check box for each picture that you want to include in your slide show.

Slayt gösterinize dahil etmek istediğiniz her bir resmin onay kutusunu seçin.

The photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.

Fotoğraf, onu düzenlemek üzere seçtikten sonra silinmiş veya kaldırılmış olabilir.

These are some of the most common types of certificates and what they are used for:

Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:

Handwriting recognition personalization is available for the following languages:

El yazısı tanıma kişiselleştirme özelliği aşağıdaki dillerde kullanılabilir:

Check the manual the came with your laptop or device for specific instructions.

Dizüstü bilgisayarınızla veya aygıtla gelen kılavuzda belirli yönergeleri inceleyin.

For example, a content provider can offer three different rights that allow you to:

Örneğin, bir içerik sağlayıcı size aşağıdaki izinleri veren üç farklı hak sunabilir:

For example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:

Örneğin, Paint menü çubuğundan "Görüntü" tıklatıldığında Görüntü menüsü gösterilir.
 

Forum results

"For" translation - forum results

 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: internationalism, letter of recommendation, what, white-winged diuca finch, internationalism

Similar words

Footer · foothold · footing · footmark · Footnote · footnotes · footprint · footwear · fop · FOPEN · for · FOR.CELL · forbidden · force · forced · forceful · ForceNewPage · forceps · ford · forecast · forecasting

Moreover bab.la provides the English-Esperanto dictionary for more translations.