Daily language articles on LexioPhiles

English-Turkish translation for "number"

 

"number" Turkish translation

Results: 1-26 of 426

number {noun}

number {noun} (also: digit, count)

sayı {noun}

For a higher-pitched voice, select a number in the Set Pitch list.

Daha yüksek aralıkta bir ses için, Aralık Ayarla listesinden bir sayı seçin.

default number field size

varsayılan sayı alanı boyutu

To open the number pad, tap the Num button on the writing pad.

Sayı takımını açmak için, yazı defterinde Say düğmesine dokunun.

hexadecimal number system

onaltılı sayı dizgesi

hexadecimal number system

onaltılı sayı sistemi

number {noun}

numara {noun}

This number helps you confirm that you are sending the fax to the correct recipient.

Bu numara faksı doğru alıcıya gönderdiğinizi doğrulamanıza yardımcı olur.

The number is specific to your computer, and you will need it to configure your router.

Numara bilgisayarınıza özeldir ve yönlendiricinizi yapılandırmak için bu numara gerekir.

A unique number assigned to your computer by the tools (Globally Unique Identifier or GUID)

Araçların bilgisayarınıza atadığı benzersiz numara (Genel Benzersiz Tanımlayıcı veya GUID)

Toll Free Number: 8 800 2008001 Moscow Local Number: 7 495 9167171

Ücretsiz Numara: 8 800 2008001 Moskova Yerel Numarası: 7 495 9167171

Data: This number will be reported in Windows Media Center on the Call your cable company page.

Veri: Bu numara, Windows Media Center'da, Kablo TV şirketinizi arayın sayfasında raporlanır.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "number":

 

Similar translations

Similar translations for "number" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "number" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

The online database contains media information from a number of data providers.

Çevrimiçi veritabanı çok sayıda veri sağlayıcıdan gelen medya bilgilerini içerir.

In the Alternates panel dialog box, say the number next to the item you want.

Diğerleri paneli iletişim kutusunda, istediğiniz öğenin yanındaki numarayı okuyun.

In the Show each picture list, select the number of seconds to show each picture.

Her resmi göster listesinden, her resmin gösterileceği saniye sayısını seçin.

An unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.

Boş kareler üzerinde sınırsız sayıda, ancak yalnızca ileri, geri ve her iki yana.

CableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.

CableCARD S/N: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.

An ideal password is long and has letters, punctuation, symbols, and numbers.

İdeal bir parola uzundur ve harf, noktalama işareti, simge ve sayılar içerir.

Computer names cannot consist entirely of numbers, nor can they contain spaces.

Bilgisayar adları tamamen sayılardan oluşamaz, içinde boşluklar da bulunamaz.

In Windows, a password can be made up of letters, numbers, symbols, and spaces.

Windows'da bir parola harflerden, rakamlardan, simgelerden ve boşluktan oluşabilir.

If prompted, type the physical number of the missing channel, and then click Add.

Numaraları Düzenle'yi tıklatın ve ardından istediğiniz değişiklikleri yapın.

Number of objects or processes running within larger processes or programs.

Daha büyük işlemler veya programlar içinde çalışan nesne veya işlemlerin sayısı.

UnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.

UnitAddress: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.

In this case, you would want to increase the number of default screen shots.

Bu durumda, varsayılan ekran görüntüsü sayısını artırmak isteyeceksinizdir.

Microsoft might limit the number of files that you can upload to SkyDrive each month.

Microsoft, bir ay içinde SkyDrive'a yükleyebileceğiniz dosya sayısını sınırlayabilir.

There are a number of programs available to help you optimize your monitor's display.

Monitörünüzün görüntüsünü iyileştirmenize yardımcı olacak birkaç program bulunur.

Two of the games have a set number of origami pieces floating on the water.

İki oyunda suyun üzerinde yüzen belirli sayıda origami parçası bulunmaktadır.

Compare the number under Base score with the base score of the game you want to play.

Taban puan altındaki sayıyı, oynamak istediğiniz oyunun temel puanıyla karşılaştırın.

From this, Windows subtracts the number of moves it takes to finish a game.

Windows, oyunu tamamlamak için yaptığınız hamle sayısını bu sayıdan çıkarır.

However, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.

Ancak, az sayıda program çalıştırmak her zaman uygun ve mümkün olmayabilir.

Windows Media Center includes a number of extras that can be used within Media Center.

Windows Media Center, Media Center'ın içinde kullanılabilen birkaç ek özellik içerir.

The number of buttons and how they are situated may vary depending on the mouse model.

Düğme sayısı ve nasıl konumlandırıldıkları, farenin modeline bağlı olarak değişebilir.
 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

nude · nudge · nudibranchs · nudism · nuisance · nuke · #NULL! · nullify · #NUM! · numb · number · numeral · numeric · numerical · numerous · nun · Nunavut · nuptial · nurse · nursehound · nursemaid

More in the English-Swahili dictionary.